April 12, 2010

KKBBSC’s Graduation Pictures (2009-2010)

KKBBSC လံာ္စီဆွံကႜိ အတဿ္ပ်ဿ္ကႜိဒီးတဿ္ဟ့ဢ္လံာ္အုဢ္သး ၀ံၯ၀ဲဂ့ၯဂ့ၯဘဢ္ဘဢ္ ဖဲ ၂၁၊ ၃၊ ၂၀၁၀ လဿထံဂဿဿ္နံၯသရိာ္ပူၯ န႔ဢ္လီၯ. တနံဢ္အံၯ ကညီတီၯဖ်ိကႜိအိဢ္၀ဲ ၁၁ ဂၯ ဒီး BTh တီၯဖ်ိကႜိအိဢ္၀ဲ ၂၅ ဂၯန႔ဢ္လီၯ. ပွၯလဿအဘဢ္ကတိၯလီၯ တဿ္လဿအဲကလံးက်ိာ္ ခံဂၯမ့ဿ္၀ဲ နီဿ္လီၯအဲဢ္ (Reclaiming Our Right) ဒီး စီၯဆဢ္ကျပဳဿ္မူ (Light to the Nations)၊ ဒီးလဿကညီက်ိာ္တခီမ့ဿ္၀ဲ စီၯသ့ဢ္သဢ္မူ (မၯလဿ ပွဲၯခရံာ္အတဿ္မၯလိာ္) န႔ဢ္လီၯ. ပဆဿမုဿ္လဿ္လဿပွၯလဿအဖ်ိထီဢ္ကႜိ တဖဢ္ ကဟ့ဢ္လီၯ အသးလဿာ္ လဿာ္ဆ့ဆ့လဿ ကယဲဿ္တဿ္မၯဂ့ၯတမံၯလဿ္လဿ္အဂီဿ္လီၯ.


For More Information See http://sites.google.com/site/kkbbsc/

0 comments:

Post a Comment