April 11, 2010

Internet Download Manager (BitComet)

Internet Download Manager အက်ါ Software လဿယဘဢ္သူဢ္ဘဢ္သးအီၯအဒိဢ္ကတဿဿ္ န႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ BitComet အံၯန႔ဢ္လီၯ. Internet Download Manager အတဿ္ဖံးတဿ္မၯန႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲ ဒ္သိးန Download တဿ္ကန႔ဿ္ခ့်အဂီဿ္လီၯ.နမ့လိဢ္ဘဢ္တခီ ဟံးန႔ဿ္ဖဲအံၯတက့ဿ္.စီၯယိၯရွံယၯလ့

0 comments:

Post a Comment