May 16, 2012

စီၯကဿဢ္အပူ

တဿ္တဲ၀ဲတဘ်ီ ပွၯဒီဖံလံၯအိဢ္၀ဲ ခံဂၯလီၯ. အလံၯခြါတဂၯ အမံၯမ့ဿ္၀ဲ စီၯကဿဢ္လီၯ. တနံၯတခီဢ္ န့ဢ္အဖံတဲဘဢ္ အလံၯ ခြါဒ္အံၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ လဲၯဃုအီဢ္ကသူ ဟီဢ္ဘီဢ္ဖိမီဢ္. နထ့ဘဿ ၀ံၯတဖ်ဿဢ္လံ. လဲၯဒိးအီဢ္နဘဿဖိ န့ဢ္မီဢ္႗႗ အလံၯခြါတခီ တ၀ံ ခိဢ္ဒိဢ္ခံဃဿဘဢ္. စိာ္ထီဢ္ အဘဿဒီး ရွီးထီဢ္အဃဲာ္ တဘ့ဢ္လဿ အႀတီးပူၯဒီး လဲၯ၀ဲဆူ ပွဿ္လဿ္က်ါ လီၯ. ညီႏုဿ္ပွၯဒိးအီဢ္ဘဿလဿ ထံက်ါ‚ ဘဢ္ဆဢ္ စီၯကဿဢ္လဲၯဒိးအဘဿန႔ဢ္လဿ သ့ဢ္ခံ‚ ဒီးဟးကြဿ္ဃုအီဢ္ တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္လဿ တနံၯအဂီဿ္ ၀ံၯဟဲက့ၯ၀ဲလီၯ. လဿခံတနံၯ အီဢ္မ့ၯအီဢ္ထံ၀ံၯ တဲဘဢ္အဖံ ဒ္အံၯ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ ယကလဲၯကြဿ္က့ၯယဘဿလီၯ.႗႗ အဖံပ်ဲအလံၯခြါ လဲၯတဿ္ဒီး စီၯကဿဢ္လဲၯဆူ ပွဿ္ပူၯ ကြ႔ဒီး ကလံၯ ကြ႔ကြ႔ လီၯ. တစိဿ္ဖိလဲၯတုၯ၀ဲဖဲ သ့ဢ္တခိဢ္ လဿ အဒိးဃာ္ဘဿအခီဢ္ထံးန့ဢ္လီၯ. နဿ္ဟူ၀ဲ တဿ္ဂဲၯပ်ဳဿ္လဿဘဿ အပူၯ‚ ဒီး လဲၯထီဢ္ဟံးန့ဿ္က့ၯ အဘဿလီၯ. ဖဲအကြဿ္ႏုာ္ဘဿပူၯအခါ‚ ထံဢ္၀ဲလဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါတဘ့ဢ္‚ ဒီးသူဢ္ခုသးခု ၀ဲဒိဢ္မးလီၯ. လဲၯဃ့ဿ္ထဲး ၀ဲပိာ္နဿမူတဘိ ဟဲက့ၯစိာ္ ၀ဲဒီး စဿထီဢ္၀ဲအပိာ္ တဘိန႔ဢ္လဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါအခီဢ္ခံခီလဿာ္ အလိၯ ၀ံၯဒီး စံး၀ဲဒ္အံၯ - ႃႃခဲအံၯ ယကမဿနက့ၯဆူ ယဖံအအိဢ္လီၯ. နကြဿ္လိၯလိၯလဿ မုဿ္ႏုာ္ဖဲအံၯ‚ နကထံဢ္ခုး တလီဿ္ဒီး အဃဿၯန႔ဢ္ ယဖံအိဢ္ဖဲဒဲပူၯ လီၯ. က့ၯဆူယဖံအအိဢ္ဒီး တဲဘဢ္အီၯဒ္အံၯ‚ ႃတပိဿ္နဿမူလဿ ယခီဢ္အလိၯ အံၯ ဖဲနဖီထီဢ္ တဿ္ကပိာ္လဿ တဿ္ညဢ္အခါ မၯနဿမူ ထီဢ္အီၯနီ႗ ႗႗ လဿပ်ဿၯန႔ဢ္ ပွၯကညီ နဿ္ပဿဿ္ထိဢ္ဖိ လံဢ္ဖိ’ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိ တဖဢ္အတဿ္ကတိၯဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ စ့ဿ္ကီး နဿ္ပဿဿ္ ပွၯကညီ အတဿ္ကတိၯလီၯ. ထိဢ္လဲၯ၀ါတဘ့ဢ္ အံၯ တအီရီး ငီငး ထဲသိး စီၯကဿဢ္ ပွၯကညီ တဂၯအံၯဘဢ္. တဿ္ပ်ဿ္လီၯအီၯတဘ်ီဃီ‚ ထိဢ္လဲၯ၀ါတဘ့ဢ္ သူဢ္ခုသးခု ဒီးတပ်ဳာ္ အဒံး ၾတးၾတး ဒီးယူၯကြံာ္၀ဲ ယံၯယံၯ ဒီး စီၯကဿဢ္အဖံအဒဲ မ့ဿ္ဂ့ၯ‚ ပွၯကညီအဒူအသ၀ီ မ့ဿ္ဂ့ၯ န့ဢ္လီၯ. ဟါခီလီၯစီၯကဿဢ္ ဟဲက့ၯ‚ လုဿ္ထံလုဿ္နိ၀ံၯ ပာ္လီၯအသးလဿ ကဟဲက့ၯ အီဢ္ထိဢ္လဲၯ၀ါ အကပိာ္ ဘဲဘဲလီၯ. မဿအဖံ ခြဲးလီၯမ့ၯ ဖိထံဖိ ဒီးဆ့ဢ္နီၯ၀ဲ တကူဢ္သ့ဢ္လီၯ. စီၯကဿဢ္ သံကြဿ္အဖံ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ မၯဒ္လဲဢ္ နသးပ့ၯနီဢ္ ထိဢ္လဲၯ၀ါ ကပိာ္ဧါ.႗႗ အဖံစံးဆဿအီၯ‚ ႃႃစီၯကဿဢ္ဧဿ‚ နကဿဢ္ကီဢ္လဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါအကပိာ္‚ တဿ္ကီဘဢ္ ဖံအသး နာ္လဲဢ္.႗႗ ႃႃဒဿးဖံဧဿ‚ ယမဿထိဢ္လဲၯ၀ါ ဟဲက့ၯဆူ နအိဢ္ - ယစဿဃာ္အခီဢ္လဿ ပိာ္နဿမူ ဒံး‚႗႗ စီၯကဿဢ္တဲဆဿ က့ၯအဖံ လီၯ. အဖံတဲဘဢ္အီၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ တဿ္လဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါန့ဢ္ နဘဢ္တီဿ္အီၯ၀ံၯမး ဟဲက့ၯစိာ္ဒီး ပကဖီအီဢ္ အီၯမီၯ႗႗ စီၯကဿဢ္စံးဆဿက့ၯအဖံဒ္အံၯ ႃႃအဿဢ္ တဲယုၯပွၯဒ္န့ဢ္မး ပကသ့ဢ္ညါမီၯ. မ့တမ့ဿ္ ပကနါစိၯ မၯဘဢ္တဿ္လီၯ.႗႗ လဿခံတနံၯ စီၯကဿဢ္လဲၯဃုအီဢ္ ကဒီး တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္ ကသူဟီဢ္ဘီဢ္ ကးလီၯ. ၀ံထီဢ္ကီး ကုဖိတဒု‚ စိာ္ထီဢ္ အဃဲာ္ဖိ တဘ့ဢ္ဒီး လဲၯကဒီးဆူ ပွဿ္ပူၯလီၯ. ပွၯထိဢ္လီၯခုးဧိၯသံဢ္ဧိၯ ၀ံၯဒီး တဿ္စူၯလီၯသီန့ဢ္‚ တဿ္စူၯကိဿ္စူၯ ကိဿ္ ဒီးဘဢ္ဖဲ ကုၯဘ်ဿဢ္ ဟဲထီဢ္အကတီဿ္ လီၯ. စီၯကဿဢ္လဲၯတဿ္ဘဢ္ အတီၯဒီး လဿဘ်ဿဢ္တဘ်ဿဢ္ အလိၯန႔ဢ္ ကုၯတဖဢ္ ဖးထီဢ္တနီၯ‚ အဘိဢ္ဖိ ဟဲဖ်ိးထီဢ္တနီၯ လီၯ. စီၯကဿဢ္ ထံဢ္ဃီၯ တဿ္၀ါ၀ါ လဿအယံၯ‚ လဲၯဃ့ဿ္တီဿ္တက်ဳာ္ ကုၯတဘ်ဿဢ္‚ လီၯကလဲလဿာ္ တဘီလီၯ. ထဿထီဢ္၀ဲဒီး ဒဿႏုာ္၀ဲဆူ အကုပူၯဒီး က့ၯမး၀ဲဆူ အဖံအအိဢ္လဿ တဿ္သူဢ္ခုသးခုလီၯ. အိဢ္လဿအယံၯဒီး ကိးစိဃီၯအဖံ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ ယဟဲက့ၯစိာ္န႔ဿ္နၯ ကသူ‚ ကပိာ္အီဢ္ ယုၯနလံၯခြါ ဘဲဘဲတဘီ႗႗‚ ဟဲက့ၯ ထီဢ္ဆူ ဒဲပူၯ၀ံၯ ပာ္လီၯန႔ဿ္ အဖံလဿ အကုတဒုလီၯ. အဖံကြဿ္ႏုာ္ တဘီ ထံဢ္၀ဲ ကုၯလီၯကလဲ ပံာ္ပာ္ တဖဢ္လီၯ. အဖံတဲအီၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ တဿ္အံၯ ပွၯကိးလဿ ကုၯဒီး နဘဢ္ထဲးအီၯ ကယီကယီလီၯ.႗႗ ဖိဢ္ဃဲတဲ၀ဲလဿ သါကထဲး ကယီကယီ ဒ္အဖံတဲအီၯအသိး လီၯ. မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ တနံၯလဲၯဟးကဒီးဆူ ပွဿ္ပူၯဒ္သိး ကကြဿ္ဃုအီဢ္တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္ ကသူဟီဢ္ဘီဢ္လီၯ. လဲၯတုၯလဿ ဘ်ဿဢ္တဘ်ဿဢ္ဒီး ထံဢ္၀ဲ တဿ္တလိဢ္ ဒီးကြဿ္၀ဲ ယဿ္ခီယဿ္ခီ၀ံၯ ထဲးကြဿ္၀ဲ ကြဲဖိအိဢ္ အဒဿပူၯအခါ‚ ကြဲမိဿ္‚ ကြဲပဿ္‚ ကြဲဖံ‚ ကြဲဖု‚ ဒီးကြဲဒီဖုဒီဂီဿ္ ဆဲးသကိးစီၯကဿဢ္‚ အကစဿ္ဃ့ဿ္တဘ်ီ အခီဢ္တခ်ဲ ဘဢ္ဆဢ္ ကြဲတဂီဿ္ လူၯအီၯတုၯ စီၯကဿဢ္ အခီဢ္ဘဢ္တိဿ္လီၯဃံၯ‚ လီၯတလံဢ္ကြံာ္ ဆူတဿ္လူဿ္ဖိ အကပၯမး ဒီးကြဲတဂီဿ္ တလူၯလဿၯအီၯ ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. စီၯကဿဢ္တခီ အစုဘဢ္ဒိ‚ အခီဢ္ဘဢ္ဒိ‚ အမဲာ္တံာ္တဿၯလဿ ကြဲအ့ဢ္ဃာ္အီၯ အဃိလီၯ. စီၯကဿဢ္ အိဢ္ဘွံး အိဢ္သါ၀ဲ တစိဿ္ဖိ၀ံၯ‚ ကြဿ္တဿ္ဒီး ထံဢ္ထီဢ္က့ၯ တဿ္တစဲးတစဲး အဃိ ဟဲက့ၯဆူအဖံ အအိဢ္လီၯ. လဿအစုပူၯတခီ စွီၯဃာ္၀ဲ ကြဲအဒဿ တစွီၯဃံးမး န့ဢ္လီၯ. ဟဲက့ၯတုၯဒီး ဟ့ဢ္လီၯ၀ဲ တဿ္လဿ အစွီၯဃာ္၀ဲ ၀ံၯ‚ တဲယုၯအဖံလဿ တဿ္တရဿ လူၯအ့ဢ္အီၯအဂ့ဿ္ လီၯ. အဖံတဲဘဢ္အီၯ‚ တဿ္ဒ္အံၯ တကလုာ္ န႔ဢ္ ပွၯလဲး၀ဲလဿ မ့ဢ္အူလီၯ. ပွၯမ့ဿ္ထဲးအီၯဒ္ ကုၯန႔ဢ္ အ့ဢ္ပွၯလီၯ. ဖိဢ္ဃဲ ကနဢ္၀ဲ၀ံၯ တဲအဖံဒ္အံၯ‚ ႃႃအဿဢ္‚ တဲပွၯဒ္န႔ဢ္သဿဢ္. ပကတိဿ္န႔ဿ္ဃာ္အီၯ‚ ပသးစဿ္ဒီး ပတသ့ဢ္ညါ တဿ္ဘဢ္. ပွၯသးပွဿ္အိဢ္ဒဢ္ပဖံဖိတဂၯ ဒီးမ့ဿ္ တသိဢ္ပွၯတဲပွၯ တဿ္မတၯ ကအိဢ္လဿ ကသိဢ္ပွၯတဲပွၯ တဿ္တဂၯလဲဢ္႗႗. မၯကဒီး လဿခံတနံၯ ဖိဢ္ဃဲလဲၯ ဟးဆူပွဿ္ပူၯ အခါ‚ ထံဢ္၀ဲတၯဟိတဒု‚ လဲၯမၯန႔ဿ္၀ဲ ရွိတကဒိဢ္ဒီး ၀ဢ္က့တဖဢ္ လူၯလဲး၀ဲ တၯဟိလဿမ့ဢ္ အူလီၯ. တၯဟိဃ့ဿ္ ဒီးမ့ဢ္အူ ကဲၯဂ့ၯထီဢ္အခါ‚ ဖိဢ္ဃဲတခီလူၯလဿအလီဿ္ခံဒီး ဖ့ဢ္ထီဢ္ အခ်ံဢ္ခး၀ဲ တၯဟိအကပၯ‚ ဒီးတၯဟိလီၯဃံၯအခါ ဖိဢ္ဃဲဟဲက့ၯ ဃ့ဿ္ဃီၯဒီး တီဿ္သံတၯဟိတဒု န့ဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲက့ၯ၀ံ၀ဲ လဿအခ်ဿဆူ အဖံအအိဢ္ ဒီးမဿအတဿ္ကပိာ္ဂုၯအီၯ တနီၯလီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ အအိဢ္တ့ဿ္ တဖဢ္ဖိဢ္ဃဲ ကဢ္ထီဢ္န႔ဿ္အဖံ ဒ္သိး ကအီဢ္က့ၯ၀ဲ လဿခံလီၯ. အီဢ္မ့ၯအီဢ္ထံ၀ံၯဒီဖံလံၯခံဂၯ အီဢ္သဘ်ဳဢ္ သဲးသဢ္အခါ ကတိၯ သကိးတဿ္လီၯ. အလံၯတဲဘဢ္အဖံဒ္အံၯ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ နမဿယလဲး လဿမ့ဢ္အူ တန့ဿ္နဲာ္. တဿ္တဒုဃ့ဿ္ ယဘဢ္လူၯ တဘီ‚ မ့တမ့ဿ္လဿ အခီဢ္ဘဢ္တိဿ္ လီၯဃံၯမီၯ ယခးက့ၯလဿခ်ံဢ္န့ဢ္ တမ့ဿ္ကအီဢ္ဘဢ္ တဿ္တဒု အံၯဘဢ္႗႗. အဖံးစံး ဘဢ္အီၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ တဿ္ဒ္အံၯ ပဘဢ္တီဿ္သံခးသံအီၯလီၯ.႗႗ စီၯကဿဢ္စံးဆဿအဖံ‚ ႃႃအဿဢ္‚ ဒ္န့ဢ္တခီ ဧါ‚ ပကအီဢ္တဿ္အီဢ္အိဢ္မး အကလုာ္ကလုာ္ အမႜိမႜိလဲဢ္. တဿ္အီဢ္တမံၯ ပဘဢ္မၯတမႜိ အဂၯတမံၯ ပဘဢ္မၯကဒီး အဂၯတကလုာ္ လီၯ. တဿ္အံၯတညီမးလဲဢ္.႗႗ လဿခံတနံၯ လဲၯဟးကဒီး ၀ဲဆူ ပွဿ္ပူၯဒီး လဿအယံၯထံဢ္၀ဲ တဿ္ဘီဘီတမံၯ ဒီးဖိဢ္ဃဲ စီၯကဿဢ္ခး၀ဲလဿ အခ်ံဢ္၀ံၯ လူၯတီဿ္၀ဲတုၯ အတဿ္လီၯဃံၯသံ ထဿဢ္ကလာ္လီၯ. စီၯကဿဢ္အသူဢ္ခုသးခုဒီး လဲၯ၀ံ၀ဲဆူ အဖံအအိဢ္လီၯ. စီၯကဿဢ္အိဢ္လဿအယံၯ ကိးစိ၀ဲ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ မၯကဲၯပာ္မ့ဢ္အူ‚ နလံၯခြါ ဟဲက့ၯစိာ္န့ဿ္နၯ ကသူကဒီးလံ.႗႗ ဟဲက့ၯစိာ္ ထီဢ္ဆူဒဲပူၯဒီး ပာ္လီၯ၀ဲတဘ်ီ‚ အဖံဒဲလီၯအသးနါပွဿ္ ဒီးစံး၀ဲ‚ ႃႃဟဿဢ္အဿဢ္‚ လံၯခြါဧဿ‚ နမၯတဿ္တဘ်ီညါအံၯ ကမဢ္လဿာ္သးလီၯ. တဿ္အ၀ဲအံၯ ပကိးလဿ သီခါ ဒီးပမ့ဿ္ထံဢ္ ပဘဢ္ဖွိဢ္ထီဢ္ ပစုခံခီ၀ံၯ ခ်ံးလီၯပခီဢ္ ဘူဢ္ထီဢ္ဘါထီဢ္ အီၯလီၯ. ဖိဢ္ဃဲ စီၯကဿဢ္ကြဿ္ထီဢ္အဖံ အမဲာ္ဒီးစံး၀ဲ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ ပဘဢ္အိဢ္မူ တခါအံၯ ပဘဢ္ကိဿ္ ဘဢ္ဂီၯလဿ တဿ္အီဢ္တဿ္အီ အဂီဿ္ဧိၯ တမ့ဿ္မးလဲဢ္. ပဘဢ္အိဢ္ဒီး တဿ္သ့ဢ္ညါ နဿ္ပဿဿ္အဃိ‚ ဖံဧဿ‚ နဘဢ္သိဢ္လိ ယၯလဿ တဿ္ဖံးတဿ္မၯ တဿ္လဲၯတဿ္က့ၯ အဂီဿ္လီၯ. မ့တမ့ဿ္ ထဲယကဟး မၯကမဢ္ ဘဢ္တဿ္လီၯ.႗႗ အဖံတဲဘဢ္ စီၯကဿဢ္ဒ္အံၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ ဖံ၀ဲဆဢ္မၯ‚ တမ့ဿ္ပွၯမၯလိ ဘဢ္လံာ္ဧိၯလဲဿ္ဧိၯဘဢ္. ပဒိကနဢ္ ပမိဿ္ပပဿ္တဲယုၯပွၯဒီး ပတိဿ္န့ဿ္ဖံးဃာ္ အီၯလီၯ. တဘ်ီဘ်ီ ပကစဿ္ဒဢ္ပ၀ဲ ပထံဢ္ဘဢ္‚ ပလဲၯခီဖ်ိဘဢ္ တဖဢ္ပတိဿ္န့ဿ္အီၯလီၯ. ပနဿ္မ့ဿ္ကလိဿ္ဒီး ပတူဿ္ဘဢ္လီၯ. တဿ္ဒ္န့ဢ္ တဖဢ္ ပတိဿ္သူဢ္တိဿ္သး လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ အါတက့ဿ္ ပစူဿ္ပမိဿ္ပပဿ္ အကလုဿ္ဒီး ပဖံးအီဢ္မၯအီဢ္ တဿ္တဖဢ္ တလဲၯဆဲးလံအီဢ္ ဂီၯကီးဘဢ္.႗႗ လဿခံတနံၯ ဖိဢ္ဃဲ၀ံထီဢ္အခ်ံဢ္‚ အဃဲာ္‚ အကုဒီး လဲၯလီၯဃုအီဢ္ကဒီးတဿ္လီၯ. လဿအယံၯ န႔ဢ္ ထံဢ္ကဒီး တဿ္ဘီဘီ ဒီးဖဲ အလဲၯတုၯ တယံၯတဘူးဘဢ္အခါ ဖိဢ္ဃဲပာ္လီၯအကု‚ အခ်ံဢ္‚ ဒီးအဃဲာ္ ခဲလဿာ္၀ံၯ ဖွိဢ္ထီဢ္ အစုဖိ ခံခီ၀ံၯ လဲၯတီၯလီၯ ဘါထီဢ္၀ဲအခါ‚ တဿ္သီဢ္ဒဢ္ ဟိၯဟိၯ ဒီးဘီဢ္သအိဢ္ တဒုစံဢ္ ဃီၯပွီၯ၀ဲ ဖိဢ္ဃဲစီၯကဿဢ္ ဒီး အ့ဢ္တံဿ္၀ဲအကိာ္လီၯ. တဘ်ီအံၯ ဖိဢ္ဃဲ အတဿ္မၯ၀ံၯ၀ဲ ဂ့ၯဂ့ၯဘဢ္ဘဢ္ လီၯ. ဘီဢ္သအိဢ္ တပာ္တ့ဿ္ဖိဢ္ဃဲ အက့အခီ နီတစဲးဘဢ္လီၯ. တဿ္အံၯ မ့ဿ္တဿ္ဃဲၯပူလီၯ. ပဖိပလံၯတဖဢ္ ကပဲာ္ဖးနီၯဖး တဿ္ဃဲၯအံၯ အတဿ္သိဢ္လိ မၯယုၯလီၯတံဿ္ လီၯဆဲး ဒီးတဿ္လဿ အၾကဿးဟံးန့ဿ္အိဢ္ဂီဿ္မုဿ္ ဒီးတဿ္လဿ တၾကဿး ခါတ့ဿ္စ့ဿ္ကီးအိဢ္အါမံၯ လီၯ. မ္သုကမ့ဿ္ဖိလဿ အကူဢ္တဿ္သ့ တဖဢ္တက့ဿ္. (ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ႃႃပွၯကညီဿ္ဖိ အဘ့ဢ္ ၂‚ ကညီအတဿ္တဲပူ လဿ ဖံအဲမဢ္ ကြဲး၀ဲ႗႗ အပူၯန့ဢ္လီၯ.)

0 comments:

Post a Comment