April 26, 2010

တပိဿ္ဒီးသ့ဢ္စၯယံး

တပိဿ္တမုဿ္ ဒီးသ့ဢ္စၯယံး အိဢ္ဒီး တဿ္ကတိၯအါလိာ္သးလဿအဘဢ္ဃးဒီး အတဿ္ဂံဿ္တဿ္ဘါန႔ဢ္လီၯ. သ့ဢ္စၯယံး ထီဘိန႔ဢ္စံး၀ဲဒဢ္ အ၀ဲအိဢ္ဒီးတဿ္ဂံဿ္တဿ္ဘါလဿ ကတူဿ္ဆဿ၀ဲ ဖဲကလံၯမုဿ္အူတဿ္ဆူဢ္မး အခါန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္တပိဿ္တခီတဲဆဿ၀ဲ၊ ႃႃယဲယအိဢ္ဒီး ယမုဿ္ယဘိလဿအစဿ္ဒီး ဖဲကလံၯအူတဿ္မ့ဿ္ဆူဢ္ ဒီးယသကူးလီၯ ယသးကိးဘ်ီဒဲးန႔ဢ္လီၯ.႗႗ ဒီးတဿ္ကတိၯကတဿဿ္၀ဲလဿ ခံခီယဿ္ဘးအဘဿဢ္စဿၯ န႔ဢ္လီၯ.

သတူဿ္ကလာ္ ကလံၯမုဿ္အူထီဢ္တဿ္ ဆူဢ္ထီဢ္ဒီး တပိဿ္တဘိအံၯ ယဲၯယီၯအသးဆူအံၯဆူႏုၯဒီး သကူးလီၯအသးအခါ သ့ဢ္စၯယံးလဿအမုဿ္ဒိဢ္အံၯ ကဿ္ကြံာ္၀ဲန႔ဢ္လီၯ. တဿ္အံၯမ့ဿ္ဒဢ္ တဿ္ဆီဢ္လီၯ သးအဘ်ဳး ဒီး တဿ္ပာ္ထီဢ္ထီပသးအတဿ္အကတဿဿ္သတးဒီး၊ ပကက်ဲးစဿး ဆီဢ္လီၯပသးလဿ ပတဿ္အိဢ္မူ အတဿ္လဲၯအပူၯတက့ဿ္.

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ တဿ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္တဲဒိတဖဢ္၊ လဿအဘဢ္တဿ္သုးက်ဲၯအီၯလဿ ပွၯကညီဘ်ဿထံ ခ၀့ရွဿဢ္၊ သရဢ္သမါကရဿမိဿ္ပွဿ္န႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment