April 12, 2010

တံတားေအာက္မွာရန္သူရွိသည္

ကညီကီဿ္ လဿကစဿဿ္ခိဢ္ကလိက်ါသ၀ီအိဢ္တဖ်ဿဢ္ ပွၯသ့လံာ္ပယီၯတအိဢ္ဘဢ္. ပွၯကြဲးလံာ္လဿပယီၯက်ိာ္သ့အိဢ္ထဲတဂၯလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ဖး၀ဲတဘဢ္ဘဢ္. အ၀ဲကြဲးတက့၀ံၯ ဒ္သိးကသ့ဢ္ညါ၀ဲအဂီဿ္ အ၀ဲဃုက်ဲလီၯ. ဖဲန႔ဢ္ဘဢ္လဿပယီၯသုးက်ိၯဟဲ၀ဲဒီး ကႏုာ္လီၯလဿသီပူၯလီၯ. တခ်ဳးအႏုာ္လီၯဒံးဘဢ္ဒီး ဘဢ္ခီဂာ္၀ဲတိၯတဘိလီၯ. ဖဲန႔ဢ္အ၀ဲအလံာ္က့န႔ဢ္ အ၀ဲပာ္၀ဲလဿတိၯအမဲာ္ညါဒီး အ၀ဲပာ္ခူသူဢ္အသးလဿတိၯအဖီလာ္ ဒီးခိးကနဢ္၀ဲဒ္သိးအ၀ဲကသ့ဢ္ညါ အလံာ္က့အခီပညီ အဂီဿ္လီၯ. ဖဲန႔ဢ္ပယီၯသုးဟဲတုၯဒီး ထံဢ္လံာ္က့တဘ်ီဃီ အ၀ဲသ့ဢ္ဟံးန႔ဿ္အလီဿ္ကြဿ္ဃုတဿ္ဆူတဿ္အဖီလာ္လီၯ. ဒီးထံဢ္၀ဲပွၯတဂၯန႔ဢ္တဘ်ီဃီ မူၯထီဢ္၀ဲ ဒီးတီဿ္၀ဲဒီး နီဿ္လဲာ္ဂ့ဿ္အထံဢ္တဆံ ပွၯတဂၯန႔ဢ္အဖံးဆါဘူးကသံမးလီၯ. ဒီးလဿခံအ၀ဲသ့ဢ္ညါဘဢ္က့ၯ အလံာ္က့ဖိလဿအကြဲး၀ဲတက့ အခီပညီဒ္အံၯလီၯ. တံတားေအာက္မွာရန္သူရွိသည္။

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ
ပွၯကညီဘ်ဿထံခ၀့ရွဿဢ္ ယြၯဂ့ဿ္ပီညါ၀ဲၯက်ိၯ ၂၅ နံဢ္ယူဘလံၯ မဲးကစံ

0 comments:

Post a Comment