ယတဿ္လဲၯဟးဆူ အၯဒမဿ္ ကိၯလၯသူကီဿ္ ကညီဖိတဖဢ္အက်ါ

ဖဲယအိဢ္ကႜိလဿ ကိၯလၯသူကီဿ္အဆဿကတီဿ္ ယဒိးန႔ဿ္ဘဢ္တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္လဿယကလဲၯဟးဘဢ္လဿ အၯဒမဿ္ ကညီဖိတဖဢ္အက်ါန႔ဢ္လီၯ. ဒီးတဿ္ကြဲးဖဲ အံၯ အိဢ္၀ဲဒဢ္ အကူာ္ ၁ တုၯ အကူာ္ ၅ န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ကလုာ္

တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ကလုာ္အံၯ အါတက့ဿ္တဿ္ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖုကႜ႔မ္စ္ အတဿ္ကြဲးတဖဢ္အပူၯ‚ တဿ္ကြဲးအဂၯတဖဢ္‚ ဒီးလဿပွာ္ယဲၯသန႔တဖဢ္အပူၯ န႔ဢ္လီၯ.

ခရံာ္ဖိတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္

ခရံာ္ဖိတဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါကရဿတဖုဂ့ၯတဖုဂ့ၯလဿ အစံးလဿ ခရံာ္မ့ဿ္တဿ္အုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯ ကစဿ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ပွၯခရံာ္ဖိန႔ဢ္လီၯ.

ဖုရိလဲအတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္

မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ဖုရိလဲအတဿ္လဲၯခီဖ်ိ တဖဢ္ခံဘ့ဢ္တဘ့ဢ္ ဒီးဂ့ၯလဿပႀကဿးဖးအီၯဒီး ပာ္ကီၯဃာ္အီၯန႔ဢ္လီၯ.

ဖုသရဢ္ဒိဢ္မူလဿဿ္သဲ အတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္

ဖုသရဢ္ဒိဢ္မူလဿဿ္သဲမ့ဿ္ ပဖုဖးဒိဢ္တဂၯလဿ ဘဢ္တဿ္သ့ဢ္ညါအီၯလဿဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ လဿအမ့ဿ္ ပွၯမၯတဿ္သးခုကစီဢ္သရဢ္ တဂၯ လဿအမၯန႔ဿ္သးသမူအါဖ်ဿဢ္န႔ဢ္လီၯ.

မုဿ္နံၯလီၯဆီ

မ့ဿ္မုဿ္နံၯလီၯဆီတဖဢ္လဿ ပ၀ဲပွၯခရံာ္ဖိတဖဢ္ ပဂ့ၯပာ္ဒိဢ္အီၯ န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အိဢ္ဆူဢ္အိဢ္ခ်႕သနဿဢ္

မ့ဿ္၀ဲဒဢ္တဿ္ဂ့ဿ္အကလုာ္ကလုာ္ လဿအဘဢ္ဃးဒီး တဿ္အိဢ္ဆူဢ္အိဢ္ခ်႕ တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

လံာ္စီဆွံတဿ္ဂ့ဿ္ကီ

လံာ္စီဆွံပူၯတဿ္ဂ့ဿ္ကီလဿပတနဿ္ပဿဿ္အီၯတဖဢ္ တဿ္ကြဲးရွဲက့ၯအီၯဒ္သိး ပကနဿ္ပဿဿ္အီၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

ပူသနဿဢ္

မ့ဿ္တဿ္ဃဲၯပူလဿ ဖိသဢ္အဂီဿ္‚ လဿသးစဿ္အဂီဿ္‚ ဒီးလဿ ပွၯဖးပူမုာ္တဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

နနံၯကမွံနကသးဖွံ

ဖဲနအိဢ္ဒီးတဿ္သူဢ္တမုာ္သးတမုာ္အခါ ဖးနံၯကမွံသနဿဢ္တက့ဿ္. နကပွဲၯက့ၯဒီးတဿ္သူဢ္မုာ္သးမုာ္လီၯ.

May 26, 2012

နီဿ္ကသံအပူ

(က) လဿဿ္ယူၯသံကြ႕ၯ‚ ယူၯသံကြီၯ‚ လဿဿ္ယူၯအီဢ္ ထူပ်ီာ္စ့ဖီ‚ လဿဿ္ယူၯထီဢ္ဆူ၀ဢ္ဘီခံ‚ လဿဿ္ယူၯအီဢ္ထူထံစ့ထံ. (ခ) ဖိဢ္ဃဲဟီဢ္လဿလဿဿ္တီးတ့‚ လဿဿ္စံးဖိဢ္ဃဲ ႃဟီဢ္တဂ့ၯ႗ လဿဿ္ထီထီဢ္အဒံး လဿႀတဲၯ‚ လဿဿ္ကအီဢ္ယူၯန႔ဿ္ဖိဢ္ဃဲ. (ဂ) လဿဿ္ထီထီဢ္အဒံးလဿႀတဲၯ‚ လဿဿ္ယူၯဆူထူပ်ီာ္ စ့စဲၯ‚ ထူပ်ီာ္စ့စဲၯလဿမူဒီ‚ လဿပ်ဿၯ လဿဿ္ယူၯအီဢ္ယူၯအီ. လဿပ်ဿၯပ်ဿၯန႔ဢ္ ဖိဢ္ဃဲ ဒီဖံလံၯအိဢ္ခံဂၯ လဿဒဲတဖ်ဿဢ္ အပူၯလီၯ. အဖံတဂၯ ကြဿ္၀ဲအလံၯ ခြါအဖ်ီဢ္ခံ ဆ့ကၯ ယာ္မုဿ္ယာ္ဖ်႕ဒီး ကလဲကူလဲကၯ၀ဲ အဂီဿ္ တအိဢ္နီတဘ့ဢ္ ဘဢ္. လံၯခြါခီ လိဢ္ဘီဘိထီဢ္ ကီးလံ. မၯအီဢ္ယုၯ အဖံလဿ တဿ္ကိဿ္တဿ္စူၯ အက်ါလဿ ဂီၯ လဲၯလီၯဆူ အခုးဒီး တခ်ဳးအလဲၯတဿ္ အခါ လဲၯဒဿဢ္ပာ္ အဖံအဂီဿ္ ထံတဿဿ္ဖိ ခံဖ်ဿဢ္သဿဖ်ဿဢ္ လီၯ. ဟါခီလီၯဟဲက့ၯ အခါ ဟဲက့ၯ၀ံ၀ဲ သ့ဢ္မုဢ္ တဃဲတဃဲ လီၯ. ထံတဿဿ္လီၯ ကအိတဖဢ္ လဲၯလီၯဒဿဢ္ န႔ဿ္ပာ္ အဖံလံ. မ့ၯထံ မံလံအဃိ အဖံခြဲးလီၯမ့ၯဒီး အီဢ္၀ဲဒီဖံလံၯ ခံဂၯလဿ မိဿ္ဂံာ္ တိဿ္လဿ အံသဢ္ဒီး ခ်ီအီဢ္တဿ္လဿ အလံၯလဲၯဃုလဿ ပွဿ္ပူၯတဖဢ္ လီၯ. အစ့ဖိ အိဢ္တပဿၯန႔ဢ္ စွီၯဃာ္၀ဲဒီး ဆိကမိဢ္ထီဢ္ ၀ဲဒ္အံၯ - စ့တဆွိန႔ဢ္ ယကဘဢ္ဘိဢ္ ဃာ္အီၯဒ္ စ့ပာ္ကီၯ စ့အဂၯတဆွိန႔ဢ္ ကပွ႔ၯဆီဒီမိဿ္ဖါ ခံဘ့ဢ္ စ့အဂၯခံဆွိ န႔ဢ္ ကပွ႔ၯလုဢ္ဖိနဲဖိ စ့တဆွိန႔ဢ္အိဢ္အဘ့ဢ္ တဆံလီၯ. ဆီဒီမိဿ္ဖါခံဘ့ဢ္ န႔ဢ္ နံဢ္ထီဢ္ တ၀ာ္ဒီး အဖိဖးထီဢ္ ၀ဲႏြံဘ့ဢ္‚ အဒံဢ္က်ဲကြံာ္ ၀ဲသဿ ဖ်ဿဢ္လီၯ. နံဢ္လဿာ္ဒီး ဆီဖိတဖဢ္ တဿ္နီၯဖး အမိဿ္အဖါဘဢ္လံ အဃိ‚ ထံဢ္၀ဲလဿ အဖါအိဢ္ခံဘ့ဢ္ ဒီး အမိဿ္အိဢ္ ယဲဿ္ဘ့ဢ္ လီၯ. အဖါတဘ့ဢ္ န႔ဢ္အဖံ ဖီအီဢ္ ကပိာ္န႔ဢ္ အလံၯခြါ အတဿ္လီၯ. အဖါအိဢ္တ့ဿ္ တဘ့ဢ္ န႔ဢ္ ပာ္ဃာ္၀ဲဒဢ္လဿ ဆီမိဿ္ ယဲဿ္ဘ့ဢ္ အဂီဿ္လီၯ. တနံဢ္ပူၯကြံာ္လံ ဒီးအလံၯခြါ အကူအကၯ ယာ္မုဿ္ယာ္ဖ်႕ ထီဢ္လံ အဃိ‚ အဖံကတီၯထီဢ္ လုဢ္ဖိနဲဖိတဖဢ္ လီၯ. လုဢ္ခူဢ္လဿ စ့ခံဆွိ အဂီဿ္န႔ဢ္ န႔ဿ္၀ဲ - လုဢ္ခူဢ္ အဂီၯယဲဿ္ခူဢ္ - အလံၯခြါ ဆ့ပ်ိဿ္ ဒီးအဖံအနံဢ္ လုဢ္ခူဢ္ အသူယဲဿ္ခူဢ္ - အလံၯခြါ အဖ်ီဢ္ခံဒီး အဖံအဆ့လါ လုဢ္ခူဢ္ အ၀ါ (၁၀) ခူဢ္ - အလံၯခြါဖ်ီဢ္ခံဆ့ကၯ ဆ့ပ်ိဿ္ဒီး ခိဢ္ဖဿဢ္ တဖဢ္လီၯ. စ့တပဿၯန႔ဢ္ လဿာ္ကြံာ္ သဿဆွိလံ. စ့ပာ္ကီၯ ဃာ္အိဢ္ဒဢ္ စ့တဆွိလီၯ. ကဘဢ္မၯပွဲၯက့ၯ ဒ္သိး စ့တပဿၯ ကန႔ဿ္က့ၯ အဂီဿ္လီၯ. ဆီမိဿ္ယဲဿ္ဘ့ဢ္ န႔ဢ္ ပ်ဲအတဿ္ဒံဢ္၀ံၯ ဒုးဟုဒီး ဆီဖိတဖဢ္ ဖးထီဢ္ဂ့ၯမး လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဆီမိဿ္ယဲဿ္ဘ့ဢ္ အဖိ အဘ့ဢ္ယဲဿ္ဆံန႔ဢ္ လံာ္လ့ ဟဲအီဢ္တနီၯ‚ အမဲာ္ထူး တနီၯဒီး အိဢ္တ့ဿ္ ဆီမိဿ္ပ်ိဖါပ်ိ အဘ့ဢ္လြံဿ္ ဆံလီၯ. ဆီတဖဢ္အံၯ ဖိဢ္ဃဲလဲၯဆါကြံာ္ ဒီးတိဿ္န႔ဿ္ အဘ့ဢ္လြံဿ္ဆံလီၯ. တိဿ္လြံဿ္ဆံ န႔ဢ္ မ့ဿ္စ့ လြံဿ္ဆွိဒီး အဖံအစ့ပာ္ကီၯ တဆွိ အဃိ ခဲလဿာ္ မ့ဿ္ယဲဿ္ဆွိလီၯ. စ့တပဿၯပွဲၯထီဢ္ လံအဃိ‚ ဖိဢ္ဃဲ အဖံ ကတဲာ္ကတီၯ ထီဢ္အသး ကူထီဢ္ကၯထီဢ္ အနံဢ္သီဆ့သီ ဒီးအတိဿ္ စ့တပဿၯ န႔ဢ္ဘိဢ္ဃာ္၀ဲဒီး ပွီၯမး၀ဲ ၀ံၯ လဲၯဆူ စီၯပၯအနီလီၯ. လဲၯတုၯဖဲ သုးဖိလဿ အခိးနီ အပဲႀတီ ဒီးတဲ၀ဲလဿ သါအဲဢ္ဒိးထံဢ္ စီၯပၯလီၯ. သုးဖိ သံကြဿ္အီၯလဿ တဿ္ဂ့ဿ္မႏုၯလဲဢ္. ဖိဢ္ဃဲအဖံ မုဢ္ကမဲ တခီ စံး၀ဲလဿ သါတဿ္ဂ့ဿ္ အိဢ္လဿ သါကဘဢ္ထံဢ္ ဒီး ကတိၯတဿ္ဒီး စီၯပၯလီၯ. သုးဖိသံကြဿ္ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯန႔ဢ္ စံးဒဢ္၀ဲလဿ သါကဘဢ္ထံဢ္ စီၯပၯလီၯ. အန႔ဢ္တဘ်ီ သုးဖိတဖဢ္ မၯကီအသး ဒီးအဖံတခီ ဘုစကု လီၯ. တဿ္ဂ့ဿ္မႏုၯလဲဢ္န႔ဢ္ တတဲဖ်ါ၀ဲ ဘဢ္. တဲဒဢ္၀ဲ သါကဘဢ္ ထံဢ္ဒဢ္ စီၯပၯလီၯ. တဿ္ကစီဢ္အံၯ ဟူထီဢ္ဆူ စီၯပၯ အနဿ္ဒီး ပွၯဟဲကိး ဖံသးပွဿ္ဆူ စီၯပၯ အအိဢ္လီၯ. တုၯဃီၯ ၀ဲဖဲ စီၯပၯ အမဲာ္ညါဒီး တီၯလီၯကဒြံက်ိာ္‚ စိာ္ထီဢ္အစုခံခီ ဒီး ဘူဢ္ထီဢ္ဘါထီဢ္‚ ဟ့ဢ္တဿ္ယူးယီဢ္ လဿစီၯပၯလီၯ. ၀ံၯဒီး စံး၀ဲဒဢ္ ႃႃကစဿ္စီၯပၯဧဿ‚ ယဟဲက့ၯစိာ္န႔ဿ္နၯ စ့တပဿၯ လဿယဃ့လိဿ္နၯဒီး ခဲအံၯ ပွဲၯထီဢ္ သဿနံဢ္ အဃိ ယဟဲလိးက့ၯ ယကမဿ္လဿ ကစဿ္စီၯပၯလီၯ.႗႗ စီၯပၯထိဢ္ဟ့ထီဢ္အမဲာ္ဒီး ကတိၯထီဢ္ တဿ္ဟဲဢ္ကစဲဿ္ ႃႃနဟဲစိာ္စ့ တပဿၯ ယသါမၯမႏုၯလဲဢ္. ယစံး‚ စ့ပွဲၯတပဿၯ တဖ်ဿဢ္လီၯ. က့ၯစိာ္နစ့ ဖိတပဿၯန႔ဢ္‚ ဟဲစိာ္ စ့ပွဲၯ သပဿၯတဖ်ဿဢ္ တက့ဿ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲအဖံ အမဲာ္ဂီၯဂံဿ္ဂီၯကး တဘီလီၯ. ဃ့ကညး စီၯပၯလဿ စ့ပွဲၯသပဿၯတဖ်ဿဢ္ သါကဘဢ္မၯဘဢ္ ဒ္လဲဢ္. စ့တပဿၯ ဖိအံၯ သါမၯဘဢ္ သဿနံဢ္ညါလီၯ. မ့မ့ဿ္ ဒဢ္စ့ပွဲၯ သပဿၯတခါဒု တစိၯသး ဂ့ၯ ခံစိၯသးဂ့ၯ သါမၯ လ့ၯတက့ၯ တန့ဿ္ဘဢ္လီၯ. စီၯပၯစံးဘဢ္အီၯ ႃႃဖံသးပွဿ္ဧဿ‚ နတဲတဿ္ အါအါန႔ဢ္ စ့တပွဲၯ သပဿၯတဖ်ဿဢ္ ဘဢ္. က့ၯကြဿ္ဃုတုၯ အန႔ဿ္ မးဟဲဟ့ဢ္ နကမဿ္တက့ဿ္.႗႗ စီၯပၯမဿ အသုးဖိ တဖဢ္ ဒုးဟးကြံာ္ ဖိဢ္ဃဲအဖံသးပွဿ္လီၯ. ဖံသးပွဿ္ က့ၯစကူးစကူး ပွဲၯဒီး မဲာ္ထံမဲာ္နိ လီၯ. ဖိဢ္ဃဲ ခိးလီၯအဖံ အခိဢ္ဒီး ထံဢ္၀ဲလဿ အိဢ္ဒီး မဲာ္ထံမဲာ္နိ အဃိ‚ လဲၯဃ့ဿ္ လီၯတြံဿ္က့ၯအဖံ ဒီးသံကြဿ္ သံဒိး၀ဲ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯ ခဲလဿာ္ လီၯ. ႃႃလံာ္ခြါဧဿ‚ စ့တပဿၯ ပဘဢ္မၯ သဿနံဢ္ညါလီၯ. ယမ့ဿ္သ့ဢ္ညါ ဆိ ယတပွ႔ၯ လုဢ္ဖိနဲဖိလဿ ယကထါကူထါကၯ အသီလဿ ယကလဲၯဆူ စီၯပၯ အအိဢ္ဘဢ္.႗႗ အလံၯခြါ တဲမုာ္ အသးဒ္အံၯ‚ ႃႃနမ့ဿ္ တပွ႔ၯ လုဢ္ဖိနဲဖိ ထိဢ္ဖိဆီဖိ နစ့ကအိဢ္ ဒဢ္တပဿၯ ဖဲ လီဿ္လီဿ္ ဒီးစ့န႔ဢ္ တပွဲၯသပဿၯတဖ်ဿဢ္ ဘဢ္. ကိဿ္တဂ့ၯ ယဖံဖိ အိဢ္တဂၯလီၯ. နလံၯခြါ ကဂုာ္က်ဲးစဿး ဒီး တဿ္ထံတဿ္တီ ကစဿ္ တဂၯ ကကြဿ္လီၯပွၯလီၯ. ပဒီဖံလံၯ ခံဂၯ ပတဿ္ကီတဿ္ခဲ ကထံဢ္၀ဲ ကီးသဿဢ္.႗႗ ကတိၯဆူဢ္ ထီဢ္အဖံအသး၀ံၯ‚ ၀ံထီဢ္ကုတဒု ဒီးနးတဘ့ဢ္ လဿအႀတိး ပူၯ၀ံၯ လဲၯလီၯဃုအီဢ္ တဿ္ဒီးဖိ တဿ္လဢ္ဖိလီၯ. လဲၯ၀ဲဆူ ကစဿဿ္ အလူဿ္လဿ အဘူးတလူဿ္၀ံၯ‚ ကြဿ္၀ဲဖဲ သ့ဢ္ကဒု အိဢ္၀ဲလဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္ အဖီခိဢ္၀ံၯ ဆ့ဢ္နီၯသါသဖွိထီဢ္ မး ႃႃရွဴရွဴ႗႗ လီၯ. ကဿၯက့ၯ အမဲာ္ထံတန႔ဿ္ လဿၯအဃိ‚ ဖိဢ္ဃဲ တဂၯအံၯ ဟီဢ္ဖုပွဿ္ မးတဘီလီၯ. ဟီဢ္ဟီဢ္၀ဲ တုၯ တဿ္ဘွံးအသးဒီး မံလီၯလဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္န႔ဢ္ အလိၯ ဒီး အမဲာ္ထံတခီ ပုာ္ထီဢ္ယြၯလီၯဆူ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္ အလိၯလီၯ. အခ့အခါ အကတီဿ္အ၀ဲ အံၯ နဿ္ဟူပွၯ အကလုဿ္သီဢ္ - ႃႃဘဢ္မႏုၯလဿ နဟီဢ္လဲဢ္ဖိဢ္ ဃဲဧဿ‚႗႗ ဖိဢ္ဃဲ ဂဲၯထဿဢ္ကြဿ္တရံး တဿ္ဒီး ကနဢ္ ၀ဲ ယဿ္ခီယဿ္ခီလီၯ. တထံဢ္ပွၯ နီတဂၯဘဢ္. ထံဢ္ထဲထိဢ္ဖိလံဢ္ဖိ ယူၯ၀့ၯ၀ီၯလဿ သ့ဢ္လဢ္တဖဢ္ အက်ါဒီး တဿ္အသီဢ္ မ့ဿ္ထဲထိဢ္ဖိ တဖဢ္ ကမဲၯစံဢ္စိလဿ သ့ဢ္လဢ္ အက်ါလီၯ. မံလီၯက့ၯ၀ဲလဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္အလိၯ ဒီး သ့ဢ္နီဢ္ဒဢ္ ကဘ ဢ္မၯ ပွဲၯသပဿၯလဿ စ့ဒီး ကဘဢ္ကြဿ္ဃု ၀ဲဒ္လဲဢ္. ဆိကမိဢ္ ထီဢ္အဖံ သးပွဿ္လဿ အကြဿ္လုဿ္ဖိက့ၯ အီၯအဂ့ဿ္‚ ဒီးမ့ဿ္စီၯပၯ ကမၯဘဢ္ဖုးအီၯ ဒ္လဲဢ္. မ့မ့ဿ္ အကစဿ္ဒဢ္၀ဲ လဲၯကဲကုဿ္လဿ စီၯပၯအကုဿ္က်ါ ကဲလီၯ. မ့မ့ဿ္ အဖံသးပွဿ္ ကအိဢ္တ့ဿ္ ဒ္လဲဢ္ ဆိကမိဢ္၀ဲ ဒ္ယံာ္ အသးဒ္ကတံာ္ မဲာ္ထံမဲာ္နိယြၯ ကးလံ‚ တဘ်ီအံၯ ဟီဢ္နီဿ္ကီဿ္ ထြဢ္တလ့ဢ္ အသးလဿ လဿဿ္တဘ့ဢ္ အလိၯလီၯ. တဿ္ကလုဿ္သီဢ္ထီဢ္ကးလံ ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ ဘဢ္မႏုၯ နဟီဢ္လဲဢ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲအိဢ္က့ၯ၀ဲ ဂဿဿ္တပဿဿ္ ဒီးကနဢ္ထံ တဿ္လီၯ. တဿ္ကလုဿ္သီဢ္ထီဢ္ကဒီး ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ ဘဢ္မႏုၯအဃိ နဟီဢ္လဲဢ္.႗႗ တဘ်ီအံၯ ဖိဢ္ဃဲထံဢ္၀ဲလဿ တဿ္ကလုဿ္ န႔ဢ္ဟဲထီဢ္ဒဢ္လဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ အအိဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲတဲဘဢ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္လဿ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯ ခဲလဿာ္လီၯ. လဿအဖံ လဲၯဃ့လိဿ္စီၯပၯ အစ့တပဿၯဒီး အဒီဖံလံၯ ခံဂၯ ပာ္ဖွိဢ္ က့ၯတိဿ္ဖိစ့ဖိ ၀ံၯ လဿသဿနံဢ္ အတီဿ္ပူၯ မးမၯ န႔ဿ္စ့ တပဿၯလီၯ. ဖဲအဖံ လဲၯဟ့ဢ္က့ၯ အစ့ တပဿၯအခါ စီၯပၯ တဲလီၯအဖံလဿ ကဘဢ္ဟ့ဢ္ က့ၯစ့ ပွဲၯသပဿၯတဖ်ဿဢ္ လီၯ. ဖိဢ္ဃဲတဲဘဢ္ လဿဿ္လဿ တဿ္မၯဒ္အံၯ သါမၯလဿပွဲၯ တစိၯသး တသ့ဘဢ္ လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ သါသးဖွီဢ္တုၯ သါပဿၯသူဢ္ပဿၯသး တန႔ဿ္လဿၯဘဢ္ဒီး မဲာ္ထံလီၯ အဒိဢ္အမုဿ္လီၯ. လဿဿ္ဖးဒိဢ္ တဘ့ဢ္အံၯ သးကညီၯဘဢ္ ဖိဢ္ဃဲဒီး စံး၀ဲဒဢ္‚ ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ ကိဿ္တဂ့ၯ. ထိဢ္ပိာ္ခြါနသး ဒီးတဿ္ထံ တဿ္တီ ကစဿ္လဿမူခိဢ္ ကအံးလီၯကြဿ္လီၯနၯလီၯ. ခဲအံၯ အဆဿကတီဿ္ဘဢ္လဿ ယကလဲၯအီဢ္ တဿ္အီဢ္လဿ မူဒီဖဲ မုဿ္အပူၯ လီၯ. လဲာ္ပိာ္ယခံဒီး ဖဲယအီဢ္တဿ္အခါ ယခဢ္သဘွဲ လီၯတဖဢ္ န႔ဢ္ထါႏုာ္ဆူ နကုဒီး နကုတဿ္ပူၯ တဿ္လီဿ္လဿ အအိဢ္ဒီး နၯတက့ဿ္. ခဲအံၯ ဖီဢ္ဃာ္ယၯ က်ဿၯက်ဿၯ ဧီဿ္‚ ယကယူၯလီၯ.႗႗ ဖိဢ္ဃဲ မံလီၯအီထီလာ္ ဒီးဖီဢ္ဃာ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ က်ဿၯက်ဿၯလီၯ. လဿဿ္ယူၯဆူ မူဒီလီၯ. တစိဿ္ဖိ တုၯဖဲ လဿဿ္အီဢ္ဆဢ္ အလီဿ္ဒီး ဖဲလဿဿ္ အထးခိဢ္ ယြၯလီၯအလီဿ္ န႔ဢ္ ထူပ်ိာ္ထီဢ္ စ့ပ်ိာ္ထီဢ္ သကုၯဆးဒး နကြဿ္ ကတဿဿ္မဲာ္ကတဿဿ္ နါလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ လဿဿ္ဒုးပလီဿ္အီၯ လဿကထါထီဢ္ ဒဢ္လဿဿ္ အီဢ္တဿ္အခါ အထး ခိဢ္ထံ ယြၯလီၯလဿ ထူ လီၯလဿစ့ တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲဒိကနဢ္ လဿဿ္အတဿ္ကတိၯဒီး ထါထီဢ္ထူထံ စ့ထံ တဖဢ္တုၯ အပွဲၯကု အခါ လဿဿ္ပွိဿ္လဿဿ္ပွီဿ္ တဘ့ဢ္စံး၀ဲဒဢ္‚ ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ တဿ္ကိဿ္ထီဢ္လံ‚ ဒီးယအီဢ္ ယတဿ္အီဢ္ ၀ံၯလံ အဃိ‚ ယကက့ၯလီၯ. ဖီဢ္ဃာ္ ယၯက်ဿၯ က်ဿၯဧီဿ္.႗႗ အစုတခီ ဖီဢ္ဃာ္ အကုဒီး အကခီ စွီၯဃာ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ မးမး အခါ လဿဿ္တဘ့ဢ္က့ၯယူၯ ဆူအအိဢ္ တဿ္အလီဿ္‚ ကစဿဿ္ကပၯလီၯ. ႃႃခဲအံၯ ပဟဲက့ၯတုၯလံ‚ ဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ က့ၯ၀ံနကုဂ့ၯဂ့ၯ ဧီဿ္.႗႗ လဿဿ္တဲဘဢ္ ဖိဢ္ဃဲဒီး ပိာ္ခြါဖိ တဂၯအံၯ စံးဘ်ဳး စံးဖွိဢ္ လဿဿ္လဿ အမၯဂ့ၯအီၯ တဘဿးဘဿး တဘ့ဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဟဲက့ၯတုၯလဿ အဒဲကပၯဒီး ကိးထီဢ္၀ဲ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ နအိဢ္ဖဲလဲဢ္‚ ဟဲက့ၯကြဿ္ နလံၯခြါ တဘ်းမီၯ.႗႗ အဖံခီ အိဢ္ခိး ကြဿ္လဿ္ အလံၯခြါလဿ ဒဲဖိအပူၯ ဒီး ဖ်ါဘဢ္အီၯလဿ အလံၯ၀ံ တဿ္လဿ ကုအပူၯန႔ဢ္ ဃဿအဃိ‚ ဆိကမိဢ္၀ဲလဿ အလံၯဟဲက့ၯ ခးန႔ဿ္ တဿ္မံၯလာ္ ဖိဒီး အသးခုမး ကအီဢ္ဘဢ္ ကသူ၀ံဢ္ကသူဘဲ လီၯ. ဖိဢ္ဃဲဟဲက့ၯ ထီဢ္ပာ္လီၯ အကုတခီ‚ အဖံထံဢ္လဿ ထူအဘ့ဢ္ စ့အဘ့ဢ္‚ ထူကိဢ္လိဢ္ စ့ကိဢ္လိဢ္ တဖဢ္လီၯ. ဖံသးပွဿ္ အတဿ္သးခု ကဲထီဢ္လဿ တဿ္ဘဢ္ယိဢ္ဘဢ္ဘွီ လီၯ. ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ နလဲၯမၯန႔ဿ္ တဿ္ထူးတဿ္တီၯ ထဲအံၯဒ္လဲဢ္‚ နလဲၯရ့တံၯ ရ့သကိး ဒီး တဿ္ဟုဢ္တဿ္ဘ်ဢ္‚ တမ်ိၯတမ်ာ္ ဧါ‚ နလဲၯမၯန႔ဿ္ တဿ္ထဲအံၯ နမၯဒ္လဲဢ္‚ နမၯန႔ဿ္လဿလဲဢ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲတဲဘဢ္ အဖံ‚ ႃႃယဖံဧဿ‚ တဘဢ္ကိဿ္တဂ့ၯ. ယတလဲၯဟုဢ္တဿ္ဘ်ဢ္တဿ္ ဒီး ဒီတံၯဒီသကိး ဒီး တမ်ိၯတမ်ာ္ နီတဂၯဘဢ္. ဟဲဃီၯ ဆ့ဢ္နီၯ လဿနလံၯခြါ အကပၯဒီး ယကတဲယုၯနၯတဿ္ တီတီလိၯလိၯ လီၯ. ဖံဧဿ‚ ယနာ္လဿ ကစဿ္ထူ ကစဿ္ယြၯ လဿအအိဢ္ဒီး အစိဒိဢ္ ကမီၯထီ တဂၯ မဿလဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္ ကတိၯတဿ္သ့‚ မၯတဿ္ လဲၯတဿ္ဒီး ယူၯ၀ဲဆူ မူဒီ၀ံၯ အီဢ္အဆဢ္လဿ မုဿ္ပူၯလီၯ. ဖဲအအီဢ္ အဆဢ္အခါ မဿယထါ ထီဢ္အထးခိဢ္ အထံ သဘွဲလီၯလဲာ္တဖဢ္ ဒီးဒဿႏုာ္ လဿယကု အပူၯလီၯ. တဘ်ီအံၯ ဖံဧဿ‚ နသးမံ လံဧါ.႗႗ ဖိဢ္ဃဲ ဒီဖံလံၯ ခံဂၯ သူဢ္ခုသးခု ဒီးတပာ္ခူသူဢ္ အတဿ္ထူးတဿ္တီၯ‚ ဒီး ဘိဢ္ဃာ္၀ဲဒဢ္ ဒ္သိး ကသူအီဢ္၀ဲလဿ ခံတစိၯ သးအဂီဿ္ဘဢ္. မ့မ့ဿ္ အဖံတဲဘဢ္ အလံၯခြါဒ္ အံၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ ပခြးအီဢ္ကသူဖိ အိဢ္ကီး တဘ့ဢ္အံၯ မၯပွဲၯအီၯဒီး ထူတနီၯ စ့တနီၯ၀ံၯ လဲၯနီၯဟ့ဢ္ တံၯဖိသကိးဖိ လဿအအိဢ္ဖဲ ပကပိာ္ကပၯ တဖဢ္နီဢ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲ စိာ္ထီဢ္ အခြးဖိဒီး မၯပွဲၯ၀ဲလဿ ထူဒီးစ့ ၀ံၯလဲၯနီၯလီၯ ၀ဲလဿ ပွၯအိဢ္ဖဲ အကပိာ္ကပၯ တဖဢ္လီၯ. ပွၯသံကြဿ္ သကိး ဖိဢ္ဃဲလဿ အမၯန႔ဿ္ထူဧိၯ စ့ဧိၯ ဖဲလဲဢ္ဒီး ဖိဢ္ဃဲ တဲယုၯ အ၀ဲသ့ဢ္လဿ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯ ခဲလဿာ္လီၯ. ပွၯစံးဘ်ဳး စံးဖွိဢ္ အီၯဒီး တဲဘဢ္ ဖိဢ္ဃဲလဿ တဿ္တီကစဿ္လဿ မူခိဢ္ဆိဢ္ဂ့ၯ ပွၯမုဢ္ကမဲဒီး ဖိဢ္ဃဲလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဒီး ဖဲဖိဢ္ဃဲလဲၯဟ့ဢ္ နီဿ္ကသံ တဂၯလဿ တဿ္ထူးတဿ္တီၯ ပွဲၯခြးတဘ့ဢ္ အခါ ပွၯမုဢ္ပွဿ္တဂၯ သံကြဿ္၀ဲ လဿ ဖိဢ္ဃဲမၯ န႔ဿ္တဿ္ထူးတဿ္တီၯ ထဲအံၯလဿ က်ဲမတၯတဘိ‚ မ့တမ့ဿ္ လဿမတၯ အိဢ္လဲဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲ အတဿ္ဟ့ဢ္န႔ဢ္ ပွၯတူဿ္လိာ္ ကိးဂၯဒဲလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ နီဿ္ကသံ န႔ဢ္ တတူဿ္လိာ္ ၀ဲဘဢ္. စံး၀ဲလဿ သါကလဲၯ ဟံးဒဢ္ သါကစဿ္ ဒဢ္၀ဲလီၯ. နီဿ္ကသံ ၀ံထီဢ္ကုဖးဒိဢ္ တဒု‚ ဖဿဢ္ထီဢ္အခိဢ္ လဿယဢ္ထါ တီဢ္တီဢ္ တဘ့ဢ္ဒီး ဃဲာ္မာ္ကူ ဖးဒိဢ္တဘ့ဢ္ လီၯ. လဲၯ၀ဲ ဆူလဿဿ္ဖးဒိဢ္ တဘ့ဢ္ အအိဢ္ဒီး ပာ္မံလီၯ ဟီဢ္အသးလီၯ. တဘ်ီန႔ဢ္ လဿဿ္ဖးဒိဢ္ သံကြဿ္အီၯ‚ ႃႃနီဿ္ဧဿ‚ ဘဢ္မႏုၯ နဟီဢ္လဲဢ္‚႗႗ နီဿ္ကသံစံး ဆဿ၀ဲဒဢ္ ယကမဿ္အိဢ္လဿ စီၯပၯ အအိဢ္စ့ တပဿၯဒီး ဖဲယဟ့ဢ္ က့ၯ ကစဿ္စီၯပၯ အခါ တဲဘဢ္ယၯလဿ ယကဘဢ္ဟ့ဢ္စ့ ပွဲၯသပဿၯ တဖ်ဿဢ္လီၯ. ယမ့ဿ္ပွၯဖွီဢ္ပွၯယာ္ ယကလဲၯထံဢ္ န႔ဿ္စ့ ပွဲၯသပဿၯ တဖ်ဿဢ္ ဖဲလဲဢ္.႗႗ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ န႔ဢ္ တဲဘဢ္နီဿ္ကသံ ဒ္အံၯ‚ ႃႃမ့မ့ဿ္ ဒ္န႔ဢ္ဒီး ထြါကြံာ္ နမဲာ္ထံဒီး ဟဲပိာ္ယခံတက့ဿ္. တဿ္လဿ ယတဲနၯတဖဢ္ ကနဢ္ထံထံဒီး မၯအီၯတက့ဿ္.႗႗ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဲဘဢ္နီဿ္ကသံ လဿကဖီဢ္ဃာ္အီၯ က်ဿၯက်ဿၯ ဒီး သုတသးပ့ၯနီဢ္ အကုဒီး အဃဲာ္တဂ့ၯ. လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ ယူၯထီဢ္ဆူ မူဒီ ဒ္သိး ကလဲၯအီဢ္အဆဢ္လဿ မုဿ္အပူၯလီၯ. တုၯလဿမူဒီး ဖဲန႔ဢ္ တဿ္လီဿ္မုာ္မး လီၯ. သံဢ္ဖိဖီဖိ ဖးထီဢ္ဒီး ဖဲကလံၯဖိ ဟဲအူ ထီဢ္ကသုဢ္ကသုဢ္ အခါ‚ နဿမူနဿဆွီ‚ ဒီး ထိဢ္ဖိလံဢ္ဖိ တဖဢ္ယူၯ၀့ၯ၀ီၯ ကမဲၯစံဢ္စိ လဿသ့ဢ္က်ါ ၀ဢ္က်ါ ဒီးထံက်ိ ဖိခုဢ္ယုဿ္ကလာ္ ယြၯသီဢ္ ရ့ရ့ မုာ္ဒိဢ္မးလီၯ. တဿ္ဃံတဿ္လၯ တဖဢ္အံၯ နီဿ္ကသံ တထံဢ္ဒီး တနဿ္ ဟူဘဢ္. အမဲာ္ခ်ံ ကြဿ္ဃီၯဒီး ထံဢ္ဒဢ္ ထူပ်ိာ္စ့ပ်ိာ္ ထီဢ္ဖဲ တဿ္လီဿ္တတီၯ လီၯ. နီဿ္ကသံ စိာ္ထီဢ္ အကုဒီး အဃဲာ္ဒီး ကနဢ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ အတဿ္ကတိၯ တခ်ဳးဘဢ္. လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဲဘဢ္အီၯ‚ ႃႃနီဿ္ကသံဧဿ‚ ဟဲဒိး ဃာ္နကုလဿ ယအီဢ္ယဆဢ္လီၯတဲာ္ အဖီလာ္ န႔ဢ္တက့ဿ္. နတဘဢ္မၯ လဿာ္ဂံဿ္လဿာ္ဘါ အါအါဘဢ္.႗႗ နီဿ္ကသံ ကနဢ္တခ်ဳးဘဢ္. က်ီတဲာ္ ထူပ်ိာ္သပွဿ္ပွဿ္ လီၯ. ထူပ်ိာ္တခီ တလီၯဆဿဢ္ႏုာ္ဘဢ္. အဃဲာ္န႔ဢ္ ပ့ဢ္လံးကြံာ္ အသး အဃိ‚ တီဿ္ဘ်ဿက့ၯ၀ဲ၀ံၯ‚ ခူဢ္ကြဿ္၀ဲ အထူပ်ိာ္ အတဿ္အဂံဿ္စဲၯ ဖးထီ အဃိ မၯ၀ဲ တန႔ဿ္‚ လဲၯဃ့ဿ္က်ီ ကးလဿ စ့အပ်ိာ္ တဖဢ္ကးလီၯ. တဿ္တလီၯဆီ နီတမံၯဘဢ္. အဃဲာ္က့ဢ္ကူကြံာ္ ဒဢ္ဖဲ လီဿ္လီဿ္လီၯ. လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ ကိးထီဢ္ ၀ဲလံ‚ ႃႃနီဿ္ကသံဧဿ‚ ယအီဢ္တဿ္၀ံၯလံ ပကက့ၯလီၯ. မုဿ္ဖးဒိဢ္ ဟဲထီဢ္ ဖးထီလံ ဒီးကိဿ္ ဒိဢ္မးလီၯ.႗႗ နီဿ္ကသံ ကနဢ္တခ်ဳးဘဢ္. ႃႃအိဢ္ခိး မီကိာ္ဘဲဢ္‚ ယကက်ီတဲာ္စ့ပ်ိာ္ တထူဢ္အံၯ တဘီလီၯ.႗႗ လဿဿ္ဖးဒိဢ္ တဲဘဢ္အီၯ လဿသါခိး တသ့လဿၯဘဢ္. တဿ္ကိဿ္အတဟီဢ္ ဆူဢ္ဒီး သါတူဿ္တပွဲၯ ဘဢ္အဃိ‚ လဿဿ္ဖးဒိဢ္ ယူၯက့ၯဆူ အအိဢ္အလီဿ္လီၯ. နီဿ္ကသံအိဢ္တ့ဿ္ဒီး ခူဢ္တခီ‚ က်ီတခီ တတဲာ္လဿၯဘဢ္. မုဿ္ဟဲထီဢ္ ထီထီဢ္ ဒီး လ့ဘ့ဢ္ ဘဢ္က့ၯသဒဢ္ အီၯလံ. တုၯတဿ္ကိဿ္ဆါ တူဿ္၀ဲတပွဲၯ လဿၯဘဢ္တဘ်ီ နီဿ္ကသံ ကြဿ္ထီဢ္ဆူ လဿဿ္ဘ့ဢ္ ဘဢ္အအိဢ္အခါ လဿဿ္တအိဢ္လဿၯဘဢ္. တဘ်ီအံၯ ဃ့ဿ္၀့ၯ၀ီၯ ဘဢ္ဆဢ္မူဒီအံၯ တဿ္မုဢ္တဿ္ဘိ‚ တဿ္ဃံတဿ္ လၯလီၯညြံး လီၯဘဲလဿာ္‚ ထံက်ိဖိတဖဢ္ လီၯသံးကြံာ္ ဒီး မုဿ္ဖးဒိဢ္ ထီဢ္တတီၯတတီၯ လဿမူဒီဒီး ဖဲမုဿ္အိဢ္ ၀ဲလိၯလိၯ လဿမူခိဢ္ အခါ‚ အတဟီဢ္ဆူဢ္ဒီး ပွၯကညီ ပာ္လီၯအခီဢ္ ညါသး တဘူဢ္ ဘဢ္. တဘ်ီအံၯ နီဿ္ကသံ အတဿ္သူဢ္ကြံသး လီ တဿ္ထူးတဿ္တီၯ မၯစဿၯအီၯ တသ့ လဿၯဘဢ္. ယီဿ္လီၯထူဒီး ထူကိဿ္‚ ယီဿ္လီၯစ့ဒီး စ့ကိဿ္ လီၯ. ယံာ္ယံာ္ ဒီး နီဿ္ကသံ အသးသမူ ယူၯထီဢ္ကြံာ္၀ဲဒဢ္လီၯ. (ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ႃပွၯကညီဿ္ဖိ အဘ့ဢ္ ၂‚ ကညီအတဿ္တဲပူ လဿဖံအဲမဢ္ ကြဲး၀ဲ႗ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.)

May 16, 2012

စီၯကဿဢ္အပူ

တဿ္တဲ၀ဲတဘ်ီ ပွၯဒီဖံလံၯအိဢ္၀ဲ ခံဂၯလီၯ. အလံၯခြါတဂၯ အမံၯမ့ဿ္၀ဲ စီၯကဿဢ္လီၯ. တနံၯတခီဢ္ န့ဢ္အဖံတဲဘဢ္ အလံၯ ခြါဒ္အံၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ လဲၯဃုအီဢ္ကသူ ဟီဢ္ဘီဢ္ဖိမီဢ္. နထ့ဘဿ ၀ံၯတဖ်ဿဢ္လံ. လဲၯဒိးအီဢ္နဘဿဖိ န့ဢ္မီဢ္႗႗ အလံၯခြါတခီ တ၀ံ ခိဢ္ဒိဢ္ခံဃဿဘဢ္. စိာ္ထီဢ္ အဘဿဒီး ရွီးထီဢ္အဃဲာ္ တဘ့ဢ္လဿ အႀတီးပူၯဒီး လဲၯ၀ဲဆူ ပွဿ္လဿ္က်ါ လီၯ. ညီႏုဿ္ပွၯဒိးအီဢ္ဘဿလဿ ထံက်ါ‚ ဘဢ္ဆဢ္ စီၯကဿဢ္လဲၯဒိးအဘဿန႔ဢ္လဿ သ့ဢ္ခံ‚ ဒီးဟးကြဿ္ဃုအီဢ္ တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္လဿ တနံၯအဂီဿ္ ၀ံၯဟဲက့ၯ၀ဲလီၯ. လဿခံတနံၯ အီဢ္မ့ၯအီဢ္ထံ၀ံၯ တဲဘဢ္အဖံ ဒ္အံၯ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ ယကလဲၯကြဿ္က့ၯယဘဿလီၯ.႗႗ အဖံပ်ဲအလံၯခြါ လဲၯတဿ္ဒီး စီၯကဿဢ္လဲၯဆူ ပွဿ္ပူၯ ကြ႔ဒီး ကလံၯ ကြ႔ကြ႔ လီၯ. တစိဿ္ဖိလဲၯတုၯ၀ဲဖဲ သ့ဢ္တခိဢ္ လဿ အဒိးဃာ္ဘဿအခီဢ္ထံးန့ဢ္လီၯ. နဿ္ဟူ၀ဲ တဿ္ဂဲၯပ်ဳဿ္လဿဘဿ အပူၯ‚ ဒီး လဲၯထီဢ္ဟံးန့ဿ္က့ၯ အဘဿလီၯ. ဖဲအကြဿ္ႏုာ္ဘဿပူၯအခါ‚ ထံဢ္၀ဲလဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါတဘ့ဢ္‚ ဒီးသူဢ္ခုသးခု ၀ဲဒိဢ္မးလီၯ. လဲၯဃ့ဿ္ထဲး ၀ဲပိာ္နဿမူတဘိ ဟဲက့ၯစိာ္ ၀ဲဒီး စဿထီဢ္၀ဲအပိာ္ တဘိန႔ဢ္လဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါအခီဢ္ခံခီလဿာ္ အလိၯ ၀ံၯဒီး စံး၀ဲဒ္အံၯ - ႃႃခဲအံၯ ယကမဿနက့ၯဆူ ယဖံအအိဢ္လီၯ. နကြဿ္လိၯလိၯလဿ မုဿ္ႏုာ္ဖဲအံၯ‚ နကထံဢ္ခုး တလီဿ္ဒီး အဃဿၯန႔ဢ္ ယဖံအိဢ္ဖဲဒဲပူၯ လီၯ. က့ၯဆူယဖံအအိဢ္ဒီး တဲဘဢ္အီၯဒ္အံၯ‚ ႃတပိဿ္နဿမူလဿ ယခီဢ္အလိၯ အံၯ ဖဲနဖီထီဢ္ တဿ္ကပိာ္လဿ တဿ္ညဢ္အခါ မၯနဿမူ ထီဢ္အီၯနီ႗ ႗႗ လဿပ်ဿၯန႔ဢ္ ပွၯကညီ နဿ္ပဿဿ္ထိဢ္ဖိ လံဢ္ဖိ’ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိ တဖဢ္အတဿ္ကတိၯဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ စ့ဿ္ကီး နဿ္ပဿဿ္ ပွၯကညီ အတဿ္ကတိၯလီၯ. ထိဢ္လဲၯ၀ါတဘ့ဢ္ အံၯ တအီရီး ငီငး ထဲသိး စီၯကဿဢ္ ပွၯကညီ တဂၯအံၯဘဢ္. တဿ္ပ်ဿ္လီၯအီၯတဘ်ီဃီ‚ ထိဢ္လဲၯ၀ါတဘ့ဢ္ သူဢ္ခုသးခု ဒီးတပ်ဳာ္ အဒံး ၾတးၾတး ဒီးယူၯကြံာ္၀ဲ ယံၯယံၯ ဒီး စီၯကဿဢ္အဖံအဒဲ မ့ဿ္ဂ့ၯ‚ ပွၯကညီအဒူအသ၀ီ မ့ဿ္ဂ့ၯ န့ဢ္လီၯ. ဟါခီလီၯစီၯကဿဢ္ ဟဲက့ၯ‚ လုဿ္ထံလုဿ္နိ၀ံၯ ပာ္လီၯအသးလဿ ကဟဲက့ၯ အီဢ္ထိဢ္လဲၯ၀ါ အကပိာ္ ဘဲဘဲလီၯ. မဿအဖံ ခြဲးလီၯမ့ၯ ဖိထံဖိ ဒီးဆ့ဢ္နီၯ၀ဲ တကူဢ္သ့ဢ္လီၯ. စီၯကဿဢ္ သံကြဿ္အဖံ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ မၯဒ္လဲဢ္ နသးပ့ၯနီဢ္ ထိဢ္လဲၯ၀ါ ကပိာ္ဧါ.႗႗ အဖံစံးဆဿအီၯ‚ ႃႃစီၯကဿဢ္ဧဿ‚ နကဿဢ္ကီဢ္လဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါအကပိာ္‚ တဿ္ကီဘဢ္ ဖံအသး နာ္လဲဢ္.႗႗ ႃႃဒဿးဖံဧဿ‚ ယမဿထိဢ္လဲၯ၀ါ ဟဲက့ၯဆူ နအိဢ္ - ယစဿဃာ္အခီဢ္လဿ ပိာ္နဿမူ ဒံး‚႗႗ စီၯကဿဢ္တဲဆဿ က့ၯအဖံ လီၯ. အဖံတဲဘဢ္အီၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ တဿ္လဿ ထိဢ္လဲၯ၀ါန့ဢ္ နဘဢ္တီဿ္အီၯ၀ံၯမး ဟဲက့ၯစိာ္ဒီး ပကဖီအီဢ္ အီၯမီၯ႗႗ စီၯကဿဢ္စံးဆဿက့ၯအဖံဒ္အံၯ ႃႃအဿဢ္ တဲယုၯပွၯဒ္န့ဢ္မး ပကသ့ဢ္ညါမီၯ. မ့တမ့ဿ္ ပကနါစိၯ မၯဘဢ္တဿ္လီၯ.႗႗ လဿခံတနံၯ စီၯကဿဢ္လဲၯဃုအီဢ္ ကဒီး တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္ ကသူဟီဢ္ဘီဢ္ ကးလီၯ. ၀ံထီဢ္ကီး ကုဖိတဒု‚ စိာ္ထီဢ္ အဃဲာ္ဖိ တဘ့ဢ္ဒီး လဲၯကဒီးဆူ ပွဿ္ပူၯလီၯ. ပွၯထိဢ္လီၯခုးဧိၯသံဢ္ဧိၯ ၀ံၯဒီး တဿ္စူၯလီၯသီန့ဢ္‚ တဿ္စူၯကိဿ္စူၯ ကိဿ္ ဒီးဘဢ္ဖဲ ကုၯဘ်ဿဢ္ ဟဲထီဢ္အကတီဿ္ လီၯ. စီၯကဿဢ္လဲၯတဿ္ဘဢ္ အတီၯဒီး လဿဘ်ဿဢ္တဘ်ဿဢ္ အလိၯန႔ဢ္ ကုၯတဖဢ္ ဖးထီဢ္တနီၯ‚ အဘိဢ္ဖိ ဟဲဖ်ိးထီဢ္တနီၯ လီၯ. စီၯကဿဢ္ ထံဢ္ဃီၯ တဿ္၀ါ၀ါ လဿအယံၯ‚ လဲၯဃ့ဿ္တီဿ္တက်ဳာ္ ကုၯတဘ်ဿဢ္‚ လီၯကလဲလဿာ္ တဘီလီၯ. ထဿထီဢ္၀ဲဒီး ဒဿႏုာ္၀ဲဆူ အကုပူၯဒီး က့ၯမး၀ဲဆူ အဖံအအိဢ္လဿ တဿ္သူဢ္ခုသးခုလီၯ. အိဢ္လဿအယံၯဒီး ကိးစိဃီၯအဖံ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ ယဟဲက့ၯစိာ္န႔ဿ္နၯ ကသူ‚ ကပိာ္အီဢ္ ယုၯနလံၯခြါ ဘဲဘဲတဘီ႗႗‚ ဟဲက့ၯ ထီဢ္ဆူ ဒဲပူၯ၀ံၯ ပာ္လီၯန႔ဿ္ အဖံလဿ အကုတဒုလီၯ. အဖံကြဿ္ႏုာ္ တဘီ ထံဢ္၀ဲ ကုၯလီၯကလဲ ပံာ္ပာ္ တဖဢ္လီၯ. အဖံတဲအီၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ တဿ္အံၯ ပွၯကိးလဿ ကုၯဒီး နဘဢ္ထဲးအီၯ ကယီကယီလီၯ.႗႗ ဖိဢ္ဃဲတဲ၀ဲလဿ သါကထဲး ကယီကယီ ဒ္အဖံတဲအီၯအသိး လီၯ. မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ တနံၯလဲၯဟးကဒီးဆူ ပွဿ္ပူၯဒ္သိး ကကြဿ္ဃုအီဢ္တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္ ကသူဟီဢ္ဘီဢ္လီၯ. လဲၯတုၯလဿ ဘ်ဿဢ္တဘ်ဿဢ္ဒီး ထံဢ္၀ဲ တဿ္တလိဢ္ ဒီးကြဿ္၀ဲ ယဿ္ခီယဿ္ခီ၀ံၯ ထဲးကြဿ္၀ဲ ကြဲဖိအိဢ္ အဒဿပူၯအခါ‚ ကြဲမိဿ္‚ ကြဲပဿ္‚ ကြဲဖံ‚ ကြဲဖု‚ ဒီးကြဲဒီဖုဒီဂီဿ္ ဆဲးသကိးစီၯကဿဢ္‚ အကစဿ္ဃ့ဿ္တဘ်ီ အခီဢ္တခ်ဲ ဘဢ္ဆဢ္ ကြဲတဂီဿ္ လူၯအီၯတုၯ စီၯကဿဢ္ အခီဢ္ဘဢ္တိဿ္လီၯဃံၯ‚ လီၯတလံဢ္ကြံာ္ ဆူတဿ္လူဿ္ဖိ အကပၯမး ဒီးကြဲတဂီဿ္ တလူၯလဿၯအီၯ ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. စီၯကဿဢ္တခီ အစုဘဢ္ဒိ‚ အခီဢ္ဘဢ္ဒိ‚ အမဲာ္တံာ္တဿၯလဿ ကြဲအ့ဢ္ဃာ္အီၯ အဃိလီၯ. စီၯကဿဢ္ အိဢ္ဘွံး အိဢ္သါ၀ဲ တစိဿ္ဖိ၀ံၯ‚ ကြဿ္တဿ္ဒီး ထံဢ္ထီဢ္က့ၯ တဿ္တစဲးတစဲး အဃိ ဟဲက့ၯဆူအဖံ အအိဢ္လီၯ. လဿအစုပူၯတခီ စွီၯဃာ္၀ဲ ကြဲအဒဿ တစွီၯဃံးမး န့ဢ္လီၯ. ဟဲက့ၯတုၯဒီး ဟ့ဢ္လီၯ၀ဲ တဿ္လဿ အစွီၯဃာ္၀ဲ ၀ံၯ‚ တဲယုၯအဖံလဿ တဿ္တရဿ လူၯအ့ဢ္အီၯအဂ့ဿ္ လီၯ. အဖံတဲဘဢ္အီၯ‚ တဿ္ဒ္အံၯ တကလုာ္ န႔ဢ္ ပွၯလဲး၀ဲလဿ မ့ဢ္အူလီၯ. ပွၯမ့ဿ္ထဲးအီၯဒ္ ကုၯန႔ဢ္ အ့ဢ္ပွၯလီၯ. ဖိဢ္ဃဲ ကနဢ္၀ဲ၀ံၯ တဲအဖံဒ္အံၯ‚ ႃႃအဿဢ္‚ တဲပွၯဒ္န႔ဢ္သဿဢ္. ပကတိဿ္န႔ဿ္ဃာ္အီၯ‚ ပသးစဿ္ဒီး ပတသ့ဢ္ညါ တဿ္ဘဢ္. ပွၯသးပွဿ္အိဢ္ဒဢ္ပဖံဖိတဂၯ ဒီးမ့ဿ္ တသိဢ္ပွၯတဲပွၯ တဿ္မတၯ ကအိဢ္လဿ ကသိဢ္ပွၯတဲပွၯ တဿ္တဂၯလဲဢ္႗႗. မၯကဒီး လဿခံတနံၯ ဖိဢ္ဃဲလဲၯ ဟးဆူပွဿ္ပူၯ အခါ‚ ထံဢ္၀ဲတၯဟိတဒု‚ လဲၯမၯန႔ဿ္၀ဲ ရွိတကဒိဢ္ဒီး ၀ဢ္က့တဖဢ္ လူၯလဲး၀ဲ တၯဟိလဿမ့ဢ္ အူလီၯ. တၯဟိဃ့ဿ္ ဒီးမ့ဢ္အူ ကဲၯဂ့ၯထီဢ္အခါ‚ ဖိဢ္ဃဲတခီလူၯလဿအလီဿ္ခံဒီး ဖ့ဢ္ထီဢ္ အခ်ံဢ္ခး၀ဲ တၯဟိအကပၯ‚ ဒီးတၯဟိလီၯဃံၯအခါ ဖိဢ္ဃဲဟဲက့ၯ ဃ့ဿ္ဃီၯဒီး တီဿ္သံတၯဟိတဒု န့ဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲက့ၯ၀ံ၀ဲ လဿအခ်ဿဆူ အဖံအအိဢ္ ဒီးမဿအတဿ္ကပိာ္ဂုၯအီၯ တနီၯလီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ အအိဢ္တ့ဿ္ တဖဢ္ဖိဢ္ဃဲ ကဢ္ထီဢ္န႔ဿ္အဖံ ဒ္သိး ကအီဢ္က့ၯ၀ဲ လဿခံလီၯ. အီဢ္မ့ၯအီဢ္ထံ၀ံၯဒီဖံလံၯခံဂၯ အီဢ္သဘ်ဳဢ္ သဲးသဢ္အခါ ကတိၯ သကိးတဿ္လီၯ. အလံၯတဲဘဢ္အဖံဒ္အံၯ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ နမဿယလဲး လဿမ့ဢ္အူ တန့ဿ္နဲာ္. တဿ္တဒုဃ့ဿ္ ယဘဢ္လူၯ တဘီ‚ မ့တမ့ဿ္လဿ အခီဢ္ဘဢ္တိဿ္ လီၯဃံၯမီၯ ယခးက့ၯလဿခ်ံဢ္န့ဢ္ တမ့ဿ္ကအီဢ္ဘဢ္ တဿ္တဒု အံၯဘဢ္႗႗. အဖံးစံး ဘဢ္အီၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ တဿ္ဒ္အံၯ ပဘဢ္တီဿ္သံခးသံအီၯလီၯ.႗႗ စီၯကဿဢ္စံးဆဿအဖံ‚ ႃႃအဿဢ္‚ ဒ္န့ဢ္တခီ ဧါ‚ ပကအီဢ္တဿ္အီဢ္အိဢ္မး အကလုာ္ကလုာ္ အမႜိမႜိလဲဢ္. တဿ္အီဢ္တမံၯ ပဘဢ္မၯတမႜိ အဂၯတမံၯ ပဘဢ္မၯကဒီး အဂၯတကလုာ္ လီၯ. တဿ္အံၯတညီမးလဲဢ္.႗႗ လဿခံတနံၯ လဲၯဟးကဒီး ၀ဲဆူ ပွဿ္ပူၯဒီး လဿအယံၯထံဢ္၀ဲ တဿ္ဘီဘီတမံၯ ဒီးဖိဢ္ဃဲ စီၯကဿဢ္ခး၀ဲလဿ အခ်ံဢ္၀ံၯ လူၯတီဿ္၀ဲတုၯ အတဿ္လီၯဃံၯသံ ထဿဢ္ကလာ္လီၯ. စီၯကဿဢ္အသူဢ္ခုသးခုဒီး လဲၯ၀ံ၀ဲဆူ အဖံအအိဢ္လီၯ. စီၯကဿဢ္အိဢ္လဿအယံၯ ကိးစိ၀ဲ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ မၯကဲၯပာ္မ့ဢ္အူ‚ နလံၯခြါ ဟဲက့ၯစိာ္န့ဿ္နၯ ကသူကဒီးလံ.႗႗ ဟဲက့ၯစိာ္ ထီဢ္ဆူဒဲပူၯဒီး ပာ္လီၯ၀ဲတဘ်ီ‚ အဖံဒဲလီၯအသးနါပွဿ္ ဒီးစံး၀ဲ‚ ႃႃဟဿဢ္အဿဢ္‚ လံၯခြါဧဿ‚ နမၯတဿ္တဘ်ီညါအံၯ ကမဢ္လဿာ္သးလီၯ. တဿ္အ၀ဲအံၯ ပကိးလဿ သီခါ ဒီးပမ့ဿ္ထံဢ္ ပဘဢ္ဖွိဢ္ထီဢ္ ပစုခံခီ၀ံၯ ခ်ံးလီၯပခီဢ္ ဘူဢ္ထီဢ္ဘါထီဢ္ အီၯလီၯ. ဖိဢ္ဃဲ စီၯကဿဢ္ကြဿ္ထီဢ္အဖံ အမဲာ္ဒီးစံး၀ဲ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ ပဘဢ္အိဢ္မူ တခါအံၯ ပဘဢ္ကိဿ္ ဘဢ္ဂီၯလဿ တဿ္အီဢ္တဿ္အီ အဂီဿ္ဧိၯ တမ့ဿ္မးလဲဢ္. ပဘဢ္အိဢ္ဒီး တဿ္သ့ဢ္ညါ နဿ္ပဿဿ္အဃိ‚ ဖံဧဿ‚ နဘဢ္သိဢ္လိ ယၯလဿ တဿ္ဖံးတဿ္မၯ တဿ္လဲၯတဿ္က့ၯ အဂီဿ္လီၯ. မ့တမ့ဿ္ ထဲယကဟး မၯကမဢ္ ဘဢ္တဿ္လီၯ.႗႗ အဖံတဲဘဢ္ စီၯကဿဢ္ဒ္အံၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ ဖံ၀ဲဆဢ္မၯ‚ တမ့ဿ္ပွၯမၯလိ ဘဢ္လံာ္ဧိၯလဲဿ္ဧိၯဘဢ္. ပဒိကနဢ္ ပမိဿ္ပပဿ္တဲယုၯပွၯဒီး ပတိဿ္န့ဿ္ဖံးဃာ္ အီၯလီၯ. တဘ်ီဘ်ီ ပကစဿ္ဒဢ္ပ၀ဲ ပထံဢ္ဘဢ္‚ ပလဲၯခီဖ်ိဘဢ္ တဖဢ္ပတိဿ္န့ဿ္အီၯလီၯ. ပနဿ္မ့ဿ္ကလိဿ္ဒီး ပတူဿ္ဘဢ္လီၯ. တဿ္ဒ္န့ဢ္ တဖဢ္ ပတိဿ္သူဢ္တိဿ္သး လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ အါတက့ဿ္ ပစူဿ္ပမိဿ္ပပဿ္ အကလုဿ္ဒီး ပဖံးအီဢ္မၯအီဢ္ တဿ္တဖဢ္ တလဲၯဆဲးလံအီဢ္ ဂီၯကီးဘဢ္.႗႗ လဿခံတနံၯ ဖိဢ္ဃဲ၀ံထီဢ္အခ်ံဢ္‚ အဃဲာ္‚ အကုဒီး လဲၯလီၯဃုအီဢ္ကဒီးတဿ္လီၯ. လဿအယံၯ န႔ဢ္ ထံဢ္ကဒီး တဿ္ဘီဘီ ဒီးဖဲ အလဲၯတုၯ တယံၯတဘူးဘဢ္အခါ ဖိဢ္ဃဲပာ္လီၯအကု‚ အခ်ံဢ္‚ ဒီးအဃဲာ္ ခဲလဿာ္၀ံၯ ဖွိဢ္ထီဢ္ အစုဖိ ခံခီ၀ံၯ လဲၯတီၯလီၯ ဘါထီဢ္၀ဲအခါ‚ တဿ္သီဢ္ဒဢ္ ဟိၯဟိၯ ဒီးဘီဢ္သအိဢ္ တဒုစံဢ္ ဃီၯပွီၯ၀ဲ ဖိဢ္ဃဲစီၯကဿဢ္ ဒီး အ့ဢ္တံဿ္၀ဲအကိာ္လီၯ. တဘ်ီအံၯ ဖိဢ္ဃဲ အတဿ္မၯ၀ံၯ၀ဲ ဂ့ၯဂ့ၯဘဢ္ဘဢ္ လီၯ. ဘီဢ္သအိဢ္ တပာ္တ့ဿ္ဖိဢ္ဃဲ အက့အခီ နီတစဲးဘဢ္လီၯ. တဿ္အံၯ မ့ဿ္တဿ္ဃဲၯပူလီၯ. ပဖိပလံၯတဖဢ္ ကပဲာ္ဖးနီၯဖး တဿ္ဃဲၯအံၯ အတဿ္သိဢ္လိ မၯယုၯလီၯတံဿ္ လီၯဆဲး ဒီးတဿ္လဿ အၾကဿးဟံးန့ဿ္အိဢ္ဂီဿ္မုဿ္ ဒီးတဿ္လဿ တၾကဿး ခါတ့ဿ္စ့ဿ္ကီးအိဢ္အါမံၯ လီၯ. မ္သုကမ့ဿ္ဖိလဿ အကူဢ္တဿ္သ့ တဖဢ္တက့ဿ္. (ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ႃႃပွၯကညီဿ္ဖိ အဘ့ဢ္ ၂‚ ကညီအတဿ္တဲပူ လဿ ဖံအဲမဢ္ ကြဲး၀ဲ႗႗ အပူၯန့ဢ္လီၯ.)

January 3, 2012

ကီဿ္ယပဢ္အဟံဢ္ ဆံးဆံးဖိ

နမ့ဿ္အိဢ္ဘဢ္လဿ ခူပူၯ၀့ဿ္ပူၯ‚ လဿတဿ္လီဿ္အိဢ္တ့ဿ္ထဲတစဲးဖိ လဿနကတ့ထီဢ္အဟံဢ္နဃီ အဂီဿ္န့ဢ္‚ နကဘဢ္တ့အီၯ ဒ္လဲဢ္န့ဢ္ ကြဿ္တဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯ တက့ဿ္. ဟံဢ္ကစဿ္တဂၯအံၯ အဟီဢ္ခိဢ္လီဿ္ အိဢ္ဒဢ္ထဲတစဲးဖိ ဘဢ္ဆဢ္ လဿအတဿ္အိဢ္တဿ္ဆိးအဂီဿ္‚ ဒီးလဿကပာ္ကါအဂီဿ္ အ၀ဲတ့ထီဢ္အ၀ဲ အဟံဢ္ဒ္အံၯန့ဢ္လီၯ.December 27, 2011

ဟီဢ္ခိဢ္လဿ ပအိဢ္လဿအပူၯတဖ်ဿဢ္အံၯ ဃံလၯဆံးဒိဢ္လဲဢ္

ပကကြဿ္သကိး ဟီဢ္ခိဢ္လဿ ပအိဢ္လဿအပူၯတဖ်ဿဢ္အံၯ အတဿ္ဃံတဿ္လၯ တဖဢ္မီၯ.
နကြဿ္စါကြဿ္ ကိၯလၯသူကီဿ္‚ ယိၯကီဿ္‚ တရူးကီဿ္‚ ယပဢ္ကီဿ္ ကပီၯကႜီဿ္ကလာ္‚ ကီဿ္ပယီၯတဘ့ဢ္ ခံးယုဿ္.

December 17, 2011

တဿ္ဘိးဘဢ္သ့ဢ္ညါပွၯလဿအအဲဢ္ဒိးတ့ထီဢ္ ဘလီးပွာ္ယဲၯသန့ ဒီးတ့လဿအကစဿ္ဒဢ္၀ဲ တသ့တဖဢ္ ပသးအိဢ္မၯစဿၯသုလဿ တဿ္တ့ထီဢ္ဘလီး အဂီဿ္န့ဢ္လီၯ. ပွၯလဿအဲဢ္ဒိးတ့ထီဢ္ ဘလီး တဖဢ္ ၀ံသးစူၯဆဲးက်ိးဘဢ္ -

yoshiyalin@yahoo.com

yolinstar@gmail.com

တက့ဿ္.

၀ံသးစူၯဟ့ဢ္ဘဢ္စ့ဿ္ကီး န gmail account ဒီး ဘလီး အခိဢ္တီလဿနအဲဢ္ဒိးန့ဢ္တက့ဿ္.
နဆွဿလီၯမ့ဿ္၀ံၯ‚ ကတ့ထီဢ္န့ဿ္နၯ ၀ံၯ ကဆွဿက့ၯဆူနအိဢ္ ခီဖ်ိ gmail န့ဢ္လီၯ.

နအဲဢ္ဒိးသူ Font မႏုၯလဲဢ္.

နအဲဢ္ဒိးသူ Zwekabin Font ဒ္ Karen Family Blog အသိးဧါ.
မ့တမ့ဿ္ဘဢ္ တခီ နအဲဢ္ဒိး သူ Ayar Font ဒ္ ကိဢ္မၯနၯ ပွာ္ယဲၯသန့ အသိးဧါ.

တဲပႜးပွၯတဘ်ီဃီ တက့ဿ္. အန့ဢ္မး ပမၯဘဢ္ဂီဿ္က့ၯန့ဿ္နၯ သ့၀ဲန့ဢ္လီၯ.

ဒီး Font တဖဢ္ကမၯန့ဿ္အီၯဒ္လဲဢ္ ကဘဢ္ဒိအီၯဒ္လဲဢ္ န့ဢ္ ကတဲပႜးက့ၯနၯလဿခံလီၯ.

(တိဿ္နီဢ္ - လဿနကကြဲး ဘလီးအဂီဿ္ နကဘဢ္သူ Mozilla Firefox န့ဢ္လီၯ.)

အဘူးအလဲဒု ပတဃ့ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ လဿ Karen Family ပွာ္ယဲၯသန့ အတဿ္တရံးအသး ဆူမဲာ္ညါ တနံဢ္ဘဢ္တနံဢ္ အဂီဿ္ဒု ပလိဢ္ဘဢ္ နတဿ္ဆီဢ္ထြဲမၯစဿၯ ဒ္ နတဿ္သးအိဢ္အသိး န့ဢ္လီၯ.

မၯန့ဿ္အီဢ္ကဲ ပူဒုဢ္ပူၯဒါ
Karen Family

December 10, 2011

တဿ္ယုဿ္လါ

ဖဲမုဿ္နၯခီ ယအိဢ္လဿယဒဿးပူၯအခါ ဖဲ ဃိးနဢ္ရံဢ္ဘ်ဲဢ္ (ယိၯနီဢ္ထိဢ္) န့ဢ္ သတူဿ္ကလာ္ ယနဿ္ဟူ သီဢ္ပွၯဒိတက်ိာ္ တဿ္ဒီး ဖဲန႔ဢ္ ယလဲၯထီဢ္ကြဿ္တဿ္လဿတဿ္ခ်ဿ ဒီးယထံဢ္လါတဘ့ဢ္ တဿ္စးထီဢ္ယုဿ္အီၯ ကယီကယီလံန႔ဢ္လီၯ. ထီဢ္ဘးလဿ တခီနဢ္ရံဢ္ဘ်ဲဢ္မး တဿ္ယုဿ္လါ၀ံၯ၀ဲ ဒီတဘ့ဢ္န့ဢ္လီၯ. ဖဲယကြဲးတဿ္အဆဿ ကတီဿ္အံၯ လါပီဟဲကပီၯထီဢ္ကယီကယီဒံးန႔ဢ္လီၯ.

ဘဢ္မႏုၯအဃိတဿ္ဘဢ္ယုဿ္လါလဲဢ္

မ့ဿ္လဿ ဟီဢ္ခိဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ မုဿ္ဒီး လါအဘဿဢ္စဿၯတီတီ ဒီး ဟီဢ္ခိဢ္ အကဒုလီၯဘဢ္လါအဃိန့ဢ္လီၯ.


(ဟံးန႔ဿ္တဿ္ဂီၯအံၯလဿ ၀ဲးစးတခါအံၯ အပူၯန့ဢ္လီၯ.)


တဿ္ယုဿ္လါအံၯညီႏုဿ္မၯအသးဖဲ လါပွဲၯအဆဿအတီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ကြဿ္တဿ္ဂီၯမူလဿလာ္အံၯတက့ဿ္
တဿ္ယုဿ္လါလဿ ၂၀၁၁ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၀ သီ


တဿ္ကယုဿ္လါလဿ ၂၀၁၁ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၀ သီ န႔ဢ္ပွၯစဲအ့ဢ္ဖိတဖဢ္ ဒြးပာ္စဿၯ၀ဲယံာ္လံန့ဢ္လီၯ. ဒီးတဿ္ယုဿ္လါအတဿ္လဲၯန႔ဢ္ဒ္ ပွၯစဲအ့ဢ္ဖိတဖဢ္ ထံဢ္ပာ္စဿၯ၀ဲအသိး န႔ဢ္မ့ဿ္ဒ္ တဿ္ဂီၯလာ္အံၯအသိးန့ဢ္လီၯ.


(ဟံးန့ဿ္တဿ္ဂီၯအံၯလဿ ပွာ္ယဲၯသန႔တခါအံၯ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. နကြဿ္ ၂၀၁၁ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၀ သီအတဿ္ယုဿ္လါ ဖဲပွာ္ယဲၯသန႔တခါအံၯအပူၯသ့စ့ဿ္ကီးလီၯ.)


တဿ္ယုဿ္လါမုဿ္နံၯမုဿ္သီဆူမဲာ္ညါတဖဢ္


June 4, 2012, တဿ္ယုဿ္လါတ၀ာ္, တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Asia, Aus., Pacific, Americas

November 28, 2012‚ တဿ္ယုဿ္လါတ၀ာ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Europe, e Africa, Asia, Aus., Pacific, N.A.

April 25, 2013‚ တဿ္ယုဿ္လါတ၀ာ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Europe, Africa, Asia, Australia

May 25, 2013‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Americas, Africa

October 18, 2013‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Americas, Europe, Africa, Asia

April 15, 2014‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Australia, Pacific, Americas

October 9, 2014‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Asia, Australia, Pacific, Americas

April 4, 2015‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Asia, Australia, Pacific, Americas

September 28, 2015‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ E. Pacific, Americas, Europe, Africa, W. Asia
(တဿ္ဂ့ဿ္တခါအံၯ ယဟံးန့ဿ္အီၯလဿ ပွာ္ယဲၯသန႔တခါအံၯ အပူၯန့ဢ္လီၯ.)


တဿ္ယုဿ္မုဿ္တခီမီဢ္

တဿ္ယုဿ္မုဿ္ကဲထီဢ္အသးဖဲ လါအိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ မုဿ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္ အဘဿဢ္စဿၯတီတီန႔ဢ္လီၯ.မၯန့ဿ္အီဢ္ကဲပူၯဒုဢ္ပူၯဒါ

December 5, 2011

တဿ္သကြံကညးဃ့ကညးဘဢ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္ ခီဖ်ိတကြဲးဘဢ္တဿ္ကြဲးလဿ Karen Family အပူၯအံၯယံာ္လံအဃိန့ဢ္လီၯ. ဂုာ္က်ဲးစဿးကြဲးလံာ္ လဿ ကညီမိဿ္ဖိ အပွၯယဲၯသန႔အပူၯအဃိ ဟဲက့ၯကြဿ္လီၯက့ၯ Karen Family တခ်ဳးတ၀ဿ္လဿၯဘဢ္. မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးဖးအါထီဢ္တဿ္ကြဲးဆူညါတခီ လဲၯဆူ ကညီမိဿ္ဖိ ပွာ္ယဲၯသန့အပူၯတက့ဿ္.

ကညီမိဿ္ဖိ

November 12, 2011

Iraq တဿ္ဒုးအဆဿကတီဿ္ တဿ္လဿာ္ဘူဢ္လဿာ္စ့ၯ တဖဢ္ ပမ့မၯလဿတဿ္ဂ့ၯအဂီဿ္ သ့မႏုၯတဖဢ္လဲဢ္

လဿတဿ္ဒုးလဿ Iraq ကီဿ္ပူၯအဆဿကတီဿ္ အမဲရကၯသူလဿာ္၀ဲ က်ိဢ္စ့လဿ တဿ္ဒုးသုးအဂီဿ္မ့ဿ္၀ဲ ၂ ႀထံလယဿဢ္ ဒီလဢ္, $ 2 Trillion န႔ဢ္လီၯ. ပမ့ကြဿ္လဿနီဢ္ဂံဿ္အဖ်ဿဢ္တခီကမ့ဿ္၀ဲ ဒီလဢ္ ၂‚၀၀၀‚၀၀၀‚၀၀၀‚၀၀၀ န႔ဢ္လီၯ. တဿ္လဿာ္ဘူဢ္လဿာ္စ့ၯတဖဢ္အံၯ ပမ့ဿ္သူလဿ တဿ္ဂ့ၯအဂီဿ္ ကကဲဘ်ဳးကဲဖွိဢ္ဖးဒိဢ္ညါန႔ဢ္လီၯ. ကဲ ပကကြဿ္ ပသူအီၯလဿတဿ္ဂ့ၯအဂီဿ္ သ့လဿက်ဲဒ္လဲဢ္န႔ဢ္တက့ဿ္.


လဿတဿ္ဒီသဒဿဖိသဢ္တဖဢ္လဿတဿ္ဆါလဿအဘဢ္ကူဘဢ္ဂာ္သ့တဖဢ္အဂီဿ္ ကလဿာ္တနံဢ္ဒီလဢ္ ၁.၃ ဘ့လယဿဢ္ အဃိ ပကသူဘဢ္အီၯ ၅၈၃ နံဢ္ညါန႔ဢ္လီၯ.


ထံကီဿ္လဿအလဲၯထီဢ္လဲၯထီထီဢ္သီတဖဢ္ အတဿ္ႀတီဆဿ AIDS အဂီဿ္ တဿ္လဿာ္ဘူဢ္လဿာ္စ့ၯ တနံဢ္မ့ဿ္၀ဲ ဒီလဢ္ ၁၅ ဘ့လယဿဢ္အဃိ ပကသူဘဢ္အီၯ ၁၃၃ နံဢ္ညါန႔ဢ္လီၯ.


လဿတဿ္ကမၯစွၯလီၯတဿ္ဖွီဢ္တဿ္ယာ္လဿဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ညါအဂီဿ္ လိဢ္တနံဢ္ ဒီလဢ္ ၁၃၅ ဘ့လယဿဢ္ အဃိ ပကသူဘဢ္အီၯ ၁၄ နံဢ္ညါ န႔ဢ္လီၯ.


အမဲရကၯထံဖိကီဿ္ဖိ ကိးဂၯဒဲး လဿတဿ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲအတဿ္အိဢ္ဆူဢ္အိဢ္ခ်႕အဂီဿ္ တဿ္မ့ဿ္ဟ့ဢ္မၯစဿၯန႔ဢ္ကလဿာ္တနံဢ္ ဒီလဢ္ ၁၀၀ ဘ့လယဿဢ္ အဃိ ကမၯစဿၯဘဢ္အနံဢ္ ၂၀ ညါန႔ဢ္လီၯ.


ဟီဢ္ခိဢ္ဒီတဖ်ဿဢ္ညါတဿ္ကမၯလီၯမဿ္ကြံာ္တဿ္တသ့လံာ္သ့လဲဿ္ အဂီဿ္ ကလဿာ္တနံဢ္ ဒီလဢ္ ၅ ဘ့လယဿဢ္ အဃိ ပကသူဘဢ္အီၯ အနံဢ္ ၄၀၀ ညါန႔ဢ္လီၯ.


မ့တမ့ဿ္တဿ္မ့ဿ္ဟ့ဢ္ခီလီ အမဲရကၯထံဖိကီဿ္ဖိကိးဂၯဒဲး‚ တဂၯစုာ္စုာ္ ကန႔ဿ္ဘဢ္၀ဲ ဒီလဢ္ ၆‚၆၀၀ ညါန႔ဢ္လီၯ.


စ့ဒီလဢ္ ၂ ႀထံလယဿဢ္ အံၯ တဿ္မ့ဿ္ပွ႔ၯပာ္ကီၯ ထိးညဢ္ဃ့ လဿကီဿ္အမဲရကၯဒီတဘ့ဢ္ညါအဂီဿ္ တဿ္ပာ္ကီၯဃာ္ ကန႔ဿ္လဿ ဆူမဲာ္ညါ တနံဢ္ ၁‚၀၀၀ အဂီဿ္ညါန႔ဢ္လီၯ.

(တဿ္အံၯအိဢ္ဒဢ္တဿ္က့ၯထိဢ္သႀတီၯ တဿ္လဿာ္ဘူဢ္လဿာ္စ့ၯ လဿတဿ္ဒုးတဿ္ယၯလဿ ကီဿ္ Iraq အပူၯ ဒီး တဿ္မၯအဂ့ၯတဖဢ္ ပမ့မၯအီၯ ပကမၯဘဢ္အီၯပွဲၯနံဢ္ပွဲၯနံဢ္ န႔ဢ္လီၯ. တဿ္လဿအ၀ံၯ ၀ံၯပာ္စဿၯလံ. တဿ္လဿအလဿာ္တဖဢ္ ပမ့ဿ္လီကီက့ၯဘဢ္ဆဢ္ ပမၯန႔ဿ္က့ၯ အီၯတသ့လဿၯဘဢ္. တဿ္စံဢ္စိၯတဲစိၯကြဲးပာ္တ့ဿ္န႔ဿ္ ပွၯတဿ္ဂ့ဿ္တဖဢ္အံၯလံ. အိဢ္ဒဢ္လဿ ပကဖးကဒါက့ၯတဿ္စံဢ္စိၯတဲစိၯ ဒီး ပကမူက့ၯ ဒ္သိးတဿ္ကမဢ္ဒ္သိးအံၯတဖဢ္ ပသုတမၯကမဢ္ဘဢ္က့ၯလဿၯ ခံဘ်ီတဘ်ီလဿၯတဂ့ၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.)

November 4, 2011

ကညီ ဘဢ္ကီဘဢ္ခဲလဿအလဲၯတုၯဆူ ကီဿ္ယပဢ္တဖဢ္ အဲဢ္ဒိးဟဲက့ၯ ကဒါက့ၯ


ကညီဖိလဿအလဲၯတုၯလဿကီဿ္ယပဢ္ ကဘီယူၯပ်ီ


ကညီဘဢ္ကီဘဢ္ခဲလဿအအိဢ္လဿတဿ္ကဟုကယာ္အလီဿ္လဿ ကီဿ္ယပဢ္အပူၯတဖဢ္စံး၀ဲလဿ အ၀ဲသ့ဢ္အဲဢ္ဒိး ဟဲက့ၯကဒါက့ၯဆူ ဘဢ္ကီဘဢ္ခဲဒဲက၀ီၯလဿအအိဢ္လဿ ကီဿ္ကႜီဢ္တဲဢ္အပူၯ န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္မႏုၯအဃိလဲဢ္န႔ဢ္ လဿအ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္ဖံးတဿ္မၯအပူၯ နံၯသဘ်႕လဿအ၀ဲသ့ဢ္အဂီဿ္တအိဢ္ဘဢ္ တကးဘဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္အခါဆူညါအဂီဿ္ တဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စး ဘဢ္အဃိ အ၀ဲသ့ဢ္အဲဢ္ဒိးဟဲက့ၯ ကဒါက့ၯ န႔ဢ္လီၯ.

ပွၯလဿအအဲဢ္ဒိးဟဲက့ၯတဖဢ္မ့ဿ္ ကညီဘဢ္ကီဘဢ္ခဲဖိလဿ အလဲၯဆူကီဿ္ယပဢ္ဖဲ ၂၀၁၀ အပူၯ တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯဘဢ္မူဘဢ္ဒါလဿ မဲဿ္လးဒဲက၀ီၯတဂၯစံး၀ဲလဿ ၂၀၁၀ လါစဲးပထ့ဘဿဢ္အပူၯ ပွၯဘဢ္ကီဘဢ္ခဲဖိလဿအအိဢ္လဿ မဲဿ္လးဒဲက၀ီၯတဖဢ္ လဲၯ၀ဲဒဢ္အခီဢ္ထံးကတဿဿ္တဖုမ့ဿ္ပွၯ ၂၇ ဂၯ‚ ဒီးခံဖုတဖု မ့ဿ္၀ဲ ဖဲ ၂၀၁၁ လါစဲးပထ့ဘဿဢ္အပူၯ ဒီးပွၯလဲၯ ခဲလဿာ္မ့ဿ္ ၁၈ ဂၯန႔ဢ္လီၯ.

ပွၯလဿအလဲၯတုၯလဿကီဿ္ယပဢ္တဖဢ္ ပွၯဘဢ္မူဘဢ္ဒါဖဲန႔ဢ္တဖဢ္ ပာ္အ၀ဲသ့ဢ္လဿ တဿ္လီဿ္ခံတီၯလဿအမ့ဿ္ ၀့ဿ္တိဢ္ကႜိဢ္ မံၯယၯကဢ္ ဒီး ခႜံၯဘၯကဢ္ ဘဢ္ကီဘဢ္ခဲဒဲက၀ီၯတဖဢ္ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. ပွၯဘဢ္ကီဘဢ္ခဲဖိလဿ အလဲၯတုၯလဿကီဿ္ယပဢ္တဖဢ္ အခီဢ္ထံးဃုလါန႔ဢ္ ပဒိဢ္ကြဿ္ထြဲအ၀ဲသ့ဢ္ ဟ့ဢ္အ၀ဲသ့ဢ္တဿ္လဿ အ၀ဲသ့ဢ္ လိဢ္ဘဢ္၀ဲတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

န႔ၯစီကႜီဢ္စ့ဢ္ လဿအလဲၯတုၯဖဲန႔ဢ္တဂၯစံး၀ဲလဿပွၯလဿအလဲၯတုၯသီတဖဢ္ ပဒိဢ္ဟ့ဢ္အ၀ဲသ့ဢ္ ပွၯသးပွဿ္န႔ဢ္ တနံၯ ယပဢ္ယြါ ၁၅၀၀ ဒီး ဖိသဢ္န႔ဢ္တနံၯ ယပဢ္ယြါ ၇၅၀ န႔ဢ္လီၯ. သိဢ္လိဃုာ္စ့ဿ္ကီး ယပဢ္အက်ိာ္ ဒီး တဿ္အဂၯသ့ဢ္တဖဢ္ဒ္တဿ္လိဢ္အဖီခိဢ္အသိးန႔ဢ္လီၯ. ဃုလါ၀ံၯအလီဿ္ခံ ကဘဢ္ႏုာ္လီၯမၯတဿ္န႔ဢ္လီၯ. အါတက့ဿ္န႔ဢ္ ကဘဢ္မၯတဿ္လဿတဿ္သူဢ္တဿ္ဖ်းတကပၯ န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္စးထီဢ္မၯတဿ္ဒ္ ပွၯမၯလိသီတဿ္ဖိတဂၯအသိးလီၯ. နံၯလဿကအိဢ္ဘွံးအဂီဿ္တအိဢ္ဘဢ္. တလါန႔ဢ္ဒိးန႔ဿ္ဘဢ္ ယပဢ္ယြါ တကလီဿ္ခံကလး န႔ဢ္လီၯ. လဿပွၯတနီၯ အဂီဿ္ တဿ္မၯမ့ဿ္ တဿ္မၯလဿအဃဿအဃိ မၯ၀ဲတကဲလဿၯဘဢ္ ဒီးအဲဢ္ဒိးဟဲက့ၯ၀ဲန႔ဢ္လီၯ. လဿပွၯတနီၯအဂီဿ္ တခီ ပွၯယပဢ္ဖိတဖဢ္ အတဿ္ဆဲးတဿ္လၯ တလီၯဂာ္ဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ဘဢ္အဃိ အဲဢ္ဒိး ဟဲက့ၯ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.

မဲဿ္လးဒဲက၀ီၯကမံးတံာ္ အက်ါတဂၯစံး၀ဲလဿ ခဲကဿာ္တနံဢ္ ၂၀၁၂ နံဢ္ န႔ဢ္ ကီဿ္ယပဢ္ပဒိဢ္ ကကိးအါထီဢ္ပွၯ လဿမဲဿ္လးဒဲက၀ီၯန႔ဢ္ အဂၯ ၃၀ န႔ဢ္လီၯ. တကးဒံးဘဢ္ ကကိးစ့ဿ္ကီး၀ဲပွၯလဿ အူးပႜဢ္ဒဲက၀ီၯအပူၯ ခီဖ်ိ UNHCR စ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ.

(ဟံးန႔ဿ္ကြဲးက်ိာ္ထံအီၯလဿ ေရႊဟသာၤသတင္းဌာန အပူၯန႔ဢ္လီၯ)

October 23, 2011

ကြဿ္ကီသကိး တဿ္ဂီၯတဖဢ္

တဿ္ဂီၯတဖဢ္အံၯ အိဢ္ဒဢ္ယလဲၯဟံးလဿ ပွၯဘလီးအပူၯလီၯ. ပွၯဒိတဿ္ဂီၯအနီဿ္ကစဿ္ဒဢ္၀ဲ အဲဢ္ဒိးပာ္အခီပညီဒ္လဲဢ္တဲတဘဢ္ဘဢ္‚ ဘဢ္ဆဢ္ယကတဲအီၯဒ္ ယထံဢ္အီၯအသိးလီၯ. ကြဿ္သကိးတဿ္ဂီၯ လဿတဿ္သးဖွံအပူၯတက့ဿ္.


အ၀ဲအံၯမး ဖီသဢ္စဲးစဲး တဿ္ပနီဢ္တဿ္မၯအါတုၯဒဢ္လဲာ္ ဖီမ့ၯဧီဢ္အိဢ္ဘွံးတခ်ဳးဆူၯနၯမံၯ မ့ဿ္ဟဲကဘဢ္မၯဒ္လဲဢ္ဖဲနကြဲးက်ိာ္ထံတဿ္ လိၯလိၯအခါကကဲထီဢ္ဒ္အံၯလီၯအ၀ဲအံၯမ့ဿ္ ပိာ္မုဢ္အခိဢ္ႏူာ္အ၀ဲအံၯမ့ဿ္ကါတီဢ္ကါတီဢ္ကါ (လဿာ္သိပွ႔ၯစွၯ)မ့ဿ္မတၯထုးထီဢ္သံၯအိၯရံၯ ဒ္အံၯတဂၯလဲဢ္သ့ဢ္ညါဘဢ္ယန႔ဿ္တဿ္မၯလိလံ မ့ဆွီလီၯ ပသဿသဢ္ဂီၯအခါ ဘဢ္မၯဒ္အံၯ

မၯန႔ဿ္အီဢ္ကဲပူၯဒုဢ္ပူၯဒါကိးဂၯဒဲး.