April 11, 2010

ကဘဢ္တ့ထီဢ္ Blog (or) Website တခါဒ္လဲဢ္

နကဘဢ္တ့ထီဢ္ Website, Blog တခါအဂီဿ္ Website အိဢ္၀ဲဒဢ္ခံခါလဿနမၯအီၯ Free သ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. Website လဿယသူအီၯ ခံခါမ့ဿ္၀ဲ Blogger ဒီး Wordpress န႔ဢ္လီၯ. နမ့အဲဢ္ဒိးကြဿ္ယ Blogs တဖဢ္တခီ နလဲၯဆူ http://www.tnmtbiblecollege.blogspot.com ဒီး http://christianknowledge.wordpress.com တဖဢ္တက့ဿ္.

တဿ္လဿယကတဲအီၯအခဲအံၯမ့ဿ္၀ဲ ကဘဢ္တ့ထီဢ္ Blog လဿ Blogger ဒ္လဲဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ပွၯလဿ အ Gmail အိဢ္သ့ဢ္တဖဢ္လဲၯတဘ်ီဃီသ့လီၯ. ပွၯလဿအ Gmail တအိဢ္တဖဢ္အဂီဿ္ဒု နကဘဢ္မၯထီဢ္အီၯန႔ဢ္လီၯ.
လဲၯဆူ www.blogger.com တက့ဿ္.
ဒီးဖဲန႔ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္တဿ္ဂီၯဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.

1.jpg

နမ့အိဢ္လဿယိၯကီဿ္ပူၯဒီး ဘဢ္သ့ဢ္သ့ဢ္ကဟဲထီဢ္လဿယိၯက်ိာ္အဃိ နကလဲၯဆူတဿ္ဖီခိဢ္လဿအထြဲတကပၯလဿတဿ္ဃုထဿ က်ိာ္အဂီဿ္၀ံၯ လဲၯဆူ အဲကလံးက်ိာ္တက့ဿ္.

မ့၀ံၯကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိး၀ံၯ ဖဿႏုာ္လီၯန Gmail ဒီး အ password တက့ဿ္.

2.jpg

မ့၀ံၯအကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.

3.jpg

ဖဲန႔ဢ္အကဃ့နၯ နမံၯဒီးနမံၯလဿနအဲဢ္ဒိးပာ္ဖ်ါထီဢ္လဿန Blog အပူၯန႔ဢ္လီၯ. နဖဿႏုာ္လီၯခံခါလဿာ္မ့၀ံၯ Click လီၯန mouse အခိဢ္လဿ I accept the term of service တက့ဿ္. ၀ံၯဒီးလဲၯဆူ Continue တက့ဿ္. မ့၀ံၯနကထံဢ္အဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.

4.jpg

ဖဲန႔ဢ္နခ်ံးလီၯ Create your blog now တက့ဿ္. ၀ံၯနကထံဢ္အဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.

5.jpg

ဖဲန႔ဢ္အကဃ့နၯန Blog အမံၯ ဒီး န Website အမံၯလဿနကဒုးဖ်ါထီဢ္အီၯလဿအပဢ္ဃုာ္ဒီး .blogspot.com န႔ဢ္လီၯ. မ့၀ံၯလဲၯကဒီးဆူ Continue တက့ဿ္. ဖဲန႔ဢ္နကထံဢ္အဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.

6.jpg

မ့ဿ္၀ဲဒဢ္နကဃုထဿန Blog အတဿ္အိဢ္ဖ်ါန႔ဢ္လီၯ. ဃုထဿဆိပာ္စဿၯတဿ္လဿ အဟ့ဢ္ပာ္စဿၯအက်ါတခါတက့ဿ္. လဿလီဿ္ခံတဘ်ီမး ယကကြဲးဖ်ါထီဢ္ ကဘဢ္ဆီတလဲ Blog အတဿ္အိဢ္ဖ်ါဒ္လဲဢ္န႔ဢ္လီၯ. မ့၀ံၯလဲၯဆူ Continue တက့ဿ္.

7.jpg

၀ံၯနကထံဢ္အဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.

8.jpg

ဒီးနလဲၯ Click လီၯ Start blogging တက့ဿ္.

ဒီးဖဲန႔ဢ္နကထံဢ္ တဿ္လဿနကကြဲးအီၯအလီဿ္ဒ္အဖီလာ္အံၯအသိးန႔ဢ္လီၯ.

9.jpg

နမ့အဲဢ္ဒိးကြဲးတဿ္ကြဲးသ့ ဘဢ္ဆဢ္လဲၯဆူ Layout တက့ဿ္.

ဒီးဖဲန႔ဢ္နကထံဢ္ န Blog main control ဒ္အဖီလာ္အံၯအသိးန႔ဢ္လီၯ.

10.jpg

ဒီးနမ့အဲဢ္ဒိးထံဢ္န Blog အက့ဿ္အဂီၯတခီ နလဲၯဆူ view blog သ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.
အအံၯမ့ဿ္၀ဲဒဢ္ကဘဢ္တ့ထီဢ္ Blog တခါ အခီဢ္ထံးခီဢ္ဘိန႔ဢ္လီၯ.

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯသုကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္.လဿ

စီၯယိၯရွံယၯလ့

0 comments:

Post a Comment