About Me

စံးဘ်ဳးဘဢ္ကစဿ္ယြၯအဘ်ဳးအဖွိဢ္ဒိဢ္မး လဿယဒုးအိဢ္ထီဢ္ဘဢ္ Karen Family's Site တခါအံၯ အဃိန႔ဢ္လီၯ. ယနာ္လဿ၀ဲးစး တခါအံၯ ကကဲထီဢ္တဿ္ဘ်ဳးတဿ္ဖွိဢ္လဿပွၯဖးတဿ္ဖိတဖဢ္အဂီဿ္ န႔ဢ္လီၯ.


ဘဢ္မႏုၯအဃိယဘဢ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္ ဘလီးတခါအံၯလဲဢ္. 

ယထံဢ္လဿဘလီးတဖဢ္အိဢ္အါမးလဿ ပယီၯက်ိာ္ (ပွၯကညီဖိလဿအကြဲးဘလီးတဖဢ္အိဢ္၊ ဘဢ္ဆဢ္အါတက့ဿ္ကြဲးလဿပယီၯက်ိာ္) အဃိ ယသးလဿယကဒုးအိဢ္ထီဢ္ကညီစွီၯက်ိာ္အဘလီး အိဢ္ထီဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ယကဘဢ္မၯဒ္လဲဢ္ဒ္လဲဢ္န႔ဢ္ယတသ့ဢ္ညါဘဢ္. ယဃု ဖးလဿပယီၯ၀ဲးစး တနီၯအပူၯလဿတဿ္ကဘဢ္တ့ထီဢ္ဘလီးဒ္လဲဢ္ဒ္လဲဢ္အဂ့ဿ္ ဒီးယမၯလိန႔ဢ္တဿ္အါမး ဒီးယတ့ထီဢ္ ဘလီးတဖဢ္ လီၯ. တ့ထီဢ္ဘလီးလံ၊ ကကြဲးလံာ္အဂီဿ္ကလဲၯမၯန႔ဢ္ ကညီ Font ဖဲလဲဢ္. ယဃုကြဿ္လဿကညီက်ိာ္ ဘလီးတဖဢ္အပူၯ ဒီးယထံဢ္လဿ Zwekabin Font အိဢ္၀ဲတခါ လဿဘဢ္တဿ္တ့အီၯလဿ ကႜီၯခရီး န႔ဢ္လီၯ (K.B.T.S Font) ဘဢ္တဿ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္အီၯလဿခံတစဲး၊ ဒီးမ့ဿ္လဿယသူ ဘဢ္ Zwekabin Font လံအဃိ ယဆဲးသူဒံးအီၯတုၯခဲကနံဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. ဘလီးလဿယကြဲးအီၯ အခီဢ္ထံးကတဿဿ္ မ့ဿ္ www.tnmtkarenlanguage.blogspot.com န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္မႏုၯသ့ဢ္တဖဢ္ဘဢ္တဿ္ကြဲးအီၯလဿ ဘလီးတခါအံၯအပူၯလဲဢ္. 

လဿဘလီးတခါအံၯအပူၯ တဿ္လဿယကြဲးအီၯတဖဢ္ တဘဢ္ဃးဒီးထံရူဿ္ကီဿ္သဲးဘဢ္. ဒ္ယမ့ဿ္ဘ်ဿထံခရံာ္ဖိတဂၯအသိး၊ ဒ္ယမ့ဿ္သရဢ္ သိဢ္လိတဿ္လဿလံာ္စီဆွံကႜိတဂၯအသိး တဿ္လဿယကြဲးအီၯတဖဢ္ကမ့ဿ္အါတက့ဿ္လဿအဘဢ္ထြဲဒီးတဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါ ဒီးထူဂ့ဿ္ယြၯက်ိၯ တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္တဲပူမုာ္နဿ္၊ ပမွံၯပပွဿ္အတဿ္ကတိၯဒိ၊ ကညီအတဿ္စံဢ္စိၯတဲစိၯပူတဖဢ္၊ တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ ကလုာ္ ဒီး ခိဢ္နဿ္လဿအမံၯဟူလဿတဿ္သးခုကစီဢ္တဖဢ္အဂ့ဿ္အက်ိၯ ပဢ္ဃုာ္၀ဲဒဢ္လဿဘလီးတခါအံၯအပူၯစ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. တကးဒ္ဘဢ္ တဿ္လဿပဂ့ၯသ့ဢ္ညါဘဢ္ဃး ၀ဲးစး ခီၯဖႜဴထဿဢ္အဂ့ဿ္စ့ဿ္ကီးကပဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္တိာ္လဿတဿ္ကြဲးဘလီးတခါအံၯမ့ဿ္မႏုၯလဲဢ္. 

တဿ္တိာ္လဿတဿ္ကြဲးဘလီးတခါအံၯမ့ဿ္၀ဲ ဒ္သိး ပပွၯကလုာ္လဿအလီၯျပံလီၯျပါ သကုၯဟီဢ္ခိဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ညါ ကဖးဘဢ္ကညီစွီၯက်ိာ္ လဿအ့ထဿဢ္နဲး အပူၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္ဒဢ္ကယဿာ္ ကြဲၯကလုဿ္ အ၀ဲးစး အိဢ္တ့ဿ္လံ၊ က်ိဢ္တဿ္ရၯလီၯလံာ္လဲဿ္တဿ္မၯကရူဿ္ အ၀ဲးစး အိဢ္တ့ဿ္လံ ဘဢ္ဆဢ္ ၀ဲးစးမ့ဿ္အိဢ္အါဒီးပဖးဘဢ္အါ၀ဲဒဢ္ တကးဘဢ္ ဒ္သိးပကဖးဘဢ္လံာ္လဿ အဘဢ္ဃးခရံာ္ဖိ အတဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါလဿ ကညီစွီၯက်ိာ္ အဂီဿ္၀ဲးစးတခါအံၯအိဢ္ထီဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.

မတဂၯကြဲးဘလီးအ၀ဲအံၯလဲဢ္. 

 
ယမံၯမ့ဿ္စီၯယိၯရွံယၯလ့၊ ယတမၯလိဖ်ိထီဢ္ကႜိဒိဢ္ကႜိထီလဿအဘဢ္ဃး ဒီး အ့ထဿဢ္နဲးအဂ့ဿ္နီတမံၯဘဢ္. (ယဖ်ိထီဢ္ကႜိလဿနီဿ္သးတကပၯ ဒီးအခဲအံၯယသိဢ္လိတဿ္လဿလံာ္စီဆွံကႜိန႔ဢ္လီၯ.) ဘဢ္ဆဢ္မ့ဿ္လဿ ယတဿ္သးစဲ လဿတဿ္ကြဲးလံာ္ ကြဲးလဲဿ္တကပၯတကးဘဢ္၊ ယသးစဲစ့ဿ္ကီးလဿကမၯလိ၀ဲးစး အဂ့ဿ္အက်ိၯအဃိ ယဃုထံဢ္တဿ္ဂ့ဿ္တဖဢ္လဿ ပယီၯအ၀ဲးစး အပူၯဒီး ယတ့ထီဢ္ဘဢ္၀ဲးစးတခါအံၯန႔ဢ္လီၯ. ယနာ္လဿ၀ဲးစးအ၀ဲအံၯကကဲဘ်ဳးကဲဖွိဢ္လဿပပွၯကလုာ္ကညီခရံာ္ဖိတဖဢ္အဂီဿ္လီၯ.

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္.