April 22, 2010

ကညီက်ိဢ္ကြဲၯ တဿ္သူဢ္၀ံဢ္သးဆဿကရဿပွဲၯထီဢ္ ၉ နံဢ္ တဿ္စံးဘ် ဳးယြၯ စတ့းရွိက်ိဢ္ကြဲၯဘဢ္တဿ္စးထီဢ္အီၯဖဲ ၂၀၀၁ နံဢ္ ဒီး တနံဢ္အံၯ ၂၀၁၀ နံဢ္ပွဲၯထီဢ္၀ဲဒဢ္ ခြံနံဢ္ တီတီအဃိ မၯ၀ဲဒဢ္ စတ့းရွိ ဃုာ္ဒီး တဿ္ဒိတဿ္ဂီၯမူ လဿတဿ္လီဿ္ခံတီၯန႔ဢ္လီၯ. တဿတတီၯမ့ဿ္၀ဲဖဲ ပွၯကညီဘ်ဿထံ ယြၯဂ့ဿ္ပီညါဖႜဢ္စိမိၯ ဒီးခံတီၯတတီၯမ့ဿ္၀ဲဖဲ ခ်ံးသူက်ိ လဿကီဿ္ကႜီဢ္တဲဢ္အပူၯအံၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္ဂ့ဿ္လဿ က်ိဢ္ကြဲၯဟဲမၯစတ့ရွိလဿ ခ်ံးသူက်ိန႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲ က်ိဢ္ကြဲၯအပွၯသး၀ံဢ္တဿ္ဖိတဖဢ္ အါတက့ဿ္ ဟဲတုၯ၀ဲဒဢ္ ဆူယိၯကီဿ္ ဒီးက့ၯလီၯဆူ ကီဿ္ပူၯတညီဘဢ္အဃိ န႔ဢ္လီၯ.

မုဿ္နံၯမုဿ္သီလဿတဿ္ပာ္ပနီဢ္လဿတဿ္ကမၯစတ့းရွိဖဲ ခ်ံးသူက်ိ န႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲ ၂၀-၂၁ သီ လါအ့ျဖ့ဢ္ ၂၀၁၀ နံဢ္ဘဢ္ဆဢ္၊ ပွၯအါဂၯဟဲဆူခ်ံးသူက်ိ တဘဢ္ဘဢ္ အဃိ ဖဲ ၂၀ သီဟါ က်ိဢ္ကြဲၯမၯ၀ဲဒဢ္စတ့းရွိဖဲ ၀းထနါ ရံၯဆီး လဿမဲဆီးန႔ဢ္လီၯ. ဒီးဖဲ ၂၁ သီဟါ မး ဟဲက့ၯမၯက့ၯစတ့းရွိ ဃုာ္ဒီး တဿ္ဒိတဿ္ဂီၯမူ ဖဲ ခ်ံးသူက်ိ န႔ဢ္လီၯ. ပွၯဒ့တဿ္အူတဿ္ဖိလဿအဟဲတဖဢ္မ့ဿ္၀ဲ စီၯဘြါ၊ စီၯစတ့ဖဢ္ထူ၊ စီၯဘိၯတီး၊ စီၯ၀့စတဿဢ္၊ ဒီးစီၯ ၀့ထြ႔ န႔ဢ္လီၯ. ပွၯသး၀ံဢ္တဿ္ဖိလဿအဟဲတဖဢ္မ့ဿ္၀ဲ နီဿ္စမီလဿဢ္၊ စီၯမါဘလဿး၊ စီၯရွံထူ၊ နီဿ္မဲဒံၯစ့၊ စီၯအဲဢ္လဿာ္သး၊ နီဿ္အဲဢ္၀ါ ဒီး နီဿ္လ့ဒဢ္ သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.
တဿ္လီဿ္ခံတီၯလဿာ္ တဿ္ဒိဃုာ္ဒီး Live Show အဃိ ဒီပုဿ္၀ဲဿ္တဖဢ္ မ္ကခိးကြဿ္လဿ္ ဘဢ္ ကညီက်ိဢ္ကြဲၯ တဿ္သူဢ္၀ံဢ္သးဆဿကရဿ ပွဲၯထီဢ္ ၉ နံဢ္ တဿ္စံးဘ် ဳးယြၯ စတ့းရွိ လီယဲၯကြီၯ တက့ဿ္.

0 comments:

Post a Comment