April 11, 2010

ကဘဢ္ဆီတလဲ Blog Template, Blog အတဿ္အိဢ္ဖ်ါဒ္လဲဢ္

အဆိကတဿဿ္ ဃုကြဿ္ ဘလီးအတဿ္အိဢ္ဖ်ါတဖဢ္ လဿနလိဢ္ဘဢ္အီၯ ဒီးလဿနကြဿ္အီၯဂ့ၯတခါန႔ဢ္တက့ဿ္. လဲၯဆူ websites လဿလာ္တဖဢ္ အံၯဒ္သိးနကဃုကြဿ္ Template လဿနဘဢ္နသးတခါဒီး Download အီၯတက့ဿ္.http://www.eblogtemplates.com/templates/blogger-templates/

http://btemplates.com/

http://templatesparanovoblogger.blogspot.com/

နမ့အဲဢ္ဒိးမၯန႔ဿ္အါထီဢ္တခီလဲၯဆူ Google.com တက့ဿ္.Download မ့၀ံၯမ့ပဢ္ဃုာ္လဿၯ Zip တခါန႔ဢ္ ဘွါလီၯအီၯတက့ဿ္.မ့၀ံၯလဲၯဆူ www.blogger.com ဒီး sing in တက့ဿ္. ဒီးမ့၀ံၯလဲၯဆူ Layout တက့ဿ္.

1.jpg

ဒီးမ့၀ံၯလဲၯဆူ Edit HTML တက့ဿ္.

2.jpg

မ့၀ံၯလဲၯဆူ Brown ဒီးဃုကြဿ္ Template လဿန Download ပာ္ဖဲမုကဿာ္ လဿနဘွါလီၯအ Zip ၀ံၯန႔ဢ္တက့ဿ္.

3.jpg

မ့၀ံၯနလဲၯဆူ Upload တက့ဿ္.

4.jpg

Upload မ့၀ံၯဒီးကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯလဿတဿ္ဖီလာ္အသိးလီၯ.

5.jpg

ဒီးဖဲန႔ဢ္နလဲၯဆူ Delete widgets တက့ဿ္.

မ့၀ံၯကဟဲဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္ဒ္အံၯန႔ဢ္လီၯ.

6.jpg

နမ့အဲဢ္ဒိးထံဢ္ နBlog အတဿ္အိဢ္ဖ်ါတခီ လဲဆူ view blog တက့ဿ္.

နမၯတဿ္ခဲလဿာ္ခဲဆ့မ့ကဲထီဢ္တခီ နဆီတလဲနဘလီးအတဿ္အိဢ္ဖ်ါလဲၯအသးဂ့ၯဂ့ၯလံလီၯ.အဒိ၊ နဘလီးတခါအပူၯ နကြဲးတဿ္ဂ့ဿ္တဖဢ္၀ံၯလံ. ဒီးနဘလီးအတဿ္အိဢ္ဖ်ါန႔ဢ္ နကြဿ္အီၯဂ့ၯ ဘဢ္ဆဢ္နအဲဢ္ဒိးဆီတလဲအီၯ. အဃိ ဒ္သိးနဘလီးအတဿ္အိဢ္ဖ်ါအံၯနကသူကဒါက့ၯ အီၯလဿခံတဘ်ီအဂီဿ္နမ့အဲဢ္ဒိးပာ္ဃာ္အီၯန႔ဢ္ တခ်ဳးနဆီတလဲ နဘလီး Template အခါ လဲၯဆူ Download Full Template တက့ဿ္.

7.jpg

ဒီးလဿခံဖဲနလိဢ္ဘဢ္က့ၯတဘ်ီလဿ္လဿ္နက့ၯ upload ကဒါက့ၯသ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.
မ္ကစဿ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯသုတက့ဿ္.လဿ

စီၯယိၯရွံယၯလ့

0 comments:

Post a Comment