October 10, 2010

ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯကရဿဖိအဂ့ဿ္ (Seventh-Day Adventism)

William MillerMrs. Ellen White


ကရဿအံၯ အတဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯ စးထီဢ္အသးလဿ ခ.န. ၁၀၀၀-၁၉၀၀ အဖးဖီ ဖဲတဿ္သးဆူဢ္သးဂဲၯ အါ၀ဲလဿ တဿ္ကဃုနဿ္ပဿဿ္ အါထီဢ္လံာ္စီဆွံ၊ လီၯဆီဒဢ္တဿ္ လံာ္ဒၯနံးယ့လး၊ ဒ္သိး တဿ္ကထံဢ္န႔ဿ္ ခရံာ္ကဟဲက့ၯ ခံဘ်ီတဘ်ီ အဆဿကတီဿ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. လီၯဆီဒဢ္တဿ္ ပွၯသးပွဿ္လဿပက်ါတဖဢ္ ကသ့ဢ္နီဢ္၀ဲလဿ ဖဲ ၁၉၂၅ နံဢ္ဒီး ၁၉၃၅ နံဢ္ အဘဿဢ္စဿၯ န႔ဢ္ တဿ္ဂဲၯပ်ဳဿ္ဂဲၯဆွးအါ၀ဲလဿ တဿ္ဂ့ဿ္အံၯ ဒီး ယဟိ၀ၯ အပွၯအုဢ္အသးတဖဢ္ စ့ဿ္ကီး ပဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲန႔ဢ္လီၯ.

ပွၯလဿ အဂဲၯပ်ဳဿ္ အါကတဿဿ္လဿ တဿ္ဂ့ဿ္အံၯလဿ ကီဿ္အမဲရကၯန႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲ William Miller န႔ဢ္လီၯ. William Miller မ့ဿ္ ပွၯဘ်ဿထံခရံာ္ဖိတဂၯလဿ အအိဢ္ဖ်ဲဢ္ထီဢ္လဿ၀့ဿ္ Pittsfield ကီဿ္အမဲရကၯလဿ ၁၇၈၂ နံဢ္ဒီး မၯလိဘဢ္တဿ္လဿ Low Hampton လဿ New York State အပူၯန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲမ့ဿ္ ပွၯထူ စံာ္ဖိတဂၯလဿ အမၯလိလံာ္စီဆွံလဿ တဿ္သးဆူဢ္ဖးဒိဢ္အပူၯ၊ ဘဢ္ဆဢ္ တအိဢ္ဒီး တဿ္သ့ဢ္ညါ တဿ္ဘဢ္ထြဲ ဒီး တဿ္စံဢ္စိၯတဲစိၯ ဒီး သးလဿအသ့နီၯဖးပဲာ္ဖးတဿ္ ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဒီးအ၀ဲဒြး၀ဲလဿ ခရံာ္ကဟဲ က့ၯလဿ လါအီးကထိဘဿဢ္ ၂၂ သီ၊ ၁၈၄၄ နံဢ္ဒီး တဿ္တမၯအသးနီတမံၯဘဢ္ဒီး အ၀ဲအသး ဟးဂီၯကြံာ္၀ဲန႔ဢ္လီၯ. ဒီး လဿခံ အ၀ဲအဿဢ္လီၯ အတဿ္ကမဢ္န႔ဢ္လီၯ.

William Miller အစိၯကတဿဿ္ကြံာ္အလီဿ္ခံ Mrs. Ellen White ဒိဢ္စိက့ၯ လဿအ၀ဲအလီဿ္ဒီး အ၀ဲစံးလီၯ အသးလဿ အမ့ဿ္၀ံမုဢ္တဂၯန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲစံး၀ဲဒဢ္လဿ ခရံာ္ဟဲက့ၯတ့ဿ္လံလဿ ၁၈၄၄ နံဢ္၊ ဘဢ္ဆဢ္ တမ့ဿ္ဆူ ဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿဘဢ္. မ့မ့ဿ္ အ၀ဲဟဲက့ၯဆူ တဿ္အလီဿ္စီဆွံ Heavenly Sanctuary လဿကစးထီဢ္ အတဿ္ဃုသ့ဢ္ညါ တဿ္လဿ တဿ္စံဢ္ညီဢ္ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. အါန႔ဿ္အန႔ဢ္ Mrs. White ထံဢ္၀ဲလဿ အတဿ္ထံဢ္ လဿညါခီတဖဢ္အပူၯ လဿကစဿ္ယြၯ အသးတမုာ္လဿ ခရံာ္ အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္တဖဢ္ ဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯ ဒီး တမ့ဿ္လဿမုဿ္ႏြံနံၯအဃိဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲအတဿ္ထံဢ္တဖဢ္ ဘဢ္တဿ္စဲက်ံးရၯလီၯအီၯလဿ လံာ္တဘ်ဳးဘ့ဢ္ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိလဿ ပစိၯဒီး ပဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ တူဿ္လိာ္ Mrs. White အတဿ္ကြဲးတဖဢ္ အံၯ ဆံးအါဆံးအါ လဲဢ္န႔ဢ္ ပသ့ဢ္ညါအီၯတသ့ညီညီဘဢ္. လဿအ၀ဲသ့ဢ္အလံာ္ Question on Doctrine တဿ္သံကြဿ္တဖဢ္ လဿ တဿ္စူဿ္တဿ္နာ္အဂ့ဿ္အက်ိၯအပူၯ အ၀ဲသ့ဢ္စံး၀ဲလဿ Mrs. White အတဿ္ကြဲးတဖဢ္န႔ဢ္ တဿ္ပာ္အီၯ တတီၯဃီဒီး လံာ္စီဆွံ တသ့ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ လီၯပလိာ္ဒီး လံာ္စီဆွံအဆဿကတီဿ္ ပွၯတနီၯနီၯ အတဿ္ ကတိၯလဿ၀ံအက်ိာ္ လဿအတပဢ္လဿ လံာ္စီဆွံ အပူၯတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိတဖဢ္ တညိကြံာ္ Mrs. White အတဿ္ထံဢ္ဒီး အတဿ္နာ္တဖဢ္ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး တဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯ ကဲထီဢ္တဿ္ဘဢ္ဒုဢ္ ဒြဲဢ္စံးအဿလဿ ပွၯခရံာ္ဖိတဖဢ္အမဲာ္ညါဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ ဘဢ္တူဿ္တဿ္၀ဲအံၯ ကီကီခဲခဲန႔ဢ္လီၯ.

ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯကရဿဖိတဖဢ္အတဿ္နာ္


အ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္နာ္တနီၯလဿ တလီၯဆီဒီး ပ၀ဲဘ်ဿထံခရံာ္ဖိတဖဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲ တဿ္နာ္ယြၯသဿဂၯတဂၯဃီ၊ ကစဿ္ယ့ဢ္ရႉး မ့ဿ္ယြၯဒီးပွၯကညီစ့ဿ္ကီး၊ အတဿ္တူဿ္သံအသးလဿ ထူဢ္စုညါအလိၯလဿ ပွၯဟီဢ္ခိဢ္ဖိ အတဿ္ဒဲးဘးကဘဢ္ တဿ္ပ်ဿ္အီၯအဂီဿ္၊ အတဿ္ဂဲၯထဿဢ္သမူထီဢ္က့ၯလဿ နီဿ္ခိနီဿ္ခီဒီး အတဿ္က့ၯထီဢ္ ဆူ မူခိဢ္လဿ နီဿ္ခိနီဿ္ခီန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္ထုးထီဢ္ လံာ္စီဆွံအခီပညီ တတီၯတီၯန႔ဢ္ လီၯဆီ၀ဲဒီး ၾကဿးဘဢ္တဿ္ကြဿ္ဆိကမိဢ္အီၯ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္ပာ္ဒိဢ္ မုဿ္ႏြံနံၯဒီး တမ့ဿ္ဘဢ္ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯ တခါအံၯန႔ဢ္ ကဲထီဢ္တဿ္မၯလီၯဖးတဿ္လဿ ခရံာ္အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပူၯ လီၯဆီဒဢ္တဿ္ လဿ ဒူသ၀ီ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္လဿခိ တဖဢ္လဿ အဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯတဖဢ္ အက်ါန႔ဢ္လီၯ. ကရဿကရူဿ္အဂၯ အိဢ္ဒံး၀ဲတနီၯဒံး ဒ္အမ့ဿ္သရဢ္ Amstrong အလံာ္ World of Tomorrow တဖဢ္ စ့ဿ္ကီး ပာ္ဒိဢ္ဒီး ဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ မုဿ္ႏြံနံၯန႔ဢ္လီၯ.

ပ၀ဲပွၯဘ်ဿထံခရံာ္ဖိ အတဿ္နာ္န႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲလဿ လံာ္စီဆွံအသီတကၾတဴဿ္ အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ ပွၯခရံာ္ဖိ တဖဢ္ ဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯ၊ လဿတဿ္သ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯ ခရံာ္အတဿ္ဂဲၯထဿဢ္သမူထီဢ္ က့ၯအဂီဿ္၊ ဒီး တစဲးဘဢ္တစဲးန႔ဢ္ တဿ္ဆိကတီဿ္ကြံာ္ တဿ္ပာ္ဒိဢ္ဒီး ဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ မုဿ္ႏြံနံၯ (ပွၯယူဒၯဖိ အမုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯ) န႔ဢ္လီၯ. တဿ္တိဿ္န႔ဿ္ မုဿ္ႏြံနံၯ အအိဢ္ဘွံးနံၯအံၯ မ့ဿ္ဒဢ္ထဲလဿ ပွၯယူဒၯ ဖိအဂီဿ္ဧိၯန႔ဢ္လီၯ. (ကြဿ္ ၂ မိၯ. ၃၁း၁၃၊ ၁၇). မ့မ့ဿ္ ပ၀ဲပွၯခရံာ္ဖိ မုဿ္မဆါတနံၯအံၯ ပတမ့ဿ္ ပွၯအံဢ္စရ့လးဖိ၊ ပွၯယူဒၯဖိ မ့ဿ္ဂ့ၯန႔ဢ္ဘဢ္.

ပကြဿ္ကဒါက့ၯ ပလံာ္စီဆွံဒီး တဿ္အုဢ္အသး အိဢ္လဿလဿပွဲၯပွဲၯလဿ ပွၯခရံာ္ဖိလဿပ်ဿၯတဖဢ္ ပာ္ဒိဢ္ဒဢ္ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯ (မ့တမ့ဿ္ ကစဿ္အမုဿ္နံၯ - The Lord’s Day) န႔ဢ္လီၯ. လံာ္မၯတဿ္ ၂၀း၇ စံး၀ဲ၊ ႃႃဒီးႏြံ နံၯအက်ါ မုဿ္ခီဢ္ထံးန႔ဢ္၊ ပအိဢ္ဖွိဢ္ရိဖွိဢ္ဒ္သိး ပကစိဿ္ဘ်ဲးကိဢ္႗႗ န႔ဢ္လီၯ. ၁ ကရံဢ္. ၁၆း၂ စံး၀ဲ၊ ႃႃဒီးႏြံနံၯ အက်ါမုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯန႔ဢ္၊ မ္ပွၯပာ္ဖွိဢ္ ပာ္တဿ္လဿ တဿ္ပာ္ဖွိဢ္အလီဿ္႗႗ န႔ဢ္လီၯ. လဿလံာ္လီဢ္ဖ်ါ ၁း၁၀ န႔ဢ္၊ စီၯယိၯဟဢ္စံး၀ဲ၊ ႃႃယအိဢ္လဿ သးအပူၯ လဿကစဿ္အမုဿ္တနံၯ႗႗ န႔ဢ္လီၯ.

ပကြဿ္ကဒါက့ၯစ့ဿ္ကီး တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပဿ္သးပွဿ္ လဿပ်ဿၯတဖဢ္ အတဿ္ကြဲးဒီး မၯဂဿဿ္မၯက်ဿၯစ့ဿ္ကီး ဒဢ္ ပတဿ္ပာ္ဒိဢ္ ဒီး ဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯ၊ မ့တမ့ဿ္ ကစဿ္အမုဿ္နံၯန႔ဢ္လီၯ. Ignatius အလံာ္ Letter to the Magnesians အဆဿဒိဢ္ ၉း၁ န႔ဢ္စံး၀ဲ၊ ႃႃပွၯခရံာ္ဖိတဖဢ္ တပာ္ဒိဢ္ မုဿ္အိဢ္ဘွံး နံၯလဿၯဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္တခီ ကတဲာ္ကတီၯက့ၯ အတဿ္အိဢ္မူဒီး ပိာ္ထြဲက့ၯ ကစဿ္အမုဿ္နံၯ လဿတဿ္ဂဲၯ ထဿဢ္ဃုာ္ဒီး ခရံာ္န႔ဢ္လီၯ.႗႗
(Christians are no longer observing Sabbaths, but fashioning their lives after the Lord’s Day on which our life also rose through him.)
လဿ စီၯဘၯနါဘၯအလံာ္ကြဲး Epistle of Barnabas အဆဿဒိဢ္ ၁၅း၉ အပူၯ စ့ဿ္ကီးစံး၀ဲ၊ ႃႃတူဿ္လိာ္ မုဿ္ဃိးနံၯတနံၯလဿ တဿ္သးခုအပူၯလဿအမ့ဿ္ မုဿ္နံၯလဿယ့ဢ္ရႉး မၯနဿၯတဿ္သံဒီး ဂဲၯထဿဢ္သမူထီဢ္ က့ၯန႔ဢ္လီၯ.႗႗ ႃႃKeeping the eighth day with joyfulness, the day on which Jesus rose from the death.႗႗ ဒ္န႔ဢ္အသိး Justin Martyr စ့ဿ္ကီး ဖဲ ခ.န. ၁၀၀-၂၀၀ အဖးဖီန႔ဢ္ ကြဲးတဿ္ဖဲ Apology ၁း၆၇ ဒီးစံး၀ဲ၊ ႃႃBut Sunday is the day on which we all hold a common assembly because it is the first day of the week on which God made the world.႗႗ (Sunday - မုဿ္နံၯဒိဢ္၊ မ့တမ့ဿ္ ကစဿ္အမုဿ္နံၯ) မ့ဿ္မုဿ္နံၯတနံၯလဿ ပ၀ဲခဲလဿာ္ပဟံးဃာ္ဒီး ပာ္ဖွိဢ္ပသးဒ္သိးသိး၊ မ့ဿ္လဿအမ့ဿ္ မုဿ္ခီဢ္ထံး အနံၯလဿ ကစဿ္ယြၯဒုးကဲထီဢ္ဟီဢ္ခိဢ္ န႔ဢ္လီၯ. သတးဒီး ပွၯခရံာ္ဖိလဿ လံာ္စီဆွံအသီတက ၾတဴဿ္ အဆဿကတီဿ္တဖဢ္ စးထီဢ္ပာ္ဒိဢ္ ဒီး ဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္လဿ Sunday လဿ ခ.န. ၁၀၀-၂၀၀ အဖးဖီ လံၯလံၯန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ ကီဢ္ကးလဿလီၯဒံၯကံ Council of Laodicea လဲလိာ္က့ၯ တဿ္ဘူဢ္တဿ္ ဘါအမုဿ္နံၯလဿ မုဿ္ႏြံနံၯဆူ Sunday မုဿ္ခီဢ္ထံးနံၯ ဖဲဒဢ္လဿ ခ.န. ၃၆၄ န႔ဢ္လီၯ.

ညီႏုဿ္ ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိတဖဢ္ စံး၀ဲ ကစဿ္ယ့ဢ္ရႉးခရံာ္ဒဢ္လဲာ္ ပာ္ဒိဢ္ပွၯယူဒၯဖိ အမုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္ဒဢ္လဿ တခ်ဳးဒံးလဿ အ၀ဲတူဿ္သံအသးဒီး ဂဲၯထဿဢ္သမူထီဢ္က့ၯဒံးဘဢ္အခါ န႔ဢ္လီၯ. ဒ္န႔ဢ္အသိး စီၯပီလူး ဒီး ပွၯဂၯတဖဢ္လဲၯဆူ ဘူဢ္ဘ်ီဢ္ပူၯလဿ မုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯန႔ဢ္ တမ့ဿ္လဿ အ၀ဲသ့ဢ္ ကလဲၯဘူဢ္တဿ္ဘါတဿ္အဂီဿ္ဘဢ္. မ့မ့ဿ္ ကဟံးန႔ဿ္တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္ဖဲ ပွၯယူဒၯဖိတဖဢ္ ဘူဢ္တဿ္ ဘါတဿ္အခါ လဿအ၀ဲသ့ဢ္ကစံဢ္တဲၯတဲလီၯ ခရံာ္ အတဿ္သးခုကစီဢ္ အဂီဿ္တခီန႔ဢ္လီၯ. ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိ တဖဢ္ အတဿ္ဂ့ဿ္လိာ္အဆူဢ္ကတဿဿ္တဘီ န႔ဢ္ တဿ္မၯလိာ္အဘီဆံဆဲဢ္န႔ဢ္ ပမ့ဿ္တိဿ္န႔ဿ္အီၯဒီး မၯထြဲ အီၯဒီး လြံဿ္ထံဢ္တထံဢ္လဿအစံး၀ဲ၊ ႃႃသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္ မုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯအနံၯလဿ နကပာ္စီဆွံအီၯအဂီဿ္ န႔ဢ္တက့ဿ္.႗႗ န႔ဢ္တၾကဿးပလဲလိာ္အီၯဘဢ္ဒီး ပၾကဿးတိဿ္န႔ဿ္ဒီး မၯထြဲအီၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲအံၯ စ့ဿ္ကီး ပမ့ဿ္ကြဿ္က့ၯလဿ လံာ္စီဆွံအသီတကၾတဴဿ္အပူၯဒီး ယ့ဢ္ရႉးယဿၯထီဢ္၀ဲ တဿ္မၯလိာ္ဆံဆဲဢ္ဘီ အက်ါတနီၯလဿ ပွၯထူးပွၯတီၯသးစဿ္ တဂၯအဂီဿ္ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္မၯလိာ္ လြံဿ္ထံဢ္တထံဢ္န႔ဢ္ တပဢ္ဘဢ္ လီၯ (မဿ္ကူး ၁၀း၁၉). ဒ္န႔ဢ္အသိး စီၯပီလူး အတဿ္ကြဲးလဿ ရိမ့ၯ ၁၃း၈-၁၀ အပူၯစ့ဿ္ကီး ယဿၯထီဢ္၀ဲ တဿ္မၯလိာ္ ဆံဆဲဢ္ထံဢ္အက်ါ တနီၯလဿ ပွၯရိမ့ၯဖိတဖဢ္အဂီဿ္ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္မၯလိာ္လြံဿ္ထံဢ္တထံဢ္ န႔ဢ္ တပဢ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္. အါန႔ဿ္အ၀ဲအံၯန႔ဢ္ လဿစီၯပီလူး အတဿ္ကြဲးန႔ဿ္ပွၯကလီးစဲ ဖိတဖဢ္ဖဲ (ကလီး. ၂း၁၆-၁၇) အပူၯန႔ဢ္စံး၀ဲ၊ ႃႃမၯသးဒ္န႔ဢ္ဒီး လဿတဿ္အီဢ္မ့ဿ္ဂ့ၯ၊ တဿ္အီမ့ဿ္ဂ့ၯ၊ တဿ္မၯဘူဢ္အနံၯမ့ဿ္ဂ့ၯ၊ လါထီဢ္သီအနံၯမ့ဿ္ဂ့ၯ၊ အိဢ္ဘွံးနံၯမ့ဿ္ဂ့ၯအဃိ၊ မ္ပွၯသုတစံဢ္ညီဢ္သုလဿ အဂ့ဿ္အက်ိၯနီတဂၯတဂ့ၯ. တဿ္န႔ဢ္တဖဢ္ မ့ဿ္တဿ္ဆူညါ တဖဢ္အကဒုလီၯ. မ့မ့ဿ္ အမိဿ္ပွဿ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ခရံာ္လီၯ.႗႗ အ၀ဲအံၯ အခီပညီ မ့ဿ္သ့ဒဢ္ထဲတမံၯဧိၯလဿ ပွၯခရံာ္ဖိ အလံာ္နံဢ္လံာ္လါအပူၯန႔ဢ္ တဿ္ပာ္ဒိဢ္ ပွၯယူဒၯဖိ အမုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯ တမ့ဿ္လဿ တဿ္လဿပွၯခရံာ္ဖိ မၯထြဲအီၯလဿၯဘဢ္ န႔ဢ္လီၯ.

မုဿ္မဆါတနံၯအံၯ ပွၯခရံာ္ဖိတဖဢ္ တဘဢ္တဿ္ပဿအီၯလဿ တဿ္အဿဢ္လီအီလီၯ အလီဿ္လံၯလဿ အအိဢ္ဃုာ္ဒီး တဿ္သိဢ္တဿ္သီ တဖဢ္န႔ဢ္ဘဢ္. (ကြဿ္ ရိမ့ၯ ၇း၆). မ့မ့ဿ္တခီ ဘဢ္တဿ္ပဿအီၯလဿ တဿ္အဿဢ္လီၯအီလီၯအသီလဿအမ့ဿ္ တဿ္ဘ်ဳးတဿ္ဖွိဢ္၊ တဿ္သးကညီၯလဿ ခရံာ္အပူၯန႔ဢ္လီၯ. (ကြဿ္ ကလၯ. ၃း၂၄၊ ၂၅၊ ရိမ့ၯ. ၆း၁၄-၁၅). လဿလံာ္စီဆွံ အသီတကၾတဴဿ္အပူၯအံၯ၊ တဿ္ယဿၯထီဢ္ ကဒါက့ၯ တဿ္မၯလိာ္ဆံဆဲဢ္ထံဢ္အံၯ တထံဢ္ဘဢ္တထံဢ္ဒီး မၯလဲဿ္ထီဢ္အီၯသနာ္က့၊ တဿ္မၯလိာ္ လြံဿ္ထံဢ္တထံဢ္လဿ အဘဢ္ဃးဒီး မုဿ္ႏြံနံၯ မုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯအံၯ တဘဢ္တဿ္ယဿၯထီဢ္က့ၯအီၯ နီတပူၯ လဿၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ခရံာ္ ဒီး တဿ္မဿဖိတဖဢ္ မ့ဿ္သးအိဢ္သိဢ္လိပွၯလဿ ပကဘဢ္ပာ္ဒိဢ္မုဿ္ႏြံနံၯ မုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯအံၯဒီး ကတဲဖ်ါမး၀ဲ သပွဿ္ကတဿဿ္ လဿပမ့ဿ္ တပာ္ဒိဢ္အီၯဒီး ပကကဲထီဢ္ ပွၯခရံာ္ဖိ တသ့ဘဢ္န႔ဢ္သဿဢ္.

ဘဢ္မႏုၯ ပပာ္ကဲဒီး ပာ္ဒိဢ္မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯလဲဢ္.


၁. တဿ္ကဒုကယီဿ္လဿ လံာ္တဿ္အဿဢ္လီၯအီလီၯ လီဿ္လံၯအပူၯန႔ဢ္ ဘဢ္တဿ္မၯလဿထီဢ္ပွဲၯထီဢ္ က့ၯအီၯလဿ လံာ္တဿ္အဿဢ္လီၯအီလီၯအသီအပူၯ န႔ဢ္လီၯ. ဘူဢ္တၯသဢ္ဆိလဿ ၃ မိၯ. ၂၃း၁၅-၁၆ ပာ္လီၯ၀ဲန႔ဢ္ ဘဢ္တဿ္မၯလဿထီဢ္ပွဲၯထီဢ္က့ၯအီၯလဿ ကစဿ္ခရံာ္ အတဿ္မၯနဿၯတဿ္သံဒီး ဂဲၯဆဿထဿဢ္ သမူထီဢ္က့ၯ၀ဲ န႔ဢ္လီၯ. တဿ္အံၯ၀ံၯ အသီယဲဿ္ဆံ အလီဿ္ခံဒီး ဟဲကဒီး ႃႃဘူဢ္ယဲဿ္ဆံ႗႗ အမုဿ္နံလဿ အဘဢ္တဿ္မၯလဿ ပွဲၯအီၯလဿ သးစီဆွံ ဘဢ္တဿ္ဟ့ဢ္လီၯအီၯဖဲန႔ဢ္လီၯ. ဒီး တဿ္တဖဢ္အံၯ မၯအသး လဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯန႔ဢ္လီၯ.
၂. မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯ ဒုးသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯပွၯလဿ ကစဿ္ခရံာ္ အတဿ္ဂဲၯထဿဢ္က့ၯလဿ တဿ္သံ (မး ၂၈း၁-၃) န႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ခရံာ္ ဂဲၯထဿဢ္သမူထီဢ္က့ၯ၀ံၯ အလီဿ္ခံ လီဢ္ဖ်ါထီဢ္အသးလဿ အပ်ဲဿ္တဖဢ္ လဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯန႔ဢ္လီၯ. (ယိၯ. ၂၀း၁၉-၂၆).
၃. သးစီဆွံ ကစဿ္ဟဲလီၯဒုးကဲထီဢ္က့ၯ လံာ္တဿ္အဿဢ္လီၯအီလီၯအသီ အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အဆိ ကတဿဿ္ တဖုဖဲ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯန႔ဢ္လီၯ. (မၯ. ၂း၁-၄).
၄. ဒီးခရံာ္ အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္တဖုအံၯ ဘူဢ္ယြၯဘါယြၯတပူၯဃီ ဖဲ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯန႔ဢ္လီၯ. (မၯ. ၂၀း၇၊ ၁ ကရံဢ္. ၁၆း၂၊ လီဢ္. ၁း၁၀) တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပဿ္သးပွဿ္ လဿပ်ဿၯအက်ါတဂၯလဿ အမ့ဿ္၀ဲ Clement စံး၀ဲ ဖဲ ခ.န. ၁၉၄ ဒ္အံၯ၊ ႃႃအိဢ္ဘွံးနံၯအလီဿ္လံၯ အံၯကဲထီဢ္က့ၯဒဢ္ မုဿ္နံၯပတီဿ္မုဿ္လဿ တဿ္ဖံးတဿ္မၯလဿ နီဿ္ခိအဂီဿ္လီၯ.႗႗ အဂၯတဂၯ လဿအမ့ဿ္၀ဲ Ironaous စံး၀ဲဒဢ္ဖဲ ခ.န. ၁၇၈ ဒ္အံၯ၊ ႃႃတဿ္ခူသူဢ္ဘဢ္ဃး ကစဿ္ခရံာ္အတဿ္မၯနဿၯတဿ္သံဒီး မူထီဢ္က့ၯန႔ဢ္ တၾကဿးဘဢ္တဿ္မၯလၯကပီၯအီၯလဿ မုဿ္နံၯအဂၯ ဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္ထဲလဿ မုဿ္ခီဢ္ထံးအနံၯဧိၯလဿအမ့ဿ္ ကစဿ္ခရံာ္ အမုဿ္နံၯန႔ဢ္လီၯ.႗႗

ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯကရဿဖိအတဿ္နာ္အဂၯတဖဢ္

၁. ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯကရဿဖိတဖဢ္ အတဿ္နာ္လဿအလီၯဆီ အဂၯတဘီမ့ဿ္၀ဲဒ္ လဿ စီၯမိၯရွ့ အစိၯတဿ္လုဿ္ တဿ္ပူၯဖ်ဲးလဿ တဿ္ဒဲးဘးအတဿ္လုဿ္ တနံဢ္တဘ်ီအသိးန႔ဢ္၊ တခ်ဳးလဿ ခရံာ္ အတဿ္အုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯ လဿထီဢ္ပွဲၯထီဢ္ဒံးဘဢ္၀ဲန႔ဢ္၊ တဿ္မၯတဿ္ပူၯဖ်ဲးလဿ တဿ္ဒဲးဘးလဿ တဿ္ပူၯဖ်ဲးအဟံဢ္စီဆွံ ပူၯအလီဿ္ အိဢ္၀ဲ ဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. (Christ’s investigative work in the heavenly sanctuary). အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္ဒဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ဃုတဿ္ပူၯဖ်ဲး အက်ဲဖဲ အ၀ဲသ့ဢ္စံး၀ဲ ခရံာ္ကဟဲက့ၯကဒါက့ၯ လဿ ၁၈၄၄ နံဢ္ဒီး တဟဲက့ၯ ဘဢ္အဃိ န႔ဢ္လီၯ. က်ဲအဂ့ၯကတဿဿ္ လဿအ၀ဲသ့ဢ္အဂီဿ္တခီ အ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္ဒြး ကမဢ္တဿ္အံၯ မ့ဿ္အဿဢ္ လီၯ၀ဲယိယိဒ္ Miller အကစဿ္ဒဢ္၀ဲ အဿဢ္လီၯန႔ဢ္ဒီး က၀ံၯကီးလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ မၯဆဲးၿပါအါ ထီဢ္၀ဲတခီလီၯ. Mrs. White စံး၀ဲဒဢ္လဿ ခဲအံၯခရံာ္လဲၯႏုာ္ဆူ တဿ္အလီဿ္စီဆွံအပူၯ လဿကမၯကဆွီ ထီဢ္၀ဲအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဟံးန႔ဿ္၀ဲ ဒၯနံးယ့လး ၈း၁၄ လဿကမၯစဿၯအတဿ္နာ္ ၀ဲအံၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္တဲတခီ မ့ဿ္ဒ္အံၯလီၯ. လဿတဿ္မၯပူၯဖ်ဲးအမုဿ္နံၯ (Day of Atonement) န႔ဢ္ သြံဢ္လဿအဘဢ္ အဿ လဿတဿ္ဒဲးဘးန႔ဢ္ ဘဢ္တဿ္လဲၯစိာ္ႏုာ္အီၯဆူ လီဿ္စီဆွံ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. (ကြဿ္ ၃ မိၯ ၁၆း၁၄-၁၆). သတးဒီး ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိတဖဢ္ စံး၀ဲလဿတဿ္ဒဲးဘး လဿအမၯဘဢ္အဿသြံဢ္အံၯ ၾကဿးဘဢ္ တဿ္ထုးကြံာ္အီၯ န႔ဢ္လီၯ. ဒီးအ၀ဲသ့ဢ္နာ္၀ဲလဿ တဿ္မၯ၀ဲအံၯ ခရံာ္စးထီဢ္မၯတ့ဿ္လံလဿ ၁၈၄၄ လံၯလံၯန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္ အလီဿ္စီဆွံ (Heavenly Sanctuary) အပူၯအံၯန႔ဢ္၊ ပွၯဟီဢ္ခိဢ္ဖိခဲလဿာ္ အတဿ္အိဢ္မူအတဿ္ကြဲးနီဢ္ကြဲး ဃါ တဖဢ္အိဢ္၀ဲဒီး ခဲအံၯခရံာ္မၯဟးဂီၯကြံာ္ တဿ္ဒဲးဘး အတဿ္ကြဲးနီဢ္ကြဲးဃါ တဖဢ္လဿ အဘဢ္ထြဲဒီး ပွၯလဿ အပ်ဿ္တ့ဿ္လံ အတဿ္ကမဢ္ဒီး မၯန႔ဿ္လံ တဿ္အုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯ တဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ထြဲဒီး တဿ္ဂ့ဿ္အံၯန႔ဢ္ ပစံးဆဿအ၀ဲသ့ဢ္သ့လဿ၊ ပတဿ္စူဿ္တဿ္နာ္ တမံၯအံၯ လဿလံာ္စီဆွံ တတဲဖ်ါအီၯ ရွဲရွဲလဿ တဿ္လီဿ္အဂၯစ့ဿ္ကီးဘဢ္န႔ဢ္ တမ့ဿ္တဿ္လဿ အဘဢ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပမ့ဿ္ကြဿ္လဿ လံာ္ဧ့ၯႀဘံၯ ၉း၂၄ တခီစံး၀ဲ ႃႃအဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ တဿ္လီဿ္စီဆွံ၊ တဿ္မၯလဿပစု လဿအမ့ဿ္တဿ္နီဿ္နီဿ္ အဒိအတဲာ္န႔ဢ္၊ ခရံာ္ တလဲၯႏုာ္ဘဢ္၀ဲဘဢ္. မ့မ့ဿ္လဿမူခိဢ္ အကစဿ္ဒဢ္၀ဲ ဒ္သိးအကအိဢ္ဖ်ါခဲကနံဢ္အံၯ လဿယြၯအမဲာ္ညါ လဿပဂီဿ္လီၯ.႗႗ တဿ္အလီဿ္လဿ ခရံာ္လဲၯႏုာ္တခီ မ့ဿ္၀ဲ မူခိဢ္ (Heaven) ဒီးတမ့ဿ္ဘဢ္ တဿ္အလီဿ္စီဆွံ (Heavenly Sanctuary) န႔ဢ္ဘဢ္. ဒီး ခရံာ္လဲၯႏုာ္ဆူမူခိဢ္အံၯန႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္လဿ ခ.န. ၁၈၄၄ အမဲာ္ညါ ယ့ာ္တ့ဿ္လံန႔ဢ္လီၯ.
၂. ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯကရဿဖိအတဿ္နာ္လဿ အလီၯဆီအဂၯတမံၯ မ့ဿ္၀ဲ The Scapegoat လဿအဖ်ါလဿ ၃ မိၯ ၁၆း၈၊ ၁၀ အ၀ဲသ့ဢ္အဲဢ္ဒိးစံး၀ဲလဿ အမ့ဿ္မုဢ္ကီၯလံဿ္န႔ဢ္လီၯ. လဿအ၀ဲသ့ဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္၊ မဲးတဲးလဲး အခီဢ္ထံးတဒုလဿ တဿ္လုဿ္ထီဢ္အီၯလဿ ယြၯအဂီဿ္လဿ တဿ္မၯပူၯဖ်ဲး အမုဿ္နံၯန႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္ခရံာ္ န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ ခံဒုတဒုလဿ တဿ္ပ်ဿ္လီၯအီၯလဿ ပွဿ္မုဿ္ကနဿ လဿဧ့စ့ၯစ့လး (Azazel) အဂီဿ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္မုဢ္ကီၯ လံဿ္လဿ ၾကဿးဘဢ္တဿ္စံဢ္ညီဢ္အီၯ လဿအဒုးအိဢ္ထီဢ္ တဿ္ဒဲးဘးခဲလဿာ္ လဿဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿအံၯ အဃိ န႔ဢ္လီၯ. ဧ့စ့ၯစ့လး ဘဢ္သ့ဢ္သ့ဢ္ ကမ့ဿ္ မုဢ္ကီၯလံဿ္အမံၯ မ့တမ့ဿ္တဿ္နါမံၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ လံာ္စီဆွံ တတဲပွၯလီၯတံဿ္လီၯဆဲးလဿ မဲးတဲးလဲး ခံဒုတဒု အံၯ မ့ဿ္ဒဢ္တဿ္တမံၯဃီဒီး ဧ့စ့ၯစ့လး ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပမ့ဿ္ကြဿ္က့ၯလဿ အဲကလံးလံာ္စီဆွံ အပူၯတခီ အခီပညီဖ်ါရွဲဒီး လီၯတံဿ္ဒိဢ္တက့ဿ္န႔ဢ္လီၯ. လဿပ၀ဲ ပွၯကညီလံာ္စီဆွံ အတဿ္ကတိၯသူူ၀ဲ ဧ့စ့ၯစ့လး အလီဿ္န႔ဢ္ ကိၯလၯ၀ါလံာ္စီဆွံ King James Version သူ၀ဲ တဿ္ကတိၯ Scapegoat အခီပညီ ပွၯတဂၯလဿ အတူဿ္တဿ္လဿ ပွၯဂၯအတဿ္ကမဢ္အဂီဿ္ န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ဒီး အခီပညီ ဖ်ါရွဲထီဢ္က့ၯလဿ ပဂီဿ္လဿ မဲးတဲးလဲး ခံဒုတဒု လဿလံာ္စီဆွံတတီၯအံၯ အပူၯန႔ဢ္ လီဢ္ဖ်ါထီဢ္တဿ္မၯပူၯဖ်ဲး အတဿ္မၯ Atonement ခံကပၯတခီန႔ဢ္လီၯ. အခီဢ္ထံးတဒု ကဲထီဢ္ တဿ္လုဿ္လဿ တဿ္ကလဲၯႏုာ္ဘဢ္ဆူ တဿ္လီဿ္စီဆွံအဂီဿ္ဒီး အတဒုတခီ ကဲထီဢ္တဿ္လုဿ္လဿ အက၀ံ ထီဢ္ယိးထီဢ္ ပတဿ္ဒဲးဘး ပတဿ္ကမဢ္တဖဢ္ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဒီးပွၯလဿအႏုာ္လီၯ ပလီဿ္ဒီး၀ံထီဢ္ယိးထီဢ္ ပတဿ္ဒဲးဘး ပတဿ္ကမၯ္တဖဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္ ကစဿ္ခရံာ္တခီန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ဒ္သိး ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိတဖဢ္ ထုးထီဢ္ ၀ဲအခီပညီတခီ မုဢ္ကီၯလံဿ္ ကဲထီဢ္ပွၯယိးတဿ္ဒဲးဘးလဿ ပဂီဿ္၊ ဟံးန႔ဿ္ကစဿ္ခရံာ္အလီဿ္ဒီး ကဲထီဢ္ပတဿ္ အုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯကစဿ္န႔ဢ္လီၯ.
၃. ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯကရဿဖိတဖဢ္ အတဿ္နာ္အဂၯဒီး တမံၯလဿအလီၯဆီန႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲတဿ္နာ္လဿ အစံး၀ဲ ခရံာ္ တပူၯဖ်ဲးဒီး တဿ္ဒဲးဘးဘဢ္. အ၀ဲဟံးန႔ဿ္ပွၯကညီအက့ဿ္အဂီၯဒီး ဟံးန႔ဿ္ဃုာ္တဿ္ဒဲးဘး အန႔ဆဿဢ္ လဿအအိဢ္လဿ ပွၯကညီအပူၯန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲမ့ဿ္ တမၯ၀ဲဒ္အံၯဒီး ကဲထီဢ္ဒ္ အဒီပုဿ္၀ဲဿ္ ပွၯကညီတဖဢ္ အသိးတသ့ဘဢ္. အဃိ ဒ္ပွၯကညီ ဟဲလိဢ္ထီဢ္လဿ ပွၯကညီမိဿ္ပဿ္ အအိဢ္တခီအသိးန႔ဢ္၊ ခရံာ္ဒိး န႔ဿ္စ့ဿ္ကီး မိဿ္ပဿ္အတဿ္လီၯစဿၯ လဿအမ့ဿ္တဿ္ဒဲးဘး အဖိ အန႔ဆဿဢ္န႔ဢ္လီၯ. (တဿ္နာ္အ၀ဲအံၯ ဖ်ါဖဲ ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိ အလံာ္ဟံဢ္ဖိဃီဖိ အတဿ္ဖးလံာ္စီဆွံအပူၯဖဲ ကဘ်ံးပၯ ၁၁၅ န႔ဢ္လီၯ.) (Bible Readings for the Home Circle – Page 115, 1915 Edition.)
ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္နာ္၀ဲအံၯ ထီဒါက့ၯ ပလံာ္စီဆွံအတဿ္မ့ဿ္တဿ္တီ ခဲလဿာ္ခဲဆ့န႔ဢ္လီၯ. ပကြဿ္က့ၯပလံာ္စီဆွံ ဒီးပထံဢ္ဘဢ္က့ၯ ဒ္လဿလာ္အသိး အံၯန႔ဢ္လီၯ.
(၁). ၂ ကရံဢ္. ၅း၂၁၊ ႃႃအဂ့ဿ္ဒ္အံၯ ပွၯလဿအတသ့ဢ္ညါဘဢ္တဿ္ဒဲးဘးန႔ဢ္ တဿ္ပာ္က့ၯအီၯလဿ တဿ္ဒဲးဘး လဿပဂီဿ္၊ ဒ္သိး ပကကဲလဿ ယြၯအတဿ္တီတဿ္လိၯအပူၯလီၯ.႗႗
(၂). ၁ ပ့း. ၂း၂၂၊ ႃႃအ၀ဲဒဢ္တမၯဘဢ္ တဿ္ဒဲးဘးဘဢ္၊ ဒီး တဿ္တထံဢ္န႔ဿ္ဘဢ္ တဿ္လီတဿ္၀့ၯလဿ အထး ခိဢ္ဘဢ္.႗႗
(၃). ၁ ယိၯ. ၃း၅၊ ႃႃဒီး သုသ့ဢ္ညါလဿ အ၀ဲဒဢ္အိဢ္ဖ်ါတ့ဿ္၀ဲ၊ ဒ္သိး အကမၯပူၯဖ်ဲး ပတဿ္ဒဲးဘး၊ ဒီးတဿ္ဒဲး ဘးတအိဢ္ဘဢ္လဿ အ၀ဲဒဢ္အပူၯဘဢ္.႗႗
(၄). ဧ့ၯႀဘံၯ ၇း၂၆၊ ႃႃအဂ့ဿ္ဒ္အံၯ ပအိဢ္ဒီး ပွၯလုဿ္တဿ္အခိဢ္ ဒ္န႔ဢ္သိးတဂၯအလီဿ္အိဢ္၊ ပွၯလဿ အစီအဆွံ၊ ပွၯလဿအတဿ္အဿတဿ္သီတအိဢ္၊ ပွၯလဿအတဘဢ္အဿဘဢ္သီဘဢ္၊ ပွၯလဿအအိဢ္လီၯ ဖးဒီး ပွၯတဿ္ဒဲးဘးဖိ၊ ဒီးကဲထီဢ္ ထီန႔ဿ္မူခိဢ္တဖဢ္လီၯ.႗႗

ပွၯမုဿ္ႏြံနံၯဖိအတဿ္နာ္လဿ အလီၯဆီအဂၯကဒီး တမံၯမ့ဿ္၀ဲ တဿ္နာ္လဿအစံး၀ဲ၊ ပွၯသံတဖဢ္အသး သမူ န႔ဢ္ မံ၀ဲဒီး တသ့ဢ္ညါလဿၯတဿ္နီတမံၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. (Their belief in the sleep of the soul after death.) အ၀ဲသ့ဢ္စံး၀ဲလဿ ပွၯလဿအသံတဂၯ အသးသမူန႔ဢ္ အိဢ္ဘွ႔ဢ္အိဢ္ဘွီဢ္ကြံာ္၀ဲ၊ တဟူးတဂဲၯ လဿၯဘဢ္ဒီး တသ့ဢ္ညါတဿ္နီတမံၯ လဿၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. (The state of the dead is said to be one of silence, inactivity and entire unconsciousness.) လံာ္စီဆွံ အဆဿလဿ အ၀ဲသ့ဢ္ဟံးန႔ဿ္၀ဲ ဘဢ္ထြဲဒီး တဿ္နာ္အံၯန႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္ထဲလဿ လံာ္စီဆွံ အလီဿ္လံၯ တကၾတဴဿ္အပူၯန႔ဢ္လီၯ. (ကြဿ္ စံး. ၁၄၆း၄၊ စံဢ္တဲၯ. ၉း၅၊ ၆၊ ၁၀ ဒီး ဒၯနံၯ. ၁၂း၂).

တဿ္နာ္၀ဲအံၯစ့ဿ္ကီး ထီဒါပလံာ္စီဆွံ အသီတကၾတဴဿ္ အတဿ္မ့ဿ္တဿ္တီခဲလဿာ္ခဲဆ့န႔ဢ္လီၯ. ပကြဿ္က့ၯ လဿ လံာ္စီဆွံအသီတကၾတဴဿ္ အပူၯဒီး ပထံဢ္ဒ္လဿလာ္အံၯလီၯ.
(၁). လူၯ. ၁၆း၂၂-၂၅၊ ပွၯထူးပွၯတီၯတဂၯဒီး စီၯလါစရူးခံဂၯ သံ၀ံၯအလီဿ္ခံ အသးသမူန႔ဢ္ သ့ဢ္ညါဒံး တဿ္ခဲလဿာ္ခဲဆ့ န႔ဢ္လီၯ.
(၂). လူၯ. ၂၃း၄၂၊ ဒီးယ့ဢ္ရႉးစံးဘဢ္အီၯ၊ ယစံးဘဢ္နၯတီတီအံၯ၊ ခဲမုဿ္ဆါအံၯ၊ နကအိဢ္ဒီးယၯလဿ ပၯရဒံစူးအပူၯလီၯ. အခီပညီ တဿ္ဘ်ဢ္တဂၯအံၯ အနီဿ္ခိသံဘဢ္ဆဢ္ သးသမူန႔ဢ္ ကမူ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.
(၃). ဖံ. ၁း၂၁၊ အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ လဿယဂီဿ္ယမူန႔ဢ္ မ့ဿ္ခရံာ္ဒီး ယသံန႔ဢ္ မ့ဿ္တဿ္ဘ်ဳးလီၯ. လဿ စီၯပီလူး အဂီဿ္န႔ဢ္ အ၀ဲမ့ဿ္မူဒီး မ့ဿ္ဒဢ္လဿခရံာ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္သံဒီး မ့ဿ္ဒဢ္တဿ္ဘ်ဳး တဿ္ဖွိဢ္လဿ အ၀ဲကန႔ဿ္ ဘဢ္တဿ္မူ အထူအယိာ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.
(၄). လီဢ္ဖ်ါ ၆း၉-၁၁၊ ပာ္ဖ်ါထီဢ္၀ဲ မၯထူရၯလဿအသံတ့ဿ္လံအသးတဖဢ္ ကိးထီဢ္၀ဲလဿ အကလုဿ္ ဖးဒိဢ္ဆူ ယြၯအအိဢ္ တဿ္ဟ့ဢ္ကဢ္ ပွၯလဿအမၯသံအ၀ဲသ့ဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.
(၅). ၁ ပ့း ၃း၁၉ ဒီး ၄း၆၊ ကစဿ္ခရံာ္ဖဲအသံ၀ံၯဒီး တခ်ဳးဂဲၯထဿဢ္သမူထီဢ္က့ၯအဘဿဢ္စဿၯ န႔ဢ္ လဲၯစံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္လဿ သးတဖဢ္အိဢ္လဿ ဃိာ္ပူၯ အဂ့ဿ္အံၯန႔ဢ္ ပာ္ဖ်ါလီၯတံဿ္၀ဲလဿ ပွၯလဿအ သံ၀ံၯတ့ဿ္လံ အသးသမူတဖဢ္န႔ဢ္ မူဒီး ဟူးဂဲၯ၀ဲဒံးအဃိဒီး အ၀ဲလဲၯစံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္ န႔ဢ္လီၯ.

သတးဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္အဿဢ္လီၯလဿ အထုးထီဢ္ကမဢ္ လံာ္စီဆွံ အခီပညီတဖဢ္ လဿအပူၯကြံာ္ အဆဿကတီဿ္အံၯ ကဲထီဢ္ပွၯဂၯ အတဿ္နာ္န႔ဿ္အီၯ စွၯလီၯစွၯလီၯ ၀ဲန႔ဢ္လီၯ. ပပာ္ဖ်ါတ့ဿ္လံလဿ အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္ဒြးမုဿ္နံၯမုဿ္သီလဿ ခရံာ္ကဟဲက့ၯကဒါက့ၯ အဂ့ဿ္န႔ဢ္ လဿအပူၯကြံာ္ ကမဢ္လံ ခံဘ်ီ လံန႔ဢ္လီၯ. လဿအပူၯကြံာ္ အ၀ဲသ့ဢ္လဲလိာ္က့ၯ ၀ဲ ဆဿကတီဿ္၀ဲအံၯဖဲအ၀ဲသ့ဢ္ သ့ဢ္ညါက့ၯလဿ လံာ္စီဆွံ အမုဿ္အိဢ္ဘွံးနံၯ စးထီဢ္အသးလဿ မုဿ္လီၯႏုာ္၀ံၯအလီဿ္ခံ န႔ဢ္လီၯ. တဿ္အကတီဿ္အိဢ္၀ဲ တဘ်ီလဿ အ၀ဲသ့ဢ္ ပာ္လီၯတဿ္သိဢ္တဿ္သီလဿ အကရဿဖိတဖဢ္ ကဘဢ္အီဢ္ထဲ တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္ ဧိၯန႔ဢ္လီၯ. ဒ္န႔ဢ္အသိး အကတီဿ္အိဢ္၀ဲတဘ်ီလဿ အ၀ဲသ့ဢ္ ကတိၯဟးဂီၯ တဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါ အတဿ္ကရဿ ကရိအဂၯတဖဢ္ ဒီး တဿ္ဟ့ဢ္တဿ္ဖးလဿ ထံဂ့ဿ္ကီဿ္ဂ့ဿ္ ဒ္အမ့ဿ္ ႃႃတဿ္ဒူတဿ္ဃိၯ အပနီဢ္တဖဢ္႗႗ Marks of the Beast န႔ဢ္လီၯ. ဒီး အကတီဿ္အိဢ္၀ဲတဘ်ီစ့ဿ္ကီးလဿ အ၀ဲသ့ဢ္ တပ်ဲ အဖိအလံၯတဖဢ္ လဲၯထီဢ္မၯလိတဿ္လဿ ထံကီဿ္ပဒိဢ္ ကႜိတဖဢ္ဘဢ္ဒီး စံး၀ဲလဿ ကႜိတဖဢ္အံၯ ကမၯဘဢ္ အဿအဖိအလံၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯ လဿဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ အ၀ဲသ့ဢ္တက်ဲးစဿး ဟံးဃာ္၀ဲ လဿၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္စံးဆဿ တခီစံး၀ဲလဿ ကစဿ္ယြၯမၯကြဿ္ အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္နာ္ခီဖ်ိ အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္သးဟးဂီၯလဿ တဿ္ဂ့ဿ္ တဖဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္စံးဆဿဒ္အံၯ တတုၯ လီၯတီၯလီၯ ကဲဢ္ဆိးဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ပမ့ဿ္ခံကြဿ္စီၯကြဿ္က့ၯ တဿ္ခဲလဿာ္ဒီး၊ ပထံဢ္သ့ဢ္ညါဘဢ္လဿ အ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္စူဿ္တဿ္နာ္တဖဢ္ အံၯ မ့ဿ္ဒဢ္အတဿ္ထိဢ္တဿ္ဒြးဒီး အတဿ္တယာ္ကမဢ္ သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. လံာ္စီဆွံ အသီတကၾတဴဿ္အတဿ္ ဆီဢ္ထြဲ ဒီး အတဿ္အုဢ္အသး လီၯတံဿ္လီၯဆဲး တအိဢ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. သတးဒီး ပပာ္အ၀ဲသ့ဢ္ဒ္ ပွၯစူဿ္ ကမဢ္နာ္ကမဢ္တဿ္၊ ပွၯမၯလီၯဖးတဿ္သ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပတဲအ၀ဲသ့ဢ္ဒ္အံၯနာ္က့ အ၀ဲသ့ဢ္ အသးတဘဢ္ တံာ္တာ္ဘဢ္. မ့ဿ္အဂ့ဿ္ဒ္လဲဢ္န႔ဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္တခီ ပာ္ဒဢ္ပ၀ဲခရံာ္ဖိ Denominations ခဲလဿာ္လဿအမ့ဿ္ ႃႃဘၯဘူလိဢ္ဖးဒိဢ္ ပွၯဃဲသဲမုဢ္ The Whore of Babylon႗႗ န႔ဢ္လီၯ.

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ႃတဿ္ဘါကရူဿ္ဖိတဖဢ္အဂ့ဿ္႗ လဿ ပွၯကညီဘ်ဿထံခ၀့ရွဿဢ္ ယြၯဂ့ဿ္ပီညါ၀ဲၯက်ိၯ ကြဲးထုးထီဢ္၀ဲန႔ဢ္လီၯ.မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment