April 12, 2010

နနံၯကမွံနကသးဖွံ

  မီၯသိၯညး


  တဿ္တဲ၀ဲဒဢ္တဘ်ီ ပွၯအိဢ္၀ဲတဂၯ ပွၯတဂၯန႔ဢ္အ၀ဲအိဢ္ကႜိတမုာ္နီတစဲးဘဢ္. အသကိးသ့ဢ္တဖဢ္ အိဢ္ကႜိဖ်ိထီဢ္ဒီး ဟးတဲသကိးတဿ္ဒီးအသကိးကိၯလၯ၀ါဖိသ့ဢ္တဖဢ္ အ၀ဲအဲဢ္ဒိးတဲစ့ဿ္ကီးကိၯလၯ ၀ါက်ိာ္လီၯ. ဒီးအသကိးတဖဢ္ဟးဃုာ္ဒီး ကိၯလၯ၀ါဖိ အ၀ဲစ့ဿ္ကီးဟးလဿအကပၯလီၯ. ဒီးကိၯလၯ ၀ါဖိတဖဢ္သံကြဿ္အီၯ ႃႃWho are you?႗႗ အ၀ဲဒဢ္တဲဆဿအီၯ ဟုတအီဢ္ယုဿ္ဘဢ္. ယုဿ္အီဢ္ဟုတခီ.
  အ၀ဲအတဿ္ထံဢ္မ့ဿ္စ့ဿ္

  တဘ်ီဖဲဒဲက၀ီၯတဖ်ဿဢ္အပူၯ (KGB) ကႜိဖိအိဢ္တဂၯလီၯ. အ၀ဲလဲၯထီဢ္ကႜိဒီးမၯလိလံာ္ဒီး ဖဲဂီၯခီအဆဿ ကတီဿ္မၯလိဘဢ္၀ဲလံာ္ကညီ ကဒိဢ္၊ ခးက၀ီၯ၊ ဂာ္ဆံး၊ ဃးဒိဢ္ ဒီး ငး န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ဟါခီအ၀ဲမၯလိဘဢ္ လံာ္ပယီၯဒဿး အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ကကႜံ၊ ခခြ႔၊ ဂးငဲၯ၊ဂးကႜံ ဒီး ငးန႔ဢ္လီၯ. တနံၯဒီးတနံၯလဿဂီၯသီဢ္၀ဲကးဒိဢ္ ခးက၀ီၯ လဿဟါသီဢ္၀ဲ ကးကႜံ ခးခြ႔လီၯ. အသီအါထီဢ္ဘ်ီအ၀ဲလဲၯထီဢ္ကႜိတမုာ္လဿၯဘဢ္. အမိသံကြဿ္ အီၯဖိခြါဘဢ္မႏုၯနလဲၯထီဢ္ကႜိတမုာ္ဘဢ္လဲဢ္. နတလဲၯထီဢ္ကႜိဘဢ္မႏုၯလဲဢ္. အ၀ဲစံးဆဿ၀ဲဒဢ္အမိဒ္အံၯ ႃႃမိတဂၯ လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ဒ္သိးသိးဒဿး၊ ၈ီၯခီသီဢ္တမႜိ၊ ဟါခီသီဢ္တမႜိကႜါအံၯဒု မၯဃုာ္တမုာ္လဿၯဘဢ္.
  မၯလိန႔ဿ္ဘဢ္ခ်ိဢ္သဒီဢ္

  မုဂါတဂၯကလဲၯဆူကီဿ္သဿဘ့ဢ္တဘ့ဢ္အဃိ ဘဢ္လဲၯထီဢ္၀ဲကဘီယူၯတဿ္မၯလိတႏြံန႔ဢ္လီၯ. လဲၯထီဢ္တဿ္မၯလိအခါ ပွၯသိဢ္လိယုၯအ၀ဲသ့ဢ္လဿကဘီယူၯတဿ္အိဢ္သးခဲလဿာ္လီၯ. တႏြံပွဲၯထီဢ္တဘ်ီ ဟဲက့ၯတုၯဟံဢ္ ပွၯသံကြဿ္အီၯ နလဲၯထီဢ္ကဘီယူၯတဿ္မၯလိနဒိးန႔ဿ္ဘဢ္မတၯဒု တဖဢ္လဲဢ္. အ၀ဲစံးဆဿက့ၯပွၯဒ္အံၯ ႃႃယတိဿ္နီဿ္ဘဢ္ခ်ိဢ္သဒီဢ္တဖ်ဿဢ္မဿး.႗႗ ပွၯဆိမိဢ္၀ဲကဘီယူၯ ပူၯအိဢ္ဒီးလဿခ်ိဢ္သဒီဢ္လဿပွၯကအီဢ္အဂီဿ္ခီဧါ. အမိဿ္သးစံး၀ဲနီဿ္နီဿ္တခီ ပွၯအိးထီဢ္၊ ကးပ့းကဘီယူၯ အၾတဲၯမ့ဿ္၀ဲ (Close the door)န႔ဢ္လီၯ.

  ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿကညီပိာ္မုဢ္ကရဿမဲးကစံ ကၾတဴဿ္(၂) အဘ့ဢ္ (၁) လါယႏူၯအါရံၯ (၂၀၀၈)အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment