June 5, 2010

နကလဲၯဟးဆူမူပ်ီ ဟိဢ္ထဲလ္ပူၯတဘီဧါ


Xavier Claramunt ဒီးအ Galactic Suite

အ၀ဲအံၯတဘဢ္ဃးဒီး တဿ္ကရဿကရိဘဢ္. မ့ဿ္ဒဢ္ပွၯတဂၯတဒူဢ္ အတဿ္မၯန႔ဢ္လီၯ. ခ့ခါဆဿကတီဿ္ ခဲအံၯ မုဿ္က်ိၯ၀ဲၯကြာ္အက်ဲအိဢ္ထီဢ္အါမး ဒ္သိးပွၯကမၯန႔ဿ္ဘဢ္က်ိဢ္စ့အဂီဿ္ ခီပနံဢ္ တခါလဿအမ့ဿ္၀ဲ (Galactic Suite) ကအိဢ္၀ဲဒီး မံဒဿးသဿဒဿး၊ မူပ်ီမူဖ်ဿဢ္ဒိတဖ်ဿဢ္အံၯ ကလဲၯတရံးမူဖ်ဿဢ္ဒိအက်ဲ၊ ဟိဢ္ထဲလ္ တဖ်ဿဢ္အံၯ ကလဲၯတရံး၀ဲလဿမူဒီ မူက်ိၯ၊ မ့ဿ္တုၯလဿ (၂၀၁၂) နံဢ္ခဲကဿာ္ တဿ္ကပ်ဲထီဢ္ အီၯန႔ဢ္လီၯ. နတဿ္လဲၯတဘ်ီအံၯ နကအိဢ္ဘဢ္လဿ မူပ်ီမူဖ်ဿဢ္ဒိ တဖ်ဿဢ္အပူၯ ထဲတသီဒီး တဿ္လဿာ္ ဘူဢ္လဿာ္စ့ၯကအိဢ္၀ဲဒဢ္ ပီဢ္စတၯလ့ဢ္ ခံကကြဲဿ္ဃဢ္ဃဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ပွၯလဿအသးအိဢ္လဲၯထီဢ္အိဢ္လဿဟိဢ္ထဲလ္ တဖ်ဿဢ္အံၯအပူၯ၊ တခ်ဳးလဲၯထီဢ္ဒံးဘဢ္ တဿ္ကသိဢ္လိ အ၀ဲသ့ဢ္ တဿ္ကဆွဿထီဢ္အ၀ဲသ့ဢ္ဆူအပူၯ ဟီဢ္ခိဢ္အတဿ္ထုးဃဿတအိဢ္လဿၯဘဢ္အလီဿ္၊ ဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ ကကြဿ္လီၯပဟီဢ္ခိဢ္ၾကဳဿ္တဖ်ဿဢ္အံၯ အတဿ္ဃံတဿ္လၯတကးဘဢ္ လဿမူပ်ီဟိဢ္ထဲလ္ ဖးဒိဢ္ တဖ်ဿဢ္အံၯ ကတရံးပဟီဢ္ခိဢ္အံၯ (၈၀) မံးနံးန႔ဢ္တဘ်ီတကးဒံးဘဢ္၊ လဿ (၂၄) နဢ္ရံဢ္အတီဿ္ပူၯ၊ မုဿ္ဟဲထီဢ္မုဿ္လီၯႏုာ္ကအိဢ္၀ဲ (၁၈) ဘ်ီန႔ဢ္လီၯ.

ခီပနံဢ္ အ၀ဲအံၯ အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ဘၯစံၯလိနဢ္ ဒီး ပွၯနဲဢ္တဿ္ခိဢ္က်ဿဿ္လဿအမ့ဿ္ Xavier Claramunt စံး၀ဲ၊ လဿတဿ္ကတ့ထီဢ္ ဟိဢ္ထဲလ္ဖးဒိဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯ ဘဢ္တဿ္တိာ္လီၯစ့ ပီဢ္စတၯလ့ဢ္ သဿဘ့လယဿဢ္ (အကကြဲဿ္သဿကထိ) န႔ဢ္လီၯ. ဖဲအဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ အမဲရကၯ ခီပနံဢ္တခါစ့ဿ္ကီး ကလဲၯ၀ဲဆူ မူဖ်ဿဢ္ အၯရံ (အဂၤါ ၿဂိဳလ္) ဃုကြဿ္ထံမၯလိန႔ဿ္တဿ္စ့ဿ္ကီးလီၯ.

Xavier Claramunt တအဲဢ္ဒိးတဲပွၯလဿ အမၯစဿၯဆီဢ္ထြဲတဿ္တဖဢ္ အမံၯအသဢ္ သနာ္က့ လဿမူပ်ီ ဟိဢ္ထဲလ္ တဖ်ဿဢ္အပူၯ ပွၯလဿအသးအိဢ္လဲၯထီဢ္န႔ဢ္ ပွၯအိဢ္လံအဂၯ (၄၀ ၀၀၀) လံန႔ဢ္လီၯ.

နက်ိဢ္နစ့မ့ဿ္အိဢ္ဒီး နမ့ဿ္သးအိဢ္လဲၯထီဢ္န႔ဢ္ လဲၯထီဢ္အိဢ္ကြဿ္တဘီလဲဢ္. တဿ္ၾတီတအိဢ္ဘဢ္.

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖုကႜ႔မ္စ္ အလံာ္ ႃလံာ္တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ကလုာ္ နီဢ္ဂံဿ္ (၁၀)႗ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment