May 29, 2010

ဟီဢ္ကီဢ္ - ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ကဘီယူၯပ်ီ (Hong Kong International Air Port)လဿကီဿ္အ့ရွဢ္ ဟီဢ္ခိဢ္လြံဿ္နဿဢ္ တဿ္လဿအဒုးစဲဘူးဆဲးက်ဿၯ လိာ္သးလဿ တဿ္လဲၯတဿ္က့ၯလဿ ကလံၯက်ဲန႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္ ဟီဢ္ကီဢ္ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ကဘီယူၯပ်ီန႔ဢ္လီၯ. ဟီဢ္ကီဢ္မ့ဿ္ဒဢ္ကီးဖိတဖ်ဿဢ္ လဿခါလဿအပူၯကြံာ္ အနံဢ္လဿအကယၯအပူၯ အ၀ဲဘဢ္တဿ္ပဿအီၯလဿကီဿ္အဲကလံး ဒီးမ့ဿ္ ကီးဖိတဖ်ဿဢ္လဿ အမံၯဟူသဢ္ဖ်ါလဿ တဿ္လဲၯထီဢ္လဲၯထီလဿ အကပၯကပၯန႔ဢ္လီၯ. ဟီဢ္ခိဢ္တဿ္ဒုး ခံဘ်ီတဘ်ီ၀ံၯအလီဿ္ခံ လဿအ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္လဲၯထီဢ္လဲၯထီအဃိ၊ ဘဢ္တဿ္ယုဿ္န႔ဿ္အ၀ဲသ့ဢ္အမံၯလဿ ဘီဢ္သိဢ္သဿဒု၊ ပယိၯသဿဘိ (နဂါးသံုးေကာင္ - က်ားသံုးေကာင္) မ့ဿ္၀ဲ ဟီဢ္ကီဢ္၊ ထဲဢ္၀ၯ၊ ဒီး စ့ကဖူ တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ကီဿ္အဲကလံး ပဿဘဢ္အီၯနံဢ္လဿ အကယၯ၀ံၯအလီဿ္ခံ ဖဲ ၁၉၉၇ နံဢ္န႔ဢ္ ကီဿ္အဲကလံး ဟ့ဢ္လီၯအး လီၯက့ၯဆူ တရူးကီဿ္အစုပူၯ န႔ဢ္လီၯ. ခဲအံၯ တဿ္တ့ထီဢ္ဘွီထီဢ္၀ဲ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ အကဘီယူၯပ်ီ လီၯဘီလီၯမုဿ္တဘ့ဢ္၊ ထံဂၯကီဿ္ဂၯအကဘီယူၯဟဲႏုာ္ဟးထီဢ္၀ဲ ၂၄ နဢ္ရံဢ္ အဆဿတလီၯတဲာ္ ဘဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿလဿ ခ့ခါဆဿကတီဿ္ ခဲအံၯ မ့ဿ္ကဘီယူၯပ်ီအဒိဢ္ကတဿဿ္တဘ့ဢ္၊ အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ မ့ဿ္ တဿ္ဒုးစဲဘူးကီးခံဘ့ဢ္ မၯပွဲၯပီဢ္လဲဢ္ တဿ္ဘဿဢ္စဿၯလဿ ဟီဢ္ခိဢ္ ဒုးကဲထီဢ္အီၯလဿကဘီယူၯပ်ီအဃိ န႔ဢ္လီၯ.

ကီးအခီဢ္ထံးတဖ်ဿဢ္မ့ဿ္၀ဲ လဲန္တီဢ္ကီး (Lantau Island) ဒီး ခံဖ်ဿဢ္တဖ်ဿဢ္ မ့ဿ္၀ဲ ခႜဲးလဲးကီး (Chet Lap Kok) ကီးခံဘ့ဢ္ အလဲဿ္ပာ္ဖွိဢ္အိဢ္၀ဲ (စတုရန္း ေပ ၁.၅ သန္း) မ့ဿ္ကဘီယူၯပ်ီအဒိဢ္ကတဿဿ္ လဿ တဿ္တ့ထီဢ္ဘွီထီဢ္အီၯန႔ဢ္လီၯ. High Tech အတီၯထီကတဿဿ္ လဿကီးခံဖ်ဿဢ္ အဘဿဢ္စဿၯ တဿ္လူ လီၯမၯပွဲၯဟီဢ္ခိဢ္ မ့ဿ္တဿ္လဿအလဿာ္အါမးန႔ဢ္လီၯ. ကီးခံဖ်ဿဢ္ အဘဿဢ္စဿၯ မ့ဿ္ဒဢ္ပီဢ္လဲဢ္ကဘီယူၯ ပ်ီအလဲဿ္ လြံဿ္ပူတပူ န႔ဢ္ မ့ဿ္ထံဒီး တဿ္မၯပွဲၯထီဢ္အီၯလဿ ဟီဢ္ခိဢ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္လူပွဲၯထီဢ္ဟီဢ္ခိဢ္ဒီး ဒုးကဲထီဢ္အီၯလဿကဘီယူၯပ်ီ၊ ကီးခံဖ်ဿဢ္လဿ တဿ္မၯပွဲၯဟီဢ္ခိဢ္န႔ဢ္ အထီအိဢ္၀ဲလြံဿ္မံၯလာ္ဒီး အဒီဢ္ ဃီၯတခီ အိဢ္၀ဲ ခံမံၯလာ္ န႔ဢ္လီၯ.

တနံၯဒီးတနံၯ ပွၯလဲၯတဿ္က့ၯတဿ္အိဢ္၀ဲ ၈၀၀၀၀ -၊ ပွၯလဲၯတဿ္ဖိတဖဢ္ အထဿဢ္ အတဿ္ဖိတဿ္လံၯ တဖဢ္ လဲၯခီဖ်ိ ထံပီၯ (Terminal) ဒ္ညီႏုဿ္အသိး ပွၯအထဿဢ္ (Luggage) တဿ္ဖိတဿ္လံၯတဖဢ္ ဘဢ္တဿ္သမံသမိးအီၯလဿ ပွၯဘဢ္မူဘဢ္ဒါတဖဢ္ ထဿဢ္တဖ်ဿဢ္ ဘဢ္တဿ္သမံသမိးအီၯလဿ အီၯထိၯ မဲးတံးအက်ဲ (Automatic System) ယံာ္၀ဲ ၁၂ မံးနံး၊ ကဘီယူၯပ်ီပွၯလဿ အဘဢ္ကြဿ္ထြဲ တဿ္ဆွဿ ထီဢ္ဆွဿလီၯပွၯအတဿ္ဖိတဿ္လံၯ၊ အမဲန႔ကႜဿဢ္ မ့ဿ္ပွၯပိာ္မုဢ္ လဿအသးအိဢ္ဒံးဒဢ္ထဲ ၂၅ နံဢ္၊ အမံၯမ့ဿ္ ဘံဢ္ဘံဢ္ယဲန္ခႜီဢ္ (Vi Vian Cheung Manager Terminal System) စံး၀ဲလဿ တနဢ္ရံဢ္တီဿ္ပူၯ၊ ပွၯသ မံသမိး ပွၯကညီအထဿဢ္ ဒီးတဿ္ဖိတဿ္လံၯတဖဢ္၀ံၯ၀ဲ အဖ်ဿဢ္ ၅၀၀၀ န႔ဢ္လီၯ.

တနံၯဒီးတနံၯ တဿ္ဖိတဿ္လံၯ လဿအဟဲတုၯဒီး ဘဢ္တဿ္ဆွဿအီၯဆူ တဿ္လီဿ္အဂၯန႔ဢ္ အိဢ္၀ဲ (တန္ ၄၅၀၀) န႔ဢ္လီၯ. ဒီးတဿ္လီဿ္လဿ တဿ္ကဆွဿတဿ္ဖိတဿ္လံၯခီဖ်ိပီၯဖးဒိဢ္ ဒီးပာ္တဿ္ဖိတဿ္လံၯန႔ဢ္ အိဢ္၀ဲ (ဧရိယာ - စတုရန္း ေပ .၈ သိန္း) န႔ဢ္လီၯ. တနံၯဒီးတနံၯ ကဘီယူၯအကလုာ္ကလုာ္ ဒိဢ္ဒိဢ္ဆံးဆံး ဟဲႏုာ္ဟးထီဢ္၀ဲအဘ့ဢ္ ၅၀၀ န႔ဢ္လီၯ. ကဘီယူၯဟဲႏုာ္ဟးထီဢ္စီဿ္လီၯ တနံၯတနံၯအဘ့ဢ္အါထဲထဲ န႔ဢ္ ပွၯလဿအအိဢ္လဿတဿ္ပဿတဿ္ဆွဿ အလီဿ္ခဿဢ္သး (Control Center) မ့ဿ္ပွၯအကါဒိဢ္ကတဿဿ္ တဂၯ န႔ဢ္လီၯ.

ဟီဢ္ကီဢ္ ကဘီယူၯပ်ီ မ့ဿ္လဿအမ့ဿ္ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ ကဘီယူၯပ်ီအဃိ တနံဢ္တနံဢ္ပွၯလဲၯတဿ္ဖိ အိဢ္၀ဲ ၈၇ ကကြဲဿ္ ဘဢ္ဆွဿထီဢ္ဆွဿလီၯ တဿ္ဘိဢ္တဖဢ္ တဿ္အီဢ္တဿ္အီ တဿ္အဂုၯအဂၯ တဖဢ္ မ့ဿ္ကဘီယူၯ ပ်ီလဿအဒိဢ္ကတဿဿ္ဒီး အတဿ္မၯအါကတဿဿ္တဘ့ဢ္န႔ဢ္လီၯ. တခ်ဳးလဿကဘီယူၯပ်ီအ၀ဲအံၯ ကဲထီဢ္ ဒံးဘဢ္န႔ဢ္ တဿ္သူပာ္၀ဲ ခဲၯတဲး (Kai Tak) ကဘီယူၯပ်ီလီၯ. ဒိဢ္ဖးဒိဢ္ညါ ဘဢ္ဆဢ္ထိဢ္သၾတီၯဒီး ခဲအံၯတဘ့ဢ္တသ့ဘဢ္. မ့ဿ္လဿကဘီယူၯပ်ီအံၯအဃိ ပွၯအ့ရွဢ္ဖိတဖဢ္ ပာ္ကဖဿလဿအသးသ့၀ဲဒဢ္ န႔ဢ္လီၯ.ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖုကႜ႔မ္စ္ အလံာ္ ႃလံာ္တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ကလုာ္ အဘ့ဢ္ (၄-၅)႗ အပူၯ န႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment