June 20, 2010

ခဲဢ္ဖ့ဆူကိၯလၯသူကီဿ္ ၃ ဘ်ီ (သရဢ္မူလဿဿ္သဲ အတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - ၅)

ဖဲယမ့ဿ္ဒံးလံာ္စီဆွံကႜိဖိအခါ ပလဲၯဘဢ္ခဲဢ္ဖ့ဆူ ကိၯလၯသူကီဿ္ ၃ ဘ်ီ၊ ဟဲအသးဒ္အံၯလီၯ. သရဢ္ စတဲနလ့ဢ္ကႜိန္ မ့ဿ္သရဢ္မံၯဟူသဢ္ဖ်ါ ဟးစံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္သကုၯကိၯလၯသူကီဿ္တဂၯ၊ ဒီးပွၯဒိ ကနဢ္အီၯအိဢ္အါမးလီၯ. အ၀ဲဟဲစံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္ ၆ ဟါ ဖဲ၀့ဿ္တကူဢ္၊ ဒီးယလဲၯဟးကိးမုဿ္ဟါ လီၯ. အ၀ဲထံဢ္လိာ္သရဢ္ဒါယဿဢ္ ဒီးကြဲအီၯလဿကလဲၯမၯခဲဢ္ဖ့လဿကိၯလၯသူကီဿ္၊ ဒီးသါကတူဿ္တဿ္အလဿာ္ ဖဲအလီဿ္အိဢ္လီၯ. အဃိ ဖဲ ၁၉၂၈ န႔ဢ္၊ သရဢ္ဒါယဿဢ္လဲၯကိးပ၀ဲ ၇ ဂၯ ထဲပိာ္ခြါ ဆူကိၯလၯသူကီဿ္ ကလံၯထံးယံာ္တလါ ဘ်ဲဢ္လီၯ. ဖဲ ၁၉၂၉ နံဢ္န႔ဢ္ လဲၯကိးပိာ္ခြါ ၇ ဂၯဆူကိၯလၯသူကီဿ္ကလံၯစိး၀့ဿ္ ဖးဒိဢ္ တဖဢ္ယံာ္ ၂ လါဒီးဖဲ ၁၉၃၀ န႔ဢ္လဲၯကိးကဒီး ပပွၯတဖုဃီန႔ဢ္ဆူ ကိၯလၯသူကီဿ္ကလံၯထံး ယံာ္ ၂ လါလီၯ. လဿခံသရဢ္စတဲနလ့ဢ္ကႜိန္တဲပွၯဒ္အံၯ၊ ယဟးက့ၯဆူတဿ္လီဿ္လဿသုဟးတ့ဢ္တဖဢ္၊ ပွၯအါ ဂၯစံးပၾတဿၯသုခဲဢ္ဖ့၊ ယထံဢ္လဿကဲဘ်ဳးကဲဖွိဢ္ ဒိဢ္န႔ဿ္ယမၯတဂၯဧိၯတက့ဿ္လီၯ. ဒ္အ၀ဲစံးအသိး မ့ဿ္စဲဃဲၯလီၯ. အ၀ဲမၯသ့ဒဢ္တဿ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯတမံၯဧိၯလီၯ. ပ၀ဲပမၯသကိးလဿတဿ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯ၊ တဿ္အုဢ္ပသး၊ တဿ္သး၀ံဢ္၊ တဿ္ဒုးနဲဢ္တဿ္ဒိတဿ္တဲာ္၊ မ့ဿ္တဿ္ကဲဘ်ဳးဒိဢ္န႔ဿ္ထဲတဂၯဧိၯစံဢ္တဲၯတဲလီၯ တဿ္တက့ဿ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment