June 18, 2010

စီၯရွ႔ဢ္ (၁၉၀၅ - ၁၉၂၇) (သရဢ္မူလဿဿ္သဲ အတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - ၁)

တဿ္လဿဖိသဢ္အံၯကကဲထီဢ္ပွၯဒ္လဲဢ္၊ ဒီးယြၯအစုအိဢ္ဒီးအီၯဒ္လဲဢ္လီၯ. လူၯ ၁း၆. ဖဲယမိဿ္ဆံးစဿ္ယၯ န႔ဢ္၊ ယပဿ္ကိးန႔ဿ္ယမံၯလဿစီၯရွ႔ဢ္လီၯ. ယပဿ္မ့ဿ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္လဿမီၯကိဒဿ လဿတီအူပကူကစဿဿ္ ခိဢ္စီၯစုၯဒီး ၀့ဿ္တီအူ ၄၄ မံးလး လီၯ. ယအိဢ္ဖ်ဲဢ္ထီဢ္လဿလါစဲးပထ့ဘဿဢ္ထီဢ္ ၁၅ သီ ၁၉၀၅ နံဢ္ လဿ ခ်ဿဢ္ဖးဒိဢ္တခိဢ္အဃဿၯအဃိ၊ ဖဲယက့ၯတုၯခ်ဿဢ္အ၀ဲန႔ဢ္ အခီဢ္ထံးတဘ်ီလဿ္လဿ္၊ ယဘါထုကဖဢ္စံး ဘ်ဳးယြၯကိးဘ်ီဒဲးလီၯ. ဖဲယအိဢ္ ၆ နံဢ္န႔ဢ္၊ ယပုဿ္ပိာ္ခြါ ၄ နံဢ္ ဒီးယပုဿ္ပိာ္မုဢ္ ၂ နံဢ္၊ ပ၀ဲသဿဂၯလဿာ္ ဘဢ္န႔ဿ္တဿ္ကူးဖးထီ၊ ပကူးတုၯဒဢ္လဲာ္ ပမဲာ္ခ်ံသါကဖ်ိးထီဢ္၊ ပမဲာ္အသြံဢ္ဟဲထီဢ္၊ ပအိဢ္ထဲပဃံပဖံးလီၯ. ယပုဿ္ပိာ္ခြါအသးဟးထီဢ္၊ ပွၯသ၀ီဖိ မတၯမး တဟဲပဟံဢ္ဘဢ္. ဘဢ္ယိဢ္လဿ တဿ္ကူးဖးထီ ကဘဢ္ကူ ဘဢ္ဂာ္အဖိလီၯ. ယပဿ္ယိးထီဢ္ စီၯဘံနံဢ္အစိဢ္ဒီး ထးဖ်းတဘ့ဢ္၊ ဒီးလဲၯခူဢ္လီၯအီၯဖဲ သ၀ီအခ်ဿလီၯ. ဆူညါတႏြံယပဿ္ယိးထီဢ္ကဒီး ယပုဿ္ပိာ္မုဢ္ နီဿ္လ့ဒ့ဢ္အစိဢ္ဒီးထးဖ်း၊ ယကြဿ္ထြဲဒီးယဆိကမိဢ္ထီဢ္၊ ယဲစ့ဿ္ကီး တယံာ္ဘဢ္ ယပဿ္ကယိးထီဢ္ယစိဢ္ဒ္န႔ဢ္လီၯ. ယမိဿ္ဟီဢ္ဒီး စံးဘဢ္ယပဿ္ အိဢ္တ့ဿ္ဒဢ္တဂၯ၊ ပကပုလီၯအီၯဆူ တီအူ၀့ဿ္၊ ကအိဘဢ္ကသံဢ္ကသီ၊ ကမူန႔ဿ္ပွၯသ့ဢ္သ့ဢ္လီၯ. ယပဿ္ပုလီၯယၯ ခံသီ၊ ဒီးကစဿ္ယြၯအဘ်ဳးဒိဢ္အဃိ၊ ယအိဢ္ဆူဢ္ထီဢ္က့ၯတစဲးဘဢ္တစဲးလီၯ.

ယပဿ္ဘွီထီဢ္ဟံဢ္ဆံးဆံးဖိတဖ်ဿဢ္လီၯ. ခံနံဢ္အလီဿ္ခံ ယပုဿ္ပိာ္မုဢ္အိဢ္ထီဢ္တဂၯလီၯ. ယပဿ္ဟးစိာ္ တဿ္သးခုကစီဢ္ ဒီးမံးရွဿဢ္နရံဢ္ သရဢ္ ျခဿမ္ ဆူကစဿဿ္ခိဢ္အခါ တနံၯတခီဢ္ဖဲယမိဿ္တအိဢ္လဿဟံဢ္၊ တဿဿ္ဒ့အိဢ္လဿဟံဢ္ခိဢ္၀ဢ္အပူၯအ့ဢ္ယနဿ္လီၯ. ယဟံးန႔ဿ္ကဟံလဢ္၊ ယဒြဲဢ္တဿဿ္ဒ့လဿမ့ဢ္အူ ဒီး မ့ဢ္အူအီဢ္ဟံဢ္ လီၯ. ဖဲပွၯဟဲဃ့ဿ္တုၯန႔ဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ထံဢ္လဿမ့ဢ္အူအီဢ္လံဟံဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ ဒီးတဿ္ခဲလဿာ္ လဿအပူၯလံ၊ ဒီးအ၀ဲသ့ဢ္က့ၯလီၯ. ယတဲဘဢ္ယမိဿ္လဿ ယဒြဲဢ္တဿဿ္ဒ့ ဒီးမ့ဢ္အူအီဢ္ဟံဢ္အဂ့ဿ္လီၯ. ယမိဿ္တဲကသြံဒံယၯ၊ ပွၯမ့ဿ္သံကြဿ္နၯ တဘဢ္တဲလဿနဒြဲဢ္တဂ့ၯ၊ နမ့ဿ္တဲဒ္န႔ဢ္ ပဒိဢ္ကဖီဢ္နၯ ဒီးပဿ ႏုာ္နၯလဿဃိာ္ပူၯလီၯ. သ့သ့ဘဢ္ဘဢ္ဖဲမ့ဢ္အူအီဢ္ဟံဢ္အခါန႔ဢ္၊ ပယီၯတဿ္ပ်ဳဿ္အမံၯ ကိဢ္ဖိမီဢ္ ဟဲလဿ ပွၯသကိးလီၯ. ပွၯက့ၯလဿာ္လံသနာ္က့၊ အ၀ဲဆ့ဢ္နီၯကြဿ္မ့ဢ္အူ အီဢ္ဟံဢ္အလီဿ္လီၯ.

ဟံဢ္ဧါ၊ အ၀ဲတဲဆဿ၊ သါဒြဲဢ္. ယသးခုနဲဢ္၊ အူဖိဟဢ္ဃါအီၯ၊ နဒြဲဢ္ပွၯဟံဢ္ နပ်ဳဿ္ဧါ၊ အ၀ဲတဲဆဿ၊ သါတဒြဲဢ္ဘဢ္ သါနါစိၯတဲလီၯ. အူဖိဟဢ္သံကြဿ္ကဒီးယၯ၊ နဒြဲဢ္ဧါ၊ ယတဲယတဒြဲဢ္ဘဢ္၊ အူဖိဟဢ္တဲ ယၯ ဒီးကိဢ္ဖိမီဢ္ သုမ့ဿ္တဒြဲဢ္ဟံဢ္နီတဂၯကမ့ဿ္ဒဢ္ ဟံဢ္ဒြဲဢ္လီၯအသးလီၯ. ဒီးအ၀ဲဒဢ္က့ၯလီၯ. ပဟံဢ္တအိဢ္၊ မုဿ္နၯခီ ယၯဒီးယမိဿ္ဒီးယပုဿ္ဆံး ပိာ္မုဢ္၊ ပမံလဿဟီဢ္ခိဢ္လိၯလဿဃီၯအိဢ္ဒီးအသဢ္ တထူဢ္အဖီလာ္လီၯ. ဘဢ္တဟါတခ်ဳးလဿယမံ ယမိဿ္တဲပႜးယၯမူခိဢ္ဒီးလရာ္၊ တဲ၀ဲ ပမ့ဿ္ဘါယ့ဢ္ရွဴး ဒီး မူဂ့ၯဂ့ၯန႔ဢ္ ပမ့ဿ္သံပကတုၯလဿမူခိဢ္၊ မ့မ့ဿ္ပမ့ဿ္တဒိးဘ်ဿထံ၊ လီတဿ္၊ ဟုဢ္တဿ္၊ မၯတဿ္အဿန႔ဢ္၊ ပသံ ပလီၯဆူလရာ္ပူၯဒီး တူဿ္ဘဢ္တဿ္နးတဿ္ဖွီဢ္လီၯထူလီၯယိာ္လီၯ. ယမိဿ္မံလံ၊ ယမံတန႔ဿ္ဘဢ္. ယဆိ ကမိဢ္၊ ယၯအံၯယဒြဲဢ္ဟံဢ္၊ ယလီတဿ္လဿယတဒြဲဢ္ဘဢ္၊ ယဟုဢ္ယမိဿ္အတိဿ္လီၯဖွံဢ္တဘ်ီ၊ ယတဒိး ဘ်ဿထံဒံး၊ တနၯအံၯဃီၯသဢ္မ့ဿ္လီၯတဲာ္လဿယခိဢ္လိၯ၊ မ့တမ့ဿ္ဂုဿ္မ့ဖ်းယၯ၊ ယမ့ဿ္သံယကတုၯလရာ္ လီၯ. ယပ်ံၯတဿ္ဒိဢ္မးလီၯ. ယမံဘဢ္ယသးအခါ၊ ယမံမီဿ္ဒီးထံဢ္တဿ္ကပီၯဖးဒိဢ္လဿမူခိဢ္ဆဲးကပီၯ လီၯဆူဟီဢ္ခိဢ္၊ ဒီးပွၯဟီဢ္ခိဢ္ဖိကိးဂၯဒဲးအိဢ္ဒီးအဒံးဆ့ဒီး ယူၯထီဢ္ဆူမူခိဢ္လီၯ. တနီၯယူၯထီဢ္အဖဿ၊ တနီၯယူၯ၀ဲအဂံဿ္အဘါလီၯစဿ္ ဟဲက့ၯလီၯပွီဿ္ပွီဿ္၊ ယဲတခီယယူၯထီဢ္ဖးထီလီၯ. ယထံဢ္ယပုဿ္လဿအသံ ခံဂၯယူၯလဿယဖီခိဢ္လီၯ. ယက်ဲးစဿးယူၯခ်ဳးန႔ဿ္အီၯအခါ၊ လဿမူခိဢ္စုကျပဳဿ္ကျပီၯတခီဖ်ါထီဢ္၊ ဖီဢ္စွီၯ၀ဲ ပွၯဂီဿ္မုဿ္ညါ ပဢ္ဃုာ္ ယပုဿ္ခံဂၯ၊ မ့မ့ဿ္ယၯတဂၯယတပဢ္တ၀ဿ္ဘဢ္. တဘ်ီဃီ ယဖုးသံနီဢ္၊ ယသးပူၯ န႔ဢ္အိဢ္ထီဢ္၊ ယပုဿ္ခံဂၯတုၯမူခိဢ္လံ. မ့မ့ဿ္ယၯယမ့ဿ္သံခဲအံၯ ယတတုၯဘဢ္. ယဘါထုကဖဢ္လဿကစဿ္ ယြၯကပ်ဿ္ယတဿ္ဒဲးဘးလီၯ. မုဿ္ဆ့ဢ္၀ါထီဢ္ ယလဲၯဆူသရဢ္ပာ္စု သရဢ္အအူ အအိဢ္၊ ဒီးတဲအီၯလဿ ကဆဲးလီၯယမံၯလဿ ပွၯကဒိးဘ်ဿထံအက်ါလီၯ. ဖဲသရဢ္သံကြဿ္ပွၯကဒိးဘ်ဿထံတဖဢ္တဂၯဘဢ္တဂၯ ၀ံၯန႔ဢ္၊ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သးပွဿ္တဂၯတဲ၀ဲ၊ ဖိသဢ္စီၯရွ႔ဢ္တဂၯ အိဢ္ဒံးဒဢ္ ဃိးနံဢ္ သးစဿ္ဒံးအဃိ၊ ပတဘ်ဿ အီၯဒံးဘဢ္. နာ္သက့သရဢ္မုဢ္လဿအသိဢ္လိဘဢ္ယၯတဂၯ တဲ၀ဲ အ၀ဲမ့ဿ္ဆံးနာ္သက့ အသူဢ္ဂ့ၯသး၀ါ အဲဢ္ထူအဲဢ္ယြၯ၊ အမဲာ္ညါ အပဿ္မ့ဿ္သရဢ္ဒီးကသိဢ္လိအီၯ၊ အဃိသါဆွဿႏုာ္လဿကဘ်ဿဘဢ္ထံလီၯ. အန႔ဢ္ဒီး ပွၯခဲလဿာ္ဘဢ္အသး၊ ဒီးယဒိးဘ်ဿဘဢ္ယသးလဿတဿ္သးခုဖးဒိဢ္အပူၯလီၯ. ယဘ်ဿထံ၀ံၯ ယထံဢ္ယမံၯကြဲးလီၯအသးလဿ ကဘဢ္ရူးလံာ္စီဆွံလဿက်ဲးစဿးကရဿတဿ္ဘါလီၯ. ယပဿ္တဲယၯ၊ ဖိခြါ၊ နတရူးဒံးလဿပွၯမဲာ္ညါနီတဘ်ီအဃိ၊ တဘဢ္ရူးထီထီတဂ့ၯ. ရူးဒဢ္ ရိမ့ၯ ၆း၂၃. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ တဿ္ဒဲးဘး အဘူးအလဲမ့ဿ္တဿ္သံလီၯ. ဒ္ယပဿ္ဟ့ဢ္ကူဢ္ယၯအသိး ယဒဿဢ္ထံယရူး ယဟးထီဢ္ဟးလီၯယရူးလီၯ. တုၯဃီၯလဿဘဢ္ရူးနီဿ္ကီဿ္န႔ဢ္ ယဆဿထဿဢ္ဒီးသါကရူးပွၯရူးလဿယမဲာ္ညါတဂၯအဃိ ယဆ့ဢ္နီၯလီၯ. ယဆဿထဿဢ္ပွၯရူးကဒီးတဂၯလီၯ. လဿခံပွၯရူးလဿာ္၊ ယဆဿထဿဢ္လဿသးကနိးကစုာ္အပူၯ ဒီးရူး၊ လဲၯအသးကဒံကဒါ၊ အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ တဿ္ဒဲးဘး၊ တဿ္သံ၊ အဘူးအလဲ၊ အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ အဘူးအလဲ၊ ယရူးကဒံ ကဒါဒ္န႔ဢ္အခါ၊ ပွၯခဲလဿာ္ကြဿ္ယၯ၊ ပွၯလဿယကပၯတဂၯထုးဆ့ဢ္နီၯယၯလီၯ. ယဲခီတဆ့ဢ္နီၯဘဢ္. ယရူးဆူအံၯတဘီဆူန႔ဢ္တဘီ တဘဢ္လဿၯနီတဘ်ီဘဢ္. လဿခံယဆ့ဢ္နီၯလဿတဿ္၀ံဟးကလၯဟး အပူၯ လီၯ. ယက့ၯတုၯဟံဢ္ယတခြါမုဢ္တဂၯ တဲယမိဿ္ယပဿ္၊ ရူးလံာ္ခီ တလိၯတဃီၯ တဆ့ဢ္နီၯ ကီး ဘဢ္. သါသကိးတရဿတဲသါ၊ နတခြါတမၯမၯမႏုၯတဿ္ဂီၯဒ္န႔ဢ္လဲဢ္. သါမဲာ္ဆွးတသ့တဘဢ္ဘဢ္. အ၀ဲ တဲယၯ၊ ဆူခံတဘဢ္ရူးလဿၯနီတဘ်ီတဂ့ၯ. ယပဿ္တခီတဲယၯ၊ သးဟးဂီၯတဂ့ၯ. က်ဲးစဿးကရဿန႔ဢ္ မ့ဿ္ဒ္သိး ပွၯက်ဲးစဿးကရဿဖိကက်ဲးစဿး မၯဒူထီဢ္မၯသ့ထီဢ္အသး လဿပွၯမဲာ္ညါ လဿကစဿ္ယ့ဢ္ရွဴး အဂီဿ္ လီၯ. အဃိပဿ္ဟ့ဢ္ကူဢ္နၯ၊ လဲၯဆူက်ဲးစဿးကရဿခိဢ္အအိဢ္ မဿအဆဲးလီၯကဒီးနမံၯလဿပွၯရူးလံာ္၊ ၀ံၯ ဒီး ရူးကဒီးနလံာ္စီဆွံ တဆဿဃီန႔ဢ္တက့ဿ္. ဒ္ယပဿ္ဟ့ဢ္ကူဢ္ယၯ၊ ယလဲၯတဲက်ဲးစဿးကရဿခိဢ္ ဒီးအ၀ဲ တဲယၯ၊ နသါကမၯနံၯကဒီးတဿ္အသီတဘ်ီဧါ. အ၀ဲဆဲးလီၯယမံၯလီၯ. ဖဲယလဲၯရူးလံာ္န႔ဢ္ ယပဿ္ဘါ ထုကဖဢ္လဿယဂီဿ္၀ံၯဒီးတဲယၯ၊ ဖိခြါဧဿ၊ ဖဲနဆဿထဿဢ္လဿနကရူးလံာ္န႔ဢ္၊ ပွၯမ့ဿ္ရူးနာ္သက့၊ တဘဢ္ ဆ့ဢ္နီၯတဂ့ၯ. ရူူးဒဢ္နတဿ္ဖးဒိဢ္ဖးဒိဢ္တက့ဿ္. ဒ္ယပဿ္ဟ့ဢ္ကူဢ္ယၯအသိးယမၯလီၯ. ပွၯတဂၯရူးဒဢ္ အတဿ္ ယဲယရူးဒဢ္ယတဿ္၀ံၯ၀ဲဂ့ၯဂ့ၯဘဢ္ဘဢ္လီၯ. လဿခံ ယဒူထီဢ္လဿကမ်ဿဿ္အမဲာ္ညါ တုၯဒဢ္လဲာ္ ဖဲယအိဢ္ ၁၅ နံဢ္န႔ဢ္၊ ပွၯဃုထဿထီဢ္ယၯလဿက်ဲးစဿးကရဿခိဢ္လီၯ. ဖဲပွၯဃုထဿထီဢ္ယၯအခါ ယတဲ အီၯ၊ ယမၯတသ့တၾကဿးအဃိ ဃုထဿပွၯလဿအဂၯတဂၯ၊ နာ္သက့ ပွၯဃုထဿဒဢ္ယၯ၊ ဒီးဒီနံဢ္ညါ ယကဲပွၯပဿၯလီဿ္ဆ့ဢ္နီၯ၊ ပမၯသကိးလဿ တဿ္တဘဢ္သံပွိၯသံအပူၯ အိဢ္ဒီးတဿ္နံၯတဿ္အ့၊ ပသးမုာ္ သကိးလီၯ.

စးထီဢ္လဿတတီၯ တုၯလဿဖ်ိထီဢ္ ၇ တီၯန႔ဢ္၊ ယမၯလိတဿ္လဿတီအူပကူကႜိလီၯ. ၃ တီၯသရဢ္တဂၯ ဖ့်တဿ္ဆူဢ္ ဖ့်တဿ္ဆါအဃိ၊ ယပ်ံၯအီၯကတဿဿ္လီၯ. ယပ်ံၯအီၯတုၯဒဢ္လဲာ္၊ မ့ဿ္သံကြဿ္လံာ္ယတဲဆဿ အီၯလဲၯအသးကဒံကဒါ၊ အ၀ဲဖ့်ယၯ တဘီဆါနဲာ္တဘီဆါဒီး၊ ဒီးတဲယၯ နၯတဂၯအံၯနတလီၯဂာ္ပွၯ ကူပွၯကညီ၊ နလီၯဂာ္ကိၯလၯသူအကစဿ္ယြၯ၊ ပယီၯတဿ္ပ်ဳဿ္ကိဢ္ဖိမီဢ္၊ နခိဢ္သဢ္ဃံအိဢ္ထဲကပံာ္၊ နမၯလိလံာ္တမ့ဿ္ နကကဲထီဢ္တဿ္နီတမံၯဘဢ္. ယသးဟးဂီၯနးကတဿဿ္လီၯ. ဘဢ္တဟါယမိဿ္ဖူယခိဢ္ လဿကသံဢ္ဖူ၊ သးကညီၯယၯ ဟီဢ္ဒီးတဲ၀ဲယၯ၊ ဖိခြါဧဿ၊ နတသံလဿတဿ္ကူးဖးထီဘဢ္. နကသံလဿ နီဢ္ဖ့်အီဢ္နၯ၊ မိဿ္သးကညီၯနၯ၊ တဘဢ္မၯလိလဿၯလံာ္တဂ့ၯ. ယပဿ္တခီဟ့ဢ္ဆူဢ္ထီဢ္ယဂံဿ္ယဘါ တဲယၯ၊ ဖိခြါဧဿ၊ ကနဢ္နသရဢ္ဒီးနမိဿ္တဂ့ၯ. ကနဢ္ဒီးမၯဒ္ ယတဲနၯအသိး၊ တဿ္ကတိၯခံဘီလီၯ. ၁. က်ဲးစဿး၊ ၂. သန႔ၯနသးလဿယြၯ၊ နကကဲထီဢ္ဒဢ္တဿ္တမံၯမံၯကစီဒီလီၯ. ယဒိကနဢ္ဒီးမၯဒ္ယပဿ္ တဲယၯအသိးအဃိ၊ ကစဿ္ယြၯအဘ်ဳးအဖွိဢ္အတဿ္မၯစဿၯ၊ ယကဲထီဢ္ဘဢ္သရဢ္မူလဿဿ္၊ ပွၯအမါအိဢ္ ယမါအိဢ္၊ ယမၯဘဢ္ယြၯအတဿ္မၯအါနံဢ္အါလါလံတမ့ဿ္ဧါ၊ ဖဲယဖ်ိထီဢ္လံာ္စီဆွံကႜိန႔ဢ္၊ ယသရဢ္လဿ အသးဟးဂီၯယၯန႔ဢ္ မ့ဿ္တီအူပကူ၀့ဿ္ အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပွၯကြဲးလံာ္ ဒီးအ၀ဲကြဲးန႔ဿ္ယၯလံာ္ ပရဿ၊ ခဲအံၯ ပတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္သံလံအဃိ၊ ပတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဘ္အသးလဿ နကဟဲက့ၯကဲပသရဢ္လီၯ. ယက့ၯဒီးတဲ အီၯ သရဢ္ဧဿ၊ ယအဿဢ္လီၯလံ လံာ္စီဆွံကႜိလဿ ယကသိဢ္လိတဿ္အဃိ ယတူဿ္လိာ္သုတဿ္ကြဲတသ့ ဘဢ္. အ၀ဲတဲယၯ၊ ပအဲဢ္ဒိးဒဢ္ နကဟဲက့ၯကဲပသရဢ္ နတဟဲက့ၯယသးဟးဂီၯဒိဢ္မးလီၯ. ယဆိကမိဢ္ ထီဢ္၊ သရဢ္တဂၯအံၯ ဖဲယမၯလိတဿ္လဿအစုပူၯအခါ အသးဟးဂီၯယၯ၊ ပာ္ယၯလဿနကဲထီဢ္တဿ္မႏုၯ မးတသ့၊ ခဲအံၯတခီ ယတအဿဢ္လီၯအတဿ္ကြဲလဿယကကဲအတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္ သးဟးဂီၯယၯ တမႜိက ဒီးမးလဲဢ္.

ဖဲယအိဢ္ ၁၃ နံဢ္န႔ဢ္၊ ယထံဢ္ယပဿ္ဘိဢ္ထီဢ္အကူအသိး၊ ယသံကြဿ္အီၯ၊ နကလဲၯဆူလဲဢ္. အ၀ဲတဲယၯ၊ ယကလဲၯဆူခ၀့ရွဿဢ္လဿ၀့ဿ္တကူဢ္၊ ခ၀့ရွဿဢ္မ့ဿ္တဿ္မႏုၯလဲဢ္၊ ယတနဿ္ဟူဘူနီတဘ်ီ၊ ယတဲအီၯ ယဲနာ္ က့ယအဲဢ္ဒိးလဲၯကြဿ္ကီခ၀့ရွဿဢ္၊ ပ်ဲယလဲၯဒီးနၯတက့ဿ္. အ၀ဲတဲယၯ၊ ခ၀့ရွဿဢ္န႔ဢ္ ပွၯလဲၯဒဢ္ပွၯနီဿ္ဒိဢ္ လီၯ. ပွၯဖိသဢ္တလဲၯဘဢ္. ယပဿ္ဟးထီဢ္လဿဟံဢ္၊ ယကြဿ္ထြဲအခ့ယဟီဢ္ဒီးယတဲဖးဒိဢ္ဖးဒိဢ္၊ ယအဲဢ္ ဒိးလဲၯထံဢ္ခ၀့ရွဿဢ္၊ ယအဲဢ္ဒိးလဲၯထံဢ္ခ၀့ရွဿဢ္. ခ၀့ရွဿဢ္မ့ဿ္ပွၯကညီဧါ၊ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိဧါ. တဿ္မႏုၯလဲဢ္. ယအဲဢ္ဒိးထံဢ္သ့ဢ္ညါလီၯ. ယပဿ္ဟဲက့ၯတဲယၯ၊ ဖိခြါဧဿ၊ တဿ္သးခုလဿနဂီဿ္၊ ခဲငါကဿာ္ ခ၀့ရွဿဢ္ ကဟဲ ဆူတီအူ၊ နကထံဢ္ဘဢ္လီၯ. ခ၀့ရွဿဢ္ကဘဢ္ဘူးထီဢ္၊ ယထံဢ္ပွၯမၯဂ့ၯထီဢ္ပွၯဟံဢ္၊ ပွၯပွ႔ၯအါထီဢ္ခ်ီဢ္၊ ထံသပဿၯ၊ ယဆိကမိဢ္ထီဢ္အီၯ၊ ခ၀့ရွဿဢ္မ့ဿ္ပွၯပွ႔ၯအါထီဢ္ခ်ီဢ္၊ သပဿၯ၊ လီခီ၊ မၯဂ့ၯထီဢ္ပွၯဟံဢ္ပွၯဃီ လီၯ. ဆဿကတီဿ္ဘဢ္ ယလဲၯပိာ္ပွၯခံဆူ လ့ဢ္မ့ဢ္အူသန႔၊ ယထံဢ္ပွၯဟဲဒိးလ့ဢ္မ့ဢ္အူ စံဢ္လီၯစိာ္ဒီးတဿ္ ဘိဢ္၊ ဒီးပဘဢ္စိာ္စဿၯအီၯ၊ အီ၊ ခ၀့ရွဿဢ္န႔ဢ္ပဘဢ္ခိးလီၯပွၯအခိဢ္၊ ပဘဢ္စိာ္စဿၯပွၯတဿ္အဘိဢ္ ဆွဿအီၯ ဆူ ပွၯအဟံဢ္လီၯ. မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ယပဿ္တဲယၯ၊ နအဲဢ္ဒိးထံဢ္ခ၀့ရွဿဢ္ လဲၯကြဿ္လဿသရိာ္ပူၯ ယလဲၯကြဿ္ ဒီးယထံဢ္၊ လဿပ်ဲဿ္စီဿ္ခိဢ္မံးရွဿဢ္နရံဢ္ကိၯလၯ၀ါအိဢ္ ၂၂ ဂၯ၊ လဿကမ်ဿဿ္တခီ ပွၯအိဢ္အကလုာ္၊ ပယီၯ၊ ပွၯကညီ၊ ကခႜ႔ဢ္၊ ခႜီ၊ ကူကၯတဿ္အကလုာ္ကလုာ္လီၯ. ယထံဢ္ပွၯကညီ သရဢ္ဘးတ့ဢ္ဟီတရါ ကတိၯ တဿ္၊ ပယီၯက်ိာ္၊ ပွၯကညီက်ိာ္၊ ကိၯလၯက်ိာ္၊ ၃ မႜိတဘီ ယဆိကမိဢ္တဿ္လဿခ၀့ရွဿဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ပွၯကလုာ္ အမႜိမႜိ၊ ဘါသကိးယၯမုာ္သးဘဢ္ယၯတဘီဧါ၊ ယကြဿ္သရဢ္ဘးတ့ဢ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္ အိဢ္ဒီးတဿ္ဟူး တဿ္ဂဲၯလဿက်ိာ္ ၃ က်ိာ္၊ ယအဲဢ္ဒိးကဲထီဢ္ဒ္သရဢ္ဘးတ့ဢ္အသိး၊ စံဢ္တဲၯတဲလီၯဘဢ္တဿ္လဿပွၯအါက လုာ္ အါဂၯ အမဲာ္ညါ၊ လဿက်ိာ္ ၃ က်ိာ္လီၯ. တဿ္ဘါ၀ံၯယဟးလဿက်ဲအခါ ယထံဢ္သရဢ္တဂၯ လီာ္အ သး ဂ့ၯဂ့ၯ၊ အိဢ္ဒီးခိဢ္ဖဿဢ္ကူထဲကူဖးထီ၊ တီဢ္ရွ႔ဢ္လီၯ. ပွၯတဂၯတဲယၯ ပွၯအ၀ဲန႔ဢ္မ့ဿ္သရဢ္ဖိငဲဢ္ လံာ္စီ ဆွံကႜိသရဢ္၊ တဘ်ီဃီ ယဆဿကဲထီဢ္ဘဢ္လံာ္စီဆွံကႜိသရဢ္ဒ္အ၀ဲအသိးလီၯ. ဒ္စီၯယိၯသးဖဲအသးအိဢ္ ၁၇ နံဢ္၊ မ့ဿ္ပွၯကြဿ္သိပွၯမုဿ္ဆ့ဢ္မုဿ္ဂီၯတဂၯနာ္သက့၊ မံမီဿ္လဿအမိဿ္အပဿ္အဒီပုဿ္၀ဲဿ္ဟဲတီၯလီၯ လဿ အမဲာ္ညါ အါကိအီၯ ဒီးအတဿ္မံမီဿ္လဿထီဢ္ပွဲၯထီဢ္၊ အ၀ဲကဲထီဢ္ဘဢ္စီၯပၯခံဂၯတဂၯ၊ အပဿ္အဒီပုဿ္၀ဲဿ္ ဟဲဆူအအိဢ္၊ ဒီးအ၀ဲအံးက့ၯကြဿ္က့ၯလုဿ္အီဢ္လုဿ္အီအီၯအသိး၊ ဖဲယအိဢ္ ၁၃ နံဢ္၊ ယမံမီဿ္ဆဿကဲထီဢ္ ဒ္သရဢ္ဘးတ့ဢ္ စံဢ္တဲၯတဲလီၯဘဢ္တဿ္လဿခ၀့ရွဿဢ္ ကမ်ဿဿ္ အမးအမဲာ္ညါအသိး၊ လဿထီဢ္ပွဲၯထီဢ္လဿ ယဂီဿ္၊ ယစံဢ္တဲၯတဲလီၯဘဢ္လံတဿ္အါဘ်ီလဿခ၀့ရွဿဢ္လီၯ. ဒီးဒ္ယဆဿကဲထီဢ္ဘဢ္လံာ္စီဆွံကႜိသရဢ္ ဒ္ သရဢ္ဖိငဲဢ္ အသိး ယကဲထီဢ္ဘဢ္ လံာ္စီဆွံကႜိသရဢ္တုၯခဲကနံဢ္အံၯ၊ ယြၯမၯတဿ္အဒိဢ္တဖဢ္လဿယဂီဿ္ ယစံးဘ်ဳးအီၯလဿယသးဒီဖ်ဿဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment