June 20, 2010

ခဲဢ္ဖ့ဆူအ့ဢ္ဒိဢ္နံရွါ (သရဢ္မူလဿဿ္သဲ အတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - ၆)

ဖဲ ၁၉၃၂ နံဢ္န႔ဢ္ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ခရံာ္ဖိသးစဿ္အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဘဢ္ဖဲ ကီဿ္အ့ဢ္ဒိဢ္နံရွါ အ၀့ဿ္တဖ်ဿဢ္၊ ပွၯဃု ထဿပိာ္မုဢ္ ၃ ဂၯ၊ ပိာ္ခြါ ၄ ဂၯ၊ ပကလဲၯလဿကီဿ္ပယီၯအခဿဢ္စးလီၯ. ပလဲၯအိဢ္ကတီဿ္မၯတဿ္ဘါ တဿ္ရဲဢ္ တဿ္က်ဲၯဖဲ၀့ဿ္တဢ္ပ့ဢ္ ကီဿ္မလ့ရွါ၊ ဒီးရ့လိာ္မုာ္လိာ္ဒီးပပွၯကညီ အသုးမုဿ္တဖုလဿအဲကလံးပဒိဢ္ ဆွဿအီၯဖဲန႔ဢ္လီၯ. ဖဲ၀့ဿ္စ့ကဖိန႔ဢ္ ပမၯစ့ဿ္ကီးတဿ္ဘါတဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯ လဿတရူးခရံာ္ဖိ အသရိာ္ဖးဒိဢ္ တဖ်ဿဢ္အပူၯလီၯ. ပဒိးထီဢ္ကဘီဖးဒိဢ္တဘ့ဢ္၊ ၀ါဒီဘ့ဢ္ အိဢ္ ၇ ကထဿတဘ့ဢ္၊ ဒီးလဲၯတုၯလဿ ကီဿ္အ့ဢ္ဒိဢ္နံရွါ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အလီဿ္မုာ္မုာ္လီၯ. ပအိဢ္ဖွိဢ္၀ံၯ ပလဲၯဆူ၀့ဿ္ဒီးသ၀ီတဘ်ဳးဖ်ဿဢ္၊ ပက်ဲးစဿး မၯလၯကပီၯယြၯ ဒီးပသးခုလဿယြၯသူပွၯဂ့ၯမးအဃိလီၯ.

ပလဲၯအခါ ပဒိးဘဢ္ကဘီအ၀ါလီၯဘီလီၯမုဿ္ ၇ ကထဿတဘ့ဢ္၊ လဲၯတဿ္တနဢ္ရံဢ္ ၃၀ မံးလး၊ ပဟဲက့ၯ တခီပဒိးဘဢ္တရူးကဘီအသူ ၃ ကထဿတဘ့ဢ္၊ လဲၯတဿ္တနဢ္ရံဢ္ ၁၀ မံးလးလီၯ. ကဘီသူလဲၯတဿ္ ဒီနၯညါ၊ ဒီးလဿမုဿ္ဆ့ဢ္မုဿ္ဆါခီန႔ဢ္၊ ဖဲယထိဢ္သႀတီၯကြဿ္ကဘီခံဘ့ဢ္အံၯ ဒီးယဆိကမိဢ္ဆံးကဘီအသူ တဘ့ဢ္အခါ၊ သတူဿ္ကလာ္ ကဘီအသူအံၯလဲၯတဿ္ဒ့ခံယဿ္ခီယဿ္ခီ၊ ပွၯကဘီဖိတဲပွၯ၊ ခဲအံၯပကဘီ လဲၯတိဘဢ္လဿ ပီဢ္လဲဢ္ထံတ၀ံး (၀ဲ) ဖးဒိဢ္အဃိ၊ အ၀ဲလဲၯတဿ္ဒ္အံၯလီၯ. အန႔ဢ္ဒီးယဒြးလဿယသး၊ ပီဢ္လဲဢ္အဂဿဿ္အခါနလဲၯဒဢ္တနဢ္ရံဢ္ ၁၀ မံးလး၊ တဘ်ီအံၯတိဘဢ္ ပီဢ္လဲဢ္အထံတ၀ံးဖးဒိဢ္လံ၊ နက၀ံဿ္တရံးနသးလဿပီဢ္လဲဢ္ပူၯ တမ့ဿ္ပကတုၯ၀့ဿ္စ့ကဖိတသ့ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ယထံဢ္လဿ ထံတရံးဆူဢ္ ဆူဢ္အဃိ လဲၯတဿ္ဒ့ခံယဿ္ခီနာ္သက့၊ လဲၯတဿ္တနဢ္ရံဢ္ ၁၀ မံးလးကစီဒီလီၯ. လဲၯတဿ္ဒ္န႔ဢ္ တနဢ္ရံဢ္ တခီ၀ံၯဖ်ိကြံာ္ထံတ၀ံးဖးဒိဢ္လီၯ. အန႔ဢ္ဒီးယဘါထုကဖဢ္၊ ပဿ္ကစဿ္ယြၯဧဿ၊ မ္ယကမ့ဿ္ဒ္ကဘီအသူ တဘ့ဢ္အံၯတက့ဿ္. ဒ္ကဘီတဘ့ဢ္အံၯအသိး ယမ့ဿ္တဖ်ါ အါယးပါယးဒ္ပွၯတနီၯနာ္သက့၊ မၯစဿၯယၯ ဒ္သိး ထီဘိယကအိဢ္ဒီး သးအဂံဿ္အဘါ၊ ယမ့ဿ္ဘဢ္သဂဿဿ္ဒီးသးသမူ အထံသ၀ံးဖးဒိဢ္တဘ်ီဂ့ၯတဘ်ီ ဂ့ၯ၊ ယကသ့လဲၯဒဢ္တဿ္ဆူညါ လဿနပူၯဒီးလဿနဂီဿ္တက့ဿ္.

ခိးကြဿ္လဿ္အကူာ္ ၇

0 comments:

Post a Comment