June 18, 2010

သရဢ္မူလဿဿ္သဲ အတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္

တဿ္ကတိၯလဿညါ

ဒ္သပဿၯလီခီ မုဿ္ဆ့ဢ္မုဿ္ဂီၯ တနီၯအကစဿ္မၯကဆွီအီၯ ဒီးသူအီၯဖဲအလီဿ္အိဢ္ တဘ်ီဂ့ၯတဘ်ီဂ့ၯ အသိး၊ ယတဿ္အိဢ္မူမ့ဿ္တဒိဢ္တထီ၊ ယတၯလဢ္မ့ဿ္တအိဢ္ဒ္ပွၯတနီၯနီၯနာ္သက့၊ ယစံးဘ်ဳးယြၯလဿ အဆိဢ္ဂ့ၯယၯဒီးသူယၯ၊ ဒီးယမ့ဿ္ဘဢ္တဲယဂ့ဿ္ယက်ိၯလဿကကဲဘ်ဳးန႔ဢ္၊ ယကတိၯပယီၯက်ိာ္ ကိၯလၯ က်ိာ္ မ့ဿ္တပံာ္တက်ါ ကမူၯသံကမဢ္သံနာ္သက့၊ ယသးခုတဲထးခိဢ္ကစီဒီ၊ မ့မ့ဿ္လဿကကြဲးယသးသမူ အဂ့ဿ္န႔ဢ္၊ ယသးတဆူဢ္နီတစဲးဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ မ့ဿ္လဿပွၯတနီၯနီၯတဲယၯခဲအံၯခဲအံၯလဿ ယက၀ံသး စူၯကြဲးအဃိ၊ ယဘါထုကဖဢ္ဒီးကြဲးအီၯ၊ အိဢ္ဒီးတဿ္မုဿ္လဿ္လဿ ကကဲဘ်ဳးလီၯဆီဒဢ္တဿ္ ပွၯလီၯတိဿ္ ဒီးအတၯလဢ္စွၯဒ္ယၯအသိးတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ဖဲယအိဢ္ဖ်ဲဢ္န႔ဢ္၊ ယပဿ္ကိးန႔ဿ္ယမံၯလဿစီၯရွ႔ဢ္၊ ဒီးယမံၯမ့ဿ္စီၯရွ႔ဢ္တုၯလဿယသးအိဢ္ ၂၂ နံဢ္၊ ယကႏုာ္လီၯမၯလိလံာ္စီဆွံကႜိတစုန႔ဢ္လီၯ. ဖဲယသါကထီဢ္လံာ္စီဆွံကႜိန႔ဢ္၊ ယဆိကမိဢ္ဒဢ္ယတဿ္ နမံၯစီၯရွ႔ဢ္အခီပညီတအိဢ္ဘဢ္. နကမၯယြၯအတဿ္၊ နဘဢ္လဲက့ၯနမံၯဆူအကဲဘ်ဳးလီၯ. နၾကဿးလဲ လိာ္ဆူသရဢ္မံၯဟူသဢ္ဖ်ါတဂၯဂၯအမံၯလီၯ. အန႔ဢ္ဒီး ယဖးဘဢ္သရဢ္ကႜီးမူလဿဿ္ အသးသမူအဂ့ဿ္၊ အ၀ဲအိဢ္မူအနံဢ္ ၉၀ အဘ်ဲဢ္၊ ဒီးကြဿ္ထြဲဘဢ္ ပွၯဖိဢ္ဃဲအဂၯအါန႔ဿ္တကလးလီၯ. အ၀ဲတဃ့တဿ္မၯစဿၯ လဿပွၯနီတဂၯနီတဘ်ီ၊ ဃ့ဒဢ္ထဲယြၯ၊ ဒီးယြၯစံးဆဿအတဿ္နာ္အတဿ္ထုကဖဢ္လီၯလိဿ္လီၯလးလီၯ. ဒီးဖဲ အသးအိဢ္ ၇၀ န႔ဢ္ လဿ ၁၇ နံဢ္အတီဿ္ပူၯ၊ ဟးစံဢ္တဲၯတဲလီၯတဿ္ဆူကီဿ္တဘ်ဳးဘ့ဢ္ ဆူပွၯတစွၯန႔ဿ္ ၃ ကကြဲဿ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ယဖးဘဢ္စ့ဿ္ကီးသရဢ္လ့၀့စတိ (Living Stone) အခီပညီလဿပွၯကညီက်ိာ္၊ မူလဿဿ္၊ အ၀ဲလဲၯမၯတဿ္သးခုကစီဢ္လဿကီဿ္အၯျဖဢ္ကၯ ပွၯရဿဿ္ပွၯစဿဿ္အက်ါ၊ ဒုးကပီၯထီဢ္၀ဲကီဿ္လဿ အခံးဆူ ကီဿ္လဿအကပီၯထီဢ္န႔ဢ္လီၯ. ယဆဿလီၯဂာ္ဒီး သရဢ္ကႜီးမူလဿဿ္၊ သရဢ္လ့၀့စတိ အခီပညီ မူလဿဿ္အဃိ၊ ယလဲလိာ္က့ၯယမံၯဆူ မူလဿဿ္ဒီး ဖဲယႏုာ္လီၯလံာ္စီဆွံကႜိန႔ဢ္၊ ယကြဲးလီၯယမံၯလဿ စီၯမူလဿဿ္ န႔ဢ္လီၯ.

မူလဿဿ္
၁၉၈၉

0 comments:

Post a Comment