June 19, 2010

သရဢ္မူလဿဿ္လံာ္စီဆွံကႜိသရဢ္ (သရဢ္မူလဿဿ္သဲ အတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - ၄)

ယဖ်ိထီဢ္လံာ္စီဆွံကႜိတဘ်ီဃီ ကႜိခိဢ္သရဢ္မါရွဿဢ္ ကိးယၯလဿယကကဲထီဢ္လံာ္စီဆွံ ကႜိ သရဢ္၊ ဒီးမ့ဿ္ တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္ဖးဒိဢ္လဿယဂီဿ္လဿယသိဢ္လိဘဢ္ပွၯအါဂၯ၊ ပိာ္ခြါ ပိာ္မုဢ္ တဖဢ္လဿကကဲထီဢ္ က့ၯသ ရဢ္သရဢ္မုဢ္လဿ အမၯယြၯအတဿ္လဿာ္ဆဿလဿာ္ကတီဿ္လဿ ကီဿ္ပယီၯဒီဘ့ဢ္ညါအပူၯ၊ အမဲာ္ညါ ပဟး မၯသကိးဘဢ္တဿ္သးခုကစီဢ္ သကုၯကီဿ္ပယီၯ ဆူပွၯအါကလုာ္အက်ါ၊ ဒီးဒိးဘ်ဿဘဢ္စ့ဿ္ကီးပွၯအါက လုာ္ အါဂၯလီၯ. ကႜီန္သဲးကႜံ၊ ဖံထဿဢ္လးဒီးယၯ ပမ့ဿ္ပွၯအဆိကတဿဿ္တဖုလဿ အဖ်ိကိၯလၯလံာ္စီဆွံ ကႜိအဃိ၊ ပွၯအါကလုာ္ဟဲမၯလၯကပီၯ ပတဿ္ဖ်ိကႜိပွဲၯထီဢ္သရိာ္ပူၯလီၯ. ပဟ့ဢ္တဿ္ကစီဢ္တဂၯ ၁၀ မံးနံး ဒီးတဿ္ဂ့ဿ္လဿယကတိၯမ့ဿ္၀ဲ၊ ႃႃအိဢ္မူလဿယ့ဢ္ရွဴးဂီဿ္ကိးမုဿ္နံၯ႗႗ လီၯ. အလီဿ္အိဢ္လဿ ပကအိဢ္မူ လဿယ့ဢ္ရွဴးဂီဿ္ တမ့ဿ္ထဲလဿအိဢ္ဘွံးနံၯသရိာ္ပူၯဘဢ္. မ့ဿ္စ့ဿ္ကီးလဿလီဿ္ကိးပူၯဒဲးကိးမုဿ္နံၯလီၯ. ပသ ကိးသဿဂၯ ပ ပာ္စီဆွံထီဢ္ပသးဒီး သး၀ံဢ္လဿကိၯလၯက်ိာ္ ကမ့ဿ္၀ဲဆူကစဿဿ္ခိဢ္၊ ဆူပီဢ္လဲဢ္၊ ဖဲယြၯဆွဿ ပွၯပကလဲၯ၊ ဖဲအမဿပကမၯန႔ဢ္လီၯ. အန႔ဢ္ဒီးပဖ်ိထီဢ္၀ံၯ၊ သရဢ္ဖံထဿဢ္လး၊ ယၯဒီးပွၯအဂၯ ၅ ဂၯ ပဢ္ဃုာ္ဒီးမံးရွဿဢ္နရံဢ္သရဢ္ ခါစဿဢ္၊ ပလဲၯဆူဖဢ္ပူဢ္ကစဿဿ္ခိဢ္ သ၀ီဆံဆဲဢ္ဖ်ဿဢ္၊ ၀ံၯလဲၯဆူယူဢ္တရဢ္ ကီဿ္ (ကီဿ္ကႜီဢ္တဲဢ္) ပွၯကညီဒူသ၀ီတဘ်ဳးဖ်ဿဢ္၊ စိာ္ဒီးပံကြဲၯလြံဿ္ဖ်ဿဢ္၊ မ့ဢ္အူဒဿတဖ်ဿဢ္၊ ကိးမုဿ္ဟါ ဒဲး ပမၯတဿ္သးခုကစီဢ္အတဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯလဿတဿ္သူဢ္ဆူဢ္သးဂဲၯ၊ တဿ္သူဢ္ဖွံသးညီပူၯလီၯ. ပွၯသ၀ီဖိ တဖဢ္ကြဿ္၀ဲကနဢ္၀ဲ အဲဢ္ဒိးလဿပကမၯတုၯလဿမုဿ္နၯယိာ္န႔ဢ္လီၯ. ပထီဢ္ကစဿဿ္လီၯကလိကိးမုဿ္နံၯ ယံာ္တလါတခီ၊ ဒီးပထံဢ္လဿပခီဢ္ဖံးတဿ္ကံးညာ္ ညာ္ဘဢ္အသးလဿခရံာ္အဂီဿ္၊ ပသးမုာ္ဒိဢ္မးလီၯ.

ဘဢ္တဘ်ီလဿက်ဲ ပကဖီအီဢ္မ့ၯထံမူတပူၯလီၯသံး ပဘဢ္မၯန႔ဿ္ထံလဿ ပနဿ္ခီဢ္လီဿ္ တပူၯတစဲးတပူၯ တစဲး ဒီးဖီအီဢ္မ့ၯလီၯ. ဘဢ္တနၯ ပထီဢ္မံလဿယူဿ္တရဢ္ (ကီဿ္ကႜီဢ္တဲဢ္) ပွၯကညီအဟံဢ္၀ဢ္တဖ်ဿဢ္၊ ဖီန႔ဿ္ပွၯမ့ၯဒီးခြဲးလီၯ၀ဲ၊ အိဢ္ဒဢ္မ့ၯလီၯ. တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္မႏုၯမး တအိဢ္လဿကဖီဒုးအီဢ္ပွၯဘဢ္. ပအီဢ္ ထဲမ့ၯ ပယူဿ္လီၯတညီဘဢ္အဃိ၊ ပဖဿႏုာ္ထံခ်ီလဿခြးတဘ့ဢ္ အပူၯဒီးအံသဢ္တစဲးဒီး မ့ဿ္လဿပသဢ္၀ံၯ အဃိ၊ ပအီဢ္မ့ၯပအိထံခ်ီ အံသဢ္ထံ လဲၯႏုာ္တမီ၀ံၯတမီ၊ ပသးပွဲၯဒီးတဿ္စံးဘ်ဳးယြၯဒီးဟံဢ္ကစဿ္လီၯ. ပဟဲက့ၯတုၯ မီဢ္လမႜဲဢ္ကဘီသန႔၊ ယသကိးတရဿလဲၯတံာ္အခိဢ္သူ ယအိဢ္တ့ဿ္ခိးပတဿ္ဖိတဿ္လံၯ အခါ ပယီၯတဂၯဟဲဆဿထဿဢ္ကြဿ္၀ဲပပံကြဲၯ၊ မ့ဢ္အူဒဿ၊ ဒီးပထဿဢ္၊ ပကုဒီးသံကြဿ္ယၯ၊ သုဟဲက့ၯဖဲလဲဢ္ခီလဲဢ္ ယတဲအီၯပသကိး ၇ ဂၯ ပဢ္ဃုာ္ဒီး ကိၯလၯ၀ါသရဢ္တဂၯ၊ ပဟးထီဢ္လဿအ့စ့ဢ္ ပလဲၯဆူဖဢ္ပူဢ္ ဒီးယူဢ္ တရဢ္ (ကီဿ္ကႜီဢ္တဲဢ္) ကစဿဿ္ခိဢ္ဒူသ၀ီတဘ်ဳးဖ်ဿဢ္၊ ကိးဟါဒဲးပဒြဲဢ္ထီဢ္ပမ့ဢ္အူဒဿ၊ ပအူန႔ဿ္ပွၯသ၀ီဖိ လဿပံကြဲၯ၊ ပသး၀ံဢ္တဿ္၊ ပဒုးနဲဢ္တဿ္ဒိတဿ္တဲာ္၊ ယံာ္တလါတခီ၊ ခဲအံၯ ပကက့ၯဆူအ့စ့ဢ္လီၯ. အ၀ဲသံ ကြဿ္ယၯ သုမၯန႔ဿ္စ့ဆံးအါလဲဢ္. ယတဲဆဿအီၯ ပတမၯန႔ဿ္တိဿ္နီတဘ့ဢ္အမဲာ္ညါ ပလဿာ္စ့ ၇၀၀ ဘးလီၯ. အ၀ဲတဲယၯ သုမၯလံ ယဲယမၯတကဲဘဢ္. ပ၀ဲတခီပမၯကဲ မ့ဿ္လဿပထံဢ္ပကစဿ္ယ့ဢ္ရွဴး ဟဲကဲထီဢ္အဖွီဢ္ ဒ္သိးပကထူးတီၯထီဢ္အဂီဿ္လီၯ. ပလဲၯတဿ္တဘ်ီအံၯ ပထံဢ္လဿ ပပွၯကညီလဿ ယူဢ္ တရဢ္ကီဿ္ တဖဢ္ လိဢ္ဘဢ္ပတဿ္မၯထီထီဢ္အတီၯ လီၯဆီဒဢ္တဿ္လဿသူဢ္လဿသးအဃိ ဖဲ ၁၉၅၇ နံဢ္န႔ဢ္ သရဢ္ဖံထဿဢ္လး၊ သရဢ္မဿ္ကူး၊ သရဢ္မုဢ္အဲးစထဿဢ္လြ႔ဢ္ဒီးယၯ၊ ပဒိးထီဢ္ကဘီယူၯဆူ၀့ဿ္ဘီကီး၊ ၀ံၯလဲၯဆူကံဿ္မဲ၊ ဒီးဆူ ၀့ဿ္မဲးစရံ (မုဿ္ယူဿ္)၊ ဒီးလဲၯလဿပခီဢ္ ၃ သီဆူခရံာ္ဖိသ၀ီတဖ်ဿဢ္ လဿတနံဢ္ တဘ်ီကီဿ္အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ ဘဢ္ဖဲန႔ဢ္လီၯ. နာ္သက့ ပွၯဟဲဆူအတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဖးဒိဢ္အံၯ အိဢ္ဒဢ္ခံကယၯ ဂၯလီၯ. ဖဲမဲးစရံ (မုဿ္ယူဿ္) န႔ဢ္ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္တဖဢ္ဆွဿလီၯအခဿဢ္စးဒီး ပသိဢ္လိလံာ္စီဆွံဖဲန႔ဢ္ တႏြံလီၯ. ဖဲမဲးစရံ (မုဿ္ယူဿ္) က၀ီၯန႔ဢ္ မ့ဿ္လဿသရဢ္ပာ္စုလဿ ကဟးဘ်ဿထံဒုးအီဢ္ပွၯဘူဢ္အိဢ္ဒဢ္ထဲတဂၯအဃိ၊ ပပာ္စုအါထီဢ္န႔ဿ္အီၯ သရဢ္တဂၯလဿ အဟး၀့ၯ၀ီၯစိာ္တဿ္သးခုကစီဢ္ဖဲ မဲးစရံ (မုဿ္ယူဿ္) က၀ီၯန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲအမံၯမ့ဿ္သရဢ္ခီဢ္ဖံးအဃိ ယသံကြဿ္အီၯ၊ ဘဢ္မႏုၯနမံၯမ့ဿ္ခီဢ္ဖံးလဲဢ္. အ၀ဲတဲယၯ၊ ဖဲသါမ့ဿ္ဖိသဢ္ န႔ဢ္၊ သရဢ္ဟဲလဿပသံဢ္တဂၯတဲသါ ဟဲပိာ္ယခံ ယကပာ္နၯကႜိ ဒီးနဘဢ္က့ၯမၯဒိဢ္ထီဢ္ထီထီဢ္ နပွၯက လုာ္လဿ ယူဿ္တရဢ္လီၯ. သါလဲၯအိဢ္ဒီးအီၯ တုၯသါဖ်ိ ၇ တီၯဒီးသါတဲအီၯ၊ သါမၯန႔ဿ္တဿ္သ့ထီဢ္ဘဢ္ ထီဢ္ဖဲအၾကဿးလံ၊ ဒီးသါကက့ၯမၯစဿၯသါပွၯကလုာ္လီၯ. သရဢ္န႔ဢ္တဲသါဒ္အံၯ၊ ယသးခုလဿနပာ္နသး လဿနကက့ၯမၯစဿၯနပွၯကလုာ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္မ့ဿ္လဿနသ့န႔ဿ္အ၀ဲသ့ဢ္အဃိ၊ နကပာ္ဒိဢ္ပာ္ထီဘဢ္ဖုး နသးလဿအ၀ဲသ့ဢ္အဖီခိဢ္လီၯ. ယဟ့ဢ္နမံၯစီၯခီဢ္ဖံး၊ နကဘဢ္ပာ္နသးဒ္ခီဢ္ဖံးအသိး၊ ခီဢ္ဆါနသး၊ ဆီဢ္လီၯနသး မၯတဿ္ခ့တဿ္ပွၯအတဿ္မၯလဿနပွၯကလုာ္အဂီဿ္လီၯ.

ခိးကြဿ္လဿ္အကူာ္ ၅

0 comments:

Post a Comment