May 2, 2010

ပိာ္မုဢ္၊ ပိာ္ခြါ၊ ဒီး ကစဿ္ယြၯတဿ္ဒိဢ္စိဒိဢ္ကမီၯလဿပိာ္မုဢ္တဖဢ္အဖီခိဢ္ န႔ဢ္မ့ဿ္တဿ္လဿအကဲထီဢ္အသးယံာ္တ့ဿ္လံ ဒီးမၯဒံးအသးတုၯ ခဲကနံဢ္အံၯတစုန႔ဢ္လီၯ. လဿခံဆံယၯဖွိဢ္နံဢ္ အပူၯန႔ဢ္ တဿ္မၯအသးလဿကီဿ္မုဿ္ ႏုာ္တကပၯ တဿ္ဆီတလဲမၯအသးလဿပိာ္မုဢ္တဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္လီဿ္အိဢ္ဒံး၀ဲဒဢ္ အါတီၯ လဿဟီဢ္ခိဢ္တဘ့ဢ္အခ်ဿအံၯ လဿပိာ္မုဢ္တဖဢ္ ဘဢ္တဿ္သူအီၯဒ္တဿ္ပီးတဿ္လီတခါအသိးန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္လီဿ္အါပူၯအါတီၯ တဿ္တီခိဢ္ရိာ္မဲတကပၯ ပကထံဢ္အါဒဢ္တက့ဿ္လဿပိာ္ခြါတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဖဲ ၁၉၇၀နံဢ္ အပူၯ လဿကီဿ္အမဲရကၯ အတဿ္မၯခီပနံဢ္ဖးဒိဢ္ တဖဢ္အပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္ပွၯပဿဆွဿတဿ္ ၉၉ မ်းကယၯန႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ပိာ္ခြါတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ လဿစွၯနံဢ္အတီဿ္ပူၯတဿ္ဆီတလဲ တဖဢ္အိဢ္ ထီဢ္၀ဲဒဢ္ ဒီးဖဲ ၁၉၉၅ နံဢ္အပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္အနီဿ္ဂံဿ္ အါထီဢ္၀ဲဒဢ္လဿ တဿ္ပဿတဿ္ ဆွဿအပူၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္တထဲသိးတုၯသိးတဖဢ္ အိဢ္ဒံး၀ဲဒဢ္လဿပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါအဘဿဢ္စဿၯ န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ပ၀ဲကညီဖိတဖဢ္မီၯ. လဿပိာ္မုဢ္ပိာ္ခြါ အဘဿဢ္စဿၯ တဿ္ထဲသိးတုၯသိးအိဢ္စ့ဿ္ကီးဧါ .

တဿ္ထဲသိးတုၯသိးလဿပိာ္မုဢ္ပိာ္ခြါ အဘဿဢ္စဿၯ

အလီဿ္အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ပကဘဢ္ကြဿ္ကဒါက့ၯ လံာ္ ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္တဿ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္ထဲသိးတုၯသိးဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿတဿ္တ့လီၯပာ္လီၯတဿ္

ဒီးယြၯစံး၀ဲဒဢ္၊ ႃႃမ္ပတ့လီၯပွၯကညီဒ္ပဂီၯ ဒဢ္ပ၀ဲအသိး၊ ဒ္ပကစဿ္ဒဢ္ပ၀ဲအသိးတက့ဿ္. ဒီးမ္အပဿ ဒ့ဢ္ဧိၯညဢ္ဧိၯ လဿပီဢ္လဲဢ္ပူၯ၊ ဒီးထိဢ္ဧိၯလံဢ္ဧိၯလဿတဿ္ဖးဖီ၊ ဒီးဆဢ္ဧိၯကီဿ္ဧိၯ၊ ဒီးဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ညါ၊ ဒီးတဿ္အစြါအစြဲ လဿအစြါလဿဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿတက့ဿ္.႗႗

ဒီးယြၯတ့လီၯပွၯကညီဒ္အဂီၯ ဒဢ္၀ဲအသိးလီၯ. တ့လီၯ၀ဲလဿယြၯအဂီၯလီၯ၊ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါန႔ဢ္တ့လီၯ ၀ဲလီၯ.

ဒီးယြၯဆိဢ္ဂ့ၯအီၯဒီး စံးဘဢ္အီၯ၊ ႃႃမ္သုသဢ္ထီဢ္၊ ဒီးအါထီဢ္၊ ဒီးမၯပွဲၯထီဢ္ဟီဢ္ခိဢ္ဒီးမၯနဿၯအီၯ၊ ဒီးပဿဒ့ဢ္ဧိၯညဢ္ဧိၯလဿပီဢ္လဲဢ္ပူၯ၊ ဒီး ထိဢ္ဧိၯလံဢ္ဧိၯလဿတဿ္ဖးဖီ၊ ဒီးကယဲဿ္တဿ္အသးလဿအဟူး အဂဲၯလဿဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿန႔ဢ္တက့ဿ္.႗႗ ၁ မိၯရွ့ ၁း၂၆-၂၈

လဿလံာ္စီဆွံတဆဿအံၯအပူၯ ပကထံဢ္ဘဢ္ ကစဿ္ယြၯအတဿ္စံးတဿ္ကတိၯ (ႃႃမ္ပတ့လီၯပွၯကညီ ….. ဒီးမ္အပဿ…..႗႗) ကစဿ္ယြၯအတဿ္တ့လီၯ (ႃႃဒီးယြၯတ့လီၯ……႗႗) ဒီး ကစဿ္ယြၯအတဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯ (ႃႃမ္သုသဢ္ထီဢ္….. ဒီးမၯပွဲၯဟီဢ္ခိဢ္ဒီးမၯနဿၯအီၯ…..႗႗) တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပကထံဢ္ဘဢ္ တဿ္မ့ဿ္တဿ္ တီအခီဢ္ထံးခီဢ္ဘိသဿမံၯ လဿပွၯဟီဢ္ခိဢ္ဖိအဂီဿ္ လဿအမ့ဿ္၀ဲ (ယြၯတ့လီၯ)ပွၯကညီဒ္အက့ဿ္အဂီၯ ဒဢ္၀ဲအသိး…. ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါန႔ဢ္(တ့လီၯ) ၀ဲလီၯ. ဒီးဟ့ဢ္လီၯ၀ဲတဿ္ဖံးတဿ္မၯတခါလဿ အမ့ဿ္တဿ္မၯအါထီဢ္ တဿ္ခ်ံတဿ္သဢ္ တကးဒံးဘဢ္ (ဟ့ဢ္လီၯ)အ၀ဲသ့ဢ္လဿကပဿ၀ဲ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီး တဿ္အိဢ္လဿအပူၯခဲလဿာ္န႔ဢ္လီၯ.

လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ လဿအခီဢ္ထံးခီဢ္ဘိန႔ဢ္ ပွၯဟီဢ္ခိဢ္ဖိမ့ဿ္၀ဲဒဢ္ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါန႔ဢ္လီၯ. ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ ခံဂၯလဿာ္ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿယြၯအဂီၯ တကးဒံးဘဢ္ ကယဲဿ္မ့ဿ္တဿ္အိဢ္လဿဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿတဖဢ္ ပဿဘဢ္၀ဲဒဢ္ဒ္သိးသိးန႔ဢ္လီၯ.

လဿလံာ္စီဆွံတဆဿအံၯအပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္လဿ ယြၯတ့လီၯပွၯကညီလဿအက့ဿ္အဂီၯန႔ဢ္ တဲဖ်ါထီဢ္ ၀ဲဒဢ္ ခံဘ်ီ ဒီးလဿသဿဘ်ီတဘ်ီန႔ဢ္ ပိာ္ခြါဒီးပိာ္မုဢ္န႔ဢ္ ဟံးန႔ဿ္ကြံာ္၀ဲဒဢ္ ယြၯအက့ဿ္အဂီၯအလီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ပတၾကဿးဆိကမိဢ္တဿ္အါန႔ဿ္ဒံးလံာ္စီဆွံတဆဿအံၯတဲပွၯဘဢ္. ဒ္ပိာ္ခြါဒီးပိာ္မုဢ္ အိဢ္၀ဲဒီးယြၯအက့ဿ္ အဂီၯအသိး ခံဂၯမ့ပာ္ဃုာ္န႔ဢ္လီၯဂာ္၀ဲဒဢ္ဒ္သိးဒီး ယြၯသဿဂၯတဂၯဃီအသိးန႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္လဿကစဿ္ယြၯ တ့လီၯပိာ္ခြါ ဒီးပိာ္မုဢ္ ဒ္အက့ဿ္အဂီၯအသိးအဃိ လဿယြၯအပူၯန႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္အသကဲးပ၀း တကတီဿ္ဃီ ပိာ္ခြါ အသကဲးပ၀း အိဢ္စ့ဿ္ကီးဧါ.

လံာ္စီဆွံအဆဿအိဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲဒဢ္ လဿအစံး၀ဲ ကစဿ္ယြၯန႔ဢ္အိဢ္၀ဲဒီး မိဿ္အသကဲးပ၀း လီၯဆီဒဢ္တဿ္လဿ စီၯမိၯရွ့အတဿ္သး၀ံဢ္အပူၯ စံး၀ဲလဿ ႃႃမ့ဿ္လဿဿ္လဿအအံးထြဲကြဿ္ထြဲနၯ႗႗ တကးဒံးဘဢ္စံးစ့ဿ္ကီး၀ဲလဿ ႃႃမ့ဿ္ယြၯလဿအဒုးအိဢ္ဖ်ဲဢ္ထီဢ္နၯ႗႗ န႔ဢ္လီၯ. အအံၯမ့ဿ္၀ဲဒဢ္တဿ္ကတိၯတခါလဿအဒုးနဲဢ္ဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္ လဿယြၯမ့ဿ္ အံဢ္စရ့လး အပဿ္ဒီးအမိဿ္န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္္န႔ဢ္အဃိ အံဢ္စရ့လးဖိတဖဢ္ အိဢ္ဒီးတဿ္နာ္ လဿကစဿ္ယြၯသးတီဒီးအ၀ဲသ့ဢ္၊ မ့ဿ္လဿဖဲ ပွၯဟီဢ္ခိဢ္ဖိ အမိဿ္ မ့ လဲၯသဒဢ္ အဖိလဿအဒုးအီဢ္ႏုဿ္ ၀ဲဘဢ္ဆဢ္ ကစဿ္ယြၯအဿဢ္လီၯအ၀ဲသ့ဢ္လဿ ႃႃယတလဲၯသဒဢ္သုနီတဘ်ီဘဢ္႗႗ န႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ယြၯ အတဿ္အဲဢ္န႔ဢ္တလီၯတူာ္လဿအ၀ဲသ့ဢ္အဂီဿ္နီတဘ်ီဘဢ္. ယြၯအဿဢ္လီၯအ၀ဲသ့ဢ္လဿ ႃႃဒ္မိဿ္မၯမုာ္ အဖိအသးအသိး ယကမၯမုာ္သုဒ္န႔ဢ္အသိးစ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ.႗႗ တကးဒံးဘဢ္ ဒ္လံာ္စီဆွံစံး၀ဲ လဿ ကစဿ္ ယြၯလီဢ္ဖ်ါထီဢ္အသးဒ္ မိဿ္လဿအပွၯဂီဿ္မုဿ္အံဢ္စရ့လးဖိတဖဢ္အမဲာ္ညါ အသိး အံဢ္စရ့လးဖိတဂၯစုာ္ စုာ္ အိဢ္ဒီးတဿ္သဘ့်လဿ ကရ့လိာ္မုာ္လိာ္အသးဒီးကစဿ္ယြၯန႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ခရံာ္အနီဢ္ကစဿ္ဒဢ္၀ဲ တဘ်ီတခီဢ္သူ၀ဲ တဿ္ကတိၯလဿ အပာ္၀ဲကစဿ္ယြၯဒ္ပိာ္မုဢ္အသိး လီၯဆီဒဢ္တဿ္ ယြၯန႔ဢ္လီၯဂာ္ဒ္ သိးပိာ္မုဢ္လဿ အဃု၀ဲဒဢ္တိဿ္လဿအလီၯမဿ္တဘ့ဢ္၊ တကးဒံးဘဢ္ ဘဢ္ဃးဒီး ယရူၯရွလ့ဢ္န႔ဢ္ စံး၀ဲဒဢ္ လီၯဂာ္ဒ္သိးဆီမိဿ္လဿအကဟုကယာ္အဖိလဿ အဒံးဆ့အဖီလာ္ န႔ဢ္လီၯ. (၅ မိၯရွ့ ၃၂း၁၈၊ ယရွါယၯ ၄၉း၁၅၊ ၆၆း၁၃၊ စံးထီဢ္ပၾတဿၯ ၁၃၁း၁ ဒီးဆူညါ၊ လူၯကဢ္ ၁၅း၈ ဒီးဆူညါ၊ မးသဲ ၂၃း၃၇).

လဿတဿ္တ့လီၯပာ္လီၯတဿ္အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ စးထီဢ္လဿ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္တဿဒီးဆူညါန႔ဢ္ ပကထံဢ္ ဘဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါန႔ဢ္ တဿ္ထဲသိးတုၯသိးအိဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါခံဂၯလဿာ္အိဢ္၀ဲဒဢ္ ဒီး ကစဿ္ယြၯအက့ဿ္အဂီၯန႔ဢ္လီၯ. ဒီးပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါခံဂၯလဿာ္ ယြၯပာ္လီၯ၀ဲလဿ အကပဿဟီဢ္ခိဢ္ ဃုာ္ဒီး အီၯ လဿတဿ္ဂ့ၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္ထဲသိးတုၯသိးအံၯဘဢ္တဿ္မၯဟးဂီၯအီၯလဿတဿ္ဒဲးဘး

ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါအတဿ္ထဲသိးတုၯသိးအံၯဘဢ္တဿ္မၯဟးဂီၯအီၯလဿတဿ္ဒဲးဘးန႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ယြၯ အတဿ္စံဢ္ညီဢ္ လဿပိာ္မုဢ္အဂီဿ္မ့ဿ္၀ဲ ႃႃဒီးနကသန႔ၯနသးလဿန၀ၯ၊ ဒီးအ၀ဲဒဢ္ကပဿနၯ႗႗ န႔ဢ္လီၯ. စးထီဢ္ဖဲန႔ဢ္ တဿ္ထဲသိးတုၯသိးလီၯမဿ္ကြံာ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္ထဲသိးတုၯသိးအခဿဢ္စးန႔ဢ္ တဿ္ဒိဢ္စိဒိဢ္ကမီၯလဿတဂၯဒီးတဂၯအဖီခိဢ္အိဢ္ထီဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပိာ္ခြါဒိဢ္စိဒိဢ္ကမီၯလဿ ပိာ္မုဢ္ အဖီခိဢ္ န႔ဢ္ မ့ဿ္လဿတဿ္ဒဲးဘးအဃိ၊ တမ့ဿ္လဿ ကစဿ္ယြၯတ့လီၯ၀ဲဒဢ္ဒ္န႔ဢ္ အဃိဘဢ္.

တကးဒံးဘဢ္၊ ပိာ္ခြါတဖဢ္သူကမဢ္ ကစဿ္ယြၯအတဿ္စံဢ္ညီဢ္အံၯ အါန႔ဿ္ဒံး တဿ္လဿကစဿ္ယြၯအဲဢ္ဒိး ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပကထံဢ္ဘဢ္တဿ္အဒိအံၯလဿ ကလုာ္အါကလုာ္ အတဿ္ဆဲးတဿ္လၯ ဒီးအတဿ္စံဢ္စိၯ တဲစိၯအပူၯန႔ဢ္လီၯ.

လဿလံာ္စီဆွံအလီဿ္လံၯတကၾတဴဿ္အပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ပဿ္မ့ဿ္ကစဿ္ဒီးပွၯပဿတဿ္လဿ အဒူဢ္ဖိထဿဖိအပူၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ အပွၯပိာ္မုဢ္တဖဢ္ တဘဢ္တဿ္မၯနဿၯမၯဃဢ္အ၀ဲသ့ဢ္ ဘဢ္. ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ဘဢ္တဿ္ပာ္အ၀ဲသ့ဢ္ဒ္ အဘဢ္ထြဲဒီး ယြၯအတဿ္အဿဢ္လီၯအီလီၯ အဃိ ပိာ္ခြါ၊ ပိာ္မုဢ္ ဒီးဖိသဢ္တဖဢ္ အိဢ္ဖွိဢ္၀ဲတပူၯဃီသ့ လဿ တဿ္ဒိကနဢ္ကစဿ္ယြၯကလုဿ္ကထါအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. (၅ မိၯရွ့ ၃၁း၁၂). တဿ္ဒိးတ့ဒိးဖ်ီန႔ဢ္ အိဢ္ဒီးအသူးအသ့ဢ္အလၯကပီၯ ဒ္ကစဿ္ယြၯ အတဿ္အဲဢ္လဿအပွၯဂီဿ္ မုဿ္ အံဢ္စရ့လးဖိတဖဢ္အဂီဿ္အသိးန႔ဢ္လီၯ. လံာ္ကတိၯဒိ စံးထီဢ္ပၾတဿၯမါလဿအကူဢ္တဿ္သ့တဂၯန႔ဢ္လီၯ. (ကတိၯဒိ ၃၁). တကးဒံးဘဢ္ ပိာ္မုဢ္ ဒ္ နီဿ္ဃၯနၯ၊ နီဿ္အဘံၯကါယံးလး၊ နီဿ္နၯဧိၯမံ၊ နီဿ္ရူၯသး၊ ဒီးနီဿ္အ့စတၯ တဖဢ္ ဘဢ္တဿ္ပာ္လၯပာ္ကပီၯ အ၀ဲသ့ဢ္ တဖဢ္ မ့ဿ္လဿအ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္ အတဿ္စူဿ္တဿ္ နာ္ဒီး အတဿ္ဖံးတဿ္မၯတဖဢ္အဃိန႔ဢ္လီၯ.

ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ ယြၯအ၀ံတဖဢ္ ခိးကြဿ္လဿ္မုဿ္နံၯလဿ တဿ္အဿဢ္လီၯအီလီၯအသီကဟဲတုၯ၀ဲ ဖဲပိာ္မုဢ္ ဒီးပိာ္ခြါ အတဿ္ထဲသိးတုၯသိး ကဘဢ္တဿ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္ကဒီးအသီတဘ်ီန႔ဢ္လီၯ. ကမ့ဿ္မုဿ္နံၯတနံၯလဿ ကစဿ္ယြၯကလူလီၯအသးမုာ္စီဆွံ လဿတဿ္ဖံးတဿ္ညဢ္ခဲလဿာ္အလိၯ၊ လဿအပဢ္ဃုာ္ဒီး ဖိခြါ ဒီးဖိမုဢ္ တဖဢ္၊ ကုဿ္ပိာ္ခြါ ဒီး ကုဿ္ပိာ္မုဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ကမ့ဿ္မုဿ္နံၯတနံၯလဿ တဿ္ဖုဢ္ထံဢ္ဖုဢ္ထီ တအိဢ္လဿၯ လဿပိာ္ခြါ ဒီး ပိာ္မုဢ္အဘဿဢ္စဿၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ကစဿ္ခရံာ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္ တဿ္ထဲသိးတုၯသိး

ကစဿ္ခရံာ္ အိဢ္ဖ်ဲဢ္ထီဢ္၀ဲဒဢ္လဿပိာ္မုဢ္စီဆွံန႔ဢ္လီၯ (ကလၯတံ ၄း၄). ပ၀ဲလဿအမ့ဿ္ျဖီၯထဲစတဲး ဖိတဖဢ္ ပမ့တပာ္ဒိဢ္ နီဿ္မၯရံ ဒ္ ရိမဲခဲးသလ့း ဘဢ္ဆဢ္ ၾကဿးလဿပကဘဢ္ဟ့ဢ္အီၯတဿ္လၯတဿ္ကပီၯန႔ဢ္လီၯ. ဖဲကလူးကၯၾဘံၯအ့လး လဲၯဆူနီဿ္မၯရံအအိဢ္ ဒီးကိးအီၯလဿ ႃႃပွၯလဿအဘဢ္ဘ်ဳးအါ႗႗ အဆဿကတီဿ္ (လူၯကဢ္ ၁း၂၈)၊ ဒီးဖဲအတခြါမုဢ္ နီဿ္အ့းလံၯစါဘ့း ကိးအီၯလဿ ႃႃပွၯလဿအဘဢ္ဆိဢ္ဂ့ၯတဂၯ႗႗ အဆဿကတီဿ္ (လူၯကဢ္ ၁း၄၂) ပ၀ဲလဿအမ့ဿ္ပွၯခရံာ္ဖိတဖဢ္ ပတၾကဿးမဲာ္ဆွးလဿ ပကကိးနီဿ္မၯရံ ဒ္ ကလူးကၯၾဘံၯအ့လး မ့ဿ္ဂ့ၯ နီဿ္အ့းလံၯစါဘ့း မ့ဿ္ဂ့ၯကိး၀ဲအသိးန႔ဢ္တဂ့ၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ အဖိခြါမ့ဿ္ ပွၯလဿအဒိဢ္ အမုဿ္တဂၯအဃိန႔ဢ္လီၯ.

တမ့ဿ္ထဲ ကစဿ္ခရံာ္အတဿ္ဟဲအိဢ္ဖ်ဲဢ္ထီဢ္လဿပိာ္မုဢ္အဃိ ဒီး ဒုးအိဢ္ထီဢ္ကဒါက့ၯပိာ္မုဢ္ အသူးအသံဢ္ လဿအလီၯမဿ္ဖဲတဿ္ဒဲးဘးႏုာ္လီၯဆူဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿအခါန႔ဢ္ ဧိၯဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္တခီ ကစဿ္ခရံာ္ အတဿ္ပာ္သူဢ္ပာ္ သးလဿပိာ္မုဢ္တဖဢ္ အဖီခိဢ္စ့ဿ္ကီး ဒုးအိဢ္ထီဢ္ ကဒါက့ၯပိာ္မုဢ္အသူးအသံဢ္ လဿအလီၯမဿ္တဖဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ပွၯလဿအပိာ္ကစဿ္ခရံာ္တဖဢ္ အက်ါ ပကထံဢ္ဘဢ္လဿ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ ပဢ္ဃုာ္စ့ဿ္ကီး၀ဲဒဢ္န႔ဢ္ လီၯ. တကးဒံးဘဢ္ ဖဲကစဿ္ခရံာ္ကတိၯတဿ္ဒီးပွၯရွၯမရံ မုဢ္ လဿယၯကိာ္အထံပူၯကပၯအခါ၊ ပိာ္မုဢ္ တဂၯအံၯမ့မ့ဿ္ဒဢ္လဲာ္ ပိာ္မုဢ္ တကတီဿ္ဃီ ပွၯတဿ္ဒဲးဘးဖိတဂၯ ဘဢ္ဆဢ္ လဿကစဿ္ခရံာ္ အမဲာ္ခ်ံ အတဿ္ ထံဢ္အပူၯန႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္တဂၯအံၯ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ သိလဿအဟါမဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဒ္န႔ဢ္အသိး ဖဲပိာ္မုဢ္တဂၯ ဘဢ္တဿ္ဖီဢ္န႔ဿ္အီၯဖဲ အမၯကမဢ္မုဢ္ကမဢ္ခြါအခါ ကစဿ္ခရံာ္ သမဿ၀ဲဒဢ္လဿ ကစံဢ္ညီဢ္ပိာ္မုဢ္ တဂၯ အံၯန႔ဢ္လီၯ. ဖဲကစဿ္ခရံာ္ဆ့ဢ္နီၯအီဢ္တဿ္ လဿဖၯရံၯရွဲတဂၯအဟံဢ္ပူၯအခါစ့ဿ္ကီး အ၀ဲပ်ဲ၀ဲဒဢ္ ပွၯဃဲသဲ မုဢ္တဂၯလဿ ကထြါန႔ဿ္အခီဢ္ ဒီး နဿမူအခီဢ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲတူဿ္လိာ္၀ဲပိာ္မုဢ္တဂၯ အံၯအတဿ္္မၯ တကးဒံးဘဢ္ စံးဘဢ္ပိာ္မုဢ္န႔ဢ္လဿ အတဿ္ဒဲးဘးဘဢ္ တဿ္ပ်ဿ္ကြံာ္အီၯလံန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္တဘဢ္ ကစဿ္ခရံာ္ ကမ့ဿ္ပွၯအဆိကတဿဿ္တဂၯလဿ အကတိၯတဿ္ဒီးပိာ္မုဢ္တဂၯအံၯ လဿတဿ္ပာ္ကဲအပူၯ ဖဲပိာ္ခြါ အဂၯတဖဢ္သူ၀ဲဒဢ္ ပိာ္မုဢ္တဂၯအံၯဒ္ တဿ္ပီးတဿ္လီတခါအသိးအဆဿကတီဿ္န႔ဢ္လီၯ. (လူၯကဢ္ ၈း၁ ဒီးဆူညါ၊ မဿ္ကူး ၁၅း၁၄၊ ယိၯဟဢ္ ၈း၁ ဒီးဆူညါ၊ လူၯကဢ္ ၇း၃၆ ဒီးဆူညါ).

တဿ္မၯအသးအံၯ ပကထံဢ္ဘဢ္လဿ ကစဿ္ခရံာ္တူဿ္လိာ္ ပိာ္မုဢ္လဿအမ့ဿ္ပွၯတဿ္ဒဲးဘးဖိတဖဢ္ လဿပွၯဂီဿ္မုဿ္တဖဢ္ အမဲာ္ညါ န႔ဢ္လီၯ. အစိၯအဆဿကတီဿ္ဖဲန႔ဢ္ ပွၯယူဒၯဖိပိာ္ခြါတဖဢ္ တတဲတဿ္ဒီး အမါမ့ဿ္ဂ့ၯ အဖိမုဢ္မ့ဿ္ဂ့ၯ လဿပွၯမဲာ္ခိဢ္မဲာ္ညါဘဢ္. တကးဒံးဘဢ္ ယူဒၯအတဿ္သိဢ္တဿ္သီစ့ဿ္ကီး တဿ္တသိဢ္လိ၀ဲဒဢ္ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ ကစဿ္ခရံာ္မၯဟးဂီၯတဿ္ဘ်ဿတဖဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. ဖဲနီဿ္မၯရံလဿဘ့ၯသနံ တဂၯဆ့ဢ္နီၯ ဒီးဒိကနဢ္ အတဿ္စံးတဿ္ကတိၯအဆဿကတီဿ္၊ ကစဿ္ခရံာ္စံး၀ဲလဿ ပိာ္မုဢ္အံၯ မၯတဿ္လဿအဘဢ္တခါ န႔ဢ္လီၯ. တကးဒံးဘဢ္ ကစဿ္ခရံာ္ပာ္လၯပာ္ကပီၯ နီဿ္မၯရံ အဂၯတဂၯ မ့ဿ္လဿပိာ္မုဢ္တဂၯအံၯ မ့ဿ္ပိာ္မုဢ္လဿ ထံဢ္ကစဿ္ခရံာ္အဆိကတဿဿ္ ဖဲကစဿ္ခရံာ္ဂဲၯဆဿထဿဢ္ သမူထီဢ္က့ၯ၀ံၯအလီဿ္ခံန႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ခရံာ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္ ကဒါက့ၯပိာ္မုဢ္တဖဢ္ အသူးအသံဢ္လဿ အလီၯမဿ္ကြံာ္ဖဲတဿ္ဒဲးဘးႏုာ္လီၯဆူဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿအခါ တကးဒံးဘဢ္ တူဿ္လိာ္၀ဲဒဢ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ လဿအဘီအမုဿ္အပူၯ ဖဲပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ တဿ္ထဲသိးတုၯသိးအိဢ္၀ဲဒဢ္ အလီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

စီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးဘဢ္ဃးတဿ္ထဲသိးတုၯသိး

စီၯပီလူးစံး၀ဲဒဢ္ ႃႃပွၯယူဒၯဖိတအိဢ္၊ ပွၯဟ့းလ့ဢ္ဖိတအိဢ္၊ ပွၯကုဿ္ဖိတအိဢ္၊ ပွၯသဘ့်ဖိတအိဢ္၊ ပွၯပိာ္မုဢ္တအိဢ္၊ ပွၯပိာ္ခြါတအိဢ္ဘဢ္. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ သုမ့ဿ္တဿ္တမံၯဃီခဲလဿာ္ လဿယ့ဢ္႐ွဴးခရံာ္ အပူၯလီၯ႗႗ (ကလၯတံ ၃း၂၈). တဿ္လဿစီၯပီလူးအဲဢ္ဒိးစံး၀ဲန႔ဢ္ ဖဲပဆဿထဿဢ္လဿ ကစဿ္ယြၯအမဲာ္ ညါအဆဿကတီဿ္ ပမ့ဿ္တဿ္တမံၯဃီခဲလဿာ္လဿခရံာ္အပူၯလီၯ. ပဘဢ္တဿ္ပာ္တီပာ္လိၯပွၯခီဖ်ိလဿ တဿ္နာ္တမံၯဧိၯန႔ဢ္လီၯ. ဒီးပွၯတဂၯလဿ္လဿ္လဿအစူဿ္က့ၯနာ္က့ၯခရံာ္န႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ယြၯအဖိခဲလဿာ္ န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ လဿခရံာ္အပူၯန႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္ပိာ္ခြါ တဿ္တထဲသိးတုၯသိးအိဢ္၀ဲဒဢ္တသ့ဘဢ္. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ လဿကစဿ္ယြၯအမဲာ္ညါန႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္တအိဢ္ ပိာ္ခြါတအိဢ္ဘဢ္. ပွၯခဲလဿာ္မ့ဿ္တဿ္ဒ္သိးသိး လဿခရံာ္အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ အတဿ္ထဲသိးတုၯသိး လဿအဟါမဿ္ကြံာ္ဖဲတဿ္ဒဲးဘးႏုာ္လီၯဆူဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿအခါ အံၯ ဘဢ္တဿ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္ကဒါက့ၯအီၯ ခီဖ်ိလဿကစဿ္ခရံာ္ အတဿ္အုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯအဃိန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္ န႔ဢ္အဃိ လဿကစဿ္ယြၯအမဲာ္ညါန႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ အလုဿ္အပွ႔ၯအိဢ္ထဲသိးလိာ္အသးလီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ ပိာ္ခြါ ဒီးပိာ္မုဢ္ခံဂၯလဿာ္ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯဒ္ယြၯအက့ဿ္အဂီၯဒ္သိးသိး၊ ဘဢ္တဿ္ပာ္တီပာ္လိၯ အီၯဒ္သိးသိးခီဖ်ိလဿတဿ္နာ္အဃိ၊ ဒီး ဘဢ္တဿ္မၯပွဲၯအ၀ဲသ့ဢ္လဿသးစီဆွံ တမံၯဃီဒ္သိးသိးန႔ဢ္လီၯ (၁ ပ့ဢ္တရူး ၃း၇).

ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ အတဿ္မၯပွဲၯန႔ဿ္လိာ္အသး

ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါမ့မ့ဿ္တဿ္ဒ္သိးသိးဘဢ္ဆဢ္ တဿ္တလီၯဂာ္လိာ္သးတဖဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပလီၯဆီလိာ္ ပသးကဒဲကဒဲ ဒီးပတဿ္လီၯဆီအံၯမ့ဿ္ဒ္သိးကမၯပွဲၯန႔ဿ္လိာ္သးကဒဲကဒဲအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဒီးတဿ္လီၯဆီလိာ္ သးအံၯ ပကထံဢ္န႔ဿ္၀ဲဒဢ္ဖဲ ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ ၂ အပူၯလဿအစံး၀ဲ -

ဒီးယြၯစံး၀ဲ ႃႃပွၯကညီအိဢ္တဂၯဃီတဂ့ၯဘဢ္ ယကတ့န႔ဿ္အီၯလဿ တဿ္မၯစဿၯလဿအၾကဿးဒီးအီၯ လီၯ.႗႗ ဒီးကစဿ္ယြၯတ့လီၯ ကယဲဿ္ဆဢ္ဧိၯကီဿ္ဧိၯလဿပွဿ္လဿ္က်ါ၊ ဒီးကယဲဿ္ထိဢ္ဧိၯလံဢ္ဧိၯလဿ တဿ္ဖးဖီ လဿဟီဢ္ခိဢ္ကိးမံၯဒဲး၊ ဒီးဒုးဟဲ၀ဲဆူပွၯကညီအအိဢ္ ဒ္သိးအကထံဢ္၀ဲလဿ အ၀ဲဒဢ္ကယုဿ္၀ဲအမံၯ ဒ္လဲဢ္ဒ္လဲဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဒီးဖဲဒဢ္ပွၯကညီယုဿ္တဿ္အသးအမံၯန႔ဢ္ မ့ဿ္အမံၯလီၯ. ဒီးပွၯကညီယုဿ္ကယဲဿ္ဆဢ္ ဧိၯကီဿ္ဧိၯအဒဿ၊ ဒီးထိဢ္ဧိၯလံဢ္ဧိၯလဿတဿ္ဖးဖီ၊ ဒီးကယဲဿ္ဆဢ္ဧိၯကီဿ္ဧိၯလဿ ပွဿ္လဿ္က်ါကိးကလုာ္ဒဲး အမံၯလီၯ. မ့မ့ဿ္လဿပွၯကညီအဂီဿ္န႔ဢ္ တဿ္မၯစဿၯၾကဿးဒီးအီၯန႔ဢ္ တဿ္တထံဢ္န႔ဿ္ဘဢ္၀ဲဘဢ္.

ဒီးကစဿ္ယြၯဒုးလီၯဘဢ္ တဿ္မံသပ့ၯ လဿပွၯကညီ အလိၯ၊ ဒီးအ၀ဲဒဢ္ မံသပ့ၯ၊ ဒီးထဲးထီဢ္န႔ဿ္၀ဲ အဂုာ္ဃံ တဘ့ဢ္၊ ဒီးမၯမံထီဢ္က့ၯ၀ဲအလီဿ္လဿအညဢ္လီၯ. ဒီးတဿ္ဂုာ္ဃံလဿအထဲးထီဢ္န႔ဿ္၀ဲလဿပိာ္ခြါအလိၯန႔ဢ္ ကစဿ္ယြၯတ့အီၯလဿပိာ္မုဢ္၊ ဒီးဆွဿအီၯဆူပိာ္ခြါအအိဢ္လီၯ (၁ မိၯရွ့ ၂း၁၈-၂၂).

လဿတဿ္တ့လီၯပာ္လီၯလဿ ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ ၂ အပူၯအံၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္လဿ ကစဿ္ယြၯမ့တ့လီၯ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ ဒ္သိးသိးဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲတ့လီၯ၀ဲ လီၯဆီလိာ္အသးန႔ဢ္လီၯ. လဿအဆဿဒိဢ္တဿ အပူၯ ပကထံဢ္ဘဢ္လဿ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါန႔ဢ္ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿယြၯအဂီၯ၊ ဒီးလဿ အဆဿဒိဢ္ခံ အပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္လဿ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါန႔ဢ္ ဘဢ္ထြဲလိာ္အသးန႔ဢ္လီၯ. လဿအဆဿဒိဢ္တဿအပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ ဘဢ္ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ အတဿ္ထဲသိးတုၯသိး၊ ဒီးလဿအဆဿဒိဢ္ခံအပူၯန႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ အတဿ္မၯပွဲၯန႔ဿ္လိာ္အသးန႔ဢ္လီၯ.

မ့ဿ္လဿ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ မ့ဿ္တဿ္ဒ္သိးလိာ္အသး (ခီဖ်ိတဿ္တ့လီၯပာ္လီၯတဿ္ ဒီး လဿခရံာ္အပူၯ) အဃိ တဿ္သံကြဿ္တၾကဿးအိဢ္ထီဢ္၀ဲဒဢ္ လဿ မ့ဿ္မတဂၯဒိဢ္န႔ဿ္ မတဂၯ န႔ဢ္လဲဢ္ဘဢ္. မ့ဿ္လဿပိာ္ခြါ ဒီးပိာ္မုဢ္ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯဒ္သိးသိးအဃိ အ၀ဲသ့ဢ္ခံဂၯလဿာ္ ကဘဢ္ပာ္ကဲလိာ္အသး၊ ကဘဢ္အဲဢ္လိာ္အသး၊ ဒီးကဘဢ္မၯစဿၯလိာ္အသးကဒဲကဒဲန႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္လဿပိာ္ခြါဒီးပိာ္မုဢ္ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿ ကမၯပွဲၯ န႔ဿ္လိာ္အသးကဒဲကဒဲအဃိ၊ အ၀ဲသ့ဢ္ခံဂၯလဿာ္ကဘဢ္သ့ဢ္ညါ အတဿ္လီၯဆီတဖဢ္၊ ဒီးတဘဢ္မၯ နဿၯလိာ္သးလဿအတဿ္လီၯဆီအဃိဘဢ္. မဲးသယူ ဟဲနရံဢ္ အတဿ္ကြဲးတခါ အပူၯ ကြဲးဖ်ါထီဢ္၀ဲလဿ နီဿ္အံဢ္အုန႔ဢ္ တဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿစီၯအၯဒဢ္ အခိဢ္ဃံ ဒ္သိးအကဒိဢ္စိလဿစီၯအၯဒဢ္ အဖီခိဢ္ဘဢ္. တဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿစီၯအၯဒဢ္အခီဢ္ဃံ ဒ္သိးစီၯအၯဒဢ္ ကဒိဢ္စိလဿ အ၀ဲအဖီခိဢ္ ဘဢ္. မ့မ့ဿ္တခီ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿစီၯအၯဒဢ္အဂုာ္ဃံ မ့ဿ္ဒ္သိးအကထဲသိးတုၯသိးလိာ္အသး၊ လဿပိာ္ခြါ အစုဒုဢ္ဖီလာ္ မ့ဿ္ဒ္သိး ကကဟုကယာ္အီၯအဂီဿ္၊ ဒီး ဘူးဒီးပိာ္ခြါ အသး ဒ္သိး ကအဲဢ္အီၯ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဘံရွီးလဿဖဲရံး တဂၯစ့ဿ္ကီးကြဲး၀ဲဒဢ္ နီဿ္အံဢ္အု န႔ဢ္ တဘဢ္တဿ္ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ စီၯအၯဒဢ္ အခီဢ္ ဒ္သိးအကကဲထီဢ္ စီၯအၯဒဢ္ အကုဿ္အဂီဿ္ဘဢ္. တဘဢ္တဿ္ဟံးန႔ဿ္စ့ဿ္ကီးအီၯလဿစီၯအၯဒဢ္ အခိဢ္ဒ္သိးအကကဲထီဢ္စီၯအၯဒဢ္အကစဿ္ဘဢ္. မ့မ့ဿ္တခီ ဘဢ္တဿ္ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿစီၯအၯဒဢ္အကပၯ ဒ္သိးအကကဲထီဢ္စီၯအၯဒဢ္အတံၯသကိးအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. (Leslie F. Church (ed.), Matthew Henry’s Commentary (London: Marshall, Morgan & Scott, 1960), p. 7). အဃိ ပ၀ဲလဿအမ့ဿ္ ပိာ္ခြါတဖဢ္ ပကဘဢ္သ့ဢ္ညါကစဿ္ယြၯအတဿ္ဟ့ဢ္ပွၯလဿအမ့ဿ္ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ ဒ္သိးပကသူဢ္ထီဢ္ဟံဢ္ဖိ ဃီဖိအတဿ္ အိဢ္မူလဿအမုာ္၀ဲပဿၯ၀ဲတဖဢ္ လဿအအိဢ္ဒီးတဿ္နဿ္ပဿဿ္လိာ္သးကဒဲကဒဲ ဒီးတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ န႔ဢ္လီၯ.

မူဒါတဿ္ဖံးတဿ္မၯတဖဢ္

စီၯပီလူးစံး၀ဲဒဢ္ ႃႃ၀ၯမ့ဿ္မါအခိဢ္႗႗ (အ့ဖ့းစူး ၅း၂၃) န႔ဢ္လီၯ. စီၯပီလူးကြဲးစ့ဿ္ကီး၀ဲ ႃႃကယဲဿ္ပိာ္ခြါ တဂၯ လဿ္လဿ္အခိဢ္မ့ဿ္ခရံာ္၊ ဒီးပိာ္မုဢ္အခိဢ္မ့ဿ္ပိာ္ခြါ၊ ဒီးခရံာ္အခိဢ္မ့ဿ္ယြၯလီၯ႗႗ (၁ ကရံဢ္သူး ၁၁း၃). ပမ့ကြဿ္ တဿ္ကြဲးလဿစီၯပီလူးကြဲး၀ဲအံၯ ပကဆိကမိဢ္လဿ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ တဿ္ထဲသိးတုၯသိးတအိဢ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿကစံးဆဿတဿ္ဂ့ဿ္အံၯ အဂီဿ္ပွၯအိဢ္၀ဲဒဢ္ သဿဖု လဿအစံးဘဢ္ဃးဒီး ပိာ္ခြါ အတဿ္ကဲတဿ္အခိဢ္လဿ ပိာ္မုဢ္အဖီခိဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ပွၯအခီဢ္ ထံးတဖု ဟံးန႔ဿ္၀ဲ တဿ္ဂ့ဿ္ အံၯက်ဿၯမူဆႈ န႔ဢ္လီၯ. ပွၯခံဖုတဖု တခီ သမဿ၀ဲတဿ္ဂ့ဿ္အံၯ မ့ဿ္လဿ အထံဢ္၀ဲလဿအမ့ဿ္တဿ္ထဲသိးတုၯသိးတအိဢ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ပွၯသဿဖုတ ဖုတခီ စံး၀ဲဒဢ္လဿတဿ္ကဲခိဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဒ္သိးကမၯဘဢ္ဂီဿ္က့ၯတဿ္အဂီဿ္၊ တမ့ဿ္လဿအကမၯဟးဂီၯတဿ္ထဲ သိးတုၯသိးလဿပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ အဘဿဢ္စဿၯဘဢ္ န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အခိဢ္လဿအသူစိသူကမီၯ

လဿပွၯသဿဖုအံၯအက်ါ ပွၯအခီဢ္ထံးကတဿဿ္တဖု န႔ဢ္ပကိးအီၯသ့လဿ ပွၯတဿ္ဟဲလီၯစဿၯလီၯသြဲဢ္ ဖိတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯတဖုအံၯစံး၀ဲဒဢ္လဿ ႃႃတဿ္အခိဢ္႗႗ န႔ဢ္ မ့ဿ္တဿ္တမံၯဃီဒီး ႃႃကစဿ္႗႗ မ့ဿ္လဿ ပိာ္ခြါ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ပိာ္မုဢ္အခိဢ္ ဒ္ခရံာ္မ့ဿ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အခိဢ္အသိးန႔ဢ္လီၯ. ပွၯတဖုအံၯဟံးန႔ဿ္စီၯပီလူးအတဿ္ကတိၯ လိၯလိၯဖဲအစံး၀ဲ ပိာ္မုဢ္တဘဢ္ကတိၯတဿ္လဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပူၯဘဢ္၊ ဒီးတဘဢ္သိဢ္လိပိာ္ခြါစ့ဿ္ကီးဘဢ္၊ ကဘဢ္အိဢ္ဘွီဢ္ကလာ္ ဒီး ကဘဢ္အိဢ္လဿပိာ္ခြါအဖီလာ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္စံးလဿ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ မ့မၯတဿ္လဿယြၯအဂီဿ္ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္တီခိဢ္ရိာ္မဲ ဒီးတဿ္ဆဿတဲာ္အတဿ္မၯလဿ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပူၯမ့ဿ္ ဂ့ၯ ဒီးလဿဟံဢ္ပူၯဃီပူၯမ့ဿ္ဂ့ၯ ကဘဢ္မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ပိာ္ခြါ အမူအဒါန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္သမဿပိာ္ခြါ အတဿ္ကဲခိဢ္

ပွၯတဖုအံၯမ့ဿ္ပွၯလဿအသမဿတဿ္ဂ့ဿ္အံၯဆူဢ္ဆူဢ္ကလဲာ္န႔ဢ္လီၯ. လဿစီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးအပူၯန႔ဢ္ ပွၯတဖုအံၯပာ္ဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ၁. ဘဢ္တဘဢ္ အတဿ္ကြဲးန႔ဢ္ကကမဢ္၊ ၂. ဘဢ္တဘဢ္ အတဿ္ကြဲးန႔ဢ္ ပနဿ္ ပဿဿ္အီၯတညီဘဢ္၊ ၃. ဘဢ္တဘဢ္ အတဿ္ကြဲးန႔ဢ္ ကဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿပွၯတကလုာ္ အတဿ္ဆဲးတဿ္လၯ၊ ဒီး ၄. ဘဢ္တဘဢ္ အတဿ္ကြဲးန႔ဢ္ ကဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿတဿ္အိဢ္အသး အဖီခိဢ္န႔ဢ္လီၯ.

မ့ဿ္စီၯပီလူးအတဿ္သိဢ္လိကမဢ္တခီဧါ

ပွၯတဖုအံၯစံး၀ဲဒဢ္လဿစီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးန႔ဢ္ ကမဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္လဿစီၯပီလူးအနီဿ္ကစဿ္ဒဢ္၀ဲ တသ့ဢ္ညါ၀ဲလီၯတံဿ္လဿ လဿခရံာ္အပူၯန႔ဢ္ပိာ္မုဢ္တအိဢ္ ပိာ္ခြါ တအိဢ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. စီၯပီလူးတသ့ဢ္ ညါအကစဿ္ဒဢ္၀ဲအတဿ္ဆိကမိဢ္ဘဢ္. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ပၾကဿး ဃုထဿခရံာ္ဖိအတဿ္သဘ့် အါန႔ဿ္ ဒံး စီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

မ့ဿ္စီၯပီလူးအတဿ္သိဢ္လိပနဿ္ပဿဿ္အီၯတညီဘဢ္တခီဧါ

တဿ္ဂ့ဿ္ခံခါတခါ လဿတဿ္သမဿစီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးန႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲ အတဿ္ကြဲးအံၯပနဿ္ပဿဿ္အီၯတညီဘဢ္ အဃိ တကဲထီဢ္တဿ္မၯစဿၯလဿပ၀ဲပွၯခရံာ္ဖိတဖဢ္အဂီဿ္ဘဢ္ န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္လဿပွၯလဿအသမဿတဿ္တဖဢ္စံး၀ဲ လဿ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္န႔ဢ္ ဘဢ္တဿ္အုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯအီၯဒ္သိးသိး ဒီးပိာ္ခြါတဖဢ္ အဃိ အ၀ဲသ့ဢ္အိဢ္ဒီးတဿ္ခြဲး တဿ္ယာ္လဿတဿ္မၯကစဿ္ယြၯအတဿ္မၯအပူၯ ဒ္သိး ဒီးပိာ္ခြါတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ အ၀ဲသ့ဢ္ထုးကြံာ္၀ဲ တဿ္ဂ့ဿ္လဿအဘဢ္ဃး ႃ၀ၯမ့ဿ္မါအခိဢ္႗ ဖဲအမၯလိစီၯပီလူးအလံာ္ပရဿတဖဢ္ အခါန႔ဢ္လီၯ.

မ့ဿ္စီၯပီလူးအတဿ္သိဢ္လိဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿပွၯတကလုာ္အတဿ္ဆဲးတဿ္လၯတခီဧါ

စီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးမ့တကမဢ္ဒီး မ့မ့ဿ္တဿ္လဿပနဿ္ပဿဿ္အီၯညီန႔ဢ္ မ့ဿ္စီၯပီလူးအတဿ္ကြဲးဒိးသန႔ၯထီဢ္ အသးလဿပွၯတကလုာ္အတဿ္ဆဲးတဿ္လၯတခီဧါ. ပတဲသ့လဿ တဿ္လဿစီၯပီလူးကြဲးတဖဢ္ မ့ဿ္၀ဲ လဿစိၯ ဆဿကတီဿ္ဖဲစီပီလူးအိဢ္မူဒံး၀ဲအခါ အဂီဿ္ ဒီး တမ့ဿ္လဿပစိၯပဆဿကတီဿ္အခဲအံၯအဂီဿ္ဘဢ္န႔ဢ္ဧါ. ပမ့စံးဒ္န႔ဢ္ဒီး လံာ္ပရဿ လဿပွၯတဿ္မဿဖိကြဲး၀ဲဒဢ္တဖဢ္ မ့မ့ဿ္ ၀ဲလဿစိၯဆဿကတီဿ္ဖဲအ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္ အိဢ္မူ ဒံး၀ဲအခါအဂီဿ္ဒီး အ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္ကြဲး တဖဢ္ တကဲဘ်ဳးလဿပဂီဿ္ဘဢ္ ဒီး တအိဢ္ဒီးတဿ္စိ တဿ္ကမီၯလဿ ပဖီခိဢ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္. ပတအိဢ္ဒီးတဿ္သဘ့်လဿပကဂ့ဿ္လိာ္ ပွၯလဿအအိဢ္လဿ တဿယၯဖွိဢ္နံဢ္ တဖဢ္ အတဿ္ဆဲးတဿ္လၯဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္တခီ တဿ္လဿပကဘဢ္မၯန႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ ပကဘဢ္ပ်ဲ လံာ္စီဆွံအဆဿတဖဢ္ ကကတိၯ တဿ္လဿပစိၯပဆဿကတီဿ္ခဲအံၯဒ္လဲဢ္န႔ဢ္လီၯ.

စီၯပီလူးအနီဿ္ကစဿ္ဒဢ္၀ဲ သ့ဢ္ညါ ကစဿ္ယြၯအကလုဿ္ကထါလီၯတံဿ္လီၯဆဲးန႔ဢ္လီၯ. စီၯပီလူး စံး၀ဲဒဢ္ ဖဲ ၁ တံၯမသ့း ၂း၁၃ လဿ ႃႃအဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ တဿ္တ့လီၯဆိစီၯအၯဒဢ္၊ ဒီးတ့က့ၯနီဿ္အံဢ္အု လဿခံလီၯ.႗႗ ဒီးစံးစ့ဿ္ကီး ၀ဲ ဖဲ ၁ ကရံဢ္သူး ၁၁း၈-၉ လဿ ႃႃအဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ တမ့ဿ္ဘဢ္ပိာ္ခြါ အိဢ္ထီဢ္လဿပိာ္မုဢ္ ဘဢ္. မ့ဿ္ပိာ္မုဢ္အိဢ္ထီဢ္လဿပိာ္ခြါလီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ တမ့ဿ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္ပိာ္ခြါ ဘဢ္တ့အသးလဿပိာ္မုဢ္အဂီဿ္ဘဢ္. မ့ဿ္ပိာ္မုဢ္ဘဢ္တ့အသးလဿပိာ္ခြါအဂီဿ္လီၯ.႗႗ လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ဒ္လံာ္စီဆွံစံး၀ဲအသိး ႃႃပိာ္ခြါ န႔ဢ္အိဢ္ ဖ်ဲဢ္လီၯလဿပိာ္မုဢ္႗႗ ဘဢ္ဆဢ္ ပိာ္မုဢ္ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿပိာ္ခြါအလီဿ္ခံ၊ ခီဖ်ိအသးလဿပိာ္ခြါ၊ ဒီး မ့ဿ္လဿပိာ္ခြါ အဂီဿ္လီၯ. ပလဲၯကပာ္ကြံာ္ တဿ္ဂ့ဿ္အ၀ဲအံၯတသ့ဘဢ္၊ မ့ဿ္လဿအမ့ဿ္တဿ္မ့ဿ္တဿ္တီအဃိ န႔ဢ္လီၯ. နီဿ္အံဢ္အုတဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿ အကမ့ဿ္စီၯအၯဒဢ္ အတဿ္ပီးတဿ္လီတခါအဂီဿ္ဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္တခီ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯဒ္ အကမ့ဿ္ စီၯအၯဒဢ္ အတံၯသကိး လဿအကပဿဃုာ္တဿ္ဒီးအီၯ ဃုာ္ဒီး ကစဿ္ယြၯန႔ဢ္လီၯ.

မ့ဿ္စီၯပီလူးအတဿ္သိဢ္လိဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿတဿ္အိဢ္သးတခီဧါ

တဿ္ဂ့ဿ္တခါအံၯဘူးကဒ္သိးလိာ္အသးဒီး တဿ္ဂ့ဿ္လဿအပူၯကြံာ္တခါန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္တဿ္လီၯဆီအိဢ္ ၀ဲဒဢ္တမံၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္လီၯဆီတမံၯန႔ဢ္ပကထံဢ္ဘဢ္အီၯလဿ ဖဲစီၯပီလူးစံး၀ဲဒဢ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ကဘဢ္ အိဢ္ဘွီဢ္လဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အပူၯ ဒီး တဘဢ္ကတိၯတဿ္ဘဢ္ (၁ ကရံဢ္သူး ၁၄း၃၄-၃၅). ဖဲလံာ္ ၁ တံၯမသ့း ၂း၁၂ စ့ဿ္ကီးစီၯပီလူးစံး၀ဲလဿ ယတဟ့ဢ္တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္လဿပွၯပိာ္မုဢ္တဂၯ ကသိဢ္လိ ဒီး ကအိဢ္ဒီး တဿ္စိတဿ္ကမီၯလဿပိာ္ခြါတဂၯအဖီခိဢ္ဘဢ္၊ အ၀ဲကဘဢ္အိဢ္ဘွီဢ္လီၯ. တဿ္လဿစီၯပီလူး စံး၀ဲအံၯ မ့ဿ္သပွဿ္ကတဿဿ္ ဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿတဿ္အိဢ္အသးလဿ ၀့ဿ္ကရံဢ္သူးအပူၯ ဒီး၀့ဿ္အ့ဖ့းစူး အပူၯ ဖဲစိၯဆဿကတီဿ္အခါဖဲန႔ဢ္လီၯ. အစိၯအဆဿကတီဿ္ဖဲန႔ဢ္ လဿ၀့ဿ္ကရံဢ္သူးအပူၯ အိဢ္၀ဲဒဢ္ ဒီးတဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါတခါ၊ ဒီးဖဲတဿ္ဘါအဆဿကတီဿ္ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ ကိးပသူကိးပသီ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯခရံာ္ဖိလဿ၀့ဿ္ကရံဢ္သူးအပူၯတဖဢ္ တခ်ဳးအကဲထီဢ္ပွၯခရံာ္ဖိအခါ အါတက့ဿ္မ့ဿ္ပွၯလဿအပိာ္တဿ္ ဘူဢ္တဿ္ဘါတခါန႔ဢ္အခံန႔ဢ္လီၯ. အဃိ စီၯပီလူးကြဲး၀ဲတဿ္ဂ့ဿ္အံၯမ့ဿ္ဒ္သိးပိာ္မုဢ္ တဖဢ္ကအိဢ္ ဒီးတဿ္ပဿၯ သူဢ္ပဿၯသးဖဲ တဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါအဆဿကတီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

မ့မ့ဿ္လဿ၀့ဿ္အ့ဖ့းစူး တခီ မ့ဿ္အဆဿကတီဿ္လဿတဿ္သိဢ္ကမဢ္သီကမဢ္တဿ္အိဢ္ထီဢ္ ၀ဲဒဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ပွၯသိဢ္ကမဢ္တဿ္ သီကမဢ္တဿ္တဖဢ္စံး၀ဲလဿ နီဿ္အံဢ္အု ဒိးန႔ဿ္တဿ္သ့ဢ္ညါတဿ္ဂ့ၯဒီးတဿ္အဿ ဆိန႔ဿ္ဒံး စီၯအၯဒၯ မ့ဿ္လဿအအီဢ္သ့ဢ္သဢ္ဆိန႔ဿ္ဒံးစီၯအၯဒဢ္အဃိန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ နီဿ္အံဢ္အု အိဢ္ဒီး တဿ္ကူဢ္သ့လဿအကသိဢ္လိစီၯအၯဒဢ္ န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ပိာ္မုဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္ တနီၯလဿအနာ္တဿ္ဂ့ဿ္အံၯ ဒီး စးထီဢ္ဟံးစိဟံးကမီၯ လဿပိာ္ခြါ အဖီခိဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿစီၯပီလူးအတဿ္ ကြဲးအပူၯ ပကထံဢ္ ႃပိာ္မုဢ္တဂၯ႗ လဿအဟံးစိဟံးကမီၯလဿပိာ္ခြါ အဖီခိဢ္န႔ဢ္လီၯ. တမ့ဿ္ပိာ္မုဢ္ခဲလဿာ္ ခဲဆ့ဘဢ္.

စီၯပီလူး အတဿ္ကြဲးအံၯ မ့မ့ဿ္ဒဢ္ကယဿာ္ တဿ္ကြဲးလဿအဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးလဿ တဿ္အိဢ္သးအဖီခိဢ္ ဘဢ္ဆဢ္၊ လဿစိၯဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ လဿတဿ္အိဢ္သးတနီၯနီၯအဖီခိဢ္ ပသူအီၯသ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္ခဲလဿာ္အဖီခိဢ္ ပစံးသ့လဿ လံာ္စီဆွံအသီတကၾတဴဿ္အံၯ မ့ဘဢ္တဿ္ကြဲးအီၯလဿတဿ္အိဢ္သး အဖီခိဢ္ လဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္လီၯလီၯဆီဆီတဖဢ္အဂီဿ္ ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္ကြဲးတဖဢ္အံၯ ကတိၯဒံးတဿ္လဿ ပစိၯပဆဿ ကတီဿ္အခဲအံၯန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အခိဢ္ အခီပညီ

ပၾကဿးဒုးအိဢ္ထီဢ္ လံာ္စီဆွံအတဿ္နဿ္ပဿဿ္ဘဢ္ဃး ပိာ္ခြါ အတဿ္ကဲခိဢ္ လဿအပဢ္ဃုာ္ဒီး တဿ္ထဲသိးတုၯ သိးဖဲ တဿ္တ့လီၯပာ္လီၯတဿ္အဆဿကတီဿ္ (၁ မိၯ ၁)၊ တဿ္လူလီၯသးစီဆွံတမံၯဃီဖဲ ဘူဢ္ယဲဿ္ဆံ အဆဿကတီဿ္ (မၯတဿ္ ၂း၁၇ ဒီးဆူညါ)၊ ဒီး တဿ္တမံၯဃီလဿခရံာ္အပူၯ (ကလၯတံ ၃း၂၈) န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အခိဢ္မ့ဿ္တဿ္အခီဢ္ထံးခီဢ္ဘိ

စီၯပီလူးစံး၀ဲဒဢ္ ပိာ္ခြါ မ့ဿ္ ပိာ္မုဢ္ အခီဢ္ထံးခီဢ္ဘိ မ့ဿ္လဿ ပိာ္ခြါ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯလဿအဆိန႔ဢ္လီၯ. အဃိ တဿ္အခိဢ္ အခီပညီ တမ့ဿ္ ပွၯလဿအပဿတဿ္ဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္တခီမ့ဿ္၀ဲဒဢ္တဿ္အခီဢ္ထံးခီဢ္ဘိန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အခိဢ္မ့ဿ္တဿ္စိတဿ္ကမီၯ

လဿလံာ္စီဆွံအသီ အပူၯန႔ဢ္ တဿ္အခိဢ္ မ့ဿ္တဿ္စိတဿ္ကမီၯတခါ ဖဲတဿ္ပာ္လီၯအသးလဿတဿ္အခိဢ္ အဖီလာ္ကဘဢ္အိဢ္၀ဲ မ့ဿ္လဿ ကစဿ္ယြၯပာ္တဿ္ခဲလဿာ္လဿခရံာ္အဖီလာ္ ဒီးပာ္လီၯအီၯလဿအကကဲ ထီဢ္တဿ္အခိဢ္လဿ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ အဖီခိဢ္အဃိန႔ဢ္လီၯ (အ့ဖ့းစူး ၁း၂၂). ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ ပကဘဢ္ ပလီဿ္ပသးလဿပသုတသူကမဢ္ တဿ္စိတဿ္ကမီၯတခါအံၯန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အခိဢ္မ့ဿ္ မူဒါ

ပိာ္မုဢ္အခိဢ္ မ့မ့ဿ္ပိာ္ခြါ ဒ္ခရံာ္အခိဢ္မ့ဿ္ယြၯအသိးန႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ ကဘဢ္မ့ဿ္တဿ္တမံၯဃီ ဒ္ ခရံာ္မ့ဿ္တဿ္တမံၯဃီဒီးယြၯအသိးန႔ဢ္လီၯ. လဿအဂၯတကပၯန႔ဢ္ လဿအဘဢ္ဃးဒီး တဿ္တီခိဢ္ရိာ္မဲ န႔ဢ္ တဿ္အခိဢ္န႔ဢ္တမ့ဿ္ တဿ္စိတဿ္ကမီၯဘဢ္ မ့မ့ဿ္တခီ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ မူဒါ တခါန႔ဢ္လီၯ. ဒ္ခရံာ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲတဿ္ အိဢ္ဖွိဢ္ လဿအမ့ဿ္အနီဿ္ခိအသိး ပ၀ဲဒဢ္စ့ဿ္ကီး ပကဘဢ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲ ပနီဿ္ခိစ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ.

မူဒါ လဿတဿ္အဲဢ္လဿအဟ့ဢ္လီၯအသး

အ့းဖ့းစူး ၅း၂၃ စံး၀ဲ ႃႃအဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ ၀ၯမ့ဿ္မါအခိဢ္၊ ဒ္ခရံာ္မ့ဿ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အခိဢ္အသိးန႔ဢ္၊ ဒီးအ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ပွၯအုဢ္က့ၯခီဢ္က့ၯပနီဿ္ခိတဂၯလီၯ.႗႗ ခရံာ္မ့ဿ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အခိဢ္ အခီပညီန႔ဢ္မ့ဿ္ ခရံာ္မ့ဿ္ပွၯအုဢ္က့ၯ ခီဢ္က့ၯတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္န႔ဢ္လီၯ. ခရံာ္အဲဢ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဒ္အတလးမူးပိာ္မုဢ္အသိး ဟ့ဢ္လီၯအသးလဿအဂီဿ္၊ ဒုးစီဆွံထီဢ္အီၯ ဒ္သိးအကကဲထီဢ္တဿ္စီဆွံဒီးတသံဢ္သူမီၯက်ာ္ဘဢ္လီၯ (အ့းဖ့းစူး ၅း၂၅-၂၇). လဿတဿ္ န႔ဢ္ အဃိ ကစဿ္ခရံာ္ဒုးနဲဢ္ဖ်ါထီဢ္ အတဿ္ကဲခိဢ္လဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ အဖီခိဢ္ခီဖ်ိ အတဿ္အဲဢ္လဿအဟ့ဢ္လီၯ အသးလဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

မူဒါလဿတဿ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲလဿတအိဢ္ဒီးတဿ္အဲဢ္လီၯသး

အ့းဖ့းစူး ၅း၂၈-၃၀ စံး၀ဲ ႃႃဒ္န႔ဢ္အသိးပိာ္ခြါတဖဢ္ဂ့ၯအဲဢ္အမါဒဢ္၀ဲ၊ ဒ္အအဲဢ္ အနီဿ္ခိဒဢ္၀ဲအသိးန႔ဢ္လီၯ. ပွၯလဿအအဲဢ္ အမါဒဢ္၀ဲန႔ဢ္ အဲဢ္အသးဒဢ္၀ဲလီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ ပွၯလဿအသးဟ့အညဢ္ဒဢ္၀ဲတအိဢ္ဘဢ္ နီတဂၯဘဢ္. မ့ဿ္အလုဿ္၀ဲ၊ ဒီးအံးက့ၯကြဿ္က့ၯ၀ဲ၊ ဒ္ခရံာ္အံးက့ၯကြဿ္က့ၯအတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အသိးန႔ဢ္လီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ ပမ့ဿ္အနီဿ္ခိအဂီၯတဖဢ္လီၯ.႗႗

ဒ္လံာ္စီဆွံတဆဿအံၯစံး၀ဲအသိး ပိာ္ခြါ အတဿ္ကဲခိဢ္လဿပိာ္မုဢ္ အဖီခိဢ္ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ မူဒါတခါ လဿအကအံး ထြဲကြဿ္ထြဲပိာ္မုဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯတနီၯနီၯကစံး၀ဲ လံာ္စီဆွံတဆဿအံၯမ့ဿ္ ပိာ္မုဢ္ လဿအအိဢ္ဒီး အ၀ၯ အဂီဿ္လီၯ. တမ့ဿ္ပိာ္မုဢ္ လဿအအိဢ္သဘ့်အဂီဿ္ဘဢ္. ဖဲစီၯပီလူးကြဲးလံာ္အ့းဖ့းစူး အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ မ့ဿ္တဿ္ဆဿကတီဿ္လဿ ပိာ္မုဢ္လဿ အသဘ့်တဖဢ္ ဘဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ အပဿ္ အတဿ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲအ ဖီလာ္ ဒီးမ့မ့ဿ္ ပိာ္မုဢ္ လဿအအိဢ္ ဒီး အ၀ၯတဖဢ္တခီ ဘဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ အ၀ၯအတဿ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲ အဖီလာ္န႔ဢ္လီၯ. ဒ္န႔ဢ္အသိးလဿအစိၯအဆဿကတီဿ္ အခဲအံၯစ့ဿ္ကီး တဿ္မၯအသးလဿ ပိာ္မုဢ္ တနီၯတုၯ အဖ်ီအသး၀ံၯန႔ဢ္ ထုးလီၯဖးအသးဒီးအမိဿ္အပဿ္ ဒီးအိဢ္၀ဲဒဢ္ ဒီးအ၀ၯလီၯလီၯဆီဆီလဿဟံဢ္ အဂၯတဖ်ဿဢ္အပူၯလီၯ. ဒီးပိာ္မုဢ္ အံၯမ့ထုးလီၯဖးအသးဒီး အမိဿ္အပဿ္ဘဢ္ဆဢ္ ဘဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္ဒီးအ၀ၯ န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ အ၀ဲသ့ဢ္ခံဂၯ ကဘဢ္ဒိးသန႔ၯထီဢ္အသးယဿ္ခီယဿ္ခီန႔ဢ္လီၯ. ပိာ္မုဢ္ဒီးပိာ္ခြါ ခံဂၯလဿာ္ ကဘဢ္ပာ္ကဲလိာ္အသးယဿ္ခီယဿ္ခီ ဒီး ကဘဢ္အံးထြဲကြဿ္ထြဲလိာ္အသးယဿ္ခီယဿ္ခီန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္အခိဢ္လဿအမ့ဿ္တဿ္ခ့တဿ္ပွၯ

လဿခရံာ္အပူၯန႔ဢ္ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ သရဢ္ မ့ဿ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အခိဢ္ ဒီးတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဖိသ့ဢ္တဖဢ္ ဘဢ္ဒိကနဢ္ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္ အကလုဿ္န႔ဢ္လီၯ (၁ သ့းစၯလနံ ၅း၁၂၊ ဧ့ၯၾဘံၯ ၁၃း၁၇). ဘဢ္ဆဢ္ ကစဿ္ခရံာ္အ တဿ္မၯမိဿ္ပွဿ္တမ့ဿ္ တဿ္အံၯဘဢ္. ကစဿ္ခရံာ္ စံးကတိၯ၀ဲဘဢ္ဃး ဘီမုဿ္ခံခါ လဿအမ့ဿ္မူခိဢ္ ဘီမုဿ္ ဒီး ဟီဢ္ခိဢ္ဘီမုဿ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯလဿအဒိဢ္စိဒိဢ္ကမီၯလဿ ဟီဢ္ခိဢ္အဘီအမုဿ္တဖဢ္ မ့ဿ္ ပွၯလဿတခီဘီမုဿ္ အယြၯ ဟံးစိဟံးကမီၯလဿအ၀ဲသ့ဢ္အဖီခိဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ခရံာ္စံး၀ဲဒဢ္ သုတဘဢ္မ့ဿ္တဿ္ဒ္န႔ဢ္အသိး တဂ့ၯ. ပွၯလဿအအဲဢ္ဒိးကဲတဿ္အခိဢ္ န႔ဢ္ မ္အကဲလဿတဿ္ခ့တဿ္ပွၯတက့ဿ္. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ ခရံာ္ဟဲလီၯဆူ ဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿ မ့ဿ္ဒ္သိးအကမၯတဿ္ခ့တဿ္ပွၯအတဿ္မၯန႔ဢ္လီၯ (မဿ္ကူး ၁၀း၄၂-၄၅).

လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ သရဢ္အတဿ္မၯစ့ဿ္ကီး ကဘဢ္မ့ဿ္တဿ္ခ့တဿ္ပွၯအတဿ္မၯ ဒ္ခရံာ္ ဒုးနဲဢ္ပွၯ တဿ္အဒိအတဲာ္အသိးန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ ဒ္န႔ဢ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္မီၯ မ့ဿ္အမၯ၀ဲတသ့ဘဢ္ဧါ. တဿ္လဿစီၯပီလူးအဲဢ္ဒိးစံး၀ဲလဿ ၁ တံၯမသ့း ၂း၁၂ အပူၯန႔ဢ္ မ့ဿ္တဿ္ၾတီပိာ္မုဢ္လဿ အအဲဢ္ဒိးဒိဢ္စိဒိဢ္ ကမီၯလဿပိာ္ခြါ အဖီခိဢ္န႔ဢ္လီၯ. တမ့ဿ္အၾတီပိာ္မုဢ္လဿ အကကဲထီဢ္ တဿ္အခိဢ္ဘဢ္. တဿ္ဒိဢ္စိဒိဢ္ ကမီၯလဿပိာ္ခြါ အဖီခိဢ္ တမ့ဿ္ကစဿ္ယြၯအတဿ္တိာ္ဖဲအတ့လီၯပာ္လီၯတဿ္အခါဘဢ္၊ တမ့ဿ္စ့ဿ္ကီး ယြၯအဘီအမုဿ္အသကဲးပ၀း တခါစ့ဿ္ကီးဘဢ္. တဿ္လဿအရ့ ဒိဢ္န႔ဢ္တဘဢ္မ့ဿ္တဿ္လီဿ္တဿ္လၯဘဢ္၊ မ့မ့ဿ္တခီ ကဘဢ္မ့ဿ္ တဿ္လဿအ၀ဲသ့ဢ္မၯ၀ဲတဖဢ္ မ့ဿ္အဒ္သိးလိာ္အသးဒီး ကစဿ္ခရံာ္အတဿ္သိဢ္လိ လဿအမ့ဿ္ တဿ္အခိဢ္ကဘဢ္မၯတဿ္ခ့တဿ္ပွၯအတဿ္မၯ ဧါ န႔ဢ္လီၯ.

ကစဿ္ယြၯ မ့ဟ့ဢ္ ပိာ္မုဢ္ တဖဢ္ တၯလဢ္ လဿအကကဲတဿ္အခိဢ္၊ တကးဒံးဘဢ္ ကစဿ္ယြၯမ့ကိး ပိာ္မုဢ္တဖဢ္လဿကသူတၯလဢ္ လဿကစဿ္ယြၯဟ့ဢ္လီၯအ၀ဲသ့ဢ္န႔ဢ္ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ ၾကဿးပာ္ပနီဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ အတၯလဢ္၊ ၾကဿးဟ့ဢ္အ၀ဲသ့ဢ္ တဿ္လီဿ္တဿ္လၯ၊ ဒီး ၾကဿးပာ္စုအ၀ဲသ့ဢ္ ဒ္သိး အ၀ဲသ့ဢ္ ကသူတၯလဢ္ အံၯလဿကစဿ္ယြၯအတဿ္ဖံးတဿ္မၯအပူၯန႔ဢ္လီၯ. ကစဿ္ယြၯဘဢ္အသးလဿပွၯလဿအအိဢ္ ဒီးအတၯလဢ္ တဖဢ္ ကသူအတၯလဢ္ လဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အတဿ္ဒိဢ္ထီဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

ဟံးန႔ဿ္ဒီးကြဲးက်ိာ္ထံတဿ္ကြဲးအံၯလဿ John Stott, Issues Facing Christians Today အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment