May 20, 2010

ဖး၊ ဆိကမိဢ္၊ ၀ံၯနံၯကမွံ

ပွၯကသံန႔ဢ္မ့ဿ္မတဂၯလဲဢ္

ယူဒၯသးပွဿ္တဂၯ ဘူးကသံအခါ ကိးဃီၯအမါဒီး မၯလိာ္အီၯဒ္အံၯ -
သးပွဿ္ - စၯရါဧဿ၊ ယမ့ဿ္တအိဢ္လဿၯဘဢ္အခါ မဿနဖိခြါ ဒၯ၀ံး ကြဿ္ထြဲက့ၯတဿ္ဖံးတဿ္မၯတက့ဿ္.
စၯရါ - နဖိခြါဒၯ၀ံးန႔ဢ္ နနာ္အီၯတသ့ဘဢ္. နမဿဒဢ္ နဖိခြါယူဒၯ ကြဿ္ထြဲသဿဢ္. အ၀ဲန႔ဢ္ နဆဿဢ္သဿအီၯ သ့.
သးပွဿ္ - မ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ဒီးမဿသဿဢ္. (က်ဿဿ္က်ာ္လီၯအခိဢ္)… ဘဢ္ဆဢ္ဒီး လ့ဢ္ကသ့ဢ္တဆိန႔ဢ္ ဟ့ဢ္လီၯဆူ ဖိခြါဆံး ဘံၯယၯမံဢ္ တက့ဿ္.
စၯရါ - အၯ…. နဖိခြါသဒါတဂၯ အိဢ္ဒီးဟံဢ္ဒီးဃီ၊ ကဘဢ္ဖံးအီဢ္မၯအီဢ္ ကလိဢ္ဘဢ္၀ဲလီၯ.
သးပွဿ္ - (က်ဿဿ္က်ာ္လီၯကဒီးအခိဢ္)… စံးကဒီး၀ဲ၊ ဖိမုဢ္ရံၯဘဲးခဢ္တဂၯန႔ဢ္ ဟ့ဢ္လီၯဟံဢ္လဿခိတဖ်ဿဢ္ န႔ဢ္…
စၯရါ - နဖိမုဢ္ရံၯဘဲးခဢ္န႔ဢ္ အိဢ္လဿခိတမုာ္ဘဢ္. အိဢ္မုာ္ဒဢ္လဿ၀့ဿ္ပူၯလီၯ.
-- ထဲန႔ဢ္တဘ်ီလဿတဿ္သးဒိဢ္သးဖ်ီး၊ လဿအကလုဿ္ဖးဒိဢ္စံး၀ဲ -
သးပွဿ္ - စၯရါ … ပွၯကသံန႔ဢ္မ့ဿ္နၯဧါ၊ ယၯဧါ…

သိလ့ဢ္ခံဆိ

ပွၯမၯပနံာ္ကၯတဿ္တဂၯ သးအိဢ္ဟ့ဢ္ကနဿၯပွၯလူၯထံရူာ္ကီဿ္သဲးတဂၯလဿ သိလ့ဢ္သီသီဖိ တဆိ ဒီးကတိၯလီၯတဿ္လဿလီတဲစိအပူၯ…
ပွၯလူၯထံရူာ္ကီဿ္သဲး - နဆိကမိဢ္ယၯ ပွၯဒ္လဲဢ္မႜိလဲဢ္. တဿ္၀ဲန႔ဢ္မ့ဿ္ တဿ္ဟ့ဢ္ခိဢ္ဖးလာ္ဆွိး ယတူဿ္လိာ္တသ့ဘဢ္.

ပွၯပနံာ္ကၯတဿ္ - မ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ဒီး သိလ့ဢ္သီသီဖိတဆိအံၯ ယကလဲၯဆါကြံာ္အီၯလဿဒီလဢ္ (၂၀) လီၯ.
ပွၯလူၯထံရူာ္ကီဿ္သဲး - မ့ဿ္ဧါ… မ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ဒီးဆွဿန႔ဿ္ယၯသိလ့ဢ္ဒ္န႔ဢ္… ခံဆိမီဢ္…

မဲကသံဢ္သရဢ္

ပွၯမဲဆါတဂၯ လဲၯထဲးအမဲလဿ မဲကသံဢ္သရဢ္အအိဢ္၊ က့ၯ၀ံၯ မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ အ၀ဲဒိးန႔ဿ္ဘဢ္ လံာ္တဿ္ဃ့ (Bill) လဿကသံဢ္သရဢ္အအိဢ္၊ ပွၯတဂၯကြဿ္လီၯလံာ္တဿ္ဃ့၊ ဖုးဘဢ္အသး၊ တဘ်ီဃီကတိၯလီၯတဿ္ဆူကသံဢ္သရဢ္အအိဢ္ဒီးလီတဲစိ…
ပွၯမဲဆါ - ကသံဢ္သရဢ္… နဃ့ယၯကသံဢ္အပွ႔ၯအါန႔ဿ္ဒံး အလီဿ္သဿစးညါ၊ မ့ဿ္လဿမႏုၯအဃိ လဲဢ္.
ကသံဢ္သရဢ္ - မ့ဿ္ကစီဒီ… မဟါယထဲးနမဲအခါ မ့ဿ္လဿနကိးပသူအဃိ၊ ယပွၯဆါလဿအဟဲခိး တဿ္လဿကထဲးအမဲန႔ဢ္က့ၯကြံာ္ခံဂၯအဃိ၊ ယဘဢ္ဃ့က့ၯနၯသဿစးန႔ဢ္လီၯ.

အန႔ဢ္တခါဒု နဘဢ္၀ံသးစူၯအီၯသဿဢ္

ဖိမုဢ္ - မိမိဿ္ဧဿ၊ ခဲအံၯယဃုထဿယသးသမူအတံၯသကိးလဿ စီၯ….. လံ. အ၀ဲဒဢ္ မ့ဿ္ပွၯသူဢ္ ဂ့ၯသး၀ါ၊ ဒိဢ္တဿ္ဂ့ၯ၊ ဘဢ္ပိာ္ခြါ၊ မၯတဿ္ဆူဢ္၊ အဲဢ္ပွၯဂုၯပွၯဂၯ၊ သးကညီၯတဿ္သ့စ့ဿ္ကီး..
မိဿ္ - (သီဢ္ထီဢ္၀ဲ) ဖိမုဢ္… ထဿႏုာ္ဃုာ္ဒီး အ၀ဲဒဢ္အိဢ္ဒီးအမါလံသဿဢ္..
ဖိမုဢ္ - အဿဢ္… မိမိဿ္… ပွၯကိးဂၯဒဲး ကလဿကပွဲၯ၀ဲခဲလဿာ္ဖဲလဲဢ္... အန႔ဢ္တခါဒု နဘဢ္၀ံသးစူၯ အီၯသဿဢ္.

အခဲအံၯမးယသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္

ပွၯအိဢ္၀ဲတဂၯ ဟးပႜီဢ္ဟးပါ၊ မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ဘဢ္လဿ အိဢ္ဘွံးနံၯ ဟဲက့ၯသ့ဢ္နီဢ္က့ၯအသး လဿအခိဢ္သလုးတပဢ္ဘဢ္. ဒ္သိးကမၯန႔ဿ္က့ၯအခိဢ္သလုး၊ အ၀ဲဒဢ္လဲၯဆူ တဿ္ဘါယြၯသရိာ္ လဿကဟုဢ္န႔ဿ္ပွၯအခိဢ္သလုးတဖ်ဿဢ္ဖ်ဿဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ဖဲအ၀ဲလဲၯတုၯလဿ သရိာ္ပူၯအခါ နဿ္ဟူဘဢ္ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္တဿ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯလဿ အမ့ဿ္ တဿ္မၯလိာ္အဘီဆံဆဲဢ္ထံဢ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္ဘါ၀ံၯ အ၀ဲဒဢ္လဲၯဆူတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္အမဲာ္ညါ၊ ခ်ံးလီၯအခီဢ္ဒီးစံး၀ဲ၊ ႃယခိဢ္ဖ်ီဢ္တဖ်ဿဢ္လီၯမဿ္၊ အိဢ္တီဿ္ဖဲလဲဢ္… ယတသ့ဢ္နီဢ္လဿၯယသး၊ ဖဲယဟဲအခါ ယပာ္ယသးလဿ ယကဟုဢ္န႔ဿ္ပွၯအခိဢ္သလုးတဖ်ဿဢ္ဖ်ဿဢ္၊ ဘဢ္ဆဢ္တုၯယနဿ္ ဟူဘဢ္ နတဿ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯ၀ံၯ၊ ယပာ္ယသးလဿ ယတဟုဢ္လဿၯပွၯအခိဢ္သလုးဘဢ္.႗

လဿတဿ္သးခုဖးဒိဢ္အပူၯ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္တဂၯအံၯသံကြဿ္အီၯ၊ ႃယတဿ္စံဢ္တဲၯတဲလီၯ ဘဢ္ဒိဘဢ္ထံးနသး ဖဲလဲဢ္တဘီလဲဢ္.႗
အ၀ဲစံးဘဢ္သရဢ္၊ ႃနစံးလဿအဲဢ္ဘဿမါအဲဢ္ဘဿ၀ၯတဂ့ၯန႔ဢ္ ယခိဢ္သလုးတဖ်ဿဢ္ အိဢ္တီဿ္ ဖဲလဲဢ္န႔ဢ္ ခဲအံၯမး ယသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯ ယသးန႔ဢ္လီၯ. အိဢ္တီဿ္ဖဲ …. န႔ဢ္လီၯ. တဿ္ဘ်ဳးလီၯ သရဢ္ဧဿ.႗

တဆံဃိးနံဢ္တီတီ

တဘ်ီပိာ္မုဢ္သးပွဿ္တဂၯ ထုး၀ဲဖိသဢ္တဂၯလဿအစု၊ လဲၯႏုာ္ဆူပွၯကုဿ္ကိဢ္ (ေပါင္မုန္႔) အက်း တဖ်ဿဢ္၊ ထံဢ္ဘဢ္၀ဲပွၯကုဿ္ကိဢ္အကစဿ္…
ပိာ္မုဢ္သးပွဿ္ - ဖိသဢ္တဂၯအံၯ မ့ဿ္နဖိလဿယန႔ဿ္ဘဢ္ဒီးနၯ၊ အခဲအံၯလဿနဖိအံၯအဃိ၊ နက ဟ့ဢ္ယၯအပ်ဲး (နစ္နာေၾကး) လဿမႏုၯတမံၯလဲဢ္.
ပွၯကုဿ္ကိဢ္ - ပွၯဖိသဢ္တဂၯအံၯ ယကဟ့ဢ္အီဢ္သုလဿကိဢ္ကုဿ္ တုၯအပွဲၯထီဢ္ ၁၈ နံဢ္တီတီ လီၯ. (အဿဢ္လီၯလိာ္အသး).
-- တဆံဃိးနံဢ္၀ံၯအလီဿ္ခံ၊ ပွၯသးစဿ္တဂၯဟဲဆူပွၯကုဿ္ကိဢ္တဂၯအအိဢ္ဒီးစံး၀ဲ…
ပွၯသးစဿ္ - ခဲမုဿ္ဆ့ဢ္န႔ဢ္ ယသးကပွဲၯထီဢ္ ၁၈ နံဢ္တီတီလီၯ.
ပွၯကုဿ္ကိဢ္ - အဿဢ္၊ ယသ့ဢ္ညါ၊ က့ၯတဲဘဢ္နမိန႔ဢ္ လဿတနံၯအံၯ ကိဢ္ကုဿ္လဿယဟ့ဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္အကတဿဿ္တနံၯလီၯ. ၀ံၯနသါကြဿ္စါနမိဿ္အမဲာ္ ၊ ကမၯ၀ဲဒ္လဲဢ္.
ပွၯသးစဿ္က့ၯဆူအမိအအိဢ္၊ တဲဘဢ္၀ဲတဿ္ကတိၯလဿပွၯကုဿ္ကိဢ္တဂၯတဲလီၯ၀ဲန႔ဢ္ ဖဲန႔ဢ္အမိဿ္ နံၯကမွံထီဢ္ဒီး တဲထီဢ္၀ဲ ….
ပိာ္မုဢ္သးပွဿ္ - ဖိခြါ … လဲၯဆူပွၯကုဿ္ကိဢ္တဂၯန႔ဢ္ တဲလီၯအီၯဒ္အံၯ၊ ႃယမိန႔ဢ္ ပွၯလဿအဟ့ဢ္ အီဢ္အီၯလဿက်ီဿ္ညဢ္၊ လဿ ၁၈ နံဢ္အတီဿ္ပူၯအိဢ္၀ဲ၊ ပွၯလဿအဟ့ဢ္အီအီၯလဿတဿ္ႏုဿ္ထံလဿ ၁၈ နံဢ္အတီဿ္ပူၯအိဢ္၀ဲ၊ ပွၯလဿအဟ့ဢ္အီဢ္အီၯလဿ တဿ္ဒိးတဿ္လဢ္လဿဖဢ္ကပူၯ အတဿ္လိဢ္ တဖဢ္လဿ ၁၈ နံဢ္အတီဿ္ပူၯန႔ဢ္ အိဢ္၀ဲစ့ဿ္ကီး ၀ံၯဒီး နသါကြဿ္စါ… အ၀ဲဒဢ္ကပာ္အမဲာ္အနါဒ္လဲဢ္.

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖုကႜ႔မ္စ္ (ထိဢ္ဒံးစူ) အလံာ္ ႃလံာ္တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါ အကလုာ္ကလုာ္ အဘ့ဢ္ (၄-၅)႗ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.


0 comments:

Post a Comment