May 2, 2010

၁ မိၯရွ့ ၁ ဒီး ၂

  လဿအဘဢ္ဃးဒီး ယြၯတ့လီၯမူခိဢ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္န႔ဢ္ လံာ္ ၁မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္တဿ ဒီး ၁မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ခံ ထီဒါလိာ္အသးဧါ

  ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ တဿ


  မုဿ္တဿတနံၯ - မူခိဢ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯ. ႃႃမ္တဿ္ကပီၯကဲထီဢ္တက့ဿ္.႗႗ မုဿ္နံၯဒီးမုဿ္နၯ.

  မုဿ္ခံနံၯတနံၯ - မူကပိာ္လိၯ ႃႃမူခိဢ္႗႗

  မုဿ္သဿနံၯတနံၯ - ဟီဢ္ခိဢ္ဒီးပီဢ္လဲဢ္လီၯဖး. တဿ္မဲတဿ္မါအိဢ္ထီဢ္.

  မုဿ္လြံဿ္နံၯတနံၯ - မုဿ္၊ လါ၊ ဒီး ဆဢ္ ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯ.

  မုဿ္ယဲဿ္နံၯတနံၯ - တဿ္သးသမူလဿပီဢ္လဲဢ္ပူၯ ဒီး တဿ္ယူၯလဿမူဖးဖီတဖဢ္ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯ.

  မုဿ္ဃုနံၯတနံၯ - ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိလဿခိသူခိဢ္၊ တဿ္အစြါအစြဲ၊ ဒီး ပွၯကညီ (ပိာ္ခြါ ဒီး ပိာ္မုဢ္)ဘဢ္တဿ္ တ့လီၯအီၯ.

  ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ ခံ

  စံး၀ဲလဿ မူခိဢ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္န႔ဢ္ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္မုဿ္တဿ္ဘိတအိဢ္ဒံးဘဢ္လဿ ဟီဢ္ခိဢ္ အလိၯ ဒီး တဿ္ခ်ံ တဖဢ္တမဲထီဢ္ဘဢ္. တဿ္စူၯထံတအိဢ္ဘဢ္ ဒီး ပွၯကညီစ့ဿ္ကီးတအိဢ္ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ ထံက်ိဖိတဖဢ္ဟဲျပံာ္ထီဢ္လဿဟီဢ္ခိဢ္လာ္ဒီးမၯဘဢ္စီဢ္ဟီဢ္ခိဢ္လီၯ. ဒီးယြၯဟံးန႔ဿ္ဟီဢ္ခိဢ္ ကပံာ္တနီၯ ဒီးတ့လီၯပွၯကညီလဿဟီဢ္ခိဢ္ကပံာ္အံၯ ဒီးအူသဖွိႏုာ္တဿ္မူအသါဆူအနါဒ့ပူၯ ဒီးပွၯကညီစးထီဢ္ အိဢ္မူ၀ဲဒဢ္လီၯ. ဒီးလဿခံကတဿဿ္န႔ဢ္ ယြၯတ့လီၯနီဿ္အံဢ္အုန႔ဢ္လီၯ.

  လဿအဘဢ္ဃးဒီးယြၯတ့လီၯမူခိဢ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္န႔ဢ္ ၁မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ တဿ ဒီး ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္ ခံ တထီဒါလိာ္အသးဘဢ္. ၁ မိၯရွ့အဆဿဒိဢ္တဿန႔ဢ္ တဲ၀ဲလီၯတံဿ္လီၯဆဲး ဘဢ္ဃးကစဿ္ယြၯတ့လီၯ တဿ္လဿတနံၯဘဢ္တနံၯ လဿဃုနံၯ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ ၁ မိၯရွ့အဆဿဒိဢ္ခံအပူၯတခီ တဲ၀ဲလီၯ တံဿ္လီၯဆဲး ဘဢ္ဃးဒီးမုဿ္ဃုနံၯတနံၯအဂ့ဿ္၊ မုဿ္နံၯတနံၯလဿ စီၯအၯဒဢ္ ဒီး နီဿ္အံဢ္အုဘဢ္တဿ္တ့ လီၯအီၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္ဟံးန႔ဿ္ကဒါက့ၯတဿ္ဂ့ဿ္လဿ ၁ မိၯရွ့ အဆဿဒိဢ္တဿ အပူၯန႔ဢ္ဖ်ါဖဲ ၁ မိၯရွ့ ၂း၄၊ ႃႃဒီးတဿ္န႔ဢ္မ့ဿ္ မူခိဢ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္ဘဢ္တဿ္တ့လီၯအီၯဒ္လဲဢ္အဂ့ဿ္န႔ဢ္လီၯ (လံာ္စီဆွံခ့ခါစွီၯက်ိာ္).႗႗ အန႔ဢ္၀ံၯအလီဿ္ခံ ပွၯကြဲးလံာ္စီၯမိၯရွ့ ကြဲးကဒီးဆူညါ ဘဢ္ဃး စီၯအၯဒဢ္ ဒီးနီဿ္အံဢ္အု ဘဢ္တဿ္တ့ လီၯအီၯဒ္လဲဢ္အဂ့ဿ္ ဖဲ ၁ မိၯရွ့ ၂း၇ တုၯ ၂၄ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ စံး၀ဲလဿ ဖဲစီၯအၯဒဢ္ ဘဢ္တဿ္ တ့လီၯအီၯ၀ံၯမး ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိတဖဢ္ဘဢ္တဿ္ယဿၯထီဢ္အမံၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္မႏုၯအဃိလဲဢ္. ဘဢ္တဘဢ္ တဿ္ယဿၯထီဢ္ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိတဖဢ္ န႔ဢ္မ့ဿ္ဒဢ္ လဿစီၯအၯဒဢ္အဂီဿ္၊ မ့ဿ္လဿစီၯအၯဒဢ္အိဢ္၀ဲထဲတဂၯ အဃိလီၯ. တခ်ဳးလဿ တဿ္တ့လီၯစီၯအၯ ဒဢ္ဒံးဘဢ္န႔ဢ္ တလိဢ္လဿတဿ္ယဿၯထီဢ္ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိတဖဢ္န႔ဢ္ဘဢ္.

  ဟံးန႔ဿ္က်ိာ္ထံတဿ္ကြဲးအံၯလဿ www.carm.org

0 comments:

Post a Comment