May 24, 2010

Millennium Domeလဿတဿ္သဂဿဿ္နံဢ္ ၂၀၀၀ အဂီဿ္ ဖဲ ၁၉၉၉ နံဢ္ဘူးကလဿာ္ တဿ္သူဢ္ထီဢ္၀ဲ တဿ္သူဢ္ထီဢ္ဖးဒိဢ္တဖ်ဿဢ္ ကိး၀ဲအမံၯလဿ မလ့နယဿဢ္ဒိမ္ (Millennium Dome) အခီပညီ နံဢ္တကထိတဿ္သူဢ္ထီဢ္ အခိဢ္ဖ်ဿဢ္ သလဿဢ္ဒ္ခ်ံးကုအသိး အလဲဿ္အိဢ္ ၃၅၀ မံထဿဢ္ (ဖ်ဿဢ္ထူအပီ်သဿဘ့ဢ္ဃဢ္ဃဢ္ အကစီၯထီဢ္တခီ အိဢ္၀ဲ ၅၀ မံထဿဢ္) တဿ္လဿာ္ဘူဢ္လဿာ္စ့ၯတခီ အိဢ္၀ဲ ပီဢ္စတဢ္လ့ဢ္ အကကြဲဿ္ ၃၅၀ လဿအပူၯအိဢ္ဒီး တဿ္ဆါတဿ္ပွ႔ၯ၊ တဿ္အီဢ္တဿ္အီ၊ တဿ္လဿအအိဢ္လဿဟီဢ္ခိဢ္တဘ့ဢ္အံၯန႔ဢ္ဘဢ္တဿ္ဆါအီၯ ဒုးနဲဢ္အီၯ အိဢ္အကလုာ္ကလုာ္န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္တဿ္သူဢ္ထီဢ္လဿ ခ့ခါ အဒိဢ္ကတဿဿ္ဒီး လီၯဘီလီၯမုဿ္ကတဿဿ္ န႔ဢ္လီၯ. တဿ္သူဢ္ထီဢ္အ၀ဲအံၯ အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ ကီဿ္အဲကလံး၊ ၀့ဿ္လိဒိဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯလဲၯႏုာ္ကြဿ္ကီတဿ္ တနဢ္ရံဢ္ပွၯအိဢ္၀ဲ တကလီဿ္ဘ်ဲဢ္န႔ဢ္လီၯ. (ယနာ္စ့ဿ္ကီးလဿကညီဖိလဿအအိဢ္လဿကီဿ္အဲကလံးတဖဢ္ ကလဲၯဟးဘဢ္စ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. Admin)

တဿ္သူဢ္ထီဢ္အံၯ ဘဢ္တဿ္အိးထီဢ္အီၯဖဲ ၁.၁.၂၀၀၀ တုၯလဿ ၃၁.၁၂.၂၀၀၀ န႔ဢ္ တဿ္တယာ္၀ဲလဿ ပွၯကအိဢ္၀ဲဒဢ္ ၁၂ ကကြဲဿ္သနာ္က့ လဿတနံဢ္တီဿ္ပူၯ ပွၯဟဲကြဿ္ကီတဿ္အိဢ္၀ဲဒဢ္ ၄ ကကြဲဿ္ဒီး ယဲဿ္ကလီဿ္အဃိ ဒ္တဿ္တယာ္အသိးတပွဲၯထီဢ္ဘဢ္. တဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စးဘဢ္. ဒ္သိးတဿ္အိးထီဢ္ဒံးအီၯ လဿပွၯလဿႏုာ္ကြဿ္ကီတဿ္ကသ့အဂီဿ္ ပဒိဢ္ဘဢ္မၯစဿၯဆီဢ္ထြဲ၀ဲစ့တနံဢ္ ပီဢ္ ၄၇ ကကြဲဿ္ တဿ္လဿာ္ ၀ဲအံၯ မ့ဿ္ဒဢ္လဿတဿ္ကဟုကယာ္ဒီး ပွၯမၯတဿ္ဖိတဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ လဿတဿ္သူဢ္ထီဢ္ တဖ်ဿဢ္အံၯအပူၯ ပွၯမၯတဿ္ဖိအိဢ္၀ဲဒဢ္ ပွၯအကကြဲဿ္ ၆၄၀ န႔ဢ္လီၯ. ဒ္တဿ္တိာ္လဿပွၯကဟဲ၀ဲဒဢ္ အါအါဂီဿ္ဂီဿ္ ပွၯတဟဲဘဢ္န႔ဢ္ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္ခဿးအိဢ္၀ဲလဿ တဿ္ႏုာ္လီၯကြဿ္တဿ္ ပွၯနီဿ္ဒိဢ္တဂၯ ပီဢ္၂၀၊ ဖိသဢ္တဂၯ ပီဢ္ ၁၀၊ လဿတဿ္သူဢ္ထီဢ္ကရဿဿ္ပူၯသိလ့ဢ္တဖဢ္ ကဒိးန႔ဿ္ဘဢ္ တဿ္ပ်ဲလဿကလဲၯႏုာ္လီၯ ဘဢ္ဆဢ္ဒီး တဿ္လီဿ္လဿတဿ္ကပာ္သိလ့ဢ္အဂီဿ္တအိဢ္ဘဢ္အဃိ ပွၯဘဢ္လဲၯပာ္ပွၯအသိလ့ဢ္လဿ ဖးယံၯအဃိ ပွၯတဟဲအါအါဘဢ္.

တဿ္လဿအမၯအသး လီၯလိဿ္လီၯလးတမံၯန႔ဢ္ လဿတဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အပူၯအံၯ တဿ္ဒုးနဲဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္ အကလုာ္ကလုာ္ လဿအက်ါတမံၯ တဿ္ဒုးနဲဢ္၀ဲတဿ္မ်ဿ္ (Diamond) ခီဖ်ိ (De Beers) ခီပနံဢ္၊ ဟီဢ္ခိဢ္ခ်ဿ တဿ္မ်ဿ္အဒိဢ္ကတဿဿ္တဖ်ဿဢ္ကိး၀ဲလဿ (Millennium Star) နံဢ္ကထိအဆဢ္၊ တဿ္မ်ဿ္တဖ်ဿဢ္အံၯအိဢ္၀ဲ ၂၀၃ ကၯရဲး လဿအပွ႔ၯလီၯလဿ၀ဲ ပီဢ္အကကြဲဿ္ ၃၅၀ ဃုာ္ဒီး တဿ္မ်ဿ္အဆံး လုဿ္ဒိဢ္ပွ႔ၯဒိဢ္ ၁၁ ဖ်ဿဢ္၊ ဘဢ္တဿ္ဒုးနဲဢ္အီၯ လဿ တဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯအပူၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္သူဢ္ဘဢ္ သးပွၯ၊ပွၯဟဲကြဿ္ကီတဿ္အါမးန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္ဒုးနဲဢ္အမူးဘဢ္တဿ္မၯအီၯဖဲ လါစဲးပထ့ဘဿဢ္ ၂၀၀၀ နံဢ္၊ ကႜ႔မ္စ္ဘိန္ (James Bond) ဒြဲလၯမုဢ္ ဆိၯဖံ မၯဆိ အိးထီဢ္မူးတဘ်ီအံၯ တဿ္ဒုးနဲဢ္စ့ဿ္ကီး ကႜ႔မ္စ္ဘိန္ တဿ္ဂီၯမူလဿအဒိ၀ဲ ႃႃThe World is not Enough႗႗ ပွၯဟဲကြဿ္ကီတဿ္အါမး ဒ္သိးတဿ္လီၯမူၯလီၯမဿ္၊ တဿ္ဟးဂူာ္ဟးဂီၯသုတအိဢ္တဂ့ၯ န႔ဢ္ ပွၯဘဢ္ပာ္လီၯပဿၯကီဿ္တဖဢ္ ပ့ဢ္ခ့် (Scotland Yard) မ့ဿ္ပ့ဢ္ခ့်မံၯဟူသဢ္ဖ်ါလဿ ကီဿ္အဲကလံးအပူၯ ဘဢ္ကြဿ္ထြဲ ၂၄ နဢ္ရံဢ္ အဆဿကတီဿ္တလီၯတဲာ္တူာ္ဘဢ္.

တဿ္လဿဟီဢ္ခိဢ္တဘ့ဢ္အံၯ တဿ္ဂ့ၯအိဢ္ဒီးတဿ္အဿအိဢ္ အကပီၯအိဢ္ဒီးအခံးအိဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္ပရဿ တဘ့ဢ္ပာ္ဖ်ါထီဢ္၀ဲဒ္အံၯ (No James Bond Here) ကႜ႔မ္စ္ဘိန္ တအိဢ္ဖဲအံၯဘဢ္. တဿ္အဂ့ဿ္အခဿးတခီ ဟဲအသးဒ္အံၯ တဿ္ဒုးနဲဢ္တဿ္မ်ဿ္တဖဢ္အံၯ တုၯလီၯလဿလါအီးကထိဘဿဢ္ တဿ္ကစီဢ္ခူသူဢ္ (လွ်ိဳ႔၀ွက္) ဟူထီဢ္၀ဲဒဢ္လဿ တဿ္ကဟဲဂုာ္ဆူဢ္န႔ဿ္တဿ္မ်ဿ္တဖဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. မုဿ္မဆါတနံၯ တဿ္အိဢ္၀ဲတမံၯလဿ နမ့ဿ္သ့န႔ဢ္ ယသ့န႔ဿ္နၯ၊ နမ့ဿ္ဘဢ္န႔ဢ္ယဘဢ္န႔ဿ္နၯ (ဆရာ့ဆရာ) အိဢ္၀ဲဒ္န႔ဢ္အဃိ တုၯမ့ဿ္ (De Beer Company) နဿ္ဟူတဿ္ကစီဢ္ခူသူဢ္အံၯတဘ်ီဃီ ထုးထီဢ္တဿ္မ်ဿ္ဖးဒိဢ္တဖ်ဿဢ္ဒီး အဂၯ ၁၁ ဖ်ဿဢ္န႔ဢ္ လဿအလီဿ္ပာ္လီၯ၀ဲ တဿ္မ်ဿ္အဒိ (အတု) လီၯဂာ္တဖ်ဿဢ္အဃိ နရ့တသ့ဘဢ္. ဆီလီၯက့ၯ၀ဲလဿအလီဿ္ တဖ်ဿဢ္ ဘဢ္တဖ်ဿဢ္စုာ္စုာ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္သူဢ္ထီဢ္အကပိာ္ကပၯ ပာ္လီၯ၀ဲ (Scotland Yard) ပ့ဿ္ခ့် (စံုေထာက္) တဖဢ္လဿလဿပွဲၯပွဲၯန႔ဢ္လီၯ.

ဘဢ္မုဿ္တဂီၯ ဖဲလါနိၯ၀့ဘဿဢ္ ၁၄ သီ၊ ၂၀၀၀ နံဢ္ ပွၯကဟဲဂုာ္ဆူဢ္န႔ဿ္ တဿ္မ်ဿ္လုဿ္ဒိဢ္ပွ႔ၯဒိဢ္တဖဢ္ လြံဿ္ဂၯ၊ ဟဲႏုာ္လီၯဒီး ကဟဢ္ခူဢ္ဟီဢ္ခိဢ္ (Bull Digger) ဖ်ီဢ္ဘဿအမဲာ္ဖ်ီဢ္ဘဿအခိဢ္ ထီထီဢ္တဿ္ၾတီဆဿ ဂာ္အဿအလုဿ္တဖဢ္လဿအခိဢ္၊ ႏုာ္လီၯမၯဟးဂီၯကြံာ္ပဲၾတီ၊ မၯန႔ဿ္၀ဲတဿ္မ်ဿ္တဖဢ္ခဲလဿာ္ ဖဲအ၀ဲသ့ဢ္ ကဟးထီဢ္ကြံာ္အခါ (Scotland Yard) ပဿၯကီဿ္ဒီးပ့ဿ္ခ့်တဖဢ္ က၀ီၯန႔ဿ္အ၀ဲသ့ဢ္ခဲလဿာ္ တကးဘဢ္လဿ ထံက်ိနံၯခ်ံကဟဢ္တဘ့ဢ္ခိးဃာ္အ၀ဲသ့ဢ္လဿ ကထြးထီဢ္ဃ့ဿ္ကြံာ္ဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲဒဢ္စ့ဿ္ကီး ဘဢ္တဿ္ဖီဢ္ န႔ဿ္စ့ဿ္ကီးအီၯလီၯ. တနံၯဃီန႔ဢ္ လဿ၀့ဿ္လိဒိဢ္အပူၯ တဿ္ဖီဢ္န႔ဿ္စ့ဿ္ကီး ပွၯဂုာ္ဆူဢ္တဿ္ဖိဃုဂၯန႔ဢ္လီၯ. တဿ္မၯအသးခ့်ဒိဢ္မးအဃိ ပွၯတနီၯနီၯဆိကမိဢ္၀ဲလဿ ပွၯဟဲဒိ ကႜ႔မ္စ္ဘိန္တဿ္ဂီၯမူန႔ဢ္လီၯ. လဿအတ မ့ဿ္ဘဢ္အဃိ တဿ္ပရဿပာ္ဖ်ါထီဢ္၀ဲလဿ (No James Bond Here) န႔ဢ္လီၯ. အအံၯမ့ဿ္ (Millennium Dome) လဿတနံဢ္အတီဿ္ပူၯ တဿ္မၯအသးဒီးအီၯန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯ လဿအခီဢ္ထံး တဿ္တယာ္ကြဿ္၀ဲ လဿကအိဢ္ကဿအိဢ္ခိးလဿ အနံဢ္ ၄၀ အတီဿ္ပူၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး လဿတနံဢ္အတီဿ္ပူၯ ထဲတဿ္ကြဿ္ထြဲတဿ္သူဢ္ထီဢ္အံၯ လဿာ္၀ဲ ပီဢ္အကကြဲဿ္ ၈၀၀၀၊ တယာ္၀ဲလဿပွၯကဟဲကြဿ္ကီတဿ္တနံဢ္ ကအိဢ္၀ဲ ၁၂ ကကြဲဿ္ သနာ္က့ ပွၯဟဲဒဢ္ ၆ ကကြဲဿ္ဘ်ဲဢ္ (၆.၅) န႔ဢ္လီၯ.

လဿတဿ္ဟဲႏုာ္ဒီးတဿ္ဟးထီဢ္ တဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စးအဃိ တဿ္ပာ္ကတီဿ္ကြံာ္ တဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯလံ. ဖဲတဿ္ပာ္ကတီဿ္ကြံာ္တဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯ ပွၯဟဲကြဿ္ကီတဿ္အိဢ္၀ဲ ၂၇၀၀၀၊ တဿ္သူဢ္ထီဢ္အပူၯ မ့ဢ္အူကျပဳဿ္ကျပီၯဖ်ါဃံလၯတဖဢ္ ဘဢ္တဿ္မၯလီၯပံာ္ကြံာ္အီၯခဲလဿာ္ခဲဆ့၊ ပွၯလဿအဟဲကြဿ္ကီတဿ္ တဖဢ္အသးဘဢ္ဒိ အမဲာ္ထံလီၯ၀ဲလီၯ. တဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯ အခိဢ္ဘဢ္တဿ္ဖူ၀ါအီၯ အမ့ဢ္အူမ့ဿ္ လီၯပံာ္ကြံာ္သနာ္က့ အခိဢ္အိဢ္ ဖ်ါထီဢ္ဒံး၀ဲ၀ါ၀ါ ထီဘိ န႔ဢ္လီၯ. တဿ္သူဢ္ထီဢ္တဖ်ဿဢ္အံၯ ဘဢ္တဿ္ကိး န႔ဿ္အမံၯအဂၯတဖ်ဿဢ္လဿ ကီဿ္အဲကလံးအကဆီ၀ါ (British White Elephant) န႔ဢ္လီၯ. ကဆီ၀ါတဒု အံၯအပဲၾတီ ဘဢ္တဿ္ကးဘဿကြံာ္အီၯခဲလဿာ္လံ. အဆီ၀ါအိဢ္သယုဿ္သညိ၀ဲလံ. ဘဢ္ဆဢ္ အိဢ္သယုဿ္ သညိ၀ဲကကဲဆံးယံာ္လဲဢ္. တဿ္ကသူက့ၯအီၯလဿ က်ဲတဘိဘိဒ္လဲဢ္န႔ဢ္ ပကခိးကနဿ္ကြဿ္လဿ္က့ၯကဒီး လဿခံတဘ်ီတက့ဿ္. (Millennium Dome White Elephant)

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖုကႜ႔မ္စ္ အလံာ္ ႃႃလံာ္တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ကလုာ္ အဘ့ဢ္ (၄-၅)႗႗ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment