May 28, 2010

တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ တဿ္ကတိၯဒိတဖဢ္၁. ပွၯလဿအအဲဢ္တဿ္လဿအသးတဂၯန႔ဢ္ အိဢ္ဒီး အနီဢ္သက့ၯလဿ အခီဢ္နဿဢ္ခံ စ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯအဲကလံးဖိ)

၂. ပကဃ့ဿ္ဟးဆွဲး၊ ဃ့ဿ္ပဒ့ဢ္ကြံာ္ပသး လဿတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံအပ်ံၯသကြီၯန႔ဢ္ တညီဘဢ္. (ပွၯအါရံးစ္ဖိ)

၃. နမ့ဿ္ဃ့ဿ္ပိာ္တဿ္အဲဢ္အခံဒီး အ၀ဲဒဢ္ ကဃ့ဿ္ယံၯထီဢ္ဒီးနၯ၊ နမ့ဿ္ဃ့ဿ္ယံၯကြံာ္ဒီးတဿ္အဲဢ္ ဒီး အ၀ဲဒဢ္ ကဃ့ဿ္လူၯပိာ္က့ၯနခံလီၯ. (ပွၯစြံးထံးဖိ Swittish)

၄. တဿ္အဲဢ္မ့ဿ္စွၯလီၯဒီး တဿ္ကမဢ္အါထီဢ္၀ဲလီၯ. (ပွၯ၀ဲလ္ဖိ Welth)

၅. တဿ္အဲဢ္မ့ဿ္ဒိဢ္ဒီး တဿ္သူဢ္ထီဢ္သးဟ့ အါထီဢ္၀ဲစ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯကႜီးကႜံဢ္ယဿဢ္ဖိ)

၆. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံမ့ဿ္ဒိဢ္ဒီး တဿ္သူဢ္ဒိဢ္သးဒိဢ္ အိဢ္၀ဲစ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. ပွၯပယီၯဖိစံး၀ဲ၊ ႃအခ်စ္ၾကီးလွ်င္ အမ်က္ၾကီးသည္.႗

၇. အဲဢ္ဒိဢ္ဒိဢ္၊ တီဿ္ဆါဆါ. (ပွၯအါရးဖိ)

၈. ထဲတဿ္အဲဢ္တခါဧိၯ ပွၯဒီမါ၀ၯခံဂၯ ၀ံသးစူၯလိ္ာ္အသး တမ့ဿ္ဘဢ္. (ပွၯဘူၯက့ရယဿဢ္ဖိ)

၉. တဿ္အဲဢ္အခီဢ္ထံး (First Love) န႔ဢ္ထီဢ္အ့ဢ္ထီဢ္ဃါ တသ့ဘဢ္. (ပွၯဒဲနံးစ္ဖိ).

၁၀. ပွၯလဿအမၯကဲၯထီဢ္ မ့ဢ္အူတသ့ဘဢ္န႔ဢ္ အဲဢ္တဿ္တသ့စ့ဿ္ကီးဘဢ္လီၯ. (ပွၯဖ့းနံးစ္ဖိ Finish). ပွၯကညီစံး၀ဲ၊ ႃပွၯလဿအတူဿ္မ့ဢ္အူခုဢ္ တန႔ဿ္ဘဢ္န႔ဢ္ တူဿ္အမံၯပွဿ္ အတဿ္ကတိၯတန႔ဿ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္.႗

၁၁. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ၊ တဿ္ကူး၊ မ့ဢ္အူခုဢ္၊ က်ိဢ္စ့ ဒီးတဿ္မံခ့ တဖဢ္န႔ဢ္ နပအဿဃာ္အီၯ၊ နပာ္ခူသူဢ္အီၯ တန႔ဿ္တသ့ဘဢ္. (ပွၯျဖဢ္စ့ဢ္ဖိ)

၁၂. တဿ္ဖွီဢ္တဿ္ယာ္ဒီး တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံန႔ဢ္၊ နပာ္ခူသူဢ္အီၯတသ့ဘဢ္. (ပွၯနီဢ္၀့ဖိ).

၁၃. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ၊ တဿ္အိဢ္ဒီးဟုးဒီးသး၊ ဒီးတဿ္ဒီးကိၯလၯအူးန႔ဢ္ နပာ္ခူသူဢ္အီၯတသ့ဘဢ္. (ပွၯစူၯရံဖိ).

၁၄. တဘဢ္ဒိးသန႔ၯနသးလဿတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ၊ မ့တမ့ဿ္ ကလံၯသီဢ္ဂီၯတဂ့ၯ. (ပွၯကႜဿမနံဢ္ဖိ)

၁၅. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံန႔ဢ္ စးထီဢ္အသးလဿ မဲာ္ခ်ံလီၯ. (ပွၯဟ့းလ့ဢ္).

၁၆. တဘ်ီတခီဢ္ လဿတဿ္က့်ဢ္လိာ္သး လဿမဲာ္ခံတဘီဖိဧိၯန႔ဢ္ သူဢ္လီၯတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ အသ့ဢ္ထူဢ္ သ့၀ဲန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯအါရးဖိ).

၁၇. ဖဲမဲာ္ခ်ံလြံဿ္တိဢ္ သဂဿဿ္လိာ္အသးန႔ဢ္ တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံလဲၯႏုာ္လီၯဆူ သးပူၯလီၯ. (ပွၯဟ့ၯဒူၯဖိ).

၁၈. ဖဲသိလဿာ္၀ဲလဿ ထး၀ါဒဿအပူၯန႔ဢ္ တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံကတဿဿ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. (ပွၯအးစ္လဲတံးဖိ Icelantic).

၁၉. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံန႔ဢ္ မ့ဿ္တဿ္တမံၯလဿအဒုးအိဢ္ထီဢ္ တဿ္သးဒ့ဒီန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯအံဢ္တလံဢ္ဖိ).

၂၀. ပွၯလဿအဘဢ္ တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံအတဿ္ရဲဢ္သံန႔ဢ္ ကစဿ္မူဖ်ဿဢ္စူ (Jupiter) ဒဢ္လဲာ္ ကဲထီဢ္ ကသ့ဢ္သ့၀ဲန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯလဲးတ့ဢ္ဖိ).

၂၁. ဖဲတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံအိဢ္၀ဲဒီး ဒိဢ္၀ဲန႔ဢ္ နတထံဢ္တဿ္ကမဢ္ဘဢ္. (ပွၯမီးထဲကရ့ဢ္ဖိ Montenegrin).

၂၂. ပွၯလဿပအဲဢ္အီၯတဂၯန႔ဢ္ ဖ်ါ၀ါကဆွီ၀ဲ၊ မ့ဿ္တဘဢ္တဿ္ဆႈဢ္အီၯဒဢ္လဲာ္ ၀ါဒဢ္ထီဘိန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯရဿရွဢ္ဖိ).

၂၃. နမ့ဿ္အဲဢ္ဘဢ္လံန႔ဢ္ နကဲထီဢ္ဘဢ္ကုဿ္လီၯ. နမ့ဿ္ဘဢ္တဿ္အဲဢ္နၯန႔ဢ္ နကဲထီဢ္ဘဢ္ကစဿ္လီၯ. (ပွၯပိဢ္လဲဢ္ဖိ).

၂၄. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ အခီဢ္ထံးန႔ဢ္ အဿ၀ဲ၊ ဒီးအကတဿဿ္စ့ဿ္ကီးတဂ့ၯဘဢ္. (ပွၯပီၯတူၯကံၯဖိ).

၂၅. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ ဒီးတဿ္ဘ်ီဢ္မဲာ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္ပွၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္မုဢ္သဃံာ္ခံဂၯလီၯ. (ပွၯယူၯခရ့းဖိ).

၂၆. ပွၯကူဢ္တဿ္သ့တဂၯန႔ဢ္ ကဖ်ီအသးဒီးပွၯပိာ္မုဢ္လဿ အအဲဢ္အီၯ တဂၯအါန႔ဢ္ အ၀ဲဒဢ္ အဲဢ္၀ဲ တဂၯတခီလီၯ. (ပွၯစလိဢ္ဘဿဢ္ရ့ယဿဢ္ဖိ Sloverian).

၂၇. တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံန႔ဢ္ မၯအသးဒ္ တဿ္ခ်ီထံလဿအ၀ံဢ္မးဘဲမးတခြး လီၯ. အခီဢ္ထံးတတဿၯန႔ဢ္ ကိဿ္သြးဒိဢ္မး၊ ဘဢ္ဆဢ္ဒီးလဿခံန႔ဢ္ ခုဢ္လီၯက့ၯ၀ဲ ကယီကယီန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯစပ့ဢ္ဖိ).

၂၈. ပွၯဟုဢ္တဿ္သ့၊ တဿ္ဘ်ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္ ဟုဢ္န႔ဿ္တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံတသ့ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး အါဘ်ီန႔ဢ္ တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံကဲထီဢ္ ပွၯဟုဢ္တဿ္ဖိန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯစြံးဒံဢ္ဖိ).

၂၉. တဿ္ဆဿကတီဿ္ဒုးဆူဢ္ထီဢ္တံၯသကိးအဂံဿ္အဘါ၊ မ့မ့ဿ္ဒုးဆံးလီၯ တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံန႔ဢ္လီၯ. (ပွၯဧ့ၯၾဘံဖိ).

၃၀. ဖဲတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံအိဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္ တဿ္လဿအမၯအသး ကဲထီဢ္တသ့ဘဢ္န႔ဢ္ မၯအသးကဲထီဢ္လိဢ္ ထီဢ္ သ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. (ပွၯတမ့လ္ဖိ Tamil).

၃၁. ပွၯလဿ တဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံႏုာ္လီၯလဿအပူၯလံတဂၯန႔ဢ္ အတဿ္သူဢ္ဖွံသးညီ ကတဿဿ္ကြံာ္၀ဲဒဢ္ န႔ဢ္လီၯ. (ပွၯယပဢ္ဖိ).

၃၂. သးအတဿ္ဃံတဿ္လၯမ့ဿ္အိဢ္န႔ဢ္ နီဿ္ခိအတဿ္ဃံတဿ္လၯ တမ့ဿ္တဿ္နီတမံၯဘဢ္. နမံအခါဒဢ္လဲာ္ တလိဢ္ခိဢ္သခဿဢ္ဘဢ္. (ပွၯအၯဖကၯနံးစတဢ္ဖိ).

၃၃. ပွၯလဿအအဲဢ္နၯကြံနၯန႔ဢ္ ကဟ့ဢ္နၯလဿတဿ္ကိဿ္တဿ္ဂီၯ၊ မ့မ့ဿ္ပွၯလဿအသးဟ့နၯန႔ဢ္ ကမၯသံ နၯလီၯ. (ပွၯမူရံးစ္ဖိ Moorish)

၃၄. ပွၯလဿအအဲဢ္နၯတဂၯန႔ဢ္ ကမၯလီၯနမဲာ္ထံစ့ဿ္ကီၯလီၯ. (ပွၯအၯကႜံၯတံနါဖိ).

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖုကႜ႔မ္စ္ အလံာ္ ႃလံာ္တဿ္ကူဢ္သ့တဿ္သ့ဢ္ညါအကလုာ္ကလုာ္ အဘ့ဢ္ (၄-၅)႗ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

0 comments:

Post a Comment