August 10, 2010

ဖဿႏုာ္ ႃႃဖးတုၯကတဿဿ္…႗႗ (မ့) ႃႃဖးအါထီဢ္ဆူညါ…႗႗ လဿနဘလီးပူၯ (Peek-A-Boo Post)

ယအဲဢ္ဒိးကြဲး တဿ္ကြဲးဘဢ္ဃး ဘလီး အဂ့ဿ္ယံာ္လံ. ဘဢ္ဆဢ္ မ့ဿ္လဿ ဘဢ္သိဢ္လိတဿ္တခီခီ ဘဢ္ကြဿ္လံာ္တခီခီ တဿ္ကြဲး တကဲထီဢ္အသးဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ခဲအံၯ ယဟံး တဿ္ဆဿကတီဿ္လဿ ယကြဲး တဿ္ဂ့ဿ္တခါအံၯ ၊ ဒ္သိး ပွၯလဿ အသးစဲ လဿတဿ္တ့ထီဢ္ ဘလီး တဖဢ္ ကမၯလိဘဢ္၀ဲအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ ပယီၯအဘလီး တဖဢ္အပူၯ တဿ္ကြဲးဘဢ္ဃး တဿ္ဂ့ဿ္တခါ အံၯအိဢ္၀ဲ အါမး အဃိ၊ ယဆိကမိဢ္ လဿတလိဢ္ယကြဲးလဿၯဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ ယသကိးလဿ စြံဢ္ဒံဢ္ တဂၯ အဲဢ္ဒိးလဿ ယကကြဲး က့ၯတဿ္ဂ့ဿ္အံၯလဿ ကညီက်ိာ္ အဃိ ယကြဲး က့ၯအီၯန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္၊ ယကြဲးအီၯလဿ PDF File အဃိ၊ သုမ့ဿ္လိဢ္ဘဢ္သုဟံးအီၯလဿလာ္သ့လီၯ.

ဟံးန႔ဿ္ PDF File ဖဲအံၯ တက့ဿ္.

3 comments:

တဿ္ဘ်ူးဒိဢ္မးလဿနနီၯလီၯနတဿ္သ့တဿ္ဘဢ္

ပပာ္ကဖဿလဿသးလဿနဃိဒိဢ္မးလီၯၟၟၟၟ
နတဿ္ဆဿကတီဿ္မ့ဿ္အိဿ္တခီ. မ့ဿ္နဟ့ဢ္နီၯလီၯအါထီဢ္ပွၯကသ့ဧါ

နကဲဘ်ုးဒိဢ္မးလဿနပွၯကလုာ္၈ီဿ္ဒိဢ္မး

Post a Comment