August 27, 2010

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္မုဢ္ခံဂၯ (ပူသနဿဢ္)

တဿ္တဲ၀ဲ ပွၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္မုဢ္အိဢ္ခံဂၯလီၯ. တနံၯန႔ဢ္ အမိဿ္တဲ၀ဲ၊ လဲၯဆူသုဖံသုဖုအအိဢ္ တက့ဿ္. မ့ဿ္အိဢ္ဆူဢ္ အိဢ္ခ့်စ့ဿ္ကီးဧါ၊ အီဢ္အီဒ္လဲဢ္၊ လဲၯကြဿ္တက့ဿ္. အဒိဢ္တဂၯအသးခုလဿ ကလဲၯထံဢ္ဘဢ္ အဖံအဖုလီၯ. အ၀ဲဘိဢ္ထီဢ္တဿ္အီဢ္လဿ အဖံအဖုအဂီဿ္လီၯ. မ့မ့ဿ္အပုဿ္တဂၯတဲ၀ဲ၊ ယတလဲၯဘဢ္. ဒီးကဒူးကဒ့ဢ္တဿ္နးမးလီၯ. အ၀ဲဿ္ဃ့ကညးအီၯ ဘဢ္ဆဢ္အ၀ဲတလဲၯဘဢ္လီၯ.

အ၀ဲဿ္လဲၯ၀ဲတဂၯလီၯ. လဲၯ၀ဲလဿက်ဲထံဢ္၀ဲမ့ဢ္အူခုဢ္ဒီး လဿမ့ဢ္အူပူဢ္နဿ္ဟူ၀ဲ အူကဲၯယၯ၊ အ၀ဲအူကဲၯထီဢ္ ဒီးလဲၯကဒီး လဲၯ၀ဲဒီး ထံဢ္ထံက်ိဖိတဘိ တဿ္ကမွံၯအါမး ဒီးနဿ္ဟူ၀ဲ မၯပ်ီယၯ၊ ဒီးအ၀ဲ ထုးထီဢ္တဿ္ကမွံၯ ဒီးထံက်ိဖိယြၯလီၯ၀ဲလီၯ. အ၀ဲလဲၯကဒီး ထံဢ္၀ဲထံမိဿ္တိၯတထူဢ္ လီၯ. အဒ့တဖဢ္ ဘဢ္ဘ်း လိာ္သးဒီး နဿ္ဟူ၀ဲ မၯလီၯကဆွဢ္ယဒ့ဒီး အ၀ဲထဿထီဢ္သ့ဢ္တကူာ္လာ္ ဒီးဆဲး၀ဲ ထံမိဿ္တိၯအဒ့ ဒီးလီၯကဆွဢ္ခဲလဿာ္လီၯ. လဲၯကဒီး၀ဲလီၯ. လဲၯတုၯအဖံအဖု အဟံဢ္လီၯ. အဖံအဖု ထံဢ္အီၯ အသးခု မးလီၯ. အ၀ဲစ့ဿ္ကီး အသးမုာ္မးလီၯ. တဲ၀ဲလဿ ဟဲဘဢ္သဃိာ္တဿ္အဂ့ဿ္ဒီး အဖံအဖုတဲ၀ဲ နဟဲလဿက်ဲ နမၯဂ့ၯတဿ္အဃိ နဟဲတုၯဂ့ၯဂ့ၯ၊ နထံဢ္ဘဢ္ပွၯဂ့ၯဂ့ၯလီၯ. နဟဲက်ဲန႔ဢ္ ပွဿ္မုဿ္ကနဿ တဿ္လီၯပ်ံၯအလီဿ္ လီၯ. အိဢ္သကိးအ၀ဲသ့ဢ္ဒီး မၯစဿၯ၀ဲဖဲတဿ္သ့အိဢ္ဒီးအီၯလီၯ. မၯကဆွဲကဆွီ ကရဿဿ္ဒဿဢ္ထံ ဖီမ့ၯ ကိးနံၯလီၯ. တဲ၀ဲ၊ ဖံဖု အိဢ္ဆူဢ္ အိဢ္ခ့် ဂ့ၯဂ့ၯအဃိ ယဘဢ္က့ၯတဲ ဘဢ္မိပါလီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ကကိဿ္လဿ ယအိဢ္ယံာ္အဃိလီၯ. ယဘဢ္က့ၯလီၯ.

အဖံအဖုဟ့ဢ္လီၯအီၯလဿထံဖွံဢ္၊ ဖဲ၊ နဿ္ဒံး၊ ခီဢ္က်ီၯထူတဖဢ္ဒီး ကိဢ္တဿ္အီဢ္ တဿ္အီ ဒီးပနဿ္တဒုလီၯ. ပာ္ထီဢ္အလံၯမုဢ္လဿ ပနဿ္ဖီခိဢ္ ဒီးထုကဖဢ္သဢ္ကမဲၯ၀ဲဒ္ မိဿ္လုပဿ္လဿ္ အသိးဒီး ဒုးက့ၯ၀ဲဂ့ၯဂ့ၯလီၯ. ဟဲက့ၯတုၯထံမိဿ္တိၯ ခီဢ္ထံး ထံဢ္ယဢ္တဘ့ဢ္ အိဢ္ပွဲၯဒီးထံမိဿ္တိၯ သဢ္မံလီၯ. အ၀ဲဘိဢ္ထီဢ္၀ဲ ပာ္ထီဢ္၀ဲလဿ အပနဿ္ဖီခိဢ္ ဒီးဟဲက့ၯ၀ဲလီၯ. တုၯထံဖိက်ိ တိၯလဿထံဖီခိဢ္ လီၯဂာ္ထူ ဒါလီၯအသးလီၯ. ခီဂာ္၀ဲဒီး ဟဲက့ၯ၀ဲလီၯ.

ဟဲက့ၯတုၯမ့ဢ္အူကဲၯကပီၯဒီး မ့ဢ္အူကပီၯလဿက်ဲ အ၀ဲဟဲက့ၯတုၯအဟံဢ္လီၯ. အမိဿ္အပဿ္ ထံဢ္က့ၯအဖိမုဢ္ ဟဲက့ၯတုၯဒီး နဿ္ဟူအမိဿ္ပဿ္သးပွဿ္ အိဢ္မုာ္ အိဢ္ဆူဢ္အိဢ္ခ့်အဃိ အသးမုာ္ ၀ဲလီၯ. မ့မ့ဿ္အဖိမုဢ္အဆံးတဂၯ သူဢ္ဒိဢ္သးဖ်ိး တဲ၀ဲ အဖံအဖု တဟ့ဢ္လီၯအီၯ ထူတဖဢ္အဃိ အ၀ဲလဲၯတဘ်ီဃီလီၯ. လဲၯလဿက်ဲ ထံဢ္မ့ဢ္အူခုဢ္ နဿ္ဟူ၀ဲ အူကဲၯထီဢ္ယၯ အ၀ဲခြဲးခြး မ့ဢ္အူ ဒီးလဲၯ၀ဲလီၯ. တုၯထံက်ိဖိ နဿ္ဟူ၀ဲ မၯပ်ီယၯ အ၀ဲတကနဢ္ ယီဿ္လီၯတဿ္ကမွံၯဖီခိဢ္၊ လီၯအုး လဿထံ၊ ဟဲက့ၯထီဢ္၀ံၯ လဲၯ၀ဲလီၯ. တုၯထံမိဿ္တိၯ၊ ထံမိဿ္တိၯတဲအီၯ၊ မၯလီၯကဆွဢ္ယၯ အ၀ဲ တကနဢ္ လဲၯ၀ဲတုၯ အဖံအဖုအဟံဢ္လီၯ. အဖံမၯတဿ္လဿ ကရဿဿ္အပူၯ အိဢ္ထဲအဖုတဂၯလဿ ဟံဢ္ပူၯလီၯ.

တဲ၀ဲ အဖု ဟ့ဢ္ယၯခ်႕ခ်႕ ဟးဃုတဿ္လဿဒဿးပူၯ တထံဢ္တဿ္နီတမံၯ ဟးအိးထီဢ္ဂီၯပၯ ပတ့ၯခ်ဲး အ့ဢ္အစု ဟီဢ္မဿအဖုမၯဘ်ါ က့ၯအစု အဖုကြဿ္အစုညိးဒီး အဖုကမၯဘ်ါန႔ဿ္အစု အဖဿမုဿ္၊ ဖံနဢ္ဟူ တဿ္သီဢ္လဿဟံဢ္ပူၯ ဖံဟဲက့ၯထံဢ္၀ဲ ဖုပွဿ္ဖီဢ္ပိာ္မုဢ္ဖိတဂၯအစု အ၀ဲတဲ၀ဲ နမါဖိသဢ္ဟဲ၊ အိဢ္လဿဟံဢ္ပူၯလံ. ယကမၯသံ၊ တသ့ဢ္ညါ၀ဲ အလံၯဘဢ္ဒီး တီဿ္၀ဲဟီလီၯ၀ဲလဿဟံဢ္ပူၯစံး၀ဲ၊ နဟဲကဲ ယ၀ၯအမါဖိသဢ္ နကသံလဿယစုလီၯ. အ၀ဲပ်ံၯတဿ္ စံဢ္လီၯဃ့ဿ္လီၯတဲာ္ လဿဃီလိၯ အခီဢ္ဆါ ဃ့ဿ္တီဿ္ပဲဿ္တီဿ္ပဲဿ္ တုၯထံမိဿ္တိၯခီဢ္ထံး ထံမိဿ္တိၯဖ်႕အီၯ တဿ္ဆႈဢ္ဆဲးအီၯ သြံဢ္လီၯ ဒီဂၯညါလီၯ. က့ၯ၀ဲတုၯ ထံက်ိခီတိၯ တိၯကဿ္လီၯ အ၀ဲလီၯတဲာ္ဆူထံက်ါလီၯ. ဟဲက့ၯထီဢ္က့ၯ ၀ဲတုၯ မ့ဢ္အူခုဢ္ အ၀ဲဟးက်ဲတဘဢ္ဘဢ္. ဟးကႏူၯကပၯတုၯဟံဢ္လီၯ. အ၀ဲကတိၯတဿ္တကဲ လဿၯဘဢ္. တဿ္ဆါအီၯ တဿ္ဘွံးအသးသံ၀ဲလီၯ.

မး ၅း၇၊၈၊ ၂၅း၄၀ ႃႃမ့ဿ္သုမၯဘဢ္ပွၯအဆံးကတဿဿ္တဂၯလဿယဒီပုဿ္၀ဲဿ္အက်ါ အံၯဒီး မ့ဿ္သုမၯ ဘဢ္ယၯလီၯ.႗႗
ပွၯလဿအသးကညီၯတဿ္တဖဢ္န႔ဢ္ ဘဢ္ဆိဢ္ဂ့ၯ၀ဲလီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ အ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္ ကဘဢ္တဿ္သးကညီၯ အီၯလီၯ. ပွၯလဿအသးကဆွီ တဖဢ္န႔ဢ္ ဘဢ္ဆိဢ္၈့ၯ၀ဲလီၯ. အဂ့ဿ္ဒ္အံၯ၊ အ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္ ကထံဢ္ဘဢ္ယြၯလီၯ. ယူးယီဢ္နမိဿ္နပဿ္တက့ဿ္. အ့ဖ့း ၆း၂ ပာ္ကဲသူဢ္က့သး ပွဿ္ ဒီးမၯစဿၯအီၯဖဲအဂံဿ္စဿ္ဘါစဿ္ အဆဿကတီဿ္တက့ဿ္. စံး ၇၁း၉.

ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ဖံမ့ရယဿဢ္အတဿ္ကြဲးလဿ လဲၯဆူညါ၊ ကၾတဴဿ္ ၆၂၊ နီဢ္ဂံဿ္ ၁ အပူၯန႔ဢ္လီၯ

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment