August 5, 2010

ယတဿ္လဲၯဟးဆူ အၯဒမဢ္ (ကိၯလၯသူကီဿ္) ကညီဖိတဖဢ္အက်ါ (အကူာ္ ၁)


သရဢ္အဲဢ္ဒံၯမူ၊ သရဢ္မုဢ္အဲဢ္ခုဢ္လြဲ၊ သရဢ္မုဢ္အဲဢ္ဒံနဢ္ထူ၊ ဒီး ပွၯကြဲးလံာ္


ယသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯတဘ်ီ ဖဲယလဲၯမၯလိတဿ္လဿ နဢ္ကးလဲ (ကိၯလၯသူကီဿ္) အခါ၊ ဖဲ ၂၀၀၇ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ဖဲကႜိပ်ဿ္ကသုဢ္အခါ ယၯဒီး ယသကိးသဿဂၯ ဃုာ္ဒီး ယသကိး ကညီဖိလဿ အမၯလိ တဿ္လဿ နဢ္ကးလဲ လဿအဟဲလဿ အၯဒမဢ္ လဿအမံၯမ့ဿ္ စီၯန႔ဢ္၀့၊ ခဲလဿာ္ ယဲဿ္ဂၯ၊ ပဒိးန႔ဿ္ဘဢ္ တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္ ဂ့ၯလဿ ပကလဲၯဟးဘဢ္ဆူ အၯဒမဢ္ ကညီဖိသ့ဢ္တဖဢ္အက်ါ န႔ဢ္လီၯ. ယသကိး အဂၯသဿဂၯလဿ အလဲၯသကိးဃုာ္တဿ္ ဒီးယၯဆူ အၯဒမဢ္မ့ဿ္၀ဲ သရဢ္မုဢ္အဲဢ္ခုဢ္လြဲ (အခဲအံၯ သရဢ္မုဢ္ကႜိခိဢ္လဿ တဿ္လူဿ္ကပီၯယြၯဂ့ဿ္ပီညါခီလ့ဢ္ကႜိ) သရဢ္မုဢ္ အဲဢ္ဒံနဢ္ထူ (အခဲအံၯသရဢ္မုဢ္ သိဢ္လိတဿ္လဿ မဲၯရၯမိဢ္ လံာ္စီဆွံကႜိ)၊ ဒီးသရဢ္အဲဢ္ဒံးမူ (အခဲအံၯသရဢ္ သိဢ္လိတဿ္လဿ မဲၯရၯမိဢ္ လံာ္စီဆွံကႜိ) န႔ဢ္လီၯ.

ပတဿ္လဲၯတဘ်ီန႔ဢ္ အဂ့ဿ္ဟဲအသးဒ္အံၯ. တခ်ဳးလဿ ယလဲၯမၯလိ တဿ္လဿ နဢ္ကးလဲဒံးဘဢ္၊ ဖဲ ယမၯ လိတဿ္လဿ KKBBSC အခါ ယနဿ္္ဟူဘဢ္ ခီဖ်ိ ယသရဢ္လဿ အဟဲက့ၯလဿ ကိၯလၯသူကီဿ္တဖဢ္ တဲ၀ဲ လဿကိၯလၯသူကီဿ္ အၯဒမဢ္ ကီးန႔ဢ္ ပွၯကညီ အိဢ္ဖဲန႔ဢ္တဒူဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ အဲဢ္ဒိးလဲၯဘဢ္ဆဢ္ လဲၯ၀ဲတတုၯဘဢ္. မ့မ့ဿ္ယဲတခီ ယပာ္လီၯယသးလဿ ယမ့လဲၯမၯလိဘဢ္တဿ္လဿ ကိၯလၯသူကီဿ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဘဢ္ကစဿ္ယြၯအသး ယအဲဢ္ဒိးလဲၯဟး ဒီးထံဢ္ဘဢ္ ပွၯကညီကလုာ္လဿ အအိဢ္လဿ အၯဒမဢ္ ကီး န႔ဢ္လီၯ. ဒီး ဖဲ ၂၀၀၆ လါယူၯ အလဿာ္န႔ဢ္ ယလဲၯတုၯလဿ နဢ္ကးလဲ (ကိၯလၯသူကီဿ္) အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

ဖဲယမၯလိ တဿ္တဿတနံဢ္ န႔ဢ္ ယသကိး ကညီဖိ လဿအမၯလိပာ္စဿၯ တဿ္လဿနဢ္ကးလဲတဖဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ ဆဲးက်ိး လိာ္အသးဒီး ပွၯကညီလဿ အၯဒမဢ္ တဖဢ္ခီဖ်ိ လီတဲစိ န႔ဿ္လံ န႔ဢ္လီၯ. တကးဒံးဘဢ္ တနံဢ္ဃီ န႔ဢ္ ပွၯကညီဖိ လဿအၯဒမဢ္ လဿအမံၯမ့ဿ္ စီၯန႔ဢ္၀့ ဟဲမၯလိစ့ဿ္ကီး တဿ္လဿ နဢ္ကးလဲ စ့ဿ္ကီး န႔ဢ္လီၯ. ပမၯလိတဿ္ တနံဢ္၀ံၯ ဖဲနံဢ္ကတဿဿ္ ကႜိပ်ဿ္အဆဿကတီဿ္ (မ့ဿ္ဖဲ ၂၀၀၇ လါယူၯ၊ ယူၯလံ) အပူၯ ပ၀ဲကညီဖိလဿ အလဲၯမၯလိတဿ္ဖဲနဢ္ကးလဲတဖဢ္ ဃုာ္ဒီး စီၯန႔ဢ္၀့၊ ပတဿဢ္ပီဢ္လိာ္ ပသးလဿ မ့ဿ္ဘဢ္ကစဿ္ယြၯအသး လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၂၀၀၇ အံၯ ပကလဲၯဟးလဿအၯဒမဢ္ကီး န႔ဢ္လီၯ. ပအဿဢ္လီၯတူဿ္လိာ္သကိး၊ ဒီး စးထီဢ္ဖဲန႔ဢ္ ပဃ့ထုကဖဢ္လဿတဿ္ဂ့ဿ္အံၯ၊ ဒီးပဆဲးက်ဿ ပွၯလဿအမၯ စဿၯပွၯတဖဢ္ ဒ္သိး အ၀ဲသ့ဢ္ကဆီဢ္ထြဲပွၯလဿ ပကလဲၯဘဢ္ဆူ အၯဒမဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

မ့ဿ္ဘဢ္တဲလဿအဖုဢ္န႔ဢ္ တုၯတဿ္ဆဿကတီဿ္ဘဢ္ဒီး ပလဲၯဘဢ္ပ၀ဲဆူ အၯဒမဢ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. ပဟးထီဢ္ လဿနဢ္ကးလဲဖဲ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၈၊ ၂၀၀၇ နံဢ္ ဖးဖီမုဿ္ လဿလ့ဢ္မ့ဢ္အူ န႔ဢ္လီၯ. ဖဲန႔ဢ္ မ့ဿ္တဿ္ခံဘ်ီ တဘ်ီလဿ ယဒိးဘဢ္ကိၯလၯသူကီဿ္ လ့ဢ္မ့ဢ္အူ န႔ဢ္လီၯ. ဒ္သိးပကလဲၯတုၯဆူ ကၯလၯကၯတါ အဂီဿ္ ပဘဢ္ဒိး လ့ဢ္မ့ဢ္အူ ယံာ္၀ဲ ခံသီညါ န႔ဢ္လီၯ. ပဘဢ္လဲၯခီဂာ္ အၯစါ (ပယီၯကိးလဿ အၯသၯ) ကီဿ္စဲဢ္ ၀ံၯ ပဘဢ္လဲၯႏုာ္ဆူ ဘ့ကဿၯမုဿ္ႏုာ္ကီဿ္စဲဢ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္သးဘဢ္တံာ္တာ္ အဒိဢ္ကတဿဿ္ လဿပဂီဿ္ န႔ဢ္ မ့ဿ္ဖဲ ပဒိးလ့ဢ္မ့ဢ္အူ အခါန႔ဢ္လီၯ. ဖဲပဒိးလ့ဢ္မ့ဢ္အူအဆဿကတီဿ္ ပွၯဆါတဿ္ဖိ အကလုာ္ကလုာ္ ဟဲဆါ တဿ္လဿ လ့ဢ္မ့ဢ္အူအပူၯ၊ ပွၯဃ့အီဢ္တဿ္ဖိတဖဢ္၊ ဒီး ပွၯမၯကဆွီတဿ္ဖိတဖဢ္ ဟဲထီဘိလဿပကပၯ ကိးပသူပသီ ၀ဲအဃိ တဿ္သီဢ္သၾထဳးဘးလီ ထီဘိန႔ဢ္လီၯ. တဿ္သးဘဢ္တံာ္တာ္ အဒိဢ္ကတဿဿ္န႔ဢ္ ဖဲ ပွၯဃ့အီဢ္တဿ္ဖိတကလုာ္ လဿအတမ့ဿ္ပိာ္မုဢ္ဘဢ္ တမ့ဿ္ပိာ္ခြါ စ့ဿ္ကီးဘဢ္ (ပွၯတဖဢ္န႔ဢ္ပဒိဢ္ ဟ့ဢ္အ ၀ဲသ့ဢ္တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္လီၯဆီ) ကူသိးဒီး ပိာ္မုဢ္အကူအသိး၊ ဟဲထီဢ္ဃ့တဿ္အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯလဿ အ၀ဲသ့ဢ္ဃ့၀ဲတဖဢ္ အါတက့ဿ္မ့ဿ္ပိာ္ခြါ န႔ဢ္လီၯ. နမ့မံန႔ဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္မၯပဿဿ္ထီဢ္နၯ ဒီးဃ့နၯ စ့န႔ဢ္လီၯ. နမ့တဟ့ဢ္အ၀ဲသ့ဢ္ ဃ့နၯတုၯနဘဢ္ဟ့ဢ္လီၯ. နမ့ဟ့ဢ္ ၅ ရူဘံၯ (ကိၯလၯသူကီဿ္အတိဿ္ အမံၯလဿရူဘံၯ) န႔ဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္တတူဿ္လိာ္၀ဲဘဢ္၊ နဘဢ္ဟ့ဢ္အီၯအစွၯကတဿဿ္ ၁၀ ရူဘံၯ မးအ၀ဲသ့ဢ္ တူဿ္လိာ္၀ဲဒဢ္လီၯ. (ဃ့တဿ္လံန႔ဢ္အ့ဢ္အါဆံဢ္အါဒံး).

လဿခံကတဿဿ္ ဖဲ ၂၀ သီ ဟါခီန႔ဢ္ ပလ့ဢ္မ့ဢ္အူ လဲၯတုၯဆူ ကၯလၯကၯတါ လ့ဢ္မ့ဢ္အူသန႔န႔ဢ္လီၯ.


ပွၯကြဲးလံာ္၊ သရဢ္အဲဢ္ဒံၯမူ၊ ဒီး စီၯန႔ဢ္၀့ (ကညီဖိလဿအၯဒမဢ္တခီ)


ခိးကဒီး အကူာ္ ၂

1 comments:

I know 3 people in the first photo..Thramu Ehdeenahtoo is my clasmate when we studied at KKBBSC. Thramu Ehkulweh and Thra Ehdeemoo graduated after me one year... Proud of all of u..

Post a Comment