October 12, 2011

တဿ္ဒဲးဘးန႔ဢ္ ပွၯမၯတဘံဢ္ဘဢ္ (ပူအတီ)တဘ်ီပွၯတဂၯ လဲၯတဿ္လဿခ်ံ ဒီးအမါထဲခံဂၯ ၀ံၯအ၀ဲမၯလီၯတက်ဿဿ္ခ်ံဒီး ဖဲခ်ံလီၯဘ်ဿဒီး အမါလီၯတဲာ္ လဿခ်ံပူၯအဖဿမုဿ္ အ၀ဲဖီဢ္အမါအခိဢ္သူဒီး ထုးလီၯအုးဃာ္၀ဲ တုၯအမါသံတစုမး အ၀ဲပ်ဲလီၯကြံာ္အမါ အစိဢ္ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲက့ၯတဲ ပွၯလဿသါခ်ံလီၯဘ်ဿဢ္ဒီး သါမါသံလံ. အ၀ဲဟီဢ္သံယဿၯသံ‚ သူဢ္အုးသးအုးဒီး မိဢ္တဿ္ မးတဿ္နးနးကလဲာ္ ဒ္သိး ပွၯကနာ္အီၯအဂီဿ္လီၯ. မ့ဿ္လဿ ပွၯတထံဢ္ထြဲအီၯအဃိ ပွၯနာ္အီၯကိးဂၯဒဲးဒီး ပွၯသးအုးစဿၯအီၯ လီၯ. ဒီးပွၯသးကညီၯအီၯ ဒိဢ္မးလီၯ. တယံာ္တမီဿ္အ၀ဲန႔ဿ္က့ၯကဒီး အမါလဿ ပိာ္မုဢ္ အဂၯတဂၯ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲမံလဿ မုဿ္နၯခီဒီး ဖုးဘဢ္အသး တဘ်ီဘဢ္တဘ်ီအဃိ အမါသံကြဿ္အီၯလဿ မ့ဿ္အဘဢ္ မႏုၯလဲဢ္. အ၀ဲတဲကဒံကဒါ ၀ဲ ဆူအံၯဆူႏုၯ လီၯ. တဿ္မၯအသးဒ္အံၯ ဒီးအဘ်ီအါအဃိ အ၀ဲတဲ အမါလဿ အကူဢ္သံအမါလဿညါ တဂၯအဂ့ဿ္ဒီး စံး၀ဲဖဲ သါမါလီၯတဲာ္လဿ ခ်ံပူၯအခါ ကိးပသူအဃိ မၯသးဒ္ သါမံမီဿ္ပ်ီဿ္သီလဿ သါနဿ္ဟူ သါမါကိးပသူဒီး သါဖုးန႔ဢ္ လီၯ. အမါတဲအီၯ ဘဢ္မႏုၯနကူဢ္သံနမါ လဿညါ တဂၯဒ္န႔ဢ္အသိးလဲဢ္. အ၀ဲတဲဆဿအမါလဿ ယသးလီနၯအဃိ ယကူဢ္သံယမါ လဿညါတဂၯဒ္သိး ယကန႔ဿ္ဘဢ္နၯလီၯ. ဒီးတဿ္အံၯ အလီဿ္ခံ အ၀ဲသ့ဢ္ အိဢ္ဃုာ္တဘ်ဳးနံဢ္၀ံၯ ဘဢ္မုဿ္တနံၯ အ့ဢ္လိာ္သး ကတိၯအါလိာ္အသးလီၯ. ယံာ္ယံာ္ အမါတဲအီၯလဿ နဆိမိဢ္စ့ဿ္ကီးယၯဒ္ နမါလဿညါတဂၯအသိး လဿနမၯသံကန႔ဿ္ အစါဧါ. လဿခံက့ၯ တဿ္ကစီဢ္ဟူထီဢ္တုၯဆူ ပဒိဢ္ပပွဿ္အအိဢ္အဃိ တဿ္ဖီဢ္ပွၯတဂၯအံၯ န႔ဢ္လီၯ.

တဘ်ီ ပွၯတဂၯ လဲၯအီသံး ဒီးအသကိး မ့ဿ္လဿအမဲာ္ခံးအဃိ အ့ဢ္လိာ္အသးနးထီဢ္ ဒီး အသကိးတဂၯ လူၯက်ီအီၯလဿဃဲာ္ လီၯ. အ၀ဲဃ့ဿ္ဒီး အသကိးတဂၯ ထံဢ္န႔ဿ္၀ဲပွၯဆဲးထူဢ္ဃာ္ နီဢ္ခိဢ္စူတခါလီၯ. အ၀ဲထုး ထီဢ္နီဢ္ခိဢ္စူဒီး တရံးဃီၯ ဆဲးပွၯတဂၯအံၯဒီး သံတဘ်ီဃီလီၯ. တုၯႏုၯတစု အ၀ဲဂဲၯဆဿထဿဢ္ ဃ့ဿ္ပူၯဖ်ဲး အသး တဘ်ီဃီဃ့ဿ္တဆီ ဘဢ္တဆီ တုၯလဿ ကီဿ္မီဢ္လမႜဲဢ္လီၯ. အ၀ဲလဲၯ အိဢ္လဿ ကစဿဿ္ခိဢ္ဒီး မၯအီဢ္ယံာ္ အနံဢ္တဆံ ဘ်ဲဢ္၀ံၯ အလီဿ္ခံ ဘဢ္တဘ်ီ အီသကိးသံးဒီး အသကိးတဂၯဒီး အမဲာ္ခံးကိးဂၯဒဲး ဒီး အ့ဢ္လိာ္အသးဒီး အ၀ဲတဲ၀ဲ ယဟဲအိဢ္လဿ သုက်ါ ထဲတဂၯဘဢ္ဆဢ္ ယတပ်ံၯတဿ္ဘဢ္. ယအိဢ္လဿမႜီမႜး ယဆဲးသံ ပွၯတဂၯလံ. တဿ္မိဢ္သံသုသးဒံးဧါ. လဿခံက့ၯ တဿ္ဂ့ဿ္အံၯ ဟူထီဢ္ဆူ ပဒိဢ္ဒီး ဘဢ္တဿ္ဖီဢ္အီၯ ဒီး ထဿႏုာ္အီၯဆူ ဃိာ္ပူၯလီၯ.

တဘ်ီပွၯတဂၯလဲၯတဿ္ဒီး အသကိးလဿမုဿ္နၯ ခါလါကပီၯ အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္လီၯ. လဿခံ အ၀ဲမၯသံအသကိး တဂၯ၀ံၯ ဟံးန႔ဿ္ကြံာ္၀ဲအစ့ဒီး ပာ္ခူသူဢ္ ၀ဲအစိဢ္ လဿတဿ္လီဿ္တပူၯန႔ဢ္လီၯ. အသကိးတဂၯဖဲ အသး ကဟးထီဢ္အဆဿန႔ဢ္ ဂုာ္အသးဒီး အမဲာ္တက်ိဢ္နါတက်ိဢ္ ဘဢ္မးအသးန႔ဢ္လီၯ. လဿခံက့ၯ ဖဲလါကပီၯအဆဿကတီဿ္ အ၀ဲမ့ဿ္ကြဿ္ထီဢ္လါဒီး နံၯ၀ဲဒဢ္လီၯ. အမါကြဿ္အီၯလီၯဆီ ဒီးသံကြဿ္အီၯ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯဘဢ္ဆဢ္ အ၀ဲတဲကဒံကဒါ၀ဲ ဆူအံၯဆူဘးလီၯ. တဿ္မၯအသးဒ္အံၯ အါနံဢ္အါလါ အါစုအါဘ်ီ အမါသံကြဿ္အီၯအဃိ အ၀ဲတဲဖ်ါတဿ္ဂ့ဿ္အံၯ တုၯမ့ဿ္သါကြဿ္ထီဢ္ လါကပီၯန႔ဢ္ သါသ့ဢ္နီဢ္ သါသကိး တဂၯအံၯ ဖဲအကသံအခါ ဂုာ္အသးအမဲာ္တက်ိဢ္ နါတက်ိဢ္ အဃိ တဿ္လီၯနံၯအသးလီၯ. လဿခံက့ၯ တဘ်ဳးနံဢ္ တဘ်ဳးလါအလီဿ္ခံ ဘဢ္တနၯန႔ဢ္ အဒီမိ၀ၯခံဂၯ အ့ဢ္လိာ္သး သးဖ်ိးလိာ္သး အါစံးအါကတိၯ လိာ္သး တခီဒီးတခီန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ အ့ဢ္လိာ္အသး ယံာ္ထီဢ္ နးထီဢ္ဒဢ္ကြ႔ဿ္ကြ႔ဿ္ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲတဲအီၯ နၯတဂၯအံၯ ယကမွၯတဘီ နကသံလီၯ. အမါတခီ တဲဆဿအီၯ မွၯမွၯ နမ့ဿ္ဒူ န႔ဢ္မွၯ နဆိကမိဢ္ နမၯသံယၯ ကန႔ဿ္ညီညီ ဒ္သကိး လဿ နမၯသံအီၯတဂၯ အသိးန႔ဢ္ဧါ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ တဿ္ကစီဢ္ဟူထီဢ္၀ဲတုၯ ဆူ ပဒိဢ္အအိဢ္ဒီး အတဿ္ကမဢ္ ဖ်ါထီဢ္လံအဃိ ဘဢ္တဿ္ဖီဢ္အီၯလီၯ.

တဿ္မၯလိမ့ဿ္၀ဲ တဿ္ဒဲးဘးန႔ဢ္ ပွၯမၯတဘံဢ္နီတဘ်ီ နီတဂၯဘဢ္. ပွၯသးပွဿ္ အတဿ္ကတိၯ ထါတယုဿ္ စံး၀ဲ ႃႃဂံဿ္လီၯနသးဂံဿ္သဿဘ်ီ နဘံဢ္လီၯတတီၯ အိဢ္ဖ်ါထီဢ္တတီၯလီၯ႗႗ ႃႃမ့မ့ဿ္ သုမ့ဿ္တမၯဘဢ္ဒ္န႔ဢ္ ဘဢ္ဒီး ကြဿ္ကြဿ္ သုမၯကမဢ္ဘဢ္လံ ယြၯလံဒီး သ့ဢ္ညါသု၀ဲ တဿ္ဒဲးဘး ကထံဢ္န႔ဿ္သု န႔ဢ္တက့ဿ္.႗႗ (၄ မိၯ ၃၂း၂၃).

လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ‚ ပထံဢ္ဘဢ္ လဿလီဿ္ကိးပူၯဒဲး ပွၯလဿ မၯတဿ္ဒဲးဘးလဿ အမ့ဿ္ပွၯမၯကမဢ္မုဢ္ ကမဢ္ခြါ မ့ဿ္ဂ့ၯ‚ မၯသံတဿ္မ့ဿ္ဂ့ၯ တုၯမ့ဿ္ ကသံန႔ဢ္ တပာ္ဖ်ါ အတဿ္ကမဢ္ အိဢ္၀ဲ တသ့နီတဂၯဘဢ္. လဿပတဿ္အိဢ္မူ တနံၯဘဢ္တနံၯစ့ဿ္ကီး အလီဿ္အိဢ္လဿ ပကဃ့ပ်ဿ္ ပတဿ္ကမဢ္ လဿပမၯဘဢ္တဖဢ္ ကိးမုဿ္နံၯလီၯ.

(ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ က်ဲးစဿးမဲးကစံ - ယႏူၯအါရံး တုၯ မးရွ္ ၂၀၁၁ အပူၯ လဿ ဖံလူၯဒံ ကြဲး၀ဲန႔ဢ္လီၯ.)

0 comments:

Post a Comment