September 16, 2011

သူဢ္ဂ့ဿ္သးက်ိၯ တဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ (Personal Experiences) (ဖုရိလဲအတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - အကူာ္ ၁၃)

၁. ဆိးသီတနဢ္ရံဢ္တကဲဘဢ္ဧါ

သရဢ္ဒိဢ္မိၯရွ႕၊ ပံဿ္တခး တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သရဢ္ မ့ဿ္ပွၯလဿ အကီၯမံကီၯဂဲၯန႔ဿ္ တဂၯလီၯ. ယြၯဟ့ဢ္အီၯ တဿ္ဂံဿ္တဿ္ဘါတခါအံၯ လီၯဆီလီၯ. သီတနၯက်ဿၯမ့ဿ္တမံနီတစဲး ဘဢ္နာ္က့ မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ဒိးထီဢ္ အလ့ဢ္ယီဿ္ ဒီးတဿ္ဘိဢ္ဖးဒိဢ္ ဒီးက့ၯဆူပံဿ္တခး တဿ္ဒ့ဢ္စဿၯမံးလး ၄၀ ဘ်ဲဢ္လဿ လ့ဢ္က်ိၯအက်ဲ တုၯလီၯ. အဖိခြါ သရဢ္ဒိဢ္တီနီဿ္စ့ဿ္ကီး မ့ဿ္တဿ္ဒ္အပဿ္အသိး စ့ဿ္ကီးလီၯ.

တဘ်ီ၊ ဖဲပံဿ္တခးဟါတဿ္ဘါ ၄ နဢ္ရံဢ္၀ံၯ သးပွဿ္လဿသ၀ီခိဢ္ထိးတဂၯ ကြဲတဿ္ဘါဒီး ပွၯလဲၯဟဿဢ္ ဟဿဢ္လီၯ. သရဢ္ဒိဢ္မိၯရွ႕တဲယၯ၊ စီဧဿ၊ အိဢ္ခိးယၯမိကိာ္ ဒီးယအိဢ္ခိးအီၯဖဲသရိာ္ကပၯလီၯ. ယခိး ဘဢ္ဆဢ္တဟဲက့ၯပဿဿ္ထီဢ္ဘဢ္. တဿ္ခံးလီၯလံ တပဿဿ္ထီဢ္ဘဢ္. မ့ဿ္အဟဲက့ၯ ကြဿ္ယၯလဿဟံဢ္ တခီဧါ. ဒီးယက့ၯကြဿ္အီၯ လဿဟံဢ္လီၯ. သရဢ္မဿၯစံး၊ သရဢ္တဟဲက့ၯဒံးဘဢ္. ပခိးတုၯလဿမုဿ္နၯ ၁၀ နဢ္ရံဢ္၊ တပဿဿ္ထီဢ္ဘဢ္အဃိ၊ သရဢ္မဿၯစံး၊ ကမ့ဿ္အဘဢ္တံာ္တာ္တမံၯမံၯလီၯ. ပဘါယြၯဒီး မံတခီ -

ပဘါယြၯဒီးပမံလီၯ. ယမံယနဿ္လီၯအခါ၊ အ၀ဲဟဲက့ၯဖီဢ္ယခီဢ္ဒီးစံး၊ စီ၊ ဂဲၯထဿဢ္၊ ပကလဲၯဘါယြၯ
ယစံး - ဖဲလဲဢ္.
စံးဆဿ - လဿပွၯကြဲဘါယြၯအဟံဢ္န႔ဢ္မီဢ္.
ယစံး - တဿ္မိဢ္မံယသးဒိဢ္မး
စံးဆဿ - ဟဲဘဢ္တဘ်ီတခီဢ္၊ ကီၯမံသဿဢ္.
တြံဿ္ယၯ၊ တမဿယမံဘဢ္. လဿတဿ္သူဢ္ဃဿသးဃဿအပူၯ ယပိာ္ထီဢ္အခံလီၯ. ဟံဢ္အိဢ္ကဒီး ဖးယံၯ လဿသ၀ီအခိဢ္ထိး တခီလီၯ.

လဲၯတုၯဟံဢ္ကစဿ္မံလဿာ္လံ. အ၀ဲကိးဆဿထဿဢ္၊ ဂဲၯထဿဢ္၊ ဂဲၯထဿဢ္၊ ပကဘါယြၯ၊ ဟံဢ္ကစဿ္ မၯတဘဢ္ လဿၯဘဢ္. ဂဲၯထဿဢ္ကီးလီၯ.

သရဢ္ - သုကြဲဘါယြၯ သုဒုးအီဢ္မႏုၯလဲဢ္. ဟဲစိာ္၊ ပအီဢ္၀ံၯ ပကဘါယြၯ
ဟံဢ္ကစဿ္ - ပွၯအီဢ္လဿာ္လဿ ဟါ ၅ နဢ္ရံဢ္န႔ဢ္လံ.
သရဢ္ - ဘဢ္ပူးလီၯ. မ့ဿ္တအိဢ္လဿၯ၊ ဖိဒိဢ္မုဢ္၊ ဖီဢ္ဆီတဘ့ဢ္၊ ပအီဢ္၀ံၯမးပကဘါယြၯလီၯ. ဖိဒိဢ္မုဢ္ ဂဲၯထဿဢ္၊ ဖီဢ္ကီး၀ဲ ဆီတဘ့ဢ္လီၯ.
တဿ္တဟါန႔ဢ္ မ့ဿ္ယဘဢ္မႏုၯလဲဢ္ ယတဲတဘဢ္ဘဢ္၊ တဿ္မိဢ္မံယသးတုၯ ယစီဢ္ထီဢ္ယမဲာ္ တန႔ဿ္ဘဢ္. သရဢ္ဒိဢ္မိၯရွ႕ ကတိၯတဿ္၊ ယတနဿ္ဟူလဿၯဘဢ္. ယခိဢ္လီၯဖ်းခဲအံၯခဲအံၯလီၯ.

ယမၯတ၀ါလဿၯဘဢ္ဒီး ဃ့၀ံသးစူၯ သရဢ္ဒီး သးပွဿ္ဒီး ဟဲက့ၯလီၯ. ဘဢ္ကဒီးကးလဿ လါခံးအဟါ တဿ္စူၯၿပဲးၿပဲးဒီး ယလီမ့ဢ္ဘံး (ဓါတ္မီး) တအိဢ္ဘဢ္. ယက့ၯသုးယခီဢ္တစဲး တစဲး ကလဿဿ္က်ဲလဿ ယခီဢ္လီၯ. ပံဿ္တခး တဿ္ဟဲစူၯလီၯသီ ဒးဘီအါမး၊ ဘဢ္ယိဢ္ကးလဿ ဒးဘီကအ့ဢ္ယၯလီၯ. စဿဿ္စဿဿ္ ယတယာ္က်ဲတဘဢ္လဿၯဘဢ္. မုဿ္ထီဢ္အိဢ္ဖဲလဲဢ္၊ မုဿ္ႏုာ္အိဢ္ဖဲလဲဢ္ တယာ္တဘဢ္လဿၯဘဢ္. ဟးဖ်ိးလံ၊ လဲၯ၊ လဲၯ၊ တုၯလီၯလဿထံက်ိ၊ အါတမ့ဿ္ဘဢ္. ဟဲက့ၯ၊ ဘဢ္တိလဿတဿ္ခဲက်ါ၊ တိလဿ တၯဆႈဢ္၊ အါတမ့ဿ္ဘဢ္. ၀့ၯ၀ီၯခိဢ္ခိဢ္ခံခံ၊ ကကိးတဿ္ဧီဿ္မဲာ္ဆွး၊ ကယံာ္မးခံနဢ္ရံဢ္ လီၯ.

တစိဿ္ဖိတဿ္ဟဲစူၯအါထီဢ္၊ လီ၀ဿ္ဒံးထီဢ္မ်းမ်း၊ ယထံဢ္က့ၯက်ဲ၊ ယပိာ္ထီဢ္၊ လီ၀ဿ္ဒံးကဒီး ဒီး ယထံဢ္စိ သရိာ္အခိဢ္၊ လီ၀ဿ္ဒံးထီဢ္ကဒီး ဒီး ယက့ၯတုၯလဿဟံဢ္လီၯ. ယဘဢ္ယိဢ္လဿ သရဢ္မဿၯကပဿဿ္ထီဢ္ အဃိ ယက့ၯထီဢ္ကယီကယီ ဘ့ဢ္လီၯကြံာ္ဆ့ကၯထဲကူ ဘဢ္စီဢ္၊ ကူထီဢ္ကၯထီဢ္၀ံၯ၊ လုးထီဢ္ယဢ္ ကမံနီၯဒီး သရဢ္ဒိဢ္မိၯရွ႕ ဟဲက့ၯတုၯလီၯ. ဆိကမိဢ္၀ဲလဿ ယမံအဃိ မၯ၀ဲကယီကယီ ၀ံၯတစိဿ္ဖိ အ၀ဲသါသီဢ္ထီဢ္ ၿခီဢ္ၿခီဢ္၊ မ့မ့ဿ္ယဲ ယမံတန႔ဿ္လဿၯဘဢ္ တုၯမုဿ္ဆ့ဢ္၀ါထီဢ္လီၯ.

ယအိဢ္တဘ်ီဘ်ီ ယဆိကမိဢ္ထီဢ္၊ ယၯအံၯ ယဘဢ္မၯလိဒံးတဿ္လဿ သရဢ္ဒိဢ္မိၯရွ႕ အအိဢ္လီၯ. တဿ္ဆဿကတီဿ္ ဘဢ္ဂ့ၯတဘဢ္ဂ့ၯ အ၀ဲက်ဲးစဿးမၯအမူအဒါ လဿလဿပွဲၯပွဲၯလီၯ. မ့မ့ဿ္ယဲ ယကီၯမံ ဒီးအီၯထဲတနဢ္ရံဢ္ဧိၯ တကဲဘဢ္အဃိ -
ယဘဢ္ဟဲက့ၯလဿတဿ္စူၯက်ါ
ဘဢ္ဟးဖ်ိးသကုၯဆးဒး
တအီဢ္ဘဢ္ဆီညဢ္ဘဢ္.
ဒီးဘဢ္တူဿ္တဿ္စံဢ္ညီဢ္ မံတန႔ဿ္လဿၯဘဢ္ တုၯမုဿ္ဆ့ဢ္၀ါလီၯ. ယသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯ ခရံာ္အတဿ္ကတိၯ၊ မ့ဿ္ဒ္လဲဢ္၊ သုဆိးသီဒီးယၯထဲတနဢ္ရံဢ္ ဧိၯတကဲဘဢ္ဧါ. မဿ္ ၁၄း၃၇
ယသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯစီၯပီလူးစံးဘဢ္စီၯတံၯမသ့း၊ က်ဲးစဿးလဿအကတီဿ္ဘဢ္၊ လဿအဆဿကတီဿ္ဘဢ္ဘဢ္ တက့ဿ္. ၂ တံၯ ၄း၂


၂. တဿ္ထုကဖဢ္ဒီး တဿ္၀ံတဿ္နါအစိကမီၯ


ယဖးဘဢ္သရဢ္အိရဿဿ္ ရီဘဿး (Oral Robert) အတဿ္ကြဲးတဿ္ဂ့ဿ္တခါ လဿအစံး၀ဲ၊ ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္ ယတံၯသကိး (My friend, Billy Graham) ဒီးအ၀ဲပာ္ဖ်ါထီဢ္အတဿ္သးက့ဢ္ ဘဢ္သရဢ္ဘ့လ့ဢ္ ၾက့ဟဲမ္၊ မ့ဿ္လဿ၊ ဖဲအ၀ဲမၯအျခဴစ့းဒီး ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္ မၯစ့ဿ္ကီးအျခဴစ့း ဖဲ၀့ဿ္စ့းတန႔ဿ္ Sydney ကီဿ္အီးစၾထ့လယဢ္ လဿတဿ္ဆဿကတီဿ္ တဘ်ီဃီ ဃဢ္ဃဢ္န႔ဢ္၊ ပွၯတလူၯအ၀ဲအျခဴစ့းထဲသိး ပွၯလူၯ ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္ အျခဴစ့းဘဢ္အဃိလီၯ.

အ၀ဲမ့ဿ္ဂ့ၯ၊ ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္မ့ဿ္ဂ့ၯ၊ အိဢ္ဒဢ္ ဟိဢ္ထဲလ္ Hotel တဖ်ဿဢ္ဃီနာ္က့၊ တသ့ဢ္ညါလဿ အိဢ္ဟိဢ္ထဲလ္ တဖ်ဿဢ္ဃီနီတဂၯဘဢ္. ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္ အိဢ္လဿဟိဢ္ထဲလ္ တဿ္ဖီခိဢ္၊ ဒီးအ၀ဲအိဢ္လဿ ဟိဢ္ထဲလ္ ဒဿးဖီလာ္လီၯ.

ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္ ဟးလူၯဃုသ့ဢ္ညါ မ့ဿ္အိရဿဿ္ရီဘဿး အိဢ္ဆိးဖဲလဲဢ္. ဒီးတုၯအသ့ဢ္ညါ လဿအိဢ္ဒဢ္ တဿ္ဟိဢ္ထဲလ္တဖ်ဿဢ္ဃီန႔ဢ္၊ အ၀ဲဃုသ့ဢ္ညါ အိရဿဢ္ရီဘဿး အလီပ်ံၯဒဿနီဢ္ဂံဿ္ဒီး တုၯအန႔ဿ္ဘဢ္၀ဲ ဒီး အ၀ဲကြဲအိရဿဿ္ရီဘဿးလဿ ကဟဲထီဢ္အိဢ္သကိးအီၯလီၯ.

အိရဿဿ္ရီဘဿး ကတိၯပူၯဖ်ဲးအသးလီၯ. ကြဲကဒီး၀ဲတဘ်ီကဒီး၊ ဒီးအိရဿဿ္ ကတိၯပူၯဖ်ဲး ကဒီးအသး လီၯ. လဿခံကတဿဿ္ - ဘ့လ့ဢ္ကတိၯလီၯတဿ္ဒီး စံး၊ အိရဿဿ္၊ နဟဲအိဢ္သကိးယၯမ့ဿ္တခ်ဳး ၊ မ့ဿ္နဟ့ဢ္ယၯ အခြဲးလဿ ယကဟဲလီၯအိဢ္သကိးနၯ သ့ဧါ.

အိရဿဿ္စံး၀ဲ - သါမၯတဘဢ္လဿၯဘဢ္ဒီး သါဟ့ဢ္အခြဲးဒီး ဘ့လ့ဢ္ ဟဲလီၯအိဢ္သကိး သါလီၯ. စံးကဒီး၀ဲ၊ ဖဲဘ့လ့ဢ္ဟဲလီၯ အိဢ္သကိးသါန႔ဢ္၊ သါတဲဖ်ါထီဢ္လိၯလိၯဘ်ဿဘ်ဿလဿ သါသးက့ဢ္ဘဢ္ဘ့လ့ဢ္ လဿပွၯလူၯ ဘ့လ့ဢ္ အျခဴစ့းအါန႔ဿ္ ပွၯလူၯအီၯအဃိလီၯ.

ဘ့လ့ဢ္စံးဘဢ္အီၯ၊ အိရဿဿ္ဧဿ၊ ပွၯဟဲဆူ ယျခဴစ့း အါတစဲးဖိန႔ဢ္ တမ့ဿ္လဿ ယဂ့ၯန႔ဿ္နၯ၊ ယသ့န႔ဿ္နၯ အဃိဘဢ္. မ့ဿ္ဒဢ္လဿ ၀့ဿ္စံးတနံဢ္ အပူၯအံၯ၊ ယတဿ္ကရဿကရိ အစဲက်ံးတဿး အိဢ္တဖ်ဿဢ္၊ ဒီး ရၯလီၯဆိ တဿ္ကစီဢ္ သကုးဆးဒး အဃိလီၯ. အိရဿဿ္ဧဿ၊ တဘဢ္သးဆံးတဂ့ၯ. ယြၯသူနၯခီဖ်ိ တဿ္မၯစဿၯ မၯဘ်ါပွၯဆူးပွၯဆါန႔ဢ္ မ့ဿ္ယြၯအတဿ္ဟ့ဢ္လီၯဆီလဿ နဂီဿ္လီ. ယသးအိဢ္ မၯဒ္နၯ အသိးနာ္က့ ယမၯတသ့ဘဢ္. ယြၯဟ့ဢ္သါပွၯ တၯလဢ္တဂၯတမႜိလီၯ. သးဆံးတဂ့ၯ. မၯဆူဢ္ဆူဢ္ တက့ဿ္. ယတဿ္ထုကဖဢ္ ကပိာ္ထြဲနခံလီၯ.

စးထီဢ္မုဿ္နံၯအ၀ဲန႔ဢ္၊ အိရဿဿ္ရီဘဿးစံး၀ဲ၊ ဘ့လ့ဢ္ၾက့ဟဲမ္ ကဲထီဢ္သါတံၯသကိး လဿအဂ့ၯတဂၯ၊ ဒီး ဖဲသါအိးထီဢ္ အိရဿဿ္ရီဘဿး ဖႜဢ္စိမိၯ (Oral Robert University) န႔ဢ္သါကြဲဘ့လ့ဢ္ လဿကဟဲ ကတိၯတဿ္၊ ဒီးဖဲဘ့လ့ဢ္မၯဟီဢ္ခိဢ္ဒီဘ့ဢ္ တဿ္သးခုကစီဢ္ အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဖးဒိဢ္ (World Evangelism) အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ဖးဒိဢ္ လဿ၀့ဿ္ဘဿလ့ဢ္ (Berlin) န႔ဢ္ဘ့လ့ဢ္ ကြဲသါလဿ ကဟဲအိးထီဢ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ တဘ်ီ န႔ဢ္လဿ တဿ္ထုကဖဢ္လီၯ.

တဿ္၀ံတဿ္နါအသရဢ္၊ မၯကဒီး၊ ယဖးဘဢ္ မံးရွဿဢ္နရံဢ္သရဢ္ဒိဢ္ မဲာ္ခလူ၀ဿဢ္ Rev. MaeClure) လဿအမၯ တဿ္လဿကီဿ္အၯျဖၯကၯဒီး စံဢ္တဲၯတဲလီၯ ယြၯအစိကမီၯလဿ အဒိဢ္န႔ဿ္ တဿ္၀ံတဿ္နါ အစိကမီၯ န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္၀ံတဿ္နါ သရဢ္မဲမ္ဘဢ္ Memba လဿတဿ္သးဒိဢ္ သရဢ္အံၯအဃိ၊ တနံၯတခီန႔ဢ္ တဲဘဢ္ ပွၯခဲလဿာ္ လဿတနံဢ္အံၯ ကလဲၯတၯသရဢ္အံၯ၊ ဒီးပွၯကထံဢ္ဘဢ္ မတၯအစိကမီၯဒိဢ္ လဲဢ္န႔ဢ္လီၯ. မဲမ္ဘဢ္ ဖူပာ္စဿၯအသးလဿ ကသံဢ္ဖီဢ္ဒီး မၯသပ့ၯဆိ Hypnotize ပာ္စဿၯကပီၯဖးဒိဢ္လါဟ့ အဆူဢ္ထီလဿ မ့ဿ္အ့ဢ္ပွၯတဘီန႔ဢ္ ပွၯသံတဘ်ီဃီ၊ ကပီၯလဿအစုဢ္အဿ ဒ္ဂုဿ္ပြ႕တဘ့ဢ္ ဒီးဟဲစိာ္၀ဲလဿ တီဢ္ဖိအိဢ္ဒီး သ့ဢ္ဒ့၀ဢ္ဒ့ တဖ်ဿဢ္အပူၯလီၯ.

လဿကီဿ္အၯျဖၯကဢ္မုဿ္ထူဢ္ တဿ္ကိဿ္နးမး အဆဿကတီဿ္ဟဲဒီး ပွၯကမ်ဿဿ္ခဲလဿာ္ဒီး ကိးထီဢ္သရဢ္ ဒီးစံး၊ တနံၯအံၯ ပကျပဿလိာ္ပသး၊ မ့ဿ္မတၯအစိကမီၯ ကဒိဢ္လဲဢ္.

သရဢ္မဲးခလူစဿဢ္စံး၊ တဿ္လဿနမၯသ့န႔ဢ္မၯတဘီ -
မဲမ္ဘဢ္ထုးထီဢ္ကပီၯဖးဒိဢ္ ဒီးကပီၯ ကိးပသူ၊ ပာ္လီၯလဿအစုညါသးပူၯ၊ ဒီးအ၀ဲသကူးလီၯအသး၊ ကပီၯထီဢ္ဆူအခ်ဿဃံ၊ လဲၯထီဢ္ဆူအခိဢ္၊ ဟဲက့ၯလီၯလဿအနါစ့ၯ အလိၯလီၯ. ဒီးစံး ၊ ခဲအံၯနသါ ဒုးနဲဢ္ နစိနကမီၯတဘီ -

သရဢ္စံး၊ ပ်ဲယၯမီကိာ္၊ ယကက့ၯတဲတဿ္ဒီး ယကစဿ္ယြၯ၀ံၯ ယကဟဲထီဢ္ဒုးနဲဢ္သုလီၯ.
သရဢ္က့ၯႏုာ္ခ်ံးလီၯအခီဢ္၊ ဘါထုကဖဢ္တဿ္ ကစဿ္ဧဿ၊ တဿ္တၯနစိကမီၯလံ. လီဢ္ဖ်ါထီဢ္နစိကမီၯ တက့ဿ္. အ၀ဲနာ္လဿ ယြၯကမၯစဿၯအီၯဒီး ဖဲအ၀ဲဂဲၯထဿဢ္ ကြဿ္လီၯအစပြဲခးအလိၯ ထံဢ္တဿ္တမံၯ ဒီး သ့ဢ္ညါလဿအမ့ဿ္ ယြၯအတဿ္စံးဆဿအီၯလံအဃိ၊ ပဿႏုာ္လဿအဖ်ီဢ္ခံထဿဢ္ ဖိပူၯဒီး လဲၯထီဢ္ဆူ မဲမ္ဘဢ္ အအိဢ္လဿတဿ္ကိဿ္က်ါန႔ဢ္လီၯ.

မဲမ္ဘဢ္ ပာ္လီၯကပီၯဖးဒိဢ္လဿအစုပူၯအခါ အ၀ဲဘုးႏုာ္အထဿဢ္ဖိ ထုးထီဢ္တဿ္ဖိတခါ လဿပွၯမံၯဖိ တထံဢ္သ့ဢ္ညါနီတဘ်ီ ဘဢ္. ဒီးသရဢ္ပာ္ထီဢ္အစု အတခီလဿ တဿ္ဖီခိဢ္ကစီၯစုၯဒီး ကပီၯတပ့ဢ္ ဃဢ္ဃဢ္ ဒီးတဘ်ီဃီ မ့ဢ္အူခုဢ္ထီဢ္ ဒီးမ့ဢ္အူကဲၯထီဢ္လဿ ကပီၯလိၯ အီဢ္ကပီၯဒီး သရဢ္ကြံာ္လီၯ ကပီၯလဿ ဟီဢ္ခိဢ္လိၯလီၯ. ပွၯမံၯဖိ ကမဿကမဢ္ဒီး ပ်ံၯထီဢ္တဿ္လီၯ. မဲမ္ဘဢ္ ထံဢ္လဿ အရႉ လံဒီး လဿတဿ္မဲာ္ဆွးအပူၯ ဟးထီဢ္ကြံာ္၀ဲ၊ မ့မ့ဿ္ပွၯခဲလဿာ္ ဘ်ဳးက့ၯအသးလဿ သရဢ္မဲာ္ခလူ၀ဿဢ္လီၯ. သရဢ္ဒိဢ္စံး၀ဲ၊ တဿ္အ၀ဲအံၯ ပွၯကိးဂၯဒဲး မၯသ့လီၯ. မ့ဿ္ဒဢ္တဿ္ထုကဖဢ္အဃိ ယြၯဒုးနဲဢ္ယၯလဿ တိဿ္အဘ့ဢ္တဆံ မဲာ္ထံကလၯ မၯဒိဢ္ထီဢ္တဿ္တဘ့ဢ္ Ten Cent Magnifying Glass လီၯ.

တုၯယဖးဘဢ္ တဿ္ဂ့ဿ္ဖီခိဢ္ခံခါအံၯဒီး တဿ္ဒုးနဿ္ပဿဿ္ ယၯလဿ တဿ္တဟ့ဢ္ပွၯကိးဂၯဒဲးလဿ ကမၯဘ်ါက့ၯ ပွၯဆူးပွၯဆါဒ္ အီရဿဿ္ရီဘဿးမ့ဿ္ဂ့ၯ၊ သရဢ္အီစ္ဘီန္ Osborn တဖဢ္မ့ဿ္ဂ့ၯ အသိးဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး ယနာ္လဿ ယြၯဒိကနဢ္ပတဿ္ထုကဖဢ္လဿ ပွၯလဿအနာ္ လဿတဿ္၀ံတဿ္နါဒိးအီၯမ့ဿ္ဂ့ၯ၊ ပွၯလဿပွၯဆိကမိဢ္လဿ အ၀ံအနါတဖဢ္မ့ဿ္ဂ့ၯ အဂီဿ္တဘ်ီတဘ်ီ စ့ဿ္ကီးလီၯ.

ပလူၯပ်ဲဿ္သရဢ္သမါတနီၯဒ္ ၊ သရဢ္ဒိဢ္ျခီလ့ဢ္ထီ၊ သရဢ္ဒိဢ္ထိယ့ဢ္ကႜံ၊ သရဢ္ဒိဢ္ရွီးဒီးယၯ၊ ပဘဢ္လဲၯ ဘါန႔ဿ္နီဿ္ဒီမါ၀ၯလဿ တဿ္ဆိကမိဢ္လဿ အနါဒီး ပွၯကမၯသံအီၯအဂီဿ္ လဿတဿ္ႀကဲဿ္သ၀ီ ကီးခိဢ္တဒူဢ္၊ ဒီးလဿပဲဲၾကဳ သ၀ီတဒူဢ္အဂီဿ္စ့ဿ္ကီးလီၯ.

၁. တဿ္ထုကဖဢ္လဿ မိဿ္လုဿ္ပဿ္လဿ္ခုးတလီဿ္အဂီဿ္
- ပလဲၯမၯခရံာ္အိဢ္ဖ်ဲဢ္လဿ ကညီ၀ါအက်ါ လဿသ၀ီကႜီးသဢ္ပး၀ံၯ ဒီးပဟဲက့ၯလီၯ. ဖဲပက့ၯကအိဢ္္ တမံးလး ဃဢ္ဃဢ္အခါ၊ ပွၯသ၀ီဖိတဂၯ ဟဲလူၯယၯဒီးစံး၊ သရဢ္ဧဿ၊ ၀ံသးစူၯ ဟဲပိာ္ယခံ မီကိာ္ဖိ၊ တတဲယၯလဿ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯဘဢ္၊ ဃ့ကညးယၯသပွဿ္ပွဿ္အဃိ ယတဲယတံၯသကိးတဖဢ္ လဿ ကက့ၯပာ္စဿၯ ကယီကယီ ဒီး ယကက့ၯလူၯက့ၯ အ၀ဲသ့ဢ္လီၯ.

ယလဲၯပိာ္ အခံကအိဢ္တမံးလး ဃဢ္ဃဢ္ဒီးဖဲပတုၯလဿခ်ဿဢ္ဖးဒိဢ္ တထူဢ္အခီဢ္ထံးန႔ဢ္ စံး၀ဲ၊ သရဢ္ဧဿ၊ တနံဢ္အံၯယအဲဢ္ဒိးဖဲးခုး ဖဲအံၯလီၯ. ဟီဢ္ခိဢ္ဖဲအံၯ ဂ့ၯမး၊ ဘဢ္ဆဢ္ ဟီဢ္ခိဢ္ဆူဢ္မးလီ. လဿအပူၯကြံာ္န႔ဢ္ သ၀ီဖိတဂၯ ဟဲဖဲးခုးဖဲအံၯ၊ ဖဲးဘဢ္ဒဢ္ထဲတသီ၊ က့ၯတုၯဆိးက့ဒီး သံလီၯ. သုစံးလဿ ယ့ဢ္ရႉးအိဢ္ဒီး အစိကမီၯ လဿတဿ္၀ံတဿ္နါအဖီခိဢ္အဃိ ၀ံသးစူၯ မဿအမၯစဿၯယၯတဘီမီဢ္.

ယသံကြဿ္ - နနာ္လဿခရံာ္အိဢ္ဒီးအစိကမီၯလဿ တဿ္၀ံတဿ္နါအဖီခိဢ္ကစီဒီဧါ.
စံးဆဿ - ယနာ္ကယီကယီဧဲဢ္.
ယစံး - နာ္ကယီကယီတမ့ဿ္ဘဢ္. နာ္သပွဿ္ကတဿဿ္တက့ဿ္. ယဲ၊ ယတနာ္ဟီဢ္ခိဢ္ဆူဢ္ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ မ့ဿ္လဿအ၀ဲနာ္၀ဲအဃိ လဿတဿ္မၯစဿၯအီၯအဂီဿ္၊ ယဟံးထီဢ္စးခိ ထိဢ္ဒံးဘိဒီးကြဲးလီၯ -
တဿ္၀ံတဿ္နါ၊ တဿ္သရဲတဿ္တဃဢ္လဿ အအိဢ္ဖဲဟီဢ္ခိဢ္တက၀ီၯအပူၯ ခဲလဿာ္သ့ဢ္ဧဿ၊ လဿယ့ဢ္ရႉးခရံာ္၊ လဿတဿ္သံတဿ္မူခဲလဿာ္ အိဢ္လဿအစုပူၯတဂၯ အမံၯအပူၯ န႔ဢ္၊ ဟးထီဢ္ကြံာ္လဿတဿ္လီဿ္အံၯခ်႕ခ်႕ဒီး ဟဲက့ၯမၯတံာ္တာ္လဿၯတဿ္ တဂ့ၯ. သုမ့ဿ္ဟဲက့ၯမၯတံာ္တာ္ တဿ္န႔ဢ္ သုကဘဢ္လီၯ. (ဒိလီၯ၀ဲလဿ ၀ဢ္ခီခ်ဿဢ္လိၯလီၯ).

ယဖးပႜးအီၯ လဿကလုဿ္ဖးဒိဢ္ ဒီးလီၯဂာ္အသးမုာ္၊ ယစံးခြါ - ယကဘါထုကဖဢ္ဆူ တဿ္ထံတဿ္တီက စဿ္ အအိဢ္ -
ဒီးယဘါထုကဖဢ္ - တဿ္ထံတဿ္တီ၊ တဿ္စိကမီၯအကစဿ္ယြၯဧဿ၊ ယတံၯသကိးတဂၯအံၯ နာ္ထီဢ္နၯက ယီကယီလံ. ဘဢ္ဆဢ္အိဢ္ဒီးတဿ္ပ်ံၯတဿ္ဖုးလဿ ကဖဲးခုးဖဲးသံဢ္အံၯ မ့ဿ္လဿအနာ္၀ဲလဿ ဟီဢ္ခိဢ္အံၯ ဆူဢ္အဃိလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး ဟီဢ္ခိဢ္လဿနအိဢ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဟီဢ္ခိဢ္စီဆွံလီၯ. မၯစဿၯအီၯဒ္သိး၊ ကမၯဘဢ္ခုး အံၯဂ့ၯဂ့ၯ၊ အိဢ္ဒီး တဿ္အိဢ္ဆူဢ္အိဢ္ခ်႕၊ အခုးကဂ့ၯ၊ ကအီဢ္ဘဢ္အီဘဢ္၊ ဒီးကသ့ဢ္ညါက့ၯ နမ့ဿ္ တဿ္ဘ်ဳးတဿ္ဖွိဢ္ကစဿ္၊ သ့ဢ္ညါက့ၯနၯဒီး တူဿ္လိာ္က့ၯနၯဒီး ဒိးန႔ဿ္ဘဢ္က့ၯ တဿ္သးခုအလဿအပွဲၯ တက့ဿ္. လဿယ့ဢ္ရႉးခရံာ္အမံၯအဃိ ယဃ့ကညးနၯလီၯ. တဿ္ထီကတဿဿ္ကစဿ္ယြၯဧဿ၊ အၯမ့ဢ္.

လီၯဂာ္လဿ အသူဢ္မံသးမုာ္တုၯဒဢ္လဲာ္ လဲၯဆွဿက့ၯယၯတုၯ ယခ်ဳးန႔ဿ္က့ၯ တံၯသကိးတဖဢ္၀ံၯမး က့ၯကဒါက့ၯ၀ဲလီၯ.

လဿခံယနဿ္ဟူဘဢ္က့ၯလဿ အခုးဂ့ၯမး ဒီးပာ္အသးလဿ ကတူဿ္လိာ္က့ၯခရံာ္ဖဲ တဿ္ကဟဲမၯကဒီး ခရံာ္အိဢ္ဖ်ဲဢ္ အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္အ၀ဲအံၯ နီဿ္နီဿ္တမ့ဿ္တဿ္နီတမံၯဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ မ့ဿ္လဿ အပ်ံၯတဿ္အဃိ လံာ္ဘိးဘဢ္သ့ဢ္ညါဒီး တဿ္ထုကဖဢ္မၯစဿၯက့ၯ အီၯလီၯ.

၂. တဿ္ထုကဖဢ္လဿသးစဿ္မုဢ္ထံဢ္ဖိဢ္သဢ္ခြါနဿမူတဂၯအဂီဿ္
- ဖဲယအိဢ္လဿတဿ္ႀကဲဿ္န႔ဢ္၊ ဘဢ္တဟါသးပွဿ္ န႔န႔ဿ္ဟဲဆူယအိဢ္ဒီးစံး၊ သရဢ္ဧဿ၊ ၀ံသးစူၯဟဲဘါ န႔ဿ္သးစဿ္မုဢ္တဂၯ အယြၯတဘီ၊ အိဢ္လဿကြံလ့ဒီး မ့ဿ္သရဢ္၀ါအဖိမုဢ္၊ ဟဲတုၯဖဲမုကဿာ္လီၯ. တဘဢ္ လီဿ္ဘဢ္စးဘဢ္. အတဿ္ဆါဟဲထီဢ္အသးဒ္အံၯ -
တနံၯတခီဢ္၊ အ၀ဲဒီးအတံၯသကိးမုဢ္တဖဢ္ လဲၯမၯသ့ဢ္မုဢ္ တယံၯတဘူးဒီးသ၀ီလီၯ. အသကိး မုဢ္တဖဢ္ ဘိးသ့ဢ္မုဢ္တကပၯ၊ မ့မ့ဿ္အ၀ဲထံဢ္သ့ဢ္ဃ့ ကဿ္လီၯတထူဢ္ဒီး လဲၯဃီၯက်ီ၀ဲလီၯ. ဖဲအက်ီ တဿ္အခါ ထံဢ္ဖိဢ္သဢ္ခြါဒိဢ္တဿ္ ဃံလၯဒီး နဿမူနဿဆွီတဂၯ ဟဲထီဢ္လဿသ့ဢ္ကဿ္လီၯအဖီလာ္ ဒီး ဟဲဘူးထီဢ္ဒီး အီၯဒီး ဖဲပိာ္ခြါကဖီဢ္အီၯအခါ အ၀ဲကိးပသူထီဢ္ဒီး အသကိးမုဢ္တဖဢ္ ဟဲလူၯအီၯအခါ ပိာ္ခြါအံၯဟါမဿ္ကြံာ္လီၯ. ဖဲန႔ဢ္အ၀ဲဟီဢ္ဒီး တဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စးလဿၯဘဢ္. အသကိးမုဢ္က့ၯဆွဿ က့ၯအီၯလီၯ. စးထီဢ္ဖဲန႔ဢ္ တဿ္သယုဿ္သညိလီၯဘဢ္အီၯ၊ ဒီးဟဲဃ့ဿ္ဆူ သ့ဢ္ဃ့တထူဢ္အအိဢ္ဒီး ပွၯဘဢ္လူၯဖီဢ္က့ၯအီၯလီၯ. ပလဲၯအိဢ္သကိး ဒီးသရဢ္ကႜိခိဢ္ဒီး တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္သးပွဿ္ကႜဢ္ယ့ဢ္ ဒီး ယသံကြဿ္ - ဖိဒိဢ္မုဢ္၊ တဿ္သယုဿ္နသးဒံးဧါ.
စံးဆဿ - အဿဢ္၊ တဿ္သယုဿ္ယသးဒိဢ္မး.
သံကြဿ္ - တဿ္သယုဿ္နသးလဿမႏုၯလဲဢ္.
စံးဆဿ - မိဢ္ထံဢ္ဘဢ္သးလဿပိာ္ခြါနဿမူ
သံကြဿ္ - ပိာ္ခြါအံၯနသ့ဢ္ညါဧါ.
စံးဆဿ - ဟဿဢ္အဿ၊ သ့ဢ္ညါနီဘ်ီဘဢ္.
သံကြဿ္ - တဿ္မိဢ္ဘ်ါက့ၯနသးဧါ.
စံးဆဿ - အဿဢ္၊ အဲဢ္ဒိးဘ်ါက့ၯ အိဢ္မုာ္နီစဲးဘဢ္.
သံကြဿ္ - နနာ္လဿခရံာ္မၯဘ်ါ နတဿ္သယုဿ္သညိသ့ဧါ.
စံးဆဿ - အဿဢ္၊ နာ္
သံကြဿ္ - နဘါထုကဖဢ္ဘဢ္ဧါ.
စံးဆဿ - ဟဿဢ္အဿ၊ ဘါဘဢ္ဘဢ္.
ယစံး - ယကဘါထုကဖဢ္ဒီး ပိာ္ထြဲယတဿ္ထုကဖဢ္ လဿနတဿ္ကတိၯဒီး အဿဢ္လီၯနသးလဿ ယြၯအစုပူၯ နီၯ.
စံးဆဿ - အဿဢ္၊
သရဢ္ကႜိခိဢ္ဒီးယၯပဖီဢ္ဃာ္အစုစ့ဢ္.
သးပွဿ္ကႜဢ္ယ့ဢ္ဒီး သးပွဿ္န႔န႔ဿ္ဖီဢ္ဃာ္အစုထြဲ ဒီးယဘါထုကဖဢ္တက်ိၯတက်ိၯဒီး အ၀ဲဒဢ္ပိာ္ထြဲ ယတဿ္ ကတိၯအခံတက်ိၯ၀ံၯတက်ိၯ -
ကစဿ္လဿအသ့တဿ္လဿာ္၊ တဿ္ဒဲးဘးတမံၯမံၯဒီး၊ ပ်ဿ္ယတဿ္ဒဲးဘးတက့ဿ္. ယလဲၯလဿပွဿ္ပူၯ၊ လဿယက ဘိးသ့ဢ္မုဢ္ဒီး ယထံဢ္ပိာ္ခြါဃံလၯ နဿမူနဿဆွီတဂၯ၊ သါကဖီဢ္ယၯဒီး ယကိးပသူ၊ ဒီးအ၀ဲဟါမဿ္လီၯ. စးထီဢ္ဖဲန႔ဢ္၊ တဿ္သယုဿ္ယသး၊ ယအိဢ္တသ့အိဢ္တမုာ္ဘဢ္. ကစဿ္ဧဿ၊ ယတအဲဢ္ဒိး၊ တဿ္သယုဿ္သညိ ဘဢ္ယၯလဿၯဘဢ္. က်ီတဲာ္ကြံာ္ တဿ္သယုဿ္သညိအံၯ၊ မၯထူဢ္ဖ်ဲးက့ၯယၯတက့ဿ္. ယနာ္လဿ နမၯစဿၯ ယၯသ့၊ ယနာ္လဿနအဲဢ္ယၯ၊ ဒီးနသးအိဢ္ယၯလီၯ. ခဲအံၯ၊ ယအးလီၯယနီဿ္ခိ၊ ဒီးယသူဢ္ယသးလဿ နစုပူၯလီၯ. ကစဿ္ဧဿ၊ မၯစဿၯယၯတက့ဿ္. ဒုးကဲယၯလဿနဖိမုဢ္၊ နီဿ္နီဿ္တက့ဿ္. လဿခရံာ္အမံၯအဃိ ယဃ့ကညးနၯလီၯ. ကစဿ္လဿအအဲဢ္ယၯတဂၯဧဿ. အၯမ့ဢ္.

စးထီဢ္ဟါအ၀ဲန႔ဢ္၊ အိဢ္၀ဲဖဲ တဿ္ႀကဲဿ္ဆံဆဲဢ္သီ၊ ဒီးတခ်ဳးအက့ၯန႔ဢ္ ဟဲဟံးစုကြဿ္မဲာ္ယၯဒီးစံး၊ သရဢ္ဧဿ၊ တဿ္သယုဿ္ယသးတအိဢ္လဿၯဘဢ္. ခဲဂီၯယကက့ၯလီၯ.

ယစံးက့ၯမုာ္မုာ္ဘါယြၯမ့ဿ္ဆူဢ္နီၯ. လဿခံသဿလါလြံဿ္လါ ပနဿ္ဟူဘဢ္လဿ အဒိးတ့ဒိးဖ်ီဘဢ္အသးဂ့ၯဂ့ၯ လဿကႜိသရဢ္တဂၯလီၯ. ပတပာ္တဿ္အံၯလဿ ပဟီထီဢ္ကြံာ္ မုဢ္ကီၯလံဿ္အစိကမီၯ လဿခရံာ္အမံၯဘဢ္. မ့မ့ဿ္ ပပာ္တဿ္အံၯလဿ ယြၯဒိကနဢ္ ပတဿ္ထုကဖဢ္ဘဢ္ဃးဒီး မုဢ္ကီၯလံဿ္၊ တဿ္၀ံတဿ္နါအစိကမီၯဒီး မၯတဿ္လီၯလး လဿပဂီဿ္တဘ်ီတဘ်ီဒံးကစီဒီလီၯ.

ယိၯ ၁၅း၄. မ့တမ့ဿ္ဘဢ္လဿယၯန႔ဢ္၊ သုမၯတဿ္တသ့ဘဢ္နီတမံၯဘဢ္.

(ခိးကြဿ္လဿ္ အကူာ္ ၁၄)

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment