September 25, 2011

တဿ္ထုကဖဢ္လိၯလိၯဘ်ဿဘ်ဿဟိဟိပ်ီပ်ီ (ဖုရိလဲအတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - အကူာ္ ၁၄)

Frank and straight forward prayer

တဿ္ထုကဖဢ္လိၯလိၯဘ်ဿဘ်ဿ, ဟိဟိပ်ီပ်ီန႔ဢ္ တမ့ဿ္တဿ္ထုကဖဢ္လဿပဘဢ္ဆိကမိဢ္ န႔ဿ္အီၯ ဒ္သိးသုတကမူၯကမဢ္တဂ့ၯန႔ဿ္ဘဢ္. မ့ဿ္ဒဢ္ ဒ္တဿ္ဟဲထီဢ္လဿပွၯတဂၯအသးပူၯအသိး ပ်ဿ္လီၯ၀ဲ, လူလီၯ၀ဲလဿယြၯအမဲာ္ညါ လိၯလိၯဘ်ဿဘ်ဿ, ဟိဟိပ်ီပ်ီလီၯ.

(၁) သီခါဒီးယၯ
လဿပူနီဿ္နီဿ္လဿလဲၯခီဖ်ိ အဘ့ဢ္ (၁) အပူၯန႔ဢ္ ယပာ္ဖ်ါထီဢ္သီခါဒီး အပ်ဲဿ္တဂၯ ဟဲထီဢ္ဆ့ဢ္နီၯ လဿယကပၯဖဲသ့ဢ္စယးဒီး တဿ္ကီတဿ္ခဲဘဢ္ယၯလဿ ယကကတိၯတဿ္ဒီး အီၯဒ္လဲဢ္ဒ္လဲဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ယတသးဟ့သီခါအံၯဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ မ့ဿ္လဿတဿ္ကီတဿ္ခဲ ဘဢ္ယၯအဃိ, ယဘါထုကဖဢ္ဒီးစံး, ကစဿ္ဧဿ, မ့ဿ္ဘဢ္နသးန႔ဢ္ မဿသီခါစံဢ္လီၯကြံာ္လဿ ကႜဲးထိဢ္တက့ဿ္. မ့ဿ္တဘဢ္နသး န႔ဢ္ကြဿ္ဒီး မၯတဿ္တမံၯမံၯ လဿယဂီဿ္တက့ဿ္. မ့မ့ဿ္ယဲဒု ယမၯတဘဢ္ဘဢ္.

ယထံဢ္လဿယြၯဒိကနဢ္ ယတဿ္ထုကဖဢ္အံၯ, ဒီးသုးက်ဲၯက့ၯ တဿ္လဿယဂီဿ္လဿက်ဲလဿ ယမၯသ့အဃိ, သီခါကဲထီဢ္က့ၯ ယတံၯသကိး, ဒီးစိာ္စဿၯယတဿ္ဘိဢ္တဿ္စွဿၯ ဒဢ္လဲာ္လီၯ.

(၂) ယဃ့အီဢ္ယြၯလဿတခိးဘဢ္မိ
ယဖိသဢ္, မၯလိတဿ္မုဿ္ထူဢ္ကႜိစံဢ္လီၯ ကသုဢ္တနဢ္ရံဢ္အခါ, ပွၯလဿအတိဿ္အိဢ္ ပွ႔ၯအီဢ္ အဆဢ္, ယဲယတိဿ္တအိဢ္ဘဢ္အဃိ, ယစံဢ္လီၯအီကဒံကဒါထံ၀ံၯ လဲၯဆ့ဢ္နီၯလဿ တခိးထူဢ္ လဿအကဒုဂ့ၯမး အဖီလာ္ဒီး သါကလံၯဆွံ လီၯ.

ယကြဿ္ထီဢ္တခိးအခံ, ယထံဢ္တခိးသဢ္အမိတဖ်ဿဢ္ လီၯစဲၯဒီး တဿ္မိဢ္အီဢ္မးယသး လီၯ. လဿ ယသးပူၯယကိးထီဢ္, ကစဿ္ဧဿ, ယၯတဂၯအံၯ, ယတိဿ္တအိဢ္နီတဘ့ဢ္ဘဢ္. ပွၯမီဢ္ ပွၯတိဿ္အိဢ္ ပွၯပွ႔ၯအီဢ္ဘဢ္အဆဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ယၯတဂၯ ဘဢ္အီဒဢ္ထံ ကိးနံၯဒဲးလီၯ. နတသး ကညီၯယၯဧဲဢ္. နမ့ဿ္အဲဢ္ယၯဒီး သးကညီၯယၯဘီဢ္ ဒုးအီဢ္လဿ္ယၯ တခိးသဢ္ မိတဖ်ဿဢ္အံၯ ဘီဢ္. ဒီးယစုဢ္လီၯ ယခီဢ္ခံခီဆူ တဿ္ပ်ီပူၯ ဒီးသါကလံၯဆွံလီၯ. လဿတဿ္တပာ္သူဢ္ ပာ္သး အပူၯ တခိးသဢ္မိတဖ်ဿဢ္အံၯ လီၯတဲာ္လဿယခီဢ္ခံခီအကဆူး, တဘဢ္ယခိဢ္ဘဢ္. တဘဢ္ ယခီဢ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္. ယကြဿ္ထီဢ္, ယတထံဢ္ထိဢ္နီတဘ့ဢ္, လံာ္ပအီ နီတဒုလဿကမၯလီၯတဲာ္ တခိးသဢ္အံၯဘဢ္.

ယမ့ဿ္ဖိသဢ္နာ္က့ ယထံဢ္ဖဲန႔ဢ္ မ့ဿ္ဒဢ္ယြၯ ဒိကနဢ္ ယတဿ္ထုကဖဢ္လီၯ. ယစံးတဿ္ဘ်ဳးပဿ္ဧဿ, ဒီးယအီဢ္တခိးသဢ္အံၯလီၯ. တုၯခဲအံၯ, ယတသးပ့ၯနီဢ္နီတဘ်ီဘဢ္.

(၃) ဘွဲသးပွဿ္တဂၯ အတဿ္ထုကဖဢ္ဟိဟိပ်ီပ်ီ
ယမိတဲဘဢ္ယၯလဿ ဘွဲသးပွဿ္လဿသ၀ီဂၯတဖ်ဿဢ္ ဟဲအိဢ္သကိးအ၀ဲသ့ဢ္လီၯ. ပွၯတဂၯဟဲလူၯ တဲဘဢ္အီၯလဿ အဖိခြါအိဢ္လဿသ၀ီထံတပူၯ တဂၯဘဢ္န႔ဿ္ တဿ္ဟဿဖဿလူ, လီၯသံလီၯ၀ါလံဒီး မဿအလဲၯခ်႕ခ်႕လီၯ.

ယမိစံး၀ဲ, အ၀ဲတဂဲၯဆဿထဿဢ္ဒီးလဲၯဘဢ္. မ့မ့ဿ္အ၀ဲတီၯလီၯ လဿစုလဿခီဢ္လဿ ဖုဒါခိဢ္ ဒီးဘါထုကဖဢ္လဿအဘွဲက်ိာ္ ဖးဒိဢ္ဒီးစံး, -

ႃႃအပဢ္ဘံဢ္ကႜဲဢ္ယြၯဧဿ, ယဖုဢ္ခဿအီၯခႜံတပူၯတပွဲၯ, ကႜးအံျဖီး, ကႜလၯဘါ, ကႜကဿဢ္လၯ ကႜဢ္ကါလါလီး, ကႜအ့ဢ္မဲၯအနဲဢ္ဘ့ ကႜ၀ဢ္အ့ဢ္အခီဒီ, မဲၯက့ၯပီၯကႜအ့ဢ္ဘ့ဒီးတ့သါ ကၯအခီ, နမဲၯကႜၯပြဲအဲဒီ, ယနဲၯလဿနခီ မဲၯပြဲအဲ ဒီးအပဢ္ ဘံဢ္ကႜဲၯယြၯဧဿ..႗႗
လဿစွီၯက်ိာ္ -
ႃႃယပဿ္ကစဿ္ယြၯဧဿ, ယဖိခြါအိဢ္လဿထံတပူၯတဂၯ, အအ့ဢ္ျပိ, ဒီးလီၯဘီ, အခိဢ္လီၯစီၯ, အခံလီၯစီၯ, အအ့ဢ္မၯအသးဒ္ စိး၀ဢ္ဃးအအ့ဢ္အသိး, မၯက့ၯဘဢ္အအ့ဢ္ ဒ္ခုဢ္လဢ္မုဢ္ ပံာ္ အသိးတက့ဿ္. နမၯသ့ကစီဒီ, ဒီးယနာ္လဿ နကမၯကစီဒီလီၯ. ယပဿ္ကစဿ္ယြၯဧဿ.႗႗
ယမိးစံး, ပွၯသ၀ီဖိအုဢ္အသးလဿ အဖိဘ်ါက့ၯ တကတီဿ္ဃီဖဲ အပါဘါထုကဖဢ္ လဿအဖိ အဂီဿ္ န႔ဢ္လီၯ.

(၄) သရဢ္ထူစီၯပၯ အတဿ္ထုကဖဢ္ဟိဟိပ်ီပ်ီ
သရဢ္ထူစီၯပၯတမ့ဿ္ ပွၯမၯလိဘဢ္တဿ္ဘဢ္. မ့ဿ္ပွၯမိဿ္လုဿ္ပဿ္လဿ္ နာ္က့ၯခရံာ္လီၯ. တုၯအစူဿ္ က့ၯနာ္က့ၯ ခရံာ္ဒီး အသးဆူဢ္လဿ အဟးအုဢ္အသး လဿခရံာ္အဂီဿ္ လဿပွၯမိဿ္လုဿ္ပဿ္လဿ္ အက်ါအဃိ , လူဿ္ပ်ဲဿ္က၀ီၯဃုထဿအီၯဒ္ အပွၯဟး၀့ၯ၀ီၯ စိာ္တဿ္သးခုကစီဢ္ လဿပွၯမိဿ္လုဿ္ ပဿ္လဿ္ အက်ါလီၯ.

အတဿ္ကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့ တအိဢ္ဘဢ္နာ္က့ မ့ဿ္ပွၯလဿအဆိကမိဢ္ တဿ္လီၯတံဿ္လီၯဆဲး တဂၯဒီး တဘ်ီဘ်ီ အတဿ္ဆိကမိဢ္ တဒ္သိးဒီး ပွၯအဂၯဘဢ္. ပွၯအါဂၯစံး၀ဲ, ပမၯတဿ္အဿန႔ဢ္ညီ, ပမၯတဿ္ဂ့ၯ န႔ဢ္ကီလီၯ. အ၀ဲစံး, သုတဿ္အ၀ဲန႔ဢ္တဘဢ္ဘဢ္. သုတဿ္န႔ဢ္ကမဢ္လံ. စံး၀ဲ, ပမၯ တဿ္အဿန႔ဢ္ကီမး, မ့မ့ဿ္ပမၯတဿ္ဂ့ၯန႔ဢ္ ညီကဒဢ္လီၯ. ဒီးအ၀ဲရွဲပႜး၀ဲဒ္အံၯ, -
ပကလဲၯဟုဢ္တဿ္ ပသကိးခံဂၯ, တခ်ဳးပလဲၯ ပဘဢ္တဿဢ္ပီဢ္ခူသူဢ္ ဘဢ္ယိ္ဢ္ လဿပွၯကနဿ္ဟူ, ပလဲၯလံ, ဒ္သိးပွၯသုတထံဢ္ ပွၯတဂ့ၯပဘဢ္ ပာ္ခူသူဢ္ပသး, ဘဢ္ယိဢ္လဿ ပွၯကထံဢ္ပွၯ, ဘဢ္ယိဢ္လဿ ထြံဢ္ကမီၯပွၯ, ပဘဢ္အိဢ္ခိးလဿ တဿ္ခဲက်ါတုၯ ပွၯမံ, ပစိၯအ့ဢ္ ပဒဲသီဢ္တဘူဢ္ဘဢ္, ဘဢ္ယိဢ္လဿဂုဿ္ကအ့ဢ္ ဒးဘီကအ့ဢ္ပွၯ, ယီဿ္ဘဢ္ကး ပွၯအ့ဢ္, သဲတဘူဢ္, လဲၯထီဢ္ဟုဢ္လံ တဿ္သီဢ္ျပဲးပဖုးလီၯ. ပန႔ဿ္လံ ဟဲက့ၯနီၯလီၯပသး နၯန႔ဿ္အါ, ယၯန႔ဿ္စွၯ, ထိလိာ္ကးပသး, အါပမၯတဿ္အဿန႔ဢ္ ကီဒိဢ္မး, မ့မ့ဿ္ ပမၯတဿ္ဂ့ၯန႔ဢ္ ညီကဒဢ္ဖိ လီၯ. နဟံးထီဢ္လံာ္စီဆွံတဘ့ဢ္, နလဲၯဖးလဿ က်ဲမုဿ္ခိဢ္န႔ဢ္ မတၯမး တအ့ဢ္လိာ္နၯ, ထြံဢ္တဒု မးတမီၯနၯဘဢ္. ညီမးလီၯ. ပကနဢ္အတဿ္န႔ဢ္လိၯ ကီးလီၯ.

ဒ္န႔ဢ္အသိး, အ၀ဲအတဿ္သးခုကစီဢ္ အက်ဲန႔ဢ္ ပွၯမၯပိာ္အခံ တဘဢ္ဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး ပွၯမိဿ္လု ပဿ္လဿ္ နဿပဿဿ္အတဿ္စံးတဿ္ကတိၯ ဒီးတခ်ဳး လဿယမၯ ကီဿ္နဲဢ္ရြဲဢ္အတဿ္မၯဒံးဘဢ္န႔ဢ္ အ၀ဲမၯန႔ဿ္ လံသးသမူ ၈၅ ဖ်ဿဢ္ဆူ ခရံာ္အအိဢ္ ဒီးစံး၀ဲ သါကက်ဲးစဿးတုၯ အန႔ဿ္ အဖ်ဿဢ္ ၁၀၀ လီၯ.

လဿအက်ဲဒဢ္၀ဲန႔ဢ္, တဘ်ီလဲၯတုၯလဿသ၀ီ လဿတလဲၯဘဢ္ဒံးနီတဘ်ီဘဢ္ တသ၀ီ လီၯ. မ့ဿ္ အကတီဿ္ဖဲ တဿ္၀ံၯတဿ္ကာ္, ဟုသးတအိဢ္ဘဢ္ အနံဢ္ဒီး, မတၯမး တအဲဢ္ဒိးတူဿ္လိာ္ ပွၯတမွံၯ ဘဢ္. တဿ္ထိးဘဢ္အသးလဿ ကထီဢ္ဟံဢ္တဖ်ဿဢ္ဒီး ဖဲအလဲၯထီဢ္အခါ ဟံဢ္ကစဿ္မုဢ္ ဟံဢ္ကစဿ္ခြါ ဂုာ္ဟးဆွဲးအီၯလီၯ.

အ၀ဲစံး - ဒီပုဿ္၀ဲဿ္မုဢ္ဧဿ, ယဟဲစိာ္တဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯဆိဢ္၀ါ လဿနဂီဿ္လီၯ. နတသးလီ တဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯ ဆိဢ္၀ါ ဧဲဢ္.
မုဢ္ - တဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯဆိဢ္၀ါဒု ပသးလီ၀ဲသဿဢ္.
သရဢ္ - နမ့ဿ္သးလီ ဆ့ဢ္နီၯဖဲအံၯ, - ခြါစီ, နတသးလီတဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯ ဆိဢ္၀ါဧဲဢ္.
ခြါ - ယတသးလီဘဢ္.
သရဢ္ - တမ့ဿ္သးလီ, ဆ့ဢ္နီၯလဿန႔ဢ္. ဒီပုဿ္၀ဲဿ္မုဢ္ နသးလီတဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯ အဃိ ဖွိဢ္ထီဢ္နစု -

သရဢ္ - တဿ္ထံတဿ္တီကစဿ္, ကစဿဿ္ကလိကစဿ္, တဿ္ခဲလဿာ္ ကစဿ္ယြၯဧဿ, ခဲအံၯ ယဃ့ကညးနၯလီၯ. ဒီပုဿ္၀ဲဿ္မုဢ္ တဂၯအံၯ သးလီနတဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯ ဆိဢ္၀ါလီၯ. ဟ့ဢ္လီၯဘဢ္အီၯ တဿ္အိဢ္ဆူဢ္အိဢ္ခ်႕, တဿ္ဂံဿ္တဿ္ဘါ, မၯတဿ္တမံၯကဲထီဢ္, မၯခံမံၯကဲထီဢ္, လဲၯတဿ္က့ၯတဿ္ လိၯတကိဿ္, ခိဢ္သုတဆါ, မံမုာ္အီဢ္၀ံဢ္, မၯန႔ဿ္အီဢ္ကဲ, ပူၯဒုဢ္ပူၯဒါဒဢ္၀ဲ, လဲၯတုၯက့ၯဖ်ိ, သ့ဢ္ညါက့ၯနၯ, ထံဢ္ဘဢ္က့ၯနၯတက့ဿ္.
မ့မ့ဿ္ခြါစီတဂၯန႔ဢ္ တသးလီနတဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯဘဢ္အဃိ, တဿ္လဿနကဟ့ဢ္အမါ န႔ဢ္, ဟ့ဢ္အီၯတဂ့ၯ. တသးလီ၀ဲဘဢ္. လဲၯတဿ္အလိၯမ့ဿ္ကိဿ္ အခိဢ္မ့ဿ္ဆါ, ကနဢ္ဃုာ္တဂ့ၯ, တသးလီ၀ဲဘဢ္. မ့ဿ္လီၯဘဢ္လဿတဿ္ကီတဿ္ခဲ, တဿ္အဿတဿ္သီအက်ါ, ကနဢ္ဃုာ္တဂ့ၯ. တသးလီ၀ဲဘဢ္. လဲၯမ့ဿ္တတုၯ က့ၯမ့ဿ္တဖ်ိ, မံမ့ဿ္တန႔ဿ္, အီဢ္မ့ဿ္တ၀ံဢ္, ကနဢ္ဃုာ္တဂ့ၯ, တသးလီ၀ဲဘဢ္. လဿယ့ဢ္ရွဴးခရံာ္အမံၯ အဃိ ယဃ့ကညးနၯလီၯ. တဿ္ထံတဿ္တီ အကစဿ္ဧဿ, အၯမ့ဢ္.

တဘ်ီဃီ ဟံဢ္ကစဿ္ခြါစံး -
ခြါ - နမၯတဿ္တခါ ယတူဿ္ဘဢ္ဘူဢ္လဲဢ္.
သရဢ္ - ဒဿၯ, နစံးလဿ နတသးလီ တဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯဘဢ္န႔ဢ္,
ခြါ - မ့ဿ္ဒ္နဃ့န႔ဿ္ ယမါအသိး ပသးလီ၀ဲသဿဢ္.
သရဢ္ - နမ့ဿ္သးလီ ဟဲက့ၯဆ့ဢ္နီၯလဿနမါကပၯ
သရဢ္ - ဖွိဢ္ထီဢ္သုစုခံဂၯလဿာ္
ဒီးသရဢ္ဘါထုကဖဢ္လဿ အ၀ဲသ့ဢ္ခံဂၯ အဂီဿ္ က်ဿၯသူဢ္က်ဿၯသး တ၀ီကဒီးလီၯ. တဿ္မၯမုာ္ ဟံဢ္ကစဿ္ပိာ္ခြါအသး တုၯဒဢ္လဲာ္ မဿအမါဒိထီဢ္မ့ၯဒီး အ၀ဲလူၯဖီဢ္ဆီ, ဖီထီဢ္လဿအကစဿ္, အီဢ္သကိးသဿဂၯလဿာ္ လဿတဿ္သူဢ္ခုသးခု တဿ္သးမုာ္အပူၯလီၯ.

လဿခံ, ဒီမိ၀ၯခံဂၯအံၯ တူဿ္လိာ္က့ၯခရံာ္လီၯ. လဿတဿ္ဂ့ဿ္လဿအဖီခိဢ္ တဖဢ္အဃိ တဿ္ဒုးနာ္ယၯ လဿ ယြၯတကြဿ္ ကပာ္ဘဢ္ တဿ္ထုကဖဢ္ လိၯလိၯဘ်ဿဘ်ဿ ဟိဟိပ်ီပ်ီ တဖဢ္ဘဢ္.
I believe that, God does not overlook frank & straight forward prayers.

(ခိးကြဿ္လဿ္ - အကူာ္ ၁၅)

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment