January 3, 2011

မုဢ္ဃံလၯလဿပ်ဿၯန႔ဢ္ စီၯပၯဖးဒိဢ္အိဢ္၀ဲတဂၯလီၯ. အ၀ဲအိဢ္ဒီး အမါသးဘိ လဿအအဲဢ္၀ဲဒိဢ္မးတဂၯ လီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ အံၯ တဿ္စံး၀ဲလဿ ဒိဢ္တဿ္ဂ့ၯမး၊ အခိဢ္သူဖးထီ၊ ဒီးဘီဒ္ထူအသိးလီၯ. အဖံးအညဢ္စ့ဿ္ကီး ၀ါကပုာ္လုး၊ အက့ဿ္ အဂီၯဃံလၯဒိဢ္မး လီၯ. အ၀ဲမ့ဿ္ ပွၯလဿအသူဢ္ဂ့ၯသး၀ါ၊ အဃိဒီး ထံဖိကီဿ္ဖိတဖဢ္ အဲဢ္အီၯဒိဢ္မး လီၯ. စီၯပၯဒီး နီဿ္ပၯမုဢ္အံၯ အိဢ္ဒီး အဖိမုဢ္ထဲတဂၯဧိၯလီၯ. ဖိမုဢ္တဂၯအံၯ လီၯအဲဢ္လီၯကြံ လီၯဂာ္ဒီး အမိဿ္န႔ဢ္လီၯ. အဃိသတးဒီး နကြဿ္အလဿကြဿ္နီတဘ်ီ ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. အမိဿ္အပဿ္ အဲဢ္ဘဢ္အီၯဒိဢ္မး န႔ဢ္လီၯ.

ဘဢ္တနံၯတခီဢ္ နီဿ္ပၯမုဢ္အံၯ ဆိးက့ထီဢ္၀ဲဒီး စီၯပၯကိးကသံဢ္သရဢ္လဿအဂ့ၯ ကတဿဿ္ ဒ္သိး အကမၯဘ်ါ က့ၯအတဿ္ဆါအံၯလီၯ. ကသံဢ္သရဢ္တဖဢ္ ဘွီတဿ္ဆါတဘ်ီနီတဂၯဘဢ္. ယံာ္ထီဢ္ယံာ္ထီဢ္ဒီး နီဿ္ပၯမုဢ္အံၯ အတဿ္ဆါနးထီဢ္နးထီဢ္ဒီး သ့ဢ္ညါလီၯအသးလဿ အကသံလီၯ. ထဲန႔ဢ္အ၀ဲတဲဘဢ္အ၀ၯဒ္အံၯ၊
ႃႃယမ့ဿ္သံန႔ဢ္၊ နမ့ဿ္ဃုနီဿ္ပၯမုဢ္အသီန႔ဢ္ ဃုအီၯလဿအဒိဢ္တဿ္ဂ့ၯဒ္သိးယၯ၊ နဃုမ့ဿ္တဘဢ္ဒီး တဘဢ္န႔ဿ္နမါ အသီဘဢ္.႗႗
စီၯပၯအံၯ မ့ဿ္လဿအအဲဢ္အမါဒိဢ္ဒိဢ္ကလဲာ္အဃိ၊ အဿဢ္လီၯအမါ၀ံၯ ဒီး အမါသံသဒဢ္ကြံာ္အီၯလီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ သံ၀ံၯ တဘ်ဳးနံဢ္တဘ်ဳးလါ ၀ံၯဒီး စီၯပၯအပဒိဢ္ပပွဿ္ သ့ဢ္တဖဢ္ တဲဘဢ္စီၯပၯလဿ
ႃႃစီၯပၯဧဿ၊ တဿ္အံၯ ပၾကဿးအိဢ္ဒီး နီဿ္ပၯမုဢ္ လဿနဂီဿ္တဂၯလီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ မ့ဿ္တအိဢ္ ပကြဿ္တဖ်ါဃံဖ်ါလၯ ဘဢ္.႗႗
စီၯပၯတဲဘဢ္အပဒိဢ္ပပွဿ္တဖဢ္၊ တခ်ဳးလဿ အနီဿ္ပၯမုဢ္သံဒံးဘဢ္န႔ဢ္ မၯလိာ္၀ဲလဿ ယကဃုနီဿ္ပၯမုဢ္ လဿအဃံလၯဒ္သိး အီၯန႔ဢ္လီၯ. အဃိ၊ သုမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးလဿယန႔ဿ္ယမါ ဒီး ဃုန႔ဿ္နီဿ္ပၯမုဢ္လဿ အလီၯဂာ္ဒီး ဃံလၯဒ္ သုနီဿ္ပၯမုဢ္ အသိးန႔ဢ္တက့ဿ္.

တဘ်ီအံၯ စီၯပၯအပဒိဢ္ပပွဿ္တဖဢ္ လူၯဃုနီဿ္ပၯမုဢ္ သကုၯဆးဒးလီၯ. ထံဢ္ဘဢ္၀ဲဒဢ္ ပိာ္မုဢ္ဃံလၯ အါဒံ အါဂၯစ့ဿ္ကီးန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး၊ မ့ဿ္ထံဢ္၀ဲလဿ အခိဢ္သူဘီဒ္ထူ အသိးဒီး အဖံးအညဢ္တခီ တ၀ါကပုာ္လုာ္ ဖိဘဢ္. ဒ္န႔ဢ္အသိး အညဢ္မ့ဿ္၀ါကပုာ္လုာ္ဖိ ကဒီးတခီ အခိဢ္သူတခီ တဘီကဒီးဘဢ္. အဃိ၊ အ၀ဲသ့ဢ္ဃုန႔ဿ္ စီၯပၯအမါတဘဢ္လဿၯဘဢ္လီၯ. ပွၯဒိဢ္တဿ္ဂ့ၯဒ္သိး နီဿ္ပၯမုဢ္န႔ဢ္ အိဢ္တ့ဿ္ဒဢ္ထဲတဂၯဧိၯ လဿအမ့ဿ္ စီၯပၯ အဖိမုဢ္န႔ဢ္လီၯ. အဃိသတးဒီး စီၯပၯကူဢ္ထီဢ္တဿ္ဒ္အံၯလီၯ.

လဿပဒိဢ္ပပွဿ္အက်ါ၊ ပဒိဢ္သးပွဿ္ကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့ အိဢ္တဂၯ၊ ပွၯတဂၯအံၯ စီၯပၯကဒုးဖ်ီအီၯဒီး အဖိမုဢ္၀ံၯ စီၯပၯကအးလီၯက့ၯနီလဿအဖိမုဢ္အစုပူၯန႔ဢ္လီၯ. ပွၯကိးဂၯဒဲး ဘဢ္အသးလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဒီး စီၯပၯအဖိမုဢ္ တအဿဢ္လီၯအီၯဘဢ္. လဿခံကတဿဿ္ စီၯပၯအဖိမုဢ္တဲဘဢ္အပဿ္ဒ္အံၯ၊ ပွၯလဿ အမၯန႔ဿ္ယၯ ဆ့ကၯလဿ အကျပဳဿ္ကၿပီၯ ဒ္မုဿ္တဘ့ဢ္၊ ဆ့ကၯလဿအကပီၯ၀ါဆွံဒ္လါတဘ့ဢ္၊ ဆ့ကၯလဿ အကၾတ့ဢ္ကႀတိဢ္ဒ္ ဆဢ္ ကပီၯတဘ့ဢ္၊ ဃုာ္ဒီး ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိအကလုာ္ တကထိအဆူဢ္ ဆ့ကၯတဘ့ဢ္ တဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯ မ့ဿ္န႔ဿ္ဒီး ပွၯအ၀ဲန႔ဢ္ ယကဟံးန႔ဿ္အီၯလီၯ. စီၯပၯအဖိမုဢ္ သ့ဢ္ညါ၀ဲလဿ ပွၯလဿအကမၯဆ့ကၯလြံဿ္ဘ့ဢ္ ဒ္အံၯ ကန႔ဿ္ န႔ဢ္၊ တအိဢ္ဘဢ္နီတဂၯဘဢ္လီၯ.

ဘဢ္ဆဢ္ စီၯပၯဟ့ဢ္လီၯအကလုဿ္ဒ္သိး ပွၯကမၯန႔ဿ္ဆ့ကၯလြံဿ္ဘ့ဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. စီၯပၯအထံဖိကီဿ္ဖိတဖဢ္ စ့ဿ္ကီး မ့ဿ္ပွၯလဿ အသ့အဘဢ္ စ့ဿ္ကီးလီၯ. တယံာ္ဘဢ္ဒီး ပွၯဟဲဆွဿ ဆ့ကၯအံၯလီၯ. စီၯပၯအဖိမုဢ္ ကြဿ္ ဃီၯဆ့ကၯဒီး အသးအုးဘဢ္မးအသး လဿပွၯမၯဆ့ကၯအံၯ န႔ဿ္အဃိလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး အ၀ဲတပာ္ဖ်ါ အတဿ္ သးအုးဘဢ္. လဿမုဿ္နၯခီန႔ဢ္ အ၀ဲထဿႏုာ္က့ၯ အဆ့ကၯလဿဃီၯသဢ္ဖံး ကုအပူၯ၀ံၯ အ၀ဲဖွဴသူအမဲာ္ အစု ဒီး အခိဢ္၀ံၯဒီး ကၯထီဢ္အဆ့ကၯ တၯဆႈဢ္တဘ့ဢ္ ဒီး ဃ့ဿ္ဖ်ိးကြံာ္၀ဲလီၯ. စီၯပၯအဖိမုဢ္အံၯ ဃ့ဿ္ဖ်ိးထဲတဂၯ ဒီး လဲၯတုၯလဿ ပွဿ္မုဿ္သီထိအပူၯဒီး အ၀ဲပ်ံၯတဿ္ ဒိဢ္မးလီၯ. တဿ္ခံးန႔ဿ္အီၯလံ. အ၀ဲထံဢ္၀ဲ သ့ဢ္ကအိတခါဒီး အ၀ဲလဲၯႏုာ္မံလဿ သ့ဢ္ကအိပူၯန႔ဢ္လီၯ. ဖဲအ၀ဲမံဘဢ္အသးအခါ၊ စီၯပၯဖိခြါတဂၯဒီး အခ့အပွၯတဖဢ္ လူၯဃု ခးအီဢ္တဿ္မံၯလာ္၊ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိတဖဢ္ လဲၯတုၯလဿ စီၯပၯဖိမုဢ္မံတဿ္ အလီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဖဲန႔ဢ္ အထြံဢ္သ့ဢ္ တဖဢ္ မီၯႏုာ္တဿ္ဖဲ တဿ္ကအိပူၯန႔ဢ္ဒီး စီၯပၯဖိခြါ အပ်ဲဿ္တဖဢ္ လဲၯကြဿ္၀ဲ၊ ဒီးထံဢ္ဘဢ္ ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိလီၯဆီ တဒု မံဘဢ္အသးဒီး ဟဲက့ၯစိာ္၀ဲဆူ စီၯပၯဖိအအိဢ္လီၯ.

ဖဲန႔ဢ္ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိ သ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္အသးဒီး ဃ့ကညးအ၀ဲသ့ဢ္ ဒ္သိး အသုတမၯသံအီၯတဂ့ၯအဂီဿ္လီၯ. အ၀ဲ တဲလီၯအသးလဿ တမ့ဿ္ဆဢ္ဖိကီဿ္ဖိဘဢ္. မ့ဿ္ဒဢ္ပွၯကညီန႔ဢ္လီၯ. သါမိဿ္သါပဿ္သံသဒဢ္သါအဃိ သါဖွီဢ္ သါယာ္ဒိဢ္မးလီၯ. စီၯပၯဖိကြဿ္အီၯ သးကညီၯအီၯဒီး က့ၯကိးက့ၯအီၯလီၯ. စီၯပၯမဿအလဲၯအိဢ္လဿ အပွၯ ဖီမ့ၯအဟံဢ္ ဒီးမၯစဿၯတဿ္လဿ တဿ္ဖီအီဢ္တ့ၯအီဢ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲကၯဒဢ္အဆ့ကၯ တၯဆႈဢ္တဘ့ဢ္န႔ဢ္ဒီး မၯစဿၯစီၯပၯအပွၯဖီမ့ၯ ကိးနံၯဒဲးန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲဂုာ္က်ဲးစဿးမၯတဿ္လဿဟံဢ္ ဒ္တဿ္ထူးတပဿၯ၊ သ့လီခီ၊ ထူးခြး၊ ခြဲသိဢ္ခြဲပ်ီဟံဢ္၊ တဿ္လဿအလိဢ္ဖဲန႔ဢ္ဖဲအံၯ အ၀ဲမၯတဿ္ခ်႕ ဂ့ၯမးဒီး လီၯတံဿ္လီၯဆဲး ဂ့ၯဒိဢ္မးလီၯ.

အဃိဒီး ပွၯဖီမ့ၯ တဂၯအံၯအဲဢ္ဘဢ္အီၯ ဒီးသးကညီၯဘဢ္အီၯ စ့ဿ္ကီးလီၯ. ဘဢ္တဘ်ီန႔ဢ္ စီၯပၯအဖိခြါ မၯမူး သးဖွံဒီး ပွၯဟဲအါမးလီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိအံၯ အဲဢ္ဒိးလဲၯ၀ဲဒဢ္ ဒိဢ္မးအဃိ ဃ့အခြဲးလဿအဖါတံဿ္ ပွၯဖီမ့ၯအအိဢ္ န႔ဢ္လီၯ. အဖါတံဿ္တခီတဲဘဢ္အီၯ၊ နမ့ဿ္လဲၯကြဿ္ကီတဿ္ဒီး လဲၯယံာ္ယံာ္တဂ့ၯ. လဲၯကြ္ကီတဿ္ထဲ တနဢ္ရံဢ္ အအါကတဿဿ္တက့ဿ္. ၀ံၯဒီး ယဲတခီ ယကလဲၯစ့ဿ္ကီးလီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိန႔ဿ္ဘဢ္တဿ္အခြဲးအယာ္အဃိ အသးခု ဒိဢ္မးန႔ဢ္လီၯ. တဘ်ီဃီ အ၀ဲပ်ဿ္အမဲာ္အနါ၊ မၯဃံမၯလၯထီဢ္အသး၊ ကူထီဢ္သိးထီဢ္အကူအကၯ ကၾတ့ဢ္ ကႀတိဢ္တဖဢ္၊ ၀ံၯဒီး လဲၯ၀ဲဆူ ပွၯဂဲၯကလံဢ္အလီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ဖဲလဿအလဲၯလဿက်ဲန႔ဢ္ ပွၯထံဢ္အီၯတဂၯလဿ္ လဿ္ ကြဿ္ထံအီၯဒီး ဖ်ါလဿပွၯကြဿ္ကီအီၯ တလဿကြဿ္ကီနီတဘ်ီဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲလဲၯတုၯတဿ္ ဂဲၯကလံဢ္ အလီဿ္ဒီး စီၯပၯဖိထံဢ္အီၯဒီး ဟံးစုကြဿ္မဲာ္အီၯ၊ ၀ံၯဒီး အ၀ဲသ့ဢ္စးထီဢ္ တဿ္ဂဲၯကလံဢ္န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ ခံဂၯ လဿာ္ မုာ္သူဢ္မုာ္သး သူဢ္ခုသးခု ဘဢ္အသး ဒီးတဿ္ဆဿကတီဿ္လဲၯပူၯကြံာ္ ကအိဢ္တနဢ္ရံဢ္လံအဃိ၊ နီဿ္ပၯ မုဢ္ဖိ သ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္အသးတဘ်ီဃီ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိ ဟးထီဢ္ကြံာ္လဿ စီၯပၯဖိအဃဿၯဒီး က့ၯဃ့ဿ္ကြံာ္ဆူ အဒဿး ပူၯတဘ်ီဃီ န႔ဢ္လီၯ. စီၯပၯဖိတခီ လူၯဃုအီၯ၊ လူၯသံကြဿ္ပွၯဂၯဘဢ္ဆဢ္ မတၯမးတဲစီၯပၯဖိန႔ဢ္ တဘဢ္ ဘဢ္. နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိတခီ က့ၯတုၯလဿအဒဿးတဘ်ီဃီ၊ ဘ့ဢ္လီၯကြံာ္အကူအသိး ကျပဳဿ္ကၿပီၯ တဖဢ္၀ံၯ လဲၯဆူ တဿ္ဖီမ့ၯအဒဿးန႔ဢ္လီၯ. ဖဲန႔ဢ္ အဖါတံဿ္တဲဘဢ္အီၯလဿ ကကြဿ္ထဲက့ၯကသူတဖဢ္ လဿစီၯပၯ ဖိအဂီဿ္ မ့မ့ဿ္ အ၀ဲတခီ ကလဲၯကဒီးဆူမူးသးဖွံ အိဢ္တဿ္အလီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိ ဖီကသူတဖဢ္ ၀ံဢ္၀ံဢ္ဘဲဘဲ၀ံၯ လဲၯဆွဿ၀ဲဒဢ္ဆူ စီၯပၯဖိခြါအအိဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿစီၯပၯအကသူခြး အပူၯ ဖဿႏုာ္လီၯ၀ဲ အပသံးထူတဘိန႔ဢ္လီၯ. တုၯမ့ဿ္ စီၯပၯဖိခြါ အီဢ္တဿ္၀ံၯ လဿကသူခြးအပူၯ ထံဢ္ဘဢ္၀ဲ ပသံးထူတဘိန႔ဢ္လီၯ. စီၯပၯဖိခြါသံကြဿ္ ဖါတံဿ္ဖီမ့ၯ တဂၯလဿ အမ့ဿ္မတၯအပသံးထူတဘိလဲဢ္. ဖါတံဿ္ဖီ မ့ၯ တဂၯတခီ တသ့ဢ္ညါ တဿ္မႏုၯမးအဃိ၊ တဲဆဿဒဢ္၀ဲလဿ တမ့ဿ္သါတဿ္ဘဢ္ဒီး သါတသ့ဢ္ညါစ့ဿ္ကီး ဘဢ္. ဖဲန႔ဢ္ကိးသံကြဿ္ကဒီး နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိန႔ဢ္လီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိစ့ဿ္ကီး တဲဒဢ္၀ဲလဿ သါတသ့ဢ္ညါဘဢ္. ဒီးတမ့ဿ္ သါတဿ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္လီၯ. စီၯပၯဖိမၯက့ၯ တဘဢ္လဿၯဘဢ္ဒီး ပာ္ဃးဒဢ္ ပသံးဖိလဿ အအိဢ္န႔ဢ္လီၯ.

မၯကဒီးတဟါ၊ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိဃ့လဲၯကဒီးဆူ မူးသးဖွံန႔ဢ္လီၯ. ဖါတံဿ္ဖီမ့ၯ ပ်ဲကဒီးအီၯလဿ ကလဲၯထဲ တနဢ္ ရံဢ္န႔ဢ္လီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိ ကတဲာ္ကတီၯထီဢ္အသးဒ္ လဿညါအသိး၊ ကူထီဢ္ကၯထီဢ္ မၯဃံမၯလၯထီဢ္အသး ဂ့ၯန႔ဿ္ဒံးအလီဿ္ဒီး လဲၯဂဲၯကလံဢ္ဒီး စီၯပၯဖိန႔ဢ္လီၯ. ဒ္လဿညါတဘ်ီအသိး ဂဲၯကလံဢ္ဘဢ္တနဢ္ရံဢ္၀ံၯဒီး အ၀ဲဟဲ က့ၯဃ့ဿ္သဒဢ္ စီၯပၯဖိန႔ဢ္လီၯ. စီၯပၯဖိလူၯဃုအီၯ၊ လူၯသံကြဿ္အီၯဘဢ္ဆဢ္ ဃု၀ဲတထံဢ္၀ဲဘဢ္.

တုၯမ့ဿ္ဟဲက့ၯတုၯဒီး ဖါတံဿ္ဖီမ့ၯမဿအဖီက့ၯမ့ၯ ဒီးအ၀ဲတခီ လဲၯဆူမူး န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲဖီမ့ၯ ဖီထံ၀ံၯလဲၯဆွဿ ကသူဒီး တဿ္အီဢ္တဖဢ္ဆူ စီၯပၯအအိဢ္လီၯ. လဿကသူခြး အပူၯ အ၀ဲဖဿႏုာ္ဃီၯအဖဲထူတဘိန႔ဢ္လီၯ. စီၯပၯ ဖိခြါအီဢ္တဿ္၀ံၯ ထံဢ္ကဒီး ဖဲထူတဘိ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသံကြဿ္ဖါတံဿ္ပွၯဖီမ့ၯ ဒ္လဿညါအသိး ဘဢ္ဆဢ္ဖါတံဿ္ စ့ဿ္ကီး တသ့ဢ္ညါ တဿ္နီတမံၯဘဢ္. စီၯပၯဖိခြါပာ္ဃး ကဒီးဖဲထူတဘိန႔ဢ္ လဿအအိဢ္ကဒီးလီၯ.

လဿခံကတဿဿ္တဟါ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိဃ့အခြဲးလဿ အဖါတံဿ္လဿ ကလဲၯကဒီး မူးန႔ဢ္လီၯ. အဖါတံဿ္ ပ်ဿ္လီၯအီၯ ထဲတနဢ္ရံဢ္ဧိၯ န႔ဢ္လီၯ. နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိ လိာ္ဂ့ၯထီဢ္အသး ဂ့ၯန႔ဿ္ဒံး အလီဿ္အဂ့ၯကတဿဿ္ လဿပွၯကြဿ္ဒီး ပွၯ တဖ်းအမဲာ္လဿၯဘဢ္. ဒီးလဲၯ၀ဲဆူ တဿ္ဂဲၯကလံဢ္အလီဿ္ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲဂဲၯကလံဢ္ဒီး စီၯပၯဖိခြါဒီး တခ်ဳးလဿ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိ ပလီဿ္အသးဒံးဘဢ္န႔ဢ္ စီၯပၯဖိတခီ ဖ်ီဢ္ႏုာ္၀ဲပသံးထူတဘိလဿ အမၯန႔ဿ္ဘဢ္၀ဲလဿ ကသူခြးပူၯ၊ ဆူနီဿ္ပၯမုဢ္ဖိအစုပူၯ န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္လဿ တဿ္ဆဿကတီဿ္ဘ်ဲဢ္ကြံာ္ တနဢ္ရံဢ္လံအဃိ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိဟဲက့ၯ ဃ့ဿ္ကြံာ္ ဆူအဒဿးပူၯတဘ်ီဃီန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲဘ့ဢ္လီၯကြံာ္ အဆ့ကၯ ကျပဳဿ္ကၿပီၯ အံၯတခ်ဳးလဿၯဘဢ္. အ၀ဲ သိးကထဿထီဢ္ အဆ့ကၯ တၯဆႈဢ္ တဘ့ဢ္လဿ အဆ့ကၯကျပဳဿ္ကၿပီၯ အလိၯန႔ဢ္လီၯ. တဘ်ီအံၯ အ၀ဲဖဿႏုာ္ လီၯထးဘ်းထူ တဘိလဿကသူခြး အပူၯန႔ဢ္လီၯ. စီၯပၯဖိထံဢ္ ထးဘ်းထူတဘိလဿ ကသူခြးအပူၯ ဒီး လဲၯတဘ်ီဃီဆူ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိအဒဿးလဿ ကသံကြဿ္မတၯ အထးဘ်းထူလဲဢ္န႔ဢ္လီၯ.

နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိတဲအီၯလဿ တမ့ဿ္သါတဿ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဖဲနီဿ္ပၯမုဢ္ဖိတဲဆဿစီၯပၯ ဖိခြါအခါန႔ဢ္ အဆ့ကၯ တၯဆႈဢ္ တဘ့ဢ္လီၯကၾတဳဢ္အသးတစဲးဒီး အဆ့ကၯ ကျပဳဿ္ကၿပီၯလဿ အဖီလာ္တဘ့ဢ္ ဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္တစဲးလီၯ. စီၯပၯဖိ ထံဢ္ခ်ဳးန႔ဿ္ အဆ့ကၯအံၯ တကးဒံးဘဢ္ လဿအစုလိၯန႔ဢ္ ထံဢ္ဘဢ္၀ဲပသံးထူ လဿအ၀ဲဒုးသိးထီဢ္အီၯ တဘိန႔ဢ္လီၯ. ဖဲန႔ဢ္ စီၯပၯဖိထုးလီၯကြံာ္ အဆ့ကၯတၯဆႈဢ္တဘ့ဢ္န႔ဢ္ဒီး တဘ်ီဃီ ထံဢ္ဘဢ္၀ဲလဿ နီဿ္ပၯမုဢ္ ဖိအံၯ ဖ်ါဃံလၯလီၯအဲဢ္လီၯကြံ၊ ခိဢ္သူဘီဒ္ထူအသိး၊ အညဢ္ဖိ၀ါကပုာ္လုး လီၯအဲဢ္လီၯကြံဒိဢ္မးလီၯ.

တဘ်ီအံၯ နီဿ္ပၯမုဢ္ဖိမၯက့ၯမႏုၯမး တသ့လဿၯဘဢ္. အ၀ဲတဲလီၯက့ၯအသးလဿ အမ့ဿ္စီၯပၯအဖိမုဢ္၊ ဒီးတဿ္ ခဲလဿာ္ဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စး၊ အ၀ဲသ့ဢ္ခံဂၯလိာ္စ့ဿ္ကီး အသးလီၯပလိာ္အသးဂ့ၯမး ဒီး စီၯပၯဖိဒုးကဲထီဢ္အီၯလဿ အမါ၊ ဒီးအ၀ဲသ့ဢ္ အိဢ္ဘဢ္မုာ္မုာ္၊ ပဿဘဢ္ထံကီဿ္ဂ့ၯဂ့ၯဘဢ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.

(ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ လဲၯဆူညါ ကၾတဴဿ္ ၆၂ နီဿ္ဂံဿ္ ၃ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.)

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment