September 16, 2010

စဲၯခံလံ (ပူသနဿဢ္) - အကူာ္ ၄တဘ်ီအံၯ ဆိလိဢ္ စံး၀ဲ…
ႃႃထံနဢ္ ဧဿ၊ ယကလဲၯတဿ္လီၯ. ယကဘဢ္လဲၯဒံးဆူ ၀့ဿ္ပူၯအဃိ လဿတႏြံ အတီဿ္ပူၯ ယကဟဲက့ၯလီၯ.႗႗
တုၯႏုၯတစု အ၀ဲသ့ဢ္ဖိလိာ္အကိာ္ ဖိးဟုလိာ္အသး က်ဿၯသူဢ္က်ဿၯသး၀ံၯ လီၯဖးလိာ္အသးလီၯ.

ဆဿကတီဿ္ ႏြံသီပွဲၯထီဢ္၀ံၯ ခီဃီၯဆူ ဃိးသီလံ. ထံနဢ္ ဖုးပဿဿ္ထီဢ္လဿ ဂီၯဂီၯ မံ၀ဲတန႔ဿ္လဿၯဘဢ္. မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္လံ၊ ပွၯတဂၯမး တပဿဿ္ထီဢ္ဒံးဘဢ္. သးပွဿ္ထိမဢ္စ့ဿ္ကီး မနၯန႔ဢ္မံ၀ဲတန႔ဿ္ဒီး ကိဿ္စဿၯ အဖိမုဢ္လီၯ. အဖိမုဢ္ အသူဢ္ကိဿ္အသးဂီၯ၊ မဲာ္တမုာ္နီတစဲးအဃိ ကတိၯမုာ္ထီဢ္၀ဲအသးဒီး စံး၀ဲ..
ႃႃဖိမုဢ္ဧဿ.. ၀ံသးစူၯ အိဢ္ခိးတစဲးသဿဢ္. အီ… ယဘဢ္တဲ ယဖိမုဢ္တစဲး ပွၯတဂၯစံး၀ဲ သါလဲၯလဿ ၀့ဿ္ပူၯန႔ဢ္ သါထံဢ္ ဆိလိဢ္ဒီး ဆိလိဢ္ တဲ၀ဲ သါကဟဲက့ၯလီၯ.႗႗
လဿအဖိမုဢ္ အသးကမုာ္ထီဢ္အဂီဿ္ သးပွဿ္ထိမဢ္ တဲလီ အဖိမုဢ္တစဲးလီၯ. တဘ်ီဃီ အဖိမုဢ္ တဲဆဿ အီၯ…

ႃႃတတီဘဢ္. ယတနာ္ဘဢ္. နလီယတဿ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ ဘဢ္မႏုၯ နတတဲတ့ဿ္ယၯလဿညါလဲဢ္.႗႗
ထံနဢ္ဖိ ဖီဢ္တံဿ္ဃာ္ အပဿ္ဃံးဃံးဒီး သူဢ္ဂဲၯမးလဿ အပဿ္အလိိၯလီၯ.
ႃႃအါ…ပါပါ သးပ့ၯနီဢ္သးတစဲး အဃိန႔ဢ္သဿဢ္. အအံၯပါပါ ကတဲနၯ မဟါကဿာ္ ယထံဢ္လိာ္ မုဿ္ဂဿ္ ကံဢ္ကံဢ္ ဒီးတဲယၯလဿ ဘဢ္ခႜဢ္ အတဿ္မၯ၀ံၯလံအဃိ တသီခံသီ အတီဿ္ပူၯအံၯ ကဟဲက့ၯဆူ အဟံဢ္ လီၯ. တဿ္န႔ဢ္ ကဘဢ္ဃးဒီး ယဖိမုဢ္အလိၯဒ္လဲဢ္. အ၀ဲတဂၯဒု ကဟဲက့ၯန႔ဢ္လီၯတံဿ္ကစီဒီ. အ၀ဲမ့ဿ္ ပွၯအဂ့ၯတဂၯလီၯ. အသးဧီဿ္စဿ္၊ ပကြဿ္အီၯဂ့ၯကိးဂၯလီၯ. ဘဢ္ခႜဢ္န႔ဢ္ နတအဲဢ္ဒိးဧဲဢ္.႗႗
ႃႃယတအဲဢ္ဒိးဘဢ္.႗႗
ႃႃမ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္၊ ပကအိဢ္ခိးဒဢ္ ဆိလိဢ္ န႔ဢ္သဿ္. ခဲအံၯမုဿ္နၯယိာ္လံ. က့ၯမံခီ. တသီခံသီအတီဿ္ပူၯအံၯ ကဟဲက့ၯကီးသဿဢ္.႗႗
ဒီနံၯညါ ဒီဖိပဿ္ခံဂၯ မၯတဿ္တဘ်ီဘ်ီ၊ ကတိၯသကိး ဆိလိဢ္၊ ဘဢ္ခႜဢ္ အဂ့ဿ္တဘ်ီဘ်ီ၊ အသူဢ္အသး စ့ဿ္ကီး လီၯဘွံးမးအမဲာ္ညါ ခဲအံၯ မုဿ္နၯယိာ္ထီဢ္ ဆီဖါအိဢ္အိ ခံဘ်ီလံ အဃိ လဿတစိဿ္ဖိအတီဿ္ပူၯ ခံဂၯလိာ္ အနဿ္လီၯ၀ဲ န႔ဢ္လီၯ.

လဿခံစွၯသီ လ့ဢ္မ့ဢ္အူ တဆိဟဲလဿ၀့ဿ္တခီ ဒီးတုၯဃီၯဖဲ သးပွဿ္ထိမဢ္အဟံဢ္န႔ဢ္ ပွၯတဂၯ ကြံာ္လီၯ လံာ္ပရဿတဘ့ဢ္လီၯ. တုၯ ထိမဢ္ ဖးလံာ္န႔ဢ္ဒီး သ့ဢ္ညါ၀ဲလဿ ဆိလိဢ္ အိဢ္တဆူဢ္ဘဢ္ဒီး လဲၯအိဢ္လဿ လ့ဢ္မ့ဢ္အူ ပွၯမၯတဿ္ဖိ တဿ္ဆါဟံဢ္န႔ဢ္လီၯ. အဃိ ထိမဢ္ တဲဘဢ္အဖိမုဢ္လဿ တဿ္သးခုအပူၯ..
ႃႃဖိမုဢ္ဧဿ.. ပါတဲနၯကစီဒီဘဢ္. ခဲအံၯ ဆိလိဢ္န႔ဢ္ အိဢ္တဆူဢ္ဘဢ္. အ၀ဲကအိဢ္ဆူဢ္ထီဢ္က့ၯ ဒီး တယံာ္ ဘဢ္ကဟဲက့ၯလီၯ.႗႗
တဘ်ီဃီ ထံနဢ္စံး၀ဲ..
ႃႃကစဿ္ဧဿ.. ဆိလိဢ္ အိဢ္တဆူဢ္စဲဃဲၯဧါ. ဆိလိဢ္ ကအိဢ္ဆူဢ္ထီဢ္က့ၯလဿ အဆိအခ်႕သပွဿ္ တဿဿ္န႔ဢ္ မတၯတဲသ့တဂၯလဲဢ္. ဆိလိဢ္န႔ဢ္ အဘူးအတံဿ္ တအိဢ္နီတဂၯဘဢ္. မတၯကကြဿ္ထြဲအီၯလဲဢ္. ကသံဢ္ သရဢ္ဂ့ၯ၊ သရဢ္မုဢ္ကြဿ္ပွၯဆါဂ့ၯ မ့ဿ္အိဢ္လဿ အဃဿၯဒဢ္လဲာ္ တဒီဘူးဒီတံဿ္ နီတမံၯ၊ ကကနဢ္ဃုာ္ အီၯဆံးအါလဲဢ္. ယဲယကနဢ္ တက်ဿၯသးယၯဘဢ္. ဆိလိဢ္မ့ဿ္ဃ့အီထံထဲ တခြးဖိဒဢ္လဲာ္ ဘဢ္ကပာ္ နဿ္ဟူ ကီးအသးဧါ. မတၯကဆႈဢ္န႔ဿ္အကူအသိး၊ မတၯကမၯန႔ဿ္ အတဿ္အီဢ္လဲဢ္. ပါဧဿ၊ မၯအါနတဿ္ ကတိၯ ဒီးကတိၯမုာ္ယၯ လီၯဆီနီတမံၯတဂ့ၯ. ယကလဲၯလဿယနီဿ္ကစဿ္ဒဢ္ယဲ ဆူတဿ္ဆါဟံဢ္ဒီး ကြဿ္ထြဲက့ၯဆိလိဢ္လီၯ. ႀတီယၯတဂ့ၯ. နႀတီယၯ တန႔ဿ္ဘဢ္. အဘ်ဳးတအိဢ္ဘဢ္. ပါဧဿ.. ယကလဲၯဆူ ၀့ဿ္လီၯ.႗႗
တဿ္ကီဘဢ္ သးပွဿ္ထိမဢ္အသး ဒိဢ္မး တဲအဖိမုဢ္န႔ဢ္..
ႃႃဒ္လဲဢ္ခီလဲဢ္ဖိမုဢ္ဧဿ.. နကလဲၯဆူ ၀့ဿ္ပူၯ တဂၯဧိၯကသ့ဒ္လဲဢ္. နတသ့ဢ္ညါပွၯလဿ၀့ဿ္ပူၯနီတဂၯ ဘဢ္. အမဲာ္ညါ နမဲာ္ခ်ံ တထံဢ္တဿ္နီတခီန႔ဢ္ တဿ္ကီကစီဒီလီၯ.႗႗
အဖိမုဢ္တဲထီဢ္၀ဲ..
ႃႃမ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္၊ ပါပဿ္ ဘဢ္လဲၯဒီးယၯသဿဢ္၊ မၯခ်႕ခ်႕ ပကဘဢ္လဲၯတနံၯအံၯလီၯ.႗႗
အပဿ္တဲကဒီးအီၯ..
ႃႃဖိမုဢ္ဧဿ၊ ပါပါ ကပာ္တ့ဿ္ တဿ္မၯသတူဿ္ကလာ္ ဒ္အံၯကသ့ဧါ. ပကလဲၯတဿ္အဂီဿ္ ပက်ိဢ္ဖိစ့ဖိ တအိဢ္ နီတစဲးန႔ဢ္ ပကမၯဒ္လဲဢ္.႗႗
ထံနဢ္ဖိတဲကဒီး..
ႃႃကြဿ္လဿအံၯ၊ ကနဢ္လဿအံၯပါပါ.. ဆိလိဢ္န႔ဢ္ ကအိဢ္ဆူဢ္ထီ္ဢ္က့ၯ သပွဿ္တဿဿ္န႔ဢ္ မတၯစံးဒူဒူ ဘူဢ္ တဂၯလဲဢ္. တဿ္ကမၯအသးဒီး အီၯဆူညါ ဒ္လဲဢ္န႔ဢ္ ထဲကစဿ္တဂၯဧိၯ သ့ဢ္ညါ၀ဲလီၯ. ဆိလိဢ္အိဢ္တ ဆူဢ္ ဒီးအိဢ္လဿ တဿ္ကီတဿ္ခဲအပူၯန႔ဢ္ နနဿ္ပဿဿ္တသ့ဧဲဢ္. အခဲအံၯ တမ့ဿ္ဆဿကတီဿ္လဿ နကဆိ ကမိဢ္ နတဿ္ဖံးတဿ္မၯအဂ့ဿ္ဒီး မၯယံာ္မၯနီဿ္ နသးဘဢ္. ဆိလိဢ္ မ့ဿ္သံခဲအံၯသပွဿ္တဿဿ္ နဖိမုဢ္ ဘဢ္အိဢ္ မုဢ္ကမဲလီၯ. ဘဢ္မႏုၯနသးကိၯမးဒ္ လဿဿ္တဖ်ဿဢ္န႔ဢ္လဲဢ္. ခဲအံၯ ပစံးဒဢ္ကယဿာ္ မိမိဿ္ မ့ဿ္အိဢ္မူဒံး လဿတဿ္လီဿ္အယံၯတပူၯ ဒီးနမ့ဿ္နဿ္ဟူလဿ အိဢ္တဆူဢ္ဘဢ္န႔ဢ္ နသါကစံးဒံးလဿ နတခ်ဳးဘဢ္. နတဿ္မၯကဟးဂီၯဘဢ္ဖုး၊ နတိဿ္နစ့တအိဢ္ဘဢ္န႔ဢ္ဧါ..႗႗

ထံနဢ္ ဒုခဲအံၯ တဟီဢ္လဿၯဘဢ္. ထံနဢ္ဒီး အပဿ္န႔ဢ္ ကနဢ္လိာ္အကလုဿ္သ့ကစီဒီလီၯ. ဆိကတီဿ္ဒဢ္ ကယဿာ္ အတဿ္ဒူတဿ္ကလာ္န႔ဢ္၊ ပိာ္မုဢ္ဖိလဿ အမဲာ္တထံဢ္တဿ္တဂၯန႔ဢ္ တပဢ္ဒီး အပဿ္န႔ဢ္ လဲၯတဿ္ ကဖ်ိဆံးယံာ္လဲဢ္. ကလဲၯဒဿဢ္ထံတဘ်ီတဘ်ီန႔ဢ္ ဘဢ္လဲၯမး၀ဲ ကီကီခဲခဲလီၯ. ဖဲက်ဲလဿ အဒဲဖိကပၯ အံၯဒဢ္လဲာ္ ဘဢ္ကလဿဿ္ဒီး ပိာ္မး၀ဲလဿ တဿ္ကီတဿ္ခဲအပူၯလီၯ. အ၀ဲအဟီဢ္ခိဢ္ဖ်ဿဢ္န႔ဢ္ အလဲဿ္အိဢ္ ဒဢ္ အတဿဢ္ တကယၯဖိ ဧိၯ၊ ကလဲၯဆူ ၀့ဿ္ပူၯကဖ်ိလဿက်ဲ မတၯတဘိလဲဢ္. ဂ့ၯလံ၊ ဆူညါတႏြံန႔ဢ္ ဘဢ္တဘဢ္ ဆိလိဢ္ကအိဢ္ဆူဢ္ထီဢ္က့ၯဒီး ကဟဲက့ၯတုၯလီၯ. တုၯအ၀ဲဟဲက့ၯတခီ ကဟဲက့ၯပွ႔ၯ န႔ဿ္ ထံနဢ္ တဿ္ဖ်ီကူသိးလဿ တဿ္ကံးယာ္၊ ပသံးတဘိ၊ ပ၀ဢ္ သတိဿ္ဖိတဘ့ဢ္၊ တလးမူးပိာ္မုဢ္ အခိဢ္က်ီၯ တခါ ဒီးခီဢ္ဖံး ထီခီဢ္နဿဢ္ခံ လဿ ထံနဢ္ ကဖ်ီ အသးဒီးအီၯအဂီဿ္လီၯ. တဿ္တဖဢ္အံၯ ထံနဢ္ နာ္ခဲလဿာ္ ဒီး က၀ံသးစူၯ အိဢ္ခိးအီၯလီၯ.

အဟါ၀ဲန႔ဢ္ ဖိဢ္သဢ္ခြါ တဂၯဟဲတုၯ လဿ ထံနဢ္အဒဲ ဒီး စံး၀ဲ.. ႃႃထံနဢ္႗႗ အ၀ဲဆ့ဢ္နီၯတဘ်ီဃီ လဿ ထံနဢ္ အကပၯန႔ဢ္လီၯ. ထံနဢ္ တိဿ္နီဢ္ ပာ္စဿၯ၀ဲအဃိ ဖီဢ္ဘဢ္ခႜဢ္ အကလုဿ္ ဒီး ဖီဢ္ကြဿ္၀ဲအစု န႔ဢ္ ဒီး သ့ဢ္ညါ၀ဲတဘ်ီဃီလီၯ. ကယဲဿ္တဿ္လဿ ဘဢ္ခႜဢ္ သံကြဿ္အီၯန႔ဢ္ စံးဆဿဒဢ္၀ဲလဿ တဿ္သးတပဢ္အပူၯ လီၯ. ဘဢ္ခႜဢ္ ဖီဢ္ထုးဃီၯအီၯ ဖိးတ၀ံဢ္အီၯ ဘဢ္ဆဢ္ အသးတဘဢ္တဿ္နီတမံၯဘဢ္. အသြံဢ္တကဖီ တဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯလဿ အသးတဘဢ္ တဿ္နီတမံၯဘဢ္. လဿအသးပူၯတခီ ထိဢ္သႀတီၯကြဿ္ ဘဢ္ခႜဢ္ ဒီး ဆိလိဢ္ ခံဂၯ န႔ဢ္လီၯ. လဿပွၯခံဂၯအဘဿဢ္စဿၯအံၯ တဿ္ကအိဢ္၀ဲအါမံၯ လဿအကလီၯဂာ္၀ဲ၊ ဘဢ္ဆဢ္ တသ့ဢ္ညါ၀ဲဘဢ္. မ့မ့ဿ္ဘဢ္ခႜဢ္ အကလုဿ္တဂၯ လီၯဂာ္ ဒဿလြဲအသီဢ္ ဒီး ဆိလိဢ္ အကလုဿ္တခီ လီၯဂာ္ လဿအထြံဢ္ဖိ ကရိလဢ္ အကလုဿ္လီၯ.

ဘဢ္ခႜဢ္ သံကြဿ္အီၯ..
ႃႃအအံၯ၊ ထံနဢ္ နဖ်ီသး၀ံၯစဲဃဲၯလံဧါ.႗႗
ထံနဢ္တဲဆဿက့ၯ..
ႃႃမ့ဿ္သဿဢ္ နဲခီနဟဲက့ၯဒဢ္ခဲအံၯဧိၯန႔ဢ္ နတဿ္ကြဿ္စိ တဿ္တိာ္မ့ဿ္ဒ္လဲဢ္.႗႗
ႃႃမ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ ယစဲၯခံ ဖးဒိဢ္လံသဿဢ္မီဢ္႗႗
ႃႃစဲၯခံသဿဢ္႗႗
ႃႃမ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္ မတၯတဂၯ အတဿ္ဟဲ၀ံဂ့ၯလဲဢ္.႗႗
ႃႃမ့ဿ္ဒဢ္ ဆိလိဢ္ ပွၯသးစဿ္လဿ ၀့ဿ္ပူၯတဂၯန႔ဢ္သဿဢ္. တယံာ္ဘဢ္အ၀ဲကဟဲက့ၯ၊ ပကဖ်ီပသးဒီး လဲၯအိဢ္ သကိးလဿ၀့ဿ္ပူၯလီၯ.႗႗
ႃႃလဿနဂီဿ္န႔ဢ္ နကလဲၯအိဢ္လဿ ၀့ဿ္ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္လီၯဆီဒီး နအိဢ္ဖဲအံၯ ဒ္လဲဢ္.႗႗
ႃႃလီၯဆီသဿဢ္၊ ဆိလိဢ္ တဲပာ္စဿၯယၯ တုၯပလဲၯအိဢ္လဿ၀့ဿ္ပူၯ ဒီးအ၀ဲကလဲၯကိးယၯဆူ ကသံဢ္သရဢ္ တဂၯဂၯ ဒီးတဿ္လီၯဆီ ကမၯအသး လဿယဂီဿ္ တမံၯမံၯ သပွဿ္တဿဿ္လီၯ.႗႗
ႃႃယဲနာ္က့ ယဆိမိဢ္ဒ္န႔ဢ္ကီးလီၯ. နာ္သက့ ပွၯတဂၯလဿ အမဲာ္တထံဢ္တဿ္ ပွဲၯထီဢ္ ၁၂ နံဢ္န႔ဢ္ အမဲာ္ ကထံဢ္ထီဢ္က့ၯ တဿ္ဒု ယတနဿ္ဟူနီတဘ်ီဒံးကိးဘဢ္. ဒီးခဲအံၯခီ နဆိလိဢ္ န႔ဢ္အိဢ္ဖဲလဲဢ္.႗႗
ႃႃအ၀ဲဧါ၊ ခဲအံၯ အိဢ္လဿ၀့ဿ္ပူၯနဲဢ္. အ၀ဲ တအိဢ္ဆူဢ္ဘဢ္ဒီး ဘဢ္ခႜဢ္ မၯစဿၯယၯတဘီမီဢ္. လဲၯဆွဿယၯ ဆူ၀့ဿ္ပူၯ လဿယကထံဢ္လိာ္ ဆိလိဢ္ တဘီမီၯ.႗႗

ထံနဢ္ဖိ ဖိးထီဢ္ဒဢ္လဲာ္ ဘဢ္ခႜဢ္ အကိာ္ဒီး ဃ့ကညးအီၯလဿ ကလဲၯယုၯအီၯဆူ ဆိလိဢ္ အိဢ္လီၯ. ဃ့ကညး၀ဲ ဖးယံာ္ ဟီဢ္တဘီဘီ နံၯတဘီဘီလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဘဢ္ခႜဢ္ တဲ၀ဲ သါအဿဢ္လီၯအီၯတသ့ဘဢ္. ခဲမဆ့ဢ္ သါကဘဢ္ လဲၯထီဢ္က့ၯ တဿ္မၯတႏြံ ၀ံၯအလီဿ္ခံ သါတဿ္မၯက၀ံၯဒီး သါကထုးထီဢ္ သါဘူးသါ လဲ ဒီး ဟဲက့ၯကဒါက့ၯ ဒီးလဲၯယုၯအီၯဆူ ၀့ဿ္ပူၯ သပွဿ္တဿဿ္လီၯ.

ထံနဢ္ တုၯအဃ့ကညး ဘဢ္ခႜဢ္ ဖးယံာ္ဒီး ထံဢ္လဿအဘ်ဳးတအိဢ္လဿၯဘဢ္တဘီ၊ အသးဘဢ္ဒိ အသး ဒိဢ္ထီဢ္ ကတိၯမး၀ဲ တဿ္ဒီးအီၯ ရဿဿ္႐ဿဿ္စဿဿ္စဿဿ္ လီၯ. တဲ၀ဲ..
ႃႃမ့မ့ဿ္ဒ္န႔ဢ္၊ ယတအဲဢ္ဒိးနၯလဿၯဘဢ္. ဒ္တံၯသကိးတဂၯအသိး ဒဢ္လဲာ္ ဟဲမၯဘူးလဿၯယၯတဂ့ၯ. နလဲၯယုၯယၯဆူ ၀့ဿ္ပူၯနာ္သက့ ယတလဲၯဒီးနၯဘဢ္. ဟးထီဢ္ကြံာ္ခဲအံၯ လဿယအိဢ္တဘ်ီဃီ၊ ယတအဲဢ္ဒိးနၯလဿၯဘဢ္ နနဿ္ဟူဧါ.႗႗
တဘ်ီဃီ ဘဢ္ခႜဢ္ ဟးထီဢ္ကြံာ္လဿ ဒဲဖိန႔ဢ္အပူၯ ကစုဒုလီၯ.

ခိးကြဿ္လဿ္ အကူာ္ ၅

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment