September 15, 2010

စဲၯခံလံ (ပူသနဿဢ္) - အကူာ္ ၂သးပွဿ္ထိမဢ္ မ့ဿ္ပွၯတဂၯလဿ အမၯလ့ဢ္မ့ဢ္အူအတဿ္မၯ အိဢ္လံ ၂၀ နံဢ္လံန႔ဢ္လီၯ. လဿအနီဿ္ဆံးဆံး သးစဿ္လံၯလံၯ အမိဿ္အပဿ္သံသဒဢ္အီၯ ပုဿ္တအိဢ္၀ဲဿ္တအိဢ္ အိဢ္ဒဢ္တဂၯဃီဧိၯအဃိ အ၀ဲလဿ အသး စဿ္ဒံးအခါ လံၯလံၯ ဟးထီဢ္လဿ အအိဢ္အဆိးအလီဿ္ ဒီးဟးဃုဖံးဃုမၯလီၯ. ဖဲ စူဢ္ရဢ္မဿ္ သ၀ီန႔ဢ္ အ၀ဲ ထံဢ္လိာ္အသးဒီး မုဢ္သးစဿ္ မ့ၯရံယၯ ဒီးဘဢ္သူဢ္ဘဢ္သး လိာ္အသးလီၯ. မ့ၯရံယၯမ့ဿ္စ့ဿ္ကီး ပွၯလဿ ပုဿ္၀ဲဿ္မိဿ္ပဿ္တအိဢ္ ဒ္သိးအီၯ အသိးဒီး တယံာ္ဘဢ္ ဖ်ီအသး၊ အိဢ္ဃုာ္သကိး၀ဲလီၯ. တနံဢ္၀ံၯ အလီဿ္ခံ မ့ၯရံယၯ ဆံးစဿ္န႔ဿ္အီၯ ဖိမုဢ္ဃံလၯ လီၯအဲဢ္ ထံနဢ္ဖိ န႔ဢ္လီၯ.

ဖဲ ထံနဢ္ဖိအသးအိဢ္ ထဲ ၆ နံဢ္ဧိၯအခါ ဆါဖးဒိဢ္ တဘ်ီ သးပ့ၯနီဢ္ ဘဢ္မးအသး ၁၄ သီညါ န႔ဢ္လီၯ. တုၯအ၀ဲ အိဢ္မုာ္ထီဢ္က့ၯတခီ အမဲာ္ခ်ံခံတိဢ္ တထံဢ္လဿၯတဿ္ဘဢ္. မိဿ္ပဿ္ခံဂၯ က်ဲးစဿးဘွီကြဿ္ ဖိမုဢ္
အမဲာ္ခ်ံ ဘါထုကဖဢ္မး၀ဲ အိဢ္ဒီး တဿ္မုဿ္လဿ္ အါမးဘဢ္ဆဢ္ လဿခံကတဿဿ္ ဘဢ္အဿဢ္လီၯ အတဿ္ ဟဲ၀ံအဿ လဿဖိမုဢ္တဂၯအံၯ တထံဢ္လဿၯ စဲဃဲၯတဿ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ဘဢ္ဆဢ္ဒီး ဖဲအသ့သမႜး မိဿ္သးဘိ သိဢ္လိမး ဖိမုဢ္တဂၯအံၯ သ့သ့ဘဢ္ဘဢ္ လဿကခြဲသိဢ္တဿ္၊ ဆးခီဢ္ဖ်ီဢ္၊ ဆ့ကၯ၊ ဒဿဢ္ထံ၊ ဖီမ့ၯ၊ ဆႈဢ္တဿ္၊ သ့တဿ္ဒီး၊ ဒီး မၯ၀ဲသ့ထီဢ္မး ဂ့ၯဂ့ၯခဲလဿာ္လီၯ.

ဖဲတယံၯတဘူးဒီး အ၀ဲသ့ဢ္အဟံဢ္ဆံးဖိအံၯန႔ဢ္ ကစဿဿ္ဖိအိဢ္တဖ်ဿဢ္ ဒီး ပွၯမ့ဿ္လဲၯတရံး ဃီၯဆူ စုစ့ဢ္ တခီန႔ဢ္ တုၯ၀ဲဆူ သ၀ီခံဖ်ဿဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯဖိသဢ္လဿ သ၀ီခံဖ်ဿဢ္ ညီႏုဿ္ ပ်ဿ္လီၯအဂီၯဖံးတဖဢ္ ဖဲတဿ္လီဿ္အဖုဢ္က၀ီၯန႔ဢ္ ကိးကလူအသး၊ အထြံဢ္တဖဢ္ မီၯတဿ္သီဢ္ လဿန႔ဢ္တဘ်ီဘ်ီ၊ တဿ္သီဢ္ သထူဢ္ဘးလီ မးလီၯ. တဘ်ီဘ်ီ အ၀ဲသ့ဢ္ဟဲသုးဘူး ထံနဢ္ဖိ အဒဲန႔ဢ္ဒီး တုၯထံနဢ္ဖိနဿ္ဟူဒီး ညီႏုဿ္ ဟဲဃ့ဿ္ထီဢ္ဆူခိ ဒီးယၯထီဢ္အစုခံခီ၊ ဒီးကိးထီဢ္သဂဿဿ္၀ဲ -
ႃႃဟ့ဖိသဢ္၊ သုအိဢ္ဖဲလဲဢ္၊ ဘဢ္ခႜဢ္ တဂၯမီဢ္. ဟဲအိဢ္သကိးယၯမီဢ္၊ ယအိဢ္လဿအံၯ သုတထံဢ္ယဢ္.႗႗

တဘီန႔ဢ္ ဖိသဢ္ကြဿ္ဂီၯဖံးဖိတဖဢ္ ဟဲဃ့ဿ္လိာ္ကြဲသကိးဒီး ထံနဢ္ဖိ န႔ဢ္လီၯ. ဆီဢ္၀ဲတနီၯ ခြဲးဒံးခြဲးဒူး ၀ဲတနီၯ တဘ်ီဘ်ီ အ၀ဲသ့ဢ္မၯသီဢ္အကလုဿ္ဒီး မဿအဃုအ၀ဲသ့ဢ္လီၯ. တဘ်ီအံၯ ထံနဢ္ဖိ အဟံဢ္ ကပၯဟံဢ္ဃဿၯ ပွဲၯမးဒီး ဖိသဢ္တဖဢ္လီၯ. ဘဢ္ခႜဢ္ မ့ဿ္ပိာ္ခြါဖိ တဂၯလဿ အအိဢ္ဒီး တဿ္ဂံဿ္တဿ္ဘါ လီၯဆီ ဒီးအသး ပွဿ္န႔ဿ္ဖိသဢ္အဂၯလီၯ. အ၀ဲမ့ဿ္ပွၯလဿ အကတိၯႏူးဆဲး ထံနဢ္ဖိ ဆိန႔ဿ္ ပွၯအဂၯ တဖဢ္လီၯ.

တဘ်ီဘ်ီ လဿတဿ္လိာ္ကြဲအပူၯ ထဿႏုာ္ထံနဢ္ဖိဆူ အစုဒုဢ္တီၯလိၯ ဒီးဖိဟုဃာ္၀ဲလီၯ. တုၯ ထံနဢ္ဖိ အမိဿ္ထံဢ္တဿ္အံၯဒီး တပ်ဲလိာ္ကြဲအီၯဒီး ပွၯကြဿ္ဂီၯဖံးဖိတဖဢ္လဿၯဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ ခဲအံၯ ဘဢ္ခႜဢ္ဃု ထံဢ္က်ဲလဿ ကဟဲထံဢ္လိာ္ဘဢ္ ထံနဢ္ဖိ လီၯ. ဒီးအတဿ္ဟဲန႔ဢ္ တနါစိၯဟဲ စုယဿ္ခီဘဢ္. မ့မ့ဿ္ ဟဲစိာ္ ဒီး တဿ္အီဢ္ဒ္ ကိဢ္၊ သ့ဢ္သဢ္၊ မ့တမ့ဿ္ တဿ္လိာ္ကြဲတမံၯမံၯလဿ ထံနဢ္ဖိအဂီဿ္လီၯ. ဒ္အံၯတဘ်ီဘ်ီန႔ဢ္ မၯ၀ဲ ဒ္တဿ္လိာ္ကြဲအသိးလိၯလိၯဒီး ဖီဢ္ထီဢ္ ထံနဢ္ဖိ၊ ဖိးဟု၀ဲ ဒီး စိာ္ထုး၀ဲအစုဒုဢ္ဖိ ကဖီလီဖိန႔ဢ္လီၯ.

တယံာ္ဘဢ္ဒီး ဘဢ္ခႜဢ္စ့ဿ္ကီး လီၯမဿ္သဒဢ္ ထံနဢ္ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲတဟဲပဿဿ္ထီဢ္လဿၯဘဢ္. အ၀ဲလဲၯ ဃုဖံးဃုမၯတဿ္ဆူ သ၀ီ စူဢ္ရဢ္မံဢ္ န႔ဢ္လီၯ.

ထံနဢ္ဖိ တဘ်ီအံၯ တဿ္တပႜီဢ္ဘဢ္အီၯလဿၯဘဢ္. တဿ္ဘွ႔ဢ္တဿ္ဘွီဢ္ ဘဢ္အီၯ ဒီးသးသယုဿ္ဘဢ္ က့ၯ ဘဢ္ခႜဢ္ ဒိဢ္မးဘဢ္ဆဢ္ ဘဢ္ခႜဢ္ လဲၯတုၯဖဲလဲဢ္တသ့ဢ္ညါ ၀ဲဘဢ္. သနာ္က့ လဿအတဿ္မံမီဢ္ပူၯတခီ တဘ်ီဘ်ီ အ၀ဲထံဢ္ဘဢ္ခႜဢ္ ဟဲအိဢ္သကိးအီၯ ဒ္အညီႏုဿ္ အသိးလီၯ.

ထံနဢ္ဖိ အမိဿ္တခီ ဖဲအအိဢ္မူဒံးအခါ သိဢ္လိအဖိမုဢ္၊ ကဟုကယာ္၀ဲ ဂ့ၯဒိဢ္မး ဒီး တခ်ဳးအသံန႔ဢ္ အဖိမုဢ္ဖိ သ့ထီဢ္မးဟံဢ္အတဿ္မၯ ကိးမံၯဒဲးလီၯ. အ၀ဲသ့ထီဢ္တဿ္တုဿ္ခီဢ္ဖ်ီဢ္၊ တဿ္တ့ၯအီဢ္ဖီအီဢ္၊ တဿ္ဆႈဢ္တဿ္ဒါ လီဿ္မံလီဿ္ဒါ၊ တဿ္ခြဲသိဢ္ ဟံဢ္ပူၯဟံဢ္ခ်ဿ ခဲလဿာ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ဒဢ္ထဲ အဟံဢ္ဒဢ္၀ဲ အပူၯန႔ဢ္ အ၀ဲလဲၯထီဢ္က့ၯလီၯ ဖံးတဿ္မၯတဿ္လီၯဂာ္ဒီး ပွၯလဿအမဲာ္ခ်ံ ဂ့ၯတဂၯလီၯ. အ၀ဲတဘ်ီဘ်ီ လဲၯထီဢ္ ၀ဲဆူ ဟံဢ္အခ်ဿ ဘူးဒီး လ့ဢ္မ့ဢ္အူအက်ဲ စိာ္ထီဢ္ ပႜးထီဢ္ နီဢ္တယဿ္ ဒီး ၀ံဿ္၀ဿ္ထီဢ္၀ဲဆူ လ့ဢ္မ့ဢ္အူ လဿအဟဲ န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ တဘ်ီဘ်ီ ပွၯလဿအသူဢ္အဿသးသီ လဿလ့ဢ္မ့ဢ္အူ ပူၯတနီၯနီၯ ကြံာ္ လိာ္ကြဲအီၯလဿ လဿဿ္ဖိတဒိဢ္တဆံးတဖဢ္ ဘဢ္အီၯဆါမး အဃိ အ၀ဲဘဢ္ဟဲက့ၯဟီဢ္ ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.

ဆူဒဲတကပၯတခီ ကစီၯစုၯ တဿဢ္ ၁၀၀ ဃဢ္ဃဢ္န႔ဢ္ ထံက်ိဖိ အိဢ္တဘိ၊ ဖဲန႔ဢ္ ထံနဢ္ လဲၯဒဢ္ထံ ဒီး ကိးဘ်ီဒဲး အထြံဢ္ဖိ ကရိလဢ္ လဲၯဃုာ္ဒီး အီၯလီၯ. တနံၯတခီဢ္န႔ဢ္ ထံနဢ္ဖိ အမိဿ္ အိဢ္တဆူဢ္ ဘဢ္ဒီး မံလီၯလဿ အလီဿ္မံခိဢ္လီၯ. ထံနဢ္ဖိ ဆိကမိဢ္ အမိဆါ ဘဢ္ဆဢ္ ဒ္အညီႏုဿ္အသိး အသီဘဢ္ဒီး ကအိဢ္ဆူဢ္ ထီဢ္က့ၯလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ဒီး အမိဿ္ မၯရံယၯ တလီၯဆီဘဢ္. တသီ၀ံၯတသီ ထီဢ္ဘးဆူ တႏြံ၀ံၯတႏြံလီၯ. ထံနဢ္ဖိ အိဢ္ဆ့ဢ္နီၯဒဢ္လဿ အမိဿ္ကပၯ လီဿ္မံခိဢ္န႔ဢ္ ဖီဢ္ဃာ္ အမိဿ္အစုန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲနဿ္ဟူ အမိဿ္သါထီဢ္သါလီၯ ဖးထီ ကယီကယီတဘ်ီဘ်ီ ဆူဢ္ဆူဢ္တဘ်ီဘ်ီ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲသံကြဿ္ အမိဿ္န႔ဢ္ခဲအံၯခဲအံၯ -
ႃႃမိမိဧဿ၊ မၯသးဒ္လဲဢ္၊ နအဲဢ္ဒိးမႏုၯလဲဢ္. ဆံးယံာ္မး နကအိဢ္ဆူဢ္ထီဢ္က့ၯလဲဢ္.႗႗

မၯရံယၯ တအိဢ္ဆူဢ္ထီဢ္ဘဢ္ အမဲာ္ညါ အတဿ္ဆါနးထီဢ္ ကြ႕ဿ္ကြ႕ဿ္တခီလီၯ. ဘဢ္တနံၯ သးပွဿ္ ထိမဢ္ လဲၯထီဢ္ဆူ လ့ဢ္မ့ဢ္အူက်ဲဒီး ကြဿ္စူဢ္ကြဿ္တဿ္လီၯ. အမါတခီလဿလီဿ္မံခိဢ္ သါထီဢ္သါလီၯ ကတံာ္ဒိဢ္မး အကတဿဿ္ သုးဘူးအသး ဖးဒိဢ္လံ. ဖဲအခါအံၯ အ၀ဲဖီဢ္ဃီၯ အဖိမုဢ္အစု စံဿ္ဃာ္၀ဲ ကဖီလီဘဢ္ဆဢ္ တပ်ဿ္၀ဲလဿၯဘဢ္. တဘ်ီန႔ဢ္ ထံနဢ္ဖိ သံကြဿ္ထီဢ္ကဒီး -
ႃႃမိမိဧဿ၊ တဿ္ဘဢ္နၯဒ္လဲဢ္၊ တဲနဖိမုဢ္ တဘီမီဢ္. နတတဲနဖိမုဢ္ယဢ္.႗႗
ဘဢ္ဆဢ္ ဖိမုဢ္ဖိ တဒိးန႔ဿ္လဿၯ တဿ္စံးဆဿ လဿၯဘဢ္. တစိဿ္ဖိ လဿအဟံးဃာ္အဖိမုဢ္အစု အခါန႔ဢ္ အစုလီၯကဆွဢ္ဒီး လီၯဘီဢ္ကြံာ္၀ဲလီၯ. ထံနဢ္ဖိ အမဲာ္တထံဢ္တဿ္အဃိ ကိးကြဿ္အမိဿ္ တဘ်ဳးဘ်ီ ဘဢ္ဆဢ္ တဿ္တသီဢ္တသဲနီတမံၯဘဢ္.

အ၀ဲကလဿဿ္ကြဿ္ အမိဿ္အမဲာ္သဢ္၀ံၯ အမိဿ္တသီဢ္တသဲ တဟူးတဂဲၯအဃိ ဆိမိဢ္၀ဲလဿ အမံဒီး အ၀ဲ ဟးထီဢ္လဲၯအိဢ္၀ဲလဿ သ့ဢ္တထူဢ္အဖီလာ္ ဒီးဖူးလဲးအသဢ္မံယီၯဖိ နဢ္ႏူ န႔ဢ္လီၯ. အိဢ္၀ဲဒ္န႔ဢ္ အသး တမံဘဢ္. တစိဿ္ဖိ က့ၯဆူ အမိဿ္အကပၯ ဒီး ဖီဢ္ကလဿဿ္လီၯကြဿ္ အမိဿ္အစု၊ အမဲာ္သဢ္၊ ဒီးမၯသးဒ္ ခုဢ္လံကလာ္ဘဢ္အီၯန႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲကိးကဒီး -
ႃႃမိမိ… မိမိ…႗႗
တခီခီ ဖီဢ္အမိဿ္ဒီး တရူၯကြဿ္၀ဲ တခီခီ ဒီးကိးဖးဒိဢ္၀ဲလီၯ. အ၀ဲဖိးဟုထီဢ္ကဒီး အမိဿ္၀ံၯ လူၯဒိကနဢ္၀ဲ အသါထီဢ္သါလီၯ ဘဢ္ဆဢ္ တနဿ္ဟူ တဿ္နီတမံၯဘဢ္. လဿခံကတဿဿ္ အ၀ဲနဿ္ပဿဿ္၀ဲလဿ အမိဿ္ဒု တဘ်ီအံၯ သံသဒဢ္အီၯလံ. တဘ်ီဃီ အ၀ဲလဲၯဃ့ဿ္ထီဢ္ဆူတဿ္ခ်ဿ ဒီးကိးထီဢ္အပဿ္..
ႃႃပါဧဿ… ပါဧဿ… မၯစဿၯတဘီ..႗႗
တုၯမုဿ္ဂဿ္ ကံဢ္ကံဢ္ တဂၯလဿ အဟံဢ္ကရဿဿ္ တအိဢ္ယံၯဒီး ထံနဢ္ အဒဲအါအါဘဢ္တဂၯ နဿ္ဟူ ထံနဢ္ ဟီဢ္ကိးဖးဒိဢ္ဒီး အ၀ဲဟဲဃ့ဿ္လဿအခ်႕န႔ဢ္လီၯ. သးပွဿ္ထိမဢ္ စ့ဿ္ကီး ဟဲက့ၯဃ့ဿ္ႏုာ္ဆူ အဒဲပူၯ ဒီး တုၯ အထံဢ္အမါသံလံဒီး အ၀ဲစ့ဿ္ကီး ဟီဢ္ဖးဒိဢ္မး၀ဲလဿ အသးအုးအဃိ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္ထံနဢ္ဖိ နဿ္ဟူဘဢ္အပဿ္ ဟီဢ္ အဆိကတဿဿ္တဘ်ီလီၯ. အ၀ဲသ့ဢ္ လဲၯစိာ္ဆွဿ မၯရံယၯ အစိဢ္ဆူ တဿ္ဘါယြၯ သရိာ္ပူၯ အိဢ္ဒီး တဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါ၀ံၯ ခူဢ္လီၯဘါလီၯ က့ၯ၀ဲဖဲ သရိာ္ ကရဿဿ္ပူၯန႔ဢ္လီၯ. သးပွဿ္ထိမဢ္ ဒီးအဖိမုဢ္ လဲၯဒံးဆူ သရိာ္န႔ဢ္ တဘ်ီတဘ်ီ ဒီး ဘါထုကဖဢ္တဿ္လီၯ.

ဖဲအသီခါ မုဿ္ဂဿ္ ကံဢ္ကံဢ္ ဟဲကြဿ္ထြဲမၯစဿၯ အ၀ဲသ့ဢ္ ခဲအံၯခဲအံၯကီးလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ တုၯအယံာ္ထီဢ္ တစဲး ဒီး ဟဲ၀ဲစွၯထီဢ္ တုၯလဿခံႏြံသဿႏြံ တလါတဘ်ီဒဢ္လဲာ္လီၯ.

ခိးကြဿ္လဿ္ အကူာ္ ၃

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....


0 comments:

Post a Comment