December 10, 2011

တဿ္ယုဿ္လါ

ဖဲမုဿ္နၯခီ ယအိဢ္လဿယဒဿးပူၯအခါ ဖဲ ဃိးနဢ္ရံဢ္ဘ်ဲဢ္ (ယိၯနီဢ္ထိဢ္) န့ဢ္ သတူဿ္ကလာ္ ယနဿ္ဟူ သီဢ္ပွၯဒိတက်ိာ္ တဿ္ဒီး ဖဲန႔ဢ္ ယလဲၯထီဢ္ကြဿ္တဿ္လဿတဿ္ခ်ဿ ဒီးယထံဢ္လါတဘ့ဢ္ တဿ္စးထီဢ္ယုဿ္အီၯ ကယီကယီလံန႔ဢ္လီၯ. ထီဢ္ဘးလဿ တခီနဢ္ရံဢ္ဘ်ဲဢ္မး တဿ္ယုဿ္လါ၀ံၯ၀ဲ ဒီတဘ့ဢ္န့ဢ္လီၯ. ဖဲယကြဲးတဿ္အဆဿ ကတီဿ္အံၯ လါပီဟဲကပီၯထီဢ္ကယီကယီဒံးန႔ဢ္လီၯ.

ဘဢ္မႏုၯအဃိတဿ္ဘဢ္ယုဿ္လါလဲဢ္

မ့ဿ္လဿ ဟီဢ္ခိဢ္အိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ မုဿ္ဒီး လါအဘဿဢ္စဿၯတီတီ ဒီး ဟီဢ္ခိဢ္ အကဒုလီၯဘဢ္လါအဃိန့ဢ္လီၯ.


(ဟံးန႔ဿ္တဿ္ဂီၯအံၯလဿ ၀ဲးစးတခါအံၯ အပူၯန့ဢ္လီၯ.)


တဿ္ယုဿ္လါအံၯညီႏုဿ္မၯအသးဖဲ လါပွဲၯအဆဿအတီဿ္န႔ဢ္လီၯ. ကြဿ္တဿ္ဂီၯမူလဿလာ္အံၯတက့ဿ္
တဿ္ယုဿ္လါလဿ ၂၀၁၁ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၀ သီ


တဿ္ကယုဿ္လါလဿ ၂၀၁၁ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၀ သီ န႔ဢ္ပွၯစဲအ့ဢ္ဖိတဖဢ္ ဒြးပာ္စဿၯ၀ဲယံာ္လံန့ဢ္လီၯ. ဒီးတဿ္ယုဿ္လါအတဿ္လဲၯန႔ဢ္ဒ္ ပွၯစဲအ့ဢ္ဖိတဖဢ္ ထံဢ္ပာ္စဿၯ၀ဲအသိး န႔ဢ္မ့ဿ္ဒ္ တဿ္ဂီၯလာ္အံၯအသိးန့ဢ္လီၯ.


(ဟံးန့ဿ္တဿ္ဂီၯအံၯလဿ ပွာ္ယဲၯသန႔တခါအံၯ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. နကြဿ္ ၂၀၁၁ လါဒံၯစဲဘဿဢ္ ၁၀ သီအတဿ္ယုဿ္လါ ဖဲပွာ္ယဲၯသန႔တခါအံၯအပူၯသ့စ့ဿ္ကီးလီၯ.)


တဿ္ယုဿ္လါမုဿ္နံၯမုဿ္သီဆူမဲာ္ညါတဖဢ္


June 4, 2012, တဿ္ယုဿ္လါတ၀ာ္, တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Asia, Aus., Pacific, Americas

November 28, 2012‚ တဿ္ယုဿ္လါတ၀ာ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Europe, e Africa, Asia, Aus., Pacific, N.A.

April 25, 2013‚ တဿ္ယုဿ္လါတ၀ာ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Europe, Africa, Asia, Australia

May 25, 2013‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Americas, Africa

October 18, 2013‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Americas, Europe, Africa, Asia

April 15, 2014‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Australia, Pacific, Americas

October 9, 2014‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Asia, Australia, Pacific, Americas

April 4, 2015‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ Asia, Australia, Pacific, Americas

September 28, 2015‚ တဿ္ယုဿ္လါဒီဖ်ဿဢ္‚ တဿ္လီဿ္လဿကထံဢ္ဘဢ္အီၯတဖဢ္ E. Pacific, Americas, Europe, Africa, W. Asia
(တဿ္ဂ့ဿ္တခါအံၯ ယဟံးန့ဿ္အီၯလဿ ပွာ္ယဲၯသန႔တခါအံၯ အပူၯန့ဢ္လီၯ.)


တဿ္ယုဿ္မုဿ္တခီမီဢ္

တဿ္ယုဿ္မုဿ္ကဲထီဢ္အသးဖဲ လါအိဢ္၀ဲဒဢ္လဿ မုဿ္ဒီးဟီဢ္ခိဢ္ အဘဿဢ္စဿၯတီတီန႔ဢ္လီၯ.မၯန့ဿ္အီဢ္ကဲပူၯဒုဢ္ပူၯဒါ

0 comments:

Post a Comment