March 7, 2011

ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ပိာ္မုဢ္မုဿ္နံၯ ပွဲၯထီဢ္ အနံဢ္ ၁၀၀ ဒီး ဖိသဢ္ကိးဂၯဒဲး တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္လဿ တဿ္ကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့ အဂီဿ္


ဖဲ ၁၉၀၀ နံဢ္ထီဢ္အဆဿကတီဿ္ ပိာ္မုဢ္ပာ္ဖ်ါထီဢ္အသးလဿ ဟ့ဢ္တဿ္ဖးကန႔ဿ္အဂီဿ္

ဟီဢ္ခိဢ္ဖ်ဿဢ္အံၯအပူၯ ပိာ္မုဢ္ လဿအတူဿ္ဘဢ္ဒံး တဿ္ဆီဢ္တံဿ္မၯနဿၯ တဖဢ္ အိဢ္ဒံး၀ဲ အါမး န႔ဢ္လီၯ. တဿ္ကြဿ္ တလီၯအ၀ဲသ့ဢ္ အိဢ္ဒံး၀ဲ၊ ဒီးလဿတဿ္ကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့ တကပၯစ့ဿ္ကီး တန႔ဿ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ခြဲး တဿ္ယာ္ အိဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲ၊ ဒီးလဿတဿ္ဖံးတဿ္မၯ တကပၯစ့ဿ္ကီး တဒိးန႔ဿ္ တဿ္မၯ လဿအဂ့ၯတဖဢ္ အိဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲ အါမးန႔ဢ္ လီၯ.

လါမးရွး ၈ သီမ့ဿ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္အမုဿ္နံၯအဃိ ပွၯလဿအဂုာ္က်ဲးစဿးလဿတဿ္ကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့ တကပၯတဖဢ္ ဃ့ထီဢ္၀ဲလဿ ဖိသဢ္ပိာ္မုဢ္ တဖဢ္ ကထီဢ္ဘဢ္ကႜိ ဒီး ကဒိးန႔ဿ္တဿ္မၯလဿ အဂ့ၯအဘဢ္အဂီဿ္ န႔ဢ္လီၯ. ၂၀၁၁ အံၯမ့ဿ္ ပိာ္မုဢ္အမုဿ္နံၯ ပွဲၯထီဢ္ အနံဢ္ တကယၯ န႔ဢ္လီၯ. ဖဲ ၁၉၁၁ နံဢ္န႔ဢ္ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ စးထီဢ္ ပာ္ပနီဢ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ အတဿ္ဖံးတဿ္မၯလဿ မုဿ္က်ိၯ၀ဲကြာ္တကပၯ မ့ဿ္ဂ့ၯ လဿပွၯဂ့ဿ္၀ီ တဿ္ဖံးတဿ္မၯတကပၯ မ့ဿ္ဂ့ၯန႔ဢ္လီၯ. အအံၯမ့ဿ္တဿ္မၯနဿၯလဿ ခါလဿအပူၯကြံာ္၊ ခါခဲအံၯ၊ ဒီးခါလဿကဟဲ လဿပိာ္မုဢ္တဖဢ္ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ တဿ္ကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့၀ဲက်ိၯ EI ကမၯလၯကပီၯမုဿ္နံၯအံၯ ခီဖ်ိ ကမ်ဿဿ္အိဢ္ဖွိဢ္တပူၯဃီ ဒီးဟးသကိး၊ တဿ္မၯတဿ္သူဢ္ဖွံသးညီအမူး၊ ဒီးတဿ္ကတိၯဂ့ဿ္လိာ္တဖဢ္ န႔ဢ္လီၯ. အတဿ္တိာ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ဒ္သိး ကမၯ ထီထီဢ္ ပိာ္မုဢ္သ့ဢ္တဖဢ္အသူးအသံဢ္၊ ဒီး ကဟ့ဢ္တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္ အါထီဢ္ လဿ ပိာ္မုဢ္သ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္ န႔ဢ္လီၯ. က ပဢ္ဃုာ္စ့ဿ္ကီးဒီး တဿ္ဒုးနဲဢ္ဖ်ါထီဢ္ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ အတဿ္သ့တဿ္ဘဢ္ လဿတဿ္ဖံးတဿ္မၯအပူၯ န႔ဢ္လီၯ.

၂၀၁၁ နံဢ္ လါဖ့ၯၾဘဴၯအါရံး အပူၯ ဖဲ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ ပိာ္မုဢ္၀ဲၯက်ိၯ အတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ ၅၅ ဘ်ီတဘ်ီ အဆဿကတီဿ္ ဟီဢ္ခိဢ္ဒီဖ်ဿဢ္ပွၯမၯတဿ္ဖိ ကရဿစ့ဿ္ကီး ႏုာ္လီၯတဲသကိး တဿ္လဿ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ အပူၯန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္အိဢ္ဖွိဢ္တဘ်ီ န႔ဢ္ တဿ္ဂ့ဿ္လဿ တဿ္ကတိၯအီၯအါကတဿဿ္ တဖဢ္မ့ဿ္၀ဲ တဿ္ကူဢ္ ဘဢ္ကူဢ္သ့၊ ဒီး တဿ္ဖံးတဿ္မၯအဂ့ၯ လဿပိာ္မုဢ္ တဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

လဿအပူၯကြံာ္ ၂၀၁၁ နံဢ္ လါယႏူၯအါရံးအပူၯ EI ပိာ္မုဢ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ အခီဢ္ထံးကတဿဿ္တဘ်ီ အဆဿကတီဿ္ ကရဿတဖဢ္ ခဿဢ္စး ၄၀၀ ဘ်ဲဢ္ ဟဲထီဢ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္အံၯ ဒီး တဿဢ္ပီဢ္သကိး က်ိၯက်ဲလဿ ပိာ္မုဢ္တဖဢ္ ဒီး ပိာ္မုဢ္ဖိသဢ္ တဖဢ္ အတဿ္ဒိဢ္ထီဢ္ထီထီဢ္ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

(ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ http://www.maukkha.org အပုူၯန႔ဢ္လီၯ.)

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....


0 comments:

Post a Comment