November 10, 2010

တဿ္လဲၯတဿ္က့ၯအတဿ္မၯလိ (ဖုရိလဲအတဿ္လဲၯခီဖ်ိတဖဢ္ - အကူာ္ ၅)

(၁) အီဢ္ထဲမ့ၯ၀ါလဿပတဿ္ကမဢ္အဃိ
သရဢ္ထူစီၯပၯ ကြဲသရဢ္ဒိဢ္ရွီးဒီးယၯလဿ ပကလဲၯမၯခရံာ္အိဢ္ဖ်ဲဢ္လဿ ပွၯမိဿ္လုပဿ္လဿ္အသ၀ီ တဖ်ဿဢ္ လဿအယံၯမးဒီး ဘဢ္မံလဿက်ဲတနၯ န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲတဲပာ္စဿၯပွၯလဿ ပကဟဲစိာ္ထဲမ့ၯဘိဢ္၊ မ့မ့ဿ္ကသူ န႔ဢ္၊ အ၀ဲကသုးက်ဲၯ၀ဲဒီး ပမၯဒ္အစံး၀ဲအသိးလီၯ. ဂီၯခီ ၇ နဢ္ရံဢ္ ပတုၯဖွိဢ္လဿအဟံဢ္၊ ဘါထုကဖဢ္၀ံၯ ပဟးထီဢ္၊ ဘဢ္လဲၯတဿ္ဆူဢ္ဆူဢ္ဒ္သိး ကတုၯလဿသ၀ီ၀ဢ္မံၯက်ါ လဿပကမံတနၯအဂီဿ္လီၯ. ယဆိမိဢ္

လဿယမ့ဿ္ပွၯဟးခ်႕ကစီဒီ တဂၯနာ္က့ လူၯသရဢ္ဒိဢ္ရွီးဒီး သရဢ္ထူစီၯပၯအခီဢ္တခ်ဳးဘဢ္. ယဘဢ္မၯ သပွဿ္မးလီၯ.

မုဿ္ထူဢ္၊ ပတုၯလဿထံက်ိဖိတဘိဒီး သရဢ္ထူစီၯပၯစံးပဘဢ္အီၯမ့ၯ ဖဲအံၯလီၯ.
ယထုးထီဢ္ယမ့ၯဘိဢ္၊ အိဢ္ဒဢ္မ့ၯ၀ါလီၯ.
သရဢ္ဒိဢ္ရွီးထုးထီဢ္အမ့ၯဘိဢ္၊ အိဢ္ဒဢ္မ့ၯ၀ါလီၯ.
သရဢ္ထူစီၯပၯဟဲစိာ္အကု၊ ထုးထီဢ္အမ့ၯဘိဢ္၊ ကြဿ္ဃုကဒံကဒါ ကုပူၯကသူဘိဢ္တအိဢ္ဘဢ္. ဘွါလီၯ အမ့ၯဘိဢ္ အိဢ္ဒဢ္မ့ၯ၀ါလီၯ. အံသဢ္တအိဢ္၊ ညဢ္အုဢ္တအိဢ္၊ အိဢ္ဒဢ္မ့ၯ၀ါဃံာ္သဿ လီၯ. အီဢ္မ့ၯ၀ါ သးလီၯကတံာ္၊ ဒီးအီထံ၊ အီဢ္တမီ အီထံလီၯ.

သရဢ္ထူစီၯပၯစံး၊ ႃႃယကဃုအံသဢ္ဧဲဢ္.႗႗
အ၀ဲမၯန႔ဿ္လီဿ္ဘိ ဒြဲဢ္ထီဢ္၀ဲဒီး လီဿ္ဘိအခ်ါဖဢ္ဆါန႔ဢ္ ပာ္ကဲ၀ဲလဿအံသဢ္၊ ဟဲက့ၯစိာ္ ပာ္လီၯလဿသ့ဢ္ လဢ္ပူၯ၊ ဟံးန႔ဿ္ဖွံလီၯ၀ဲလဿအမ့ၯက်ါ ဒီးအီဢ္၀ဲ၀ံၯစံး၊ ကိညဿ္ဖးဒိဢ္ညါ -
ယဆိကမိဢ္လဿအမ့ဿ္တဿ္နီဿ္နီဿ္၊ ယဟံးန႔ဿ္ခ်ါဖွံလီၯလဿယမ့ၯအက်ါ၊ ယအီဢ္တမီ၊ ယဘဢ္ခါလီၯကြံာ္ မ့ၯ၊ တဿ္တမ့ဿ္တဿ္အီဢ္ဘဢ္.

မ့ဿ္လဿတဿ္လဲၯယံၯဒံးအဃိ၊ ပက်ဲးစဿးအီဢ္မ့ၯ၀ါဒီး အီပွဲၯပဟဿဖဿလံထံလီၯ.
အါ၊ တဿ္အံၯ၊ လဿပသးသမူတဿ္လဲၯအပူၯ ပသန႔ၯပသးထဲလဿ ပွၯဂၯအကသူ၊ အံသဢ္၊ ညဢ္အုဢ္၊ တသ့ဘဢ္. ပကစဿ္ဒဢ္၀ဲ အမ့ၯဘိဢ္ ဘဢ္အိဢ္ဒီးအံသဢ္၊ ညဢ္အုဢ္၊ ကသူလဿလဿပွဲၯပွဲၯလီၯ.

ပအီဢ္မ့ၯ၀ံၯ အိဢ္ဘွံးအိဢ္သါမီကိာ္၀ံၯ ထြးထီဢ္ကဒီးဆူဢ္န႔ဿ္အလီဿ္ဒ္သိး ကတုၯသ၀ီ၀ဢ္ မံၯက်ါလီၯ. မုဿ္လီၯႏုာ္ဒီး ပတုၯ၀ဢ္မံၯက်ါ၊ မံတနၯမုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ လဲၯကဒီးဆူဢ္ဆူဢ္ ဒီးပတုၯသ၀ီလဿဟါ ၄ နဢ္ရံဢ္ လီၯ.

သရဢ္မၯတဿ္ဖဲန႔ဢ္ တူဿ္လိာ္ပွၯလဿအဟံဢ္ဒီး ပွၯခိဢ္ပွၯနဿ္တဖဢ္ ဟဲဟ့ဢ္ဂံဿ္ဟ့ဢ္ဘါတဿ္ မၯခရံာ္အိဢ္ ဖ်ဲဢ္ဖဲ သ၀ီအံၯလီၯ. အိဢ္ဒီး တဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါ၊ တဿ္လိာ္ကြဲဒီး လဿဟါတဿ္ခံးန႔ဢ္ အိဢ္ဒီး တဿ္ဘူဢ္တဿ္ ဘါဒီး ခရံာ္အိဢ္ဖ်ဲဢ္အတဿ္ကစီဢ္လဿ သရဢ္ဒိဢ္ရွီးဟ့ဢ္နီၯလီၯ န႔ဢ္လီၯ. သရဢ္ထူစီၯပၯဒီး သ၀ီသးပွဿ္ လဿမၯထါသ့၊ ခံဂၯဖီဢ္လိာ္အကိာ္ ဟးတရံးအုဢ္သကိးပွၯကညီ ထါထူထါယြၯလီၯ.

မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္ပဟဲက့ၯကဒါက့ၯဆူ၀ဢ္မံၯက်ါ မၯခရံာ္အိဢ္ဖ်ဲဢ္တဿ္သးခု ဒီးဖဲန႔ဢ္ပဒိးစူဿ္ဒိးဘ်ဿဘဢ္ ပွၯ မိဿ္လုပဿ္လဿ္တဂၯလီၯ. မ့ဿ္လဿယခီဢ္ဆါ ယအဲဢ္ဒိးက့ၯလဿခ်ံတကူာ္အဃိ သရဢ္ဒိဢ္ရွီးဒီးယၯ ပက့ၯဆူ ဖါကာ္က်ဲ၊ မ့မ့ဿ္သရဢ္ထူစီၯပၯလဿ အဟးခ်႕က့ၯက့ၯက်ဲလဿ ပဟဲန႔ဢ္လီၯ.

(၂) အီဘဢ္ဆီခ်ီထံလဿ မံၯပွဿ္ဒီးမါအဃိ
ပဆိကမိဢ္လဿ ပဟဲက့ၯက်ဲဆူဖါကာ္က်ဲတဘိ ကကိညဢ္တစဲးဧါ. တကိညဢ္အမဲာ္ညါ နးန႔ဿ္ဒံးပဟဲက်ဲ န႔ဢ္လီၯ. ပလဲၯတဿ္သ့တနံၯက်ဿၯမုဿ္ဟါမး ပတုၯလဿ မိဿ္လုပဿ္လဿ္ သ၀ီတဖ်ဿဢ္ အိဢ္လဿတဿ္ၾကဲဿ္က်ိ ကဿဿ္ခိဢ္လီၯ. ပတသ့ဢ္ညါပွၯနီတဂၯ၊ တဿ္ဘွံးပသး၊ တဿ္သဢ္၀ံၯပသးလီၯ. မ့ဿ္တဿ္၀ံၯတဿ္ကာ္အနံဢ္ ဒီး လီၯဆီဒဢ္တဿ္ ပွၯကစဿဿ္ခိဢ္ဖိ မၯဘုတန႔ဿ္ဘဢ္အဃိ မ့ဿ္သးအိဢ္ တူဿ္လိာ္တမွံၯတပ်ီၯနာ္က့ တူဿ္လိာ္ တန႔ဿ္ဘဢ္.

တမံၯဂ့ၯတမံၯဂ့ၯ၊ သရဢ္ဒိဢ္ရွီးစံး၀ဲ၊ ပဘဢ္မံဖဲအံၯလီၯ ဒီး ဃုစကီၯအဟံဢ္လီၯ. ပထီဢ္လဿစကီၯအဟံဢ္ ဘဢ္ဖဲစကီၯဟးအခါ၊ အမါဒီးအဖိမုဢ္ ဒါလီၯန႔ဿ္ပွၯခ်ီဢ္ တူဿ္လိာ္ပွၯနာ္က့ တသံကြဿ္သုအီဢ္ဘဢ္မ့ၯလံဧါ ဘဢ္. တစိဿ္ဖိစကီၯဟဲက့ၯတုၯ ဆ့ဢ္နီၯဒီး သမံသမိးပွၯလီၯ.

စကီၯ - သုအိဢ္ဖဲလဲဢ္၊ သုဟဲက့ၯလဿလဲဢ္.
ယစံး - ပအိဢ္လဿတဿ္ၾကဲဿ္၊ ပဟဲက့ၯလဿ၀ဢ္မံၯက်ါ.
စကီၯ - နအိဢ္လဿတဿ္ႀကဲဿ္၊ တဿ္ႀကဲဿ္စကီၯအမံၯဒ္လဲဢ္.
ယစံး - စကီၯအမံၯမ့ဿ္ စကီၯကါယ့ဢ္၊ မ့ဿ္ယမံၯပွဿ္လီၯ.
စကီၯ - မ့ဿ္ဧီဢ္၊ သုအီဢ္ဘဢ္မ့ၯလံဧါ.
ယစံး - တအီဢ္ဘဢ္မ့ၯဒံးဘဢ္.
စကီၯ - ဖိမုဢ္၊ ဒိထီဢ္မ့ၯ. စကီၯန႔ဢ္မ့ဿ္ယသိဢ္လီၯ. အဖိမုဢ္မုဢ္ခ်႕အိဢ္ဒံးဧါ. အဖိမုဢ္ဖီတဿ္သ့၊ ယမ့ဿ္လဲၯ တဘ်ီဘ်ီ တူဿ္လိာ္ယၯဂ့ၯမး၊ အ၀ၯအိဢ္လံဧါ.
ယစံး - နဖိဒိဢ္မုဢ္၊ မုဢ္ခ်႕န႔ဢ္မ့ဿ္ယမါလီၯ. အိဢ္ကစီဒီ.
စကီၯ - မ့ဿ္ဧီဢ္၊ ဖိမုဢ္၊ ဖီဢ္ဆီဖိတဘ့ဢ္.
ယစံး - ဖါတံဿ္စကီၯ၊ ယဟးယခီဢ္လဿာ္လံ. နက်ဲၯန႔ဿ္ပွၯခ်ံခဲဂီၯ တဘ့ဢ္တသ့ဘဢ္ဧါ. ယကဟ့ဢ္ခ်ံလဲ.
စကီၯ - ဘဢ္ကိဿ္တဂ့ၯဖိဒိဢ္၊ ကက်ဲၯန႔ဿ္နၯ.

မ့ဿ္လဿယမံၯပွဿ္ဒီးယမါအဃိ၊ မ့ၯဟဲလီၯ၊ ဆီခ်ီထံ၊ တဿ္တိဿ္ဟဲလီၯ၊ အီဢ္ဘဲမးကိးမီဒဲးလီၯ. မုဿ္ဆ့ဢ္ထီဢ္၊ လဿမံၯပွဿ္ဒီးမါအဃိ ဒိးဘဢ္ခ်ံ တုၯလဿဖါကာ္တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္လီၯ. အိ၊ တဿ္ဘဢ္ဘ်ဳးတဿ္ဆိဢ္ဂ့ၯလဿပဒိးန႔ဿ္ ဘဢ္အီၯခဲအံၯအါဘ်ီန႔ဢ္ မ့ဿ္လဿပွၯဂၯအတဿ္ဂ့ၯတဿ္၀ါ၊ အတဿ္အဲဢ္တဿ္ကြံ၊ တဿ္တူဿ္ဆါခီဢ္ဆါအသး လဲၯဆိပာ္လဿပမဲာ္ညါအဃိ ပကူးက့ၯတဿ္လဿပွၯဂၯဖွံ အဘ်ဳးန႔ဢ္လီၯ.


ခိးကြဿ္လဿ္အကူာ္ ၆

မ္ယြၯဆိဢ္ဂ့ၯပွၯဖးလံာ္ဖိကိးဂၯဒဲးတက့ဿ္....

0 comments:

Post a Comment