May 26, 2012

နီဿ္ကသံအပူ

(က) လဿဿ္ယူၯသံကြ႕ၯ‚ ယူၯသံကြီၯ‚ လဿဿ္ယူၯအီဢ္ ထူပ်ီာ္စ့ဖီ‚ လဿဿ္ယူၯထီဢ္ဆူ၀ဢ္ဘီခံ‚ လဿဿ္ယူၯအီဢ္ထူထံစ့ထံ. (ခ) ဖိဢ္ဃဲဟီဢ္လဿလဿဿ္တီးတ့‚ လဿဿ္စံးဖိဢ္ဃဲ ႃဟီဢ္တဂ့ၯ႗ လဿဿ္ထီထီဢ္အဒံး လဿႀတဲၯ‚ လဿဿ္ကအီဢ္ယူၯန႔ဿ္ဖိဢ္ဃဲ. (ဂ) လဿဿ္ထီထီဢ္အဒံးလဿႀတဲၯ‚ လဿဿ္ယူၯဆူထူပ်ီာ္ စ့စဲၯ‚ ထူပ်ီာ္စ့စဲၯလဿမူဒီ‚ လဿပ်ဿၯ လဿဿ္ယူၯအီဢ္ယူၯအီ. လဿပ်ဿၯပ်ဿၯန႔ဢ္ ဖိဢ္ဃဲ ဒီဖံလံၯအိဢ္ခံဂၯ လဿဒဲတဖ်ဿဢ္ အပူၯလီၯ. အဖံတဂၯ ကြဿ္၀ဲအလံၯ ခြါအဖ်ီဢ္ခံ ဆ့ကၯ ယာ္မုဿ္ယာ္ဖ်႕ဒီး ကလဲကူလဲကၯ၀ဲ အဂီဿ္ တအိဢ္နီတဘ့ဢ္ ဘဢ္. လံၯခြါခီ လိဢ္ဘီဘိထီဢ္ ကီးလံ. မၯအီဢ္ယုၯ အဖံလဿ တဿ္ကိဿ္တဿ္စူၯ အက်ါလဿ ဂီၯ လဲၯလီၯဆူ အခုးဒီး တခ်ဳးအလဲၯတဿ္ အခါ လဲၯဒဿဢ္ပာ္ အဖံအဂီဿ္ ထံတဿဿ္ဖိ ခံဖ်ဿဢ္သဿဖ်ဿဢ္ လီၯ. ဟါခီလီၯဟဲက့ၯ အခါ ဟဲက့ၯ၀ံ၀ဲ သ့ဢ္မုဢ္ တဃဲတဃဲ လီၯ. ထံတဿဿ္လီၯ ကအိတဖဢ္ လဲၯလီၯဒဿဢ္ န႔ဿ္ပာ္ အဖံလံ. မ့ၯထံ မံလံအဃိ အဖံခြဲးလီၯမ့ၯဒီး အီဢ္၀ဲဒီဖံလံၯ ခံဂၯလဿ မိဿ္ဂံာ္ တိဿ္လဿ အံသဢ္ဒီး ခ်ီအီဢ္တဿ္လဿ အလံၯလဲၯဃုလဿ ပွဿ္ပူၯတဖဢ္ လီၯ. အစ့ဖိ အိဢ္တပဿၯန႔ဢ္ စွီၯဃာ္၀ဲဒီး ဆိကမိဢ္ထီဢ္ ၀ဲဒ္အံၯ - စ့တဆွိန႔ဢ္ ယကဘဢ္ဘိဢ္ ဃာ္အီၯဒ္ စ့ပာ္ကီၯ စ့အဂၯတဆွိန႔ဢ္ ကပွ႔ၯဆီဒီမိဿ္ဖါ ခံဘ့ဢ္ စ့အဂၯခံဆွိ န႔ဢ္ ကပွ႔ၯလုဢ္ဖိနဲဖိ စ့တဆွိန႔ဢ္အိဢ္အဘ့ဢ္ တဆံလီၯ. ဆီဒီမိဿ္ဖါခံဘ့ဢ္ န႔ဢ္ နံဢ္ထီဢ္ တ၀ာ္ဒီး အဖိဖးထီဢ္ ၀ဲႏြံဘ့ဢ္‚ အဒံဢ္က်ဲကြံာ္ ၀ဲသဿ ဖ်ဿဢ္လီၯ. နံဢ္လဿာ္ဒီး ဆီဖိတဖဢ္ တဿ္နီၯဖး အမိဿ္အဖါဘဢ္လံ အဃိ‚ ထံဢ္၀ဲလဿ အဖါအိဢ္ခံဘ့ဢ္ ဒီး အမိဿ္အိဢ္ ယဲဿ္ဘ့ဢ္ လီၯ. အဖါတဘ့ဢ္ န႔ဢ္အဖံ ဖီအီဢ္ ကပိာ္န႔ဢ္ အလံၯခြါ အတဿ္လီၯ. အဖါအိဢ္တ့ဿ္ တဘ့ဢ္ န႔ဢ္ ပာ္ဃာ္၀ဲဒဢ္လဿ ဆီမိဿ္ ယဲဿ္ဘ့ဢ္ အဂီဿ္လီၯ. တနံဢ္ပူၯကြံာ္လံ ဒီးအလံၯခြါ အကူအကၯ ယာ္မုဿ္ယာ္ဖ်႕ ထီဢ္လံ အဃိ‚ အဖံကတီၯထီဢ္ လုဢ္ဖိနဲဖိတဖဢ္ လီၯ. လုဢ္ခူဢ္လဿ စ့ခံဆွိ အဂီဿ္န႔ဢ္ န႔ဿ္၀ဲ - လုဢ္ခူဢ္ အဂီၯယဲဿ္ခူဢ္ - အလံၯခြါ ဆ့ပ်ိဿ္ ဒီးအဖံအနံဢ္ လုဢ္ခူဢ္ အသူယဲဿ္ခူဢ္ - အလံၯခြါ အဖ်ီဢ္ခံဒီး အဖံအဆ့လါ လုဢ္ခူဢ္ အ၀ါ (၁၀) ခူဢ္ - အလံၯခြါဖ်ီဢ္ခံဆ့ကၯ ဆ့ပ်ိဿ္ဒီး ခိဢ္ဖဿဢ္ တဖဢ္လီၯ. စ့တပဿၯန႔ဢ္ လဿာ္ကြံာ္ သဿဆွိလံ. စ့ပာ္ကီၯ ဃာ္အိဢ္ဒဢ္ စ့တဆွိလီၯ. ကဘဢ္မၯပွဲၯက့ၯ ဒ္သိး စ့တပဿၯ ကန႔ဿ္က့ၯ အဂီဿ္လီၯ. ဆီမိဿ္ယဲဿ္ဘ့ဢ္ န႔ဢ္ ပ်ဲအတဿ္ဒံဢ္၀ံၯ ဒုးဟုဒီး ဆီဖိတဖဢ္ ဖးထီဢ္ဂ့ၯမး လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဆီမိဿ္ယဲဿ္ဘ့ဢ္ အဖိ အဘ့ဢ္ယဲဿ္ဆံန႔ဢ္ လံာ္လ့ ဟဲအီဢ္တနီၯ‚ အမဲာ္ထူး တနီၯဒီး အိဢ္တ့ဿ္ ဆီမိဿ္ပ်ိဖါပ်ိ အဘ့ဢ္လြံဿ္ ဆံလီၯ. ဆီတဖဢ္အံၯ ဖိဢ္ဃဲလဲၯဆါကြံာ္ ဒီးတိဿ္န႔ဿ္ အဘ့ဢ္လြံဿ္ဆံလီၯ. တိဿ္လြံဿ္ဆံ န႔ဢ္ မ့ဿ္စ့ လြံဿ္ဆွိဒီး အဖံအစ့ပာ္ကီၯ တဆွိ အဃိ ခဲလဿာ္ မ့ဿ္ယဲဿ္ဆွိလီၯ. စ့တပဿၯပွဲၯထီဢ္ လံအဃိ‚ ဖိဢ္ဃဲ အဖံ ကတဲာ္ကတီၯ ထီဢ္အသး ကူထီဢ္ကၯထီဢ္ အနံဢ္သီဆ့သီ ဒီးအတိဿ္ စ့တပဿၯ န႔ဢ္ဘိဢ္ဃာ္၀ဲဒီး ပွီၯမး၀ဲ ၀ံၯ လဲၯဆူ စီၯပၯအနီလီၯ. လဲၯတုၯဖဲ သုးဖိလဿ အခိးနီ အပဲႀတီ ဒီးတဲ၀ဲလဿ သါအဲဢ္ဒိးထံဢ္ စီၯပၯလီၯ. သုးဖိ သံကြဿ္အီၯလဿ တဿ္ဂ့ဿ္မႏုၯလဲဢ္. ဖိဢ္ဃဲအဖံ မုဢ္ကမဲ တခီ စံး၀ဲလဿ သါတဿ္ဂ့ဿ္ အိဢ္လဿ သါကဘဢ္ထံဢ္ ဒီး ကတိၯတဿ္ဒီး စီၯပၯလီၯ. သုးဖိသံကြဿ္ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯန႔ဢ္ စံးဒဢ္၀ဲလဿ သါကဘဢ္ထံဢ္ စီၯပၯလီၯ. အန႔ဢ္တဘ်ီ သုးဖိတဖဢ္ မၯကီအသး ဒီးအဖံတခီ ဘုစကု လီၯ. တဿ္ဂ့ဿ္မႏုၯလဲဢ္န႔ဢ္ တတဲဖ်ါ၀ဲ ဘဢ္. တဲဒဢ္၀ဲ သါကဘဢ္ ထံဢ္ဒဢ္ စီၯပၯလီၯ. တဿ္ကစီဢ္အံၯ ဟူထီဢ္ဆူ စီၯပၯ အနဿ္ဒီး ပွၯဟဲကိး ဖံသးပွဿ္ဆူ စီၯပၯ အအိဢ္လီၯ. တုၯဃီၯ ၀ဲဖဲ စီၯပၯ အမဲာ္ညါဒီး တီၯလီၯကဒြံက်ိာ္‚ စိာ္ထီဢ္အစုခံခီ ဒီး ဘူဢ္ထီဢ္ဘါထီဢ္‚ ဟ့ဢ္တဿ္ယူးယီဢ္ လဿစီၯပၯလီၯ. ၀ံၯဒီး စံး၀ဲဒဢ္ ႃႃကစဿ္စီၯပၯဧဿ‚ ယဟဲက့ၯစိာ္န႔ဿ္နၯ စ့တပဿၯ လဿယဃ့လိဿ္နၯဒီး ခဲအံၯ ပွဲၯထီဢ္ သဿနံဢ္ အဃိ ယဟဲလိးက့ၯ ယကမဿ္လဿ ကစဿ္စီၯပၯလီၯ.႗႗ စီၯပၯထိဢ္ဟ့ထီဢ္အမဲာ္ဒီး ကတိၯထီဢ္ တဿ္ဟဲဢ္ကစဲဿ္ ႃႃနဟဲစိာ္စ့ တပဿၯ ယသါမၯမႏုၯလဲဢ္. ယစံး‚ စ့ပွဲၯတပဿၯ တဖ်ဿဢ္လီၯ. က့ၯစိာ္နစ့ ဖိတပဿၯန႔ဢ္‚ ဟဲစိာ္ စ့ပွဲၯ သပဿၯတဖ်ဿဢ္ တက့ဿ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲအဖံ အမဲာ္ဂီၯဂံဿ္ဂီၯကး တဘီလီၯ. ဃ့ကညး စီၯပၯလဿ စ့ပွဲၯသပဿၯတဖ်ဿဢ္ သါကဘဢ္မၯဘဢ္ ဒ္လဲဢ္. စ့တပဿၯ ဖိအံၯ သါမၯဘဢ္ သဿနံဢ္ညါလီၯ. မ့မ့ဿ္ ဒဢ္စ့ပွဲၯ သပဿၯတခါဒု တစိၯသး ဂ့ၯ ခံစိၯသးဂ့ၯ သါမၯ လ့ၯတက့ၯ တန့ဿ္ဘဢ္လီၯ. စီၯပၯစံးဘဢ္အီၯ ႃႃဖံသးပွဿ္ဧဿ‚ နတဲတဿ္ အါအါန႔ဢ္ စ့တပွဲၯ သပဿၯတဖ်ဿဢ္ ဘဢ္. က့ၯကြဿ္ဃုတုၯ အန႔ဿ္ မးဟဲဟ့ဢ္ နကမဿ္တက့ဿ္.႗႗ စီၯပၯမဿ အသုးဖိ တဖဢ္ ဒုးဟးကြံာ္ ဖိဢ္ဃဲအဖံသးပွဿ္လီၯ. ဖံသးပွဿ္ က့ၯစကူးစကူး ပွဲၯဒီး မဲာ္ထံမဲာ္နိ လီၯ. ဖိဢ္ဃဲ ခိးလီၯအဖံ အခိဢ္ဒီး ထံဢ္၀ဲလဿ အိဢ္ဒီး မဲာ္ထံမဲာ္နိ အဃိ‚ လဲၯဃ့ဿ္ လီၯတြံဿ္က့ၯအဖံ ဒီးသံကြဿ္ သံဒိး၀ဲ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯ ခဲလဿာ္ လီၯ. ႃႃလံာ္ခြါဧဿ‚ စ့တပဿၯ ပဘဢ္မၯ သဿနံဢ္ညါလီၯ. ယမ့ဿ္သ့ဢ္ညါ ဆိ ယတပွ႔ၯ လုဢ္ဖိနဲဖိလဿ ယကထါကူထါကၯ အသီလဿ ယကလဲၯဆူ စီၯပၯ အအိဢ္ဘဢ္.႗႗ အလံၯခြါ တဲမုာ္ အသးဒ္အံၯ‚ ႃႃနမ့ဿ္ တပွ႔ၯ လုဢ္ဖိနဲဖိ ထိဢ္ဖိဆီဖိ နစ့ကအိဢ္ ဒဢ္တပဿၯ ဖဲ လီဿ္လီဿ္ ဒီးစ့န႔ဢ္ တပွဲၯသပဿၯတဖ်ဿဢ္ ဘဢ္. ကိဿ္တဂ့ၯ ယဖံဖိ အိဢ္တဂၯလီၯ. နလံၯခြါ ကဂုာ္က်ဲးစဿး ဒီး တဿ္ထံတဿ္တီ ကစဿ္ တဂၯ ကကြဿ္လီၯပွၯလီၯ. ပဒီဖံလံၯ ခံဂၯ ပတဿ္ကီတဿ္ခဲ ကထံဢ္၀ဲ ကီးသဿဢ္.႗႗ ကတိၯဆူဢ္ ထီဢ္အဖံအသး၀ံၯ‚ ၀ံထီဢ္ကုတဒု ဒီးနးတဘ့ဢ္ လဿအႀတိး ပူၯ၀ံၯ လဲၯလီၯဃုအီဢ္ တဿ္ဒီးဖိ တဿ္လဢ္ဖိလီၯ. လဲၯ၀ဲဆူ ကစဿဿ္ အလူဿ္လဿ အဘူးတလူဿ္၀ံၯ‚ ကြဿ္၀ဲဖဲ သ့ဢ္ကဒု အိဢ္၀ဲလဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္ အဖီခိဢ္၀ံၯ ဆ့ဢ္နီၯသါသဖွိထီဢ္ မး ႃႃရွဴရွဴ႗႗ လီၯ. ကဿၯက့ၯ အမဲာ္ထံတန႔ဿ္ လဿၯအဃိ‚ ဖိဢ္ဃဲ တဂၯအံၯ ဟီဢ္ဖုပွဿ္ မးတဘီလီၯ. ဟီဢ္ဟီဢ္၀ဲ တုၯ တဿ္ဘွံးအသးဒီး မံလီၯလဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္န႔ဢ္ အလိၯ ဒီး အမဲာ္ထံတခီ ပုာ္ထီဢ္ယြၯလီၯဆူ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္ အလိၯလီၯ. အခ့အခါ အကတီဿ္အ၀ဲ အံၯ နဿ္ဟူပွၯ အကလုဿ္သီဢ္ - ႃႃဘဢ္မႏုၯလဿ နဟီဢ္လဲဢ္ဖိဢ္ ဃဲဧဿ‚႗႗ ဖိဢ္ဃဲ ဂဲၯထဿဢ္ကြဿ္တရံး တဿ္ဒီး ကနဢ္ ၀ဲ ယဿ္ခီယဿ္ခီလီၯ. တထံဢ္ပွၯ နီတဂၯဘဢ္. ထံဢ္ထဲထိဢ္ဖိလံဢ္ဖိ ယူၯ၀့ၯ၀ီၯလဿ သ့ဢ္လဢ္တဖဢ္ အက်ါဒီး တဿ္အသီဢ္ မ့ဿ္ထဲထိဢ္ဖိ တဖဢ္ ကမဲၯစံဢ္စိလဿ သ့ဢ္လဢ္ အက်ါလီၯ. မံလီၯက့ၯ၀ဲလဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္အလိၯ ဒီး သ့ဢ္နီဢ္ဒဢ္ ကဘ ဢ္မၯ ပွဲၯသပဿၯလဿ စ့ဒီး ကဘဢ္ကြဿ္ဃု ၀ဲဒ္လဲဢ္. ဆိကမိဢ္ ထီဢ္အဖံ သးပွဿ္လဿ အကြဿ္လုဿ္ဖိက့ၯ အီၯအဂ့ဿ္‚ ဒီးမ့ဿ္စီၯပၯ ကမၯဘဢ္ဖုးအီၯ ဒ္လဲဢ္. မ့မ့ဿ္ အကစဿ္ဒဢ္၀ဲ လဲၯကဲကုဿ္လဿ စီၯပၯအကုဿ္က်ါ ကဲလီၯ. မ့မ့ဿ္ အဖံသးပွဿ္ ကအိဢ္တ့ဿ္ ဒ္လဲဢ္ ဆိကမိဢ္၀ဲ ဒ္ယံာ္ အသးဒ္ကတံာ္ မဲာ္ထံမဲာ္နိယြၯ ကးလံ‚ တဘ်ီအံၯ ဟီဢ္နီဿ္ကီဿ္ ထြဢ္တလ့ဢ္ အသးလဿ လဿဿ္တဘ့ဢ္ အလိၯလီၯ. တဿ္ကလုဿ္သီဢ္ထီဢ္ကးလံ ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ ဘဢ္မႏုၯ နဟီဢ္လဲဢ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲအိဢ္က့ၯ၀ဲ ဂဿဿ္တပဿဿ္ ဒီးကနဢ္ထံ တဿ္လီၯ. တဿ္ကလုဿ္သီဢ္ထီဢ္ကဒီး ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ ဘဢ္မႏုၯအဃိ နဟီဢ္လဲဢ္.႗႗ တဘ်ီအံၯ ဖိဢ္ဃဲထံဢ္၀ဲလဿ တဿ္ကလုဿ္ န႔ဢ္ဟဲထီဢ္ဒဢ္လဿ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ အအိဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲတဲဘဢ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္လဿ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯ ခဲလဿာ္လီၯ. လဿအဖံ လဲၯဃ့လိဿ္စီၯပၯ အစ့တပဿၯဒီး အဒီဖံလံၯ ခံဂၯ ပာ္ဖွိဢ္ က့ၯတိဿ္ဖိစ့ဖိ ၀ံၯ လဿသဿနံဢ္ အတီဿ္ပူၯ မးမၯ န႔ဿ္စ့ တပဿၯလီၯ. ဖဲအဖံ လဲၯဟ့ဢ္က့ၯ အစ့ တပဿၯအခါ စီၯပၯ တဲလီၯအဖံလဿ ကဘဢ္ဟ့ဢ္ က့ၯစ့ ပွဲၯသပဿၯတဖ်ဿဢ္ လီၯ. ဖိဢ္ဃဲတဲဘဢ္ လဿဿ္လဿ တဿ္မၯဒ္အံၯ သါမၯလဿပွဲၯ တစိၯသး တသ့ဘဢ္ လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ သါသးဖွီဢ္တုၯ သါပဿၯသူဢ္ပဿၯသး တန႔ဿ္လဿၯဘဢ္ဒီး မဲာ္ထံလီၯ အဒိဢ္အမုဿ္လီၯ. လဿဿ္ဖးဒိဢ္ တဘ့ဢ္အံၯ သးကညီၯဘဢ္ ဖိဢ္ဃဲဒီး စံး၀ဲဒဢ္‚ ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ ကိဿ္တဂ့ၯ. ထိဢ္ပိာ္ခြါနသး ဒီးတဿ္ထံ တဿ္တီ ကစဿ္လဿမူခိဢ္ ကအံးလီၯကြဿ္လီၯနၯလီၯ. ခဲအံၯ အဆဿကတီဿ္ဘဢ္လဿ ယကလဲၯအီဢ္ တဿ္အီဢ္လဿ မူဒီဖဲ မုဿ္အပူၯ လီၯ. လဲာ္ပိာ္ယခံဒီး ဖဲယအီဢ္တဿ္အခါ ယခဢ္သဘွဲ လီၯတဖဢ္ န႔ဢ္ထါႏုာ္ဆူ နကုဒီး နကုတဿ္ပူၯ တဿ္လီဿ္လဿ အအိဢ္ဒီး နၯတက့ဿ္. ခဲအံၯ ဖီဢ္ဃာ္ယၯ က်ဿၯက်ဿၯ ဧီဿ္‚ ယကယူၯလီၯ.႗႗ ဖိဢ္ဃဲ မံလီၯအီထီလာ္ ဒီးဖီဢ္ဃာ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ က်ဿၯက်ဿၯလီၯ. လဿဿ္ယူၯဆူ မူဒီလီၯ. တစိဿ္ဖိ တုၯဖဲ လဿဿ္အီဢ္ဆဢ္ အလီဿ္ဒီး ဖဲလဿဿ္ အထးခိဢ္ ယြၯလီၯအလီဿ္ န႔ဢ္ ထူပ်ိာ္ထီဢ္ စ့ပ်ိာ္ထီဢ္ သကုၯဆးဒး နကြဿ္ ကတဿဿ္မဲာ္ကတဿဿ္ နါလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ လဿဿ္ဒုးပလီဿ္အီၯ လဿကထါထီဢ္ ဒဢ္လဿဿ္ အီဢ္တဿ္အခါ အထး ခိဢ္ထံ ယြၯလီၯလဿ ထူ လီၯလဿစ့ တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲဒိကနဢ္ လဿဿ္အတဿ္ကတိၯဒီး ထါထီဢ္ထူထံ စ့ထံ တဖဢ္တုၯ အပွဲၯကု အခါ လဿဿ္ပွိဿ္လဿဿ္ပွီဿ္ တဘ့ဢ္စံး၀ဲဒဢ္‚ ႃႃဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ တဿ္ကိဿ္ထီဢ္လံ‚ ဒီးယအီဢ္ ယတဿ္အီဢ္ ၀ံၯလံ အဃိ‚ ယကက့ၯလီၯ. ဖီဢ္ဃာ္ ယၯက်ဿၯ က်ဿၯဧီဿ္.႗႗ အစုတခီ ဖီဢ္ဃာ္ အကုဒီး အကခီ စွီၯဃာ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ မးမး အခါ လဿဿ္တဘ့ဢ္က့ၯယူၯ ဆူအအိဢ္ တဿ္အလီဿ္‚ ကစဿဿ္ကပၯလီၯ. ႃႃခဲအံၯ ပဟဲက့ၯတုၯလံ‚ ဖိဢ္ဃဲဧဿ‚ က့ၯ၀ံနကုဂ့ၯဂ့ၯ ဧီဿ္.႗႗ လဿဿ္တဲဘဢ္ ဖိဢ္ဃဲဒီး ပိာ္ခြါဖိ တဂၯအံၯ စံးဘ်ဳး စံးဖွိဢ္ လဿဿ္လဿ အမၯဂ့ၯအီၯ တဘဿးဘဿး တဘ့ဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဟဲက့ၯတုၯလဿ အဒဲကပၯဒီး ကိးထီဢ္၀ဲ‚ ႃႃဖံဧဿ‚ နအိဢ္ဖဲလဲဢ္‚ ဟဲက့ၯကြဿ္ နလံၯခြါ တဘ်းမီၯ.႗႗ အဖံခီ အိဢ္ခိး ကြဿ္လဿ္ အလံၯခြါလဿ ဒဲဖိအပူၯ ဒီး ဖ်ါဘဢ္အီၯလဿ အလံၯ၀ံ တဿ္လဿ ကုအပူၯန႔ဢ္ ဃဿအဃိ‚ ဆိကမိဢ္၀ဲလဿ အလံၯဟဲက့ၯ ခးန႔ဿ္ တဿ္မံၯလာ္ ဖိဒီး အသးခုမး ကအီဢ္ဘဢ္ ကသူ၀ံဢ္ကသူဘဲ လီၯ. ဖိဢ္ဃဲဟဲက့ၯ ထီဢ္ပာ္လီၯ အကုတခီ‚ အဖံထံဢ္လဿ ထူအဘ့ဢ္ စ့အဘ့ဢ္‚ ထူကိဢ္လိဢ္ စ့ကိဢ္လိဢ္ တဖဢ္လီၯ. ဖံသးပွဿ္ အတဿ္သးခု ကဲထီဢ္လဿ တဿ္ဘဢ္ယိဢ္ဘဢ္ဘွီ လီၯ. ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ နလဲၯမၯန႔ဿ္ တဿ္ထူးတဿ္တီၯ ထဲအံၯဒ္လဲဢ္‚ နလဲၯရ့တံၯ ရ့သကိး ဒီး တဿ္ဟုဢ္တဿ္ဘ်ဢ္‚ တမ်ိၯတမ်ာ္ ဧါ‚ နလဲၯမၯန႔ဿ္ တဿ္ထဲအံၯ နမၯဒ္လဲဢ္‚ နမၯန႔ဿ္လဿလဲဢ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲတဲဘဢ္ အဖံ‚ ႃႃယဖံဧဿ‚ တဘဢ္ကိဿ္တဂ့ၯ. ယတလဲၯဟုဢ္တဿ္ဘ်ဢ္တဿ္ ဒီး ဒီတံၯဒီသကိး ဒီး တမ်ိၯတမ်ာ္ နီတဂၯဘဢ္. ဟဲဃီၯ ဆ့ဢ္နီၯ လဿနလံၯခြါ အကပၯဒီး ယကတဲယုၯနၯတဿ္ တီတီလိၯလိၯ လီၯ. ဖံဧဿ‚ ယနာ္လဿ ကစဿ္ထူ ကစဿ္ယြၯ လဿအအိဢ္ဒီး အစိဒိဢ္ ကမီၯထီ တဂၯ မဿလဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဘ့ဢ္ ကတိၯတဿ္သ့‚ မၯတဿ္ လဲၯတဿ္ဒီး ယူၯ၀ဲဆူ မူဒီ၀ံၯ အီဢ္အဆဢ္လဿ မုဿ္ပူၯလီၯ. ဖဲအအီဢ္ အဆဢ္အခါ မဿယထါ ထီဢ္အထးခိဢ္ အထံ သဘွဲလီၯလဲာ္တဖဢ္ ဒီးဒဿႏုာ္ လဿယကု အပူၯလီၯ. တဘ်ီအံၯ ဖံဧဿ‚ နသးမံ လံဧါ.႗႗ ဖိဢ္ဃဲ ဒီဖံလံၯ ခံဂၯ သူဢ္ခုသးခု ဒီးတပာ္ခူသူဢ္ အတဿ္ထူးတဿ္တီၯ‚ ဒီး ဘိဢ္ဃာ္၀ဲဒဢ္ ဒ္သိး ကသူအီဢ္၀ဲလဿ ခံတစိၯ သးအဂီဿ္ဘဢ္. မ့မ့ဿ္ အဖံတဲဘဢ္ အလံၯခြါဒ္ အံၯ‚ ႃႃလံၯခြါဧဿ‚ ပခြးအီဢ္ကသူဖိ အိဢ္ကီး တဘ့ဢ္အံၯ မၯပွဲၯအီၯဒီး ထူတနီၯ စ့တနီၯ၀ံၯ လဲၯနီၯဟ့ဢ္ တံၯဖိသကိးဖိ လဿအအိဢ္ဖဲ ပကပိာ္ကပၯ တဖဢ္နီဢ္.႗႗ ဖိဢ္ဃဲ စိာ္ထီဢ္ အခြးဖိဒီး မၯပွဲၯ၀ဲလဿ ထူဒီးစ့ ၀ံၯလဲၯနီၯလီၯ ၀ဲလဿ ပွၯအိဢ္ဖဲ အကပိာ္ကပၯ တဖဢ္လီၯ. ပွၯသံကြဿ္ သကိး ဖိဢ္ဃဲလဿ အမၯန႔ဿ္ထူဧိၯ စ့ဧိၯ ဖဲလဲဢ္ဒီး ဖိဢ္ဃဲ တဲယုၯ အ၀ဲသ့ဢ္လဿ တဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯ ခဲလဿာ္လီၯ. ပွၯစံးဘ်ဳး စံးဖွိဢ္ အီၯဒီး တဲဘဢ္ ဖိဢ္ဃဲလဿ တဿ္တီကစဿ္လဿ မူခိဢ္ဆိဢ္ဂ့ၯ ပွၯမုဢ္ကမဲဒီး ဖိဢ္ဃဲလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဒီး ဖဲဖိဢ္ဃဲလဲၯဟ့ဢ္ နီဿ္ကသံ တဂၯလဿ တဿ္ထူးတဿ္တီၯ ပွဲၯခြးတဘ့ဢ္ အခါ ပွၯမုဢ္ပွဿ္တဂၯ သံကြဿ္၀ဲ လဿ ဖိဢ္ဃဲမၯ န႔ဿ္တဿ္ထူးတဿ္တီၯ ထဲအံၯလဿ က်ဲမတၯတဘိ‚ မ့တမ့ဿ္ လဿမတၯ အိဢ္လဲဢ္ န႔ဢ္လီၯ. ဖိဢ္ဃဲ အတဿ္ဟ့ဢ္န႔ဢ္ ပွၯတူဿ္လိာ္ ကိးဂၯဒဲလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ နီဿ္ကသံ န႔ဢ္ တတူဿ္လိာ္ ၀ဲဘဢ္. စံး၀ဲလဿ သါကလဲၯ ဟံးဒဢ္ သါကစဿ္ ဒဢ္၀ဲလီၯ. နီဿ္ကသံ ၀ံထီဢ္ကုဖးဒိဢ္ တဒု‚ ဖဿဢ္ထီဢ္အခိဢ္ လဿယဢ္ထါ တီဢ္တီဢ္ တဘ့ဢ္ဒီး ဃဲာ္မာ္ကူ ဖးဒိဢ္တဘ့ဢ္ လီၯ. လဲၯ၀ဲ ဆူလဿဿ္ဖးဒိဢ္ တဘ့ဢ္ အအိဢ္ဒီး ပာ္မံလီၯ ဟီဢ္အသးလီၯ. တဘ်ီန႔ဢ္ လဿဿ္ဖးဒိဢ္ သံကြဿ္အီၯ‚ ႃႃနီဿ္ဧဿ‚ ဘဢ္မႏုၯ နဟီဢ္လဲဢ္‚႗႗ နီဿ္ကသံစံး ဆဿ၀ဲဒဢ္ ယကမဿ္အိဢ္လဿ စီၯပၯ အအိဢ္စ့ တပဿၯဒီး ဖဲယဟ့ဢ္ က့ၯ ကစဿ္စီၯပၯ အခါ တဲဘဢ္ယၯလဿ ယကဘဢ္ဟ့ဢ္စ့ ပွဲၯသပဿၯ တဖ်ဿဢ္လီၯ. ယမ့ဿ္ပွၯဖွီဢ္ပွၯယာ္ ယကလဲၯထံဢ္ န႔ဿ္စ့ ပွဲၯသပဿၯ တဖ်ဿဢ္ ဖဲလဲဢ္.႗႗ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ န႔ဢ္ တဲဘဢ္နီဿ္ကသံ ဒ္အံၯ‚ ႃႃမ့မ့ဿ္ ဒ္န႔ဢ္ဒီး ထြါကြံာ္ နမဲာ္ထံဒီး ဟဲပိာ္ယခံတက့ဿ္. တဿ္လဿ ယတဲနၯတဖဢ္ ကနဢ္ထံထံဒီး မၯအီၯတက့ဿ္.႗႗ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဲဘဢ္နီဿ္ကသံ လဿကဖီဢ္ဃာ္အီၯ က်ဿၯက်ဿၯ ဒီး သုတသးပ့ၯနီဢ္ အကုဒီး အဃဲာ္တဂ့ၯ. လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ ယူၯထီဢ္ဆူ မူဒီ ဒ္သိး ကလဲၯအီဢ္အဆဢ္လဿ မုဿ္အပူၯလီၯ. တုၯလဿမူဒီး ဖဲန႔ဢ္ တဿ္လီဿ္မုာ္မး လီၯ. သံဢ္ဖိဖီဖိ ဖးထီဢ္ဒီး ဖဲကလံၯဖိ ဟဲအူ ထီဢ္ကသုဢ္ကသုဢ္ အခါ‚ နဿမူနဿဆွီ‚ ဒီး ထိဢ္ဖိလံဢ္ဖိ တဖဢ္ယူၯ၀့ၯ၀ီၯ ကမဲၯစံဢ္စိ လဿသ့ဢ္က်ါ ၀ဢ္က်ါ ဒီးထံက်ိ ဖိခုဢ္ယုဿ္ကလာ္ ယြၯသီဢ္ ရ့ရ့ မုာ္ဒိဢ္မးလီၯ. တဿ္ဃံတဿ္လၯ တဖဢ္အံၯ နီဿ္ကသံ တထံဢ္ဒီး တနဿ္ ဟူဘဢ္. အမဲာ္ခ်ံ ကြဿ္ဃီၯဒီး ထံဢ္ဒဢ္ ထူပ်ိာ္စ့ပ်ိာ္ ထီဢ္ဖဲ တဿ္လီဿ္တတီၯ လီၯ. နီဿ္ကသံ စိာ္ထီဢ္ အကုဒီး အဃဲာ္ဒီး ကနဢ္ လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ အတဿ္ကတိၯ တခ်ဳးဘဢ္. လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ တဲဘဢ္အီၯ‚ ႃႃနီဿ္ကသံဧဿ‚ ဟဲဒိး ဃာ္နကုလဿ ယအီဢ္ယဆဢ္လီၯတဲာ္ အဖီလာ္ န႔ဢ္တက့ဿ္. နတဘဢ္မၯ လဿာ္ဂံဿ္လဿာ္ဘါ အါအါဘဢ္.႗႗ နီဿ္ကသံ ကနဢ္တခ်ဳးဘဢ္. က်ီတဲာ္ ထူပ်ိာ္သပွဿ္ပွဿ္ လီၯ. ထူပ်ိာ္တခီ တလီၯဆဿဢ္ႏုာ္ဘဢ္. အဃဲာ္န႔ဢ္ ပ့ဢ္လံးကြံာ္ အသး အဃိ‚ တီဿ္ဘ်ဿက့ၯ၀ဲ၀ံၯ‚ ခူဢ္ကြဿ္၀ဲ အထူပ်ိာ္ အတဿ္အဂံဿ္စဲၯ ဖးထီ အဃိ မၯ၀ဲ တန႔ဿ္‚ လဲၯဃ့ဿ္က်ီ ကးလဿ စ့အပ်ိာ္ တဖဢ္ကးလီၯ. တဿ္တလီၯဆီ နီတမံၯဘဢ္. အဃဲာ္က့ဢ္ကူကြံာ္ ဒဢ္ဖဲ လီဿ္လီဿ္လီၯ. လဿဿ္ဘ့ဢ္ဘဢ္ ကိးထီဢ္ ၀ဲလံ‚ ႃႃနီဿ္ကသံဧဿ‚ ယအီဢ္တဿ္၀ံၯလံ ပကက့ၯလီၯ. မုဿ္ဖးဒိဢ္ ဟဲထီဢ္ ဖးထီလံ ဒီးကိဿ္ ဒိဢ္မးလီၯ.႗႗ နီဿ္ကသံ ကနဢ္တခ်ဳးဘဢ္. ႃႃအိဢ္ခိး မီကိာ္ဘဲဢ္‚ ယကက်ီတဲာ္စ့ပ်ိာ္ တထူဢ္အံၯ တဘီလီၯ.႗႗ လဿဿ္ဖးဒိဢ္ တဲဘဢ္အီၯ လဿသါခိး တသ့လဿၯဘဢ္. တဿ္ကိဿ္အတဟီဢ္ ဆူဢ္ဒီး သါတူဿ္တပွဲၯ ဘဢ္အဃိ‚ လဿဿ္ဖးဒိဢ္ ယူၯက့ၯဆူ အအိဢ္အလီဿ္လီၯ. နီဿ္ကသံအိဢ္တ့ဿ္ဒီး ခူဢ္တခီ‚ က်ီတခီ တတဲာ္လဿၯဘဢ္. မုဿ္ဟဲထီဢ္ ထီထီဢ္ ဒီး လ့ဘ့ဢ္ ဘဢ္က့ၯသဒဢ္ အီၯလံ. တုၯတဿ္ကိဿ္ဆါ တူဿ္၀ဲတပွဲၯ လဿၯဘဢ္တဘ်ီ နီဿ္ကသံ ကြဿ္ထီဢ္ဆူ လဿဿ္ဘ့ဢ္ ဘဢ္အအိဢ္အခါ လဿဿ္တအိဢ္လဿၯဘဢ္. တဘ်ီအံၯ ဃ့ဿ္၀့ၯ၀ီၯ ဘဢ္ဆဢ္မူဒီအံၯ တဿ္မုဢ္တဿ္ဘိ‚ တဿ္ဃံတဿ္ လၯလီၯညြံး လီၯဘဲလဿာ္‚ ထံက်ိဖိတဖဢ္ လီၯသံးကြံာ္ ဒီး မုဿ္ဖးဒိဢ္ ထီဢ္တတီၯတတီၯ လဿမူဒီဒီး ဖဲမုဿ္အိဢ္ ၀ဲလိၯလိၯ လဿမူခိဢ္ အခါ‚ အတဟီဢ္ဆူဢ္ဒီး ပွၯကညီ ပာ္လီၯအခီဢ္ ညါသး တဘူဢ္ ဘဢ္. တဘ်ီအံၯ နီဿ္ကသံ အတဿ္သူဢ္ကြံသး လီ တဿ္ထူးတဿ္တီၯ မၯစဿၯအီၯ တသ့ လဿၯဘဢ္. ယီဿ္လီၯထူဒီး ထူကိဿ္‚ ယီဿ္လီၯစ့ဒီး စ့ကိဿ္ လီၯ. ယံာ္ယံာ္ ဒီး နီဿ္ကသံ အသးသမူ ယူၯထီဢ္ကြံာ္၀ဲဒဢ္လီၯ. (ဟံးန႔ဿ္အီၯလဿ ႃပွၯကညီဿ္ဖိ အဘ့ဢ္ ၂‚ ကညီအတဿ္တဲပူ လဿဖံအဲမဢ္ ကြဲး၀ဲ႗ အပူၯန႔ဢ္လီၯ.)

0 comments:

Post a Comment